TI Tytuł PL-Ostrołęka: Elektryczność
ND Nr dokumentu 48307-2012
PD Data publikacji 14/02/2012
OJ Dz.U. S 30
TW Miejscowość OSTROŁĘKA
AU Nazwa instytucji Miasto Ostrołęka
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 3 - Władze lokalne
DS Dokument wysłany 09/02/2012
DD Termin składania wniosków o dokumentację 19/03/2012
DT Termin 21/03/2012
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 09310000 - Elektryczność
OC Pierwotny kod CPV 09310000 - Elektryczność
RC Kod NUTS PL122
IA Adres internetowy (URL) www.ostroleka.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

14/02/2012    S30    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Ostrołęka: Elektryczność

2012/S 30-048307

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Ostrołęka
Pl. Gen. J. Bema 1
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Ostrołęki, 07-400 Ostrołęka, Plac gen. J. Bema 1
Osoba do kontaktów: Agnieszka Jaworowska
07-400 Ostrołęka
POLSKA
Tel.: +48 297654326
E-mail: agnieszka.jaworowska@um.ostroleka.pl
Faks: +48 297654325

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.ostroleka.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 1
07-410 Ostrołęka
POLSKA

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kurpiowska 21
07-410 Ostrołęka
POLSKA

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Joselewicza 1
07-410 Ostrołęka
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego Zamawiającego i jednostek podległych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Ostrołęka.

Kod NUTS PL122

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego Zamawiającego i jednostek podległych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów innych niż oświetlenie drogowe
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów innych niż oświetlenie drogowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

3)Wielkość lub zakres
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną: 156 szt.
2. Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej: 3 984,50 kW.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 10 844,60 MWh (+/- 15 %), z tego:
— Strefa I 5 435,41 MWh,
—Strefa II 1 800,91MWh,
— Strefa III 3 608,28 MWh.
Powyższe dane mają charakter orientacyjny.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

3)Wielkość lub zakres
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 159 szt.
2. Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej 818,10 kW
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 4 817,41 MWh (+/-15 %), z tego:
— Całodobowo: 0,00 MWh,
— Strefa dzienna: 0,00 MWh,
— Strefa nocna: 0,00 MWh,
— Strefa szczytowa: 930,73 MWh,
— Strefa pozaszczytowa: 3 886,68 MWh.
Powyższe dane mają charakter orientacyjny.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wysokość wadium wynosi:
— dla całości zamówienia – 50 000,00 PLN,
— dla I części – 30 000,00 PLN,
— dla II części – 20 000,00 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Konsorcjum.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. i na podstawie art. 22 u.p.z.p. spełniający warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca może polegać na:
— wiedzy i doświadczeniu,
— potencjale technicznym,
— osobach zdolnych do wykonania zamówienia,
— zdolnościach finansowych, innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy p.z.p. należy przedłożyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 u.p.z.p. sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW.
2) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wymaganej ustawą Prawo energetyczne.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy należy przedłożyć niżej wymienione dokumenty:
1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p. sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 u.p.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 u.p.z.p. sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w punkcie 2.5) przedkłada:
a) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p. wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. W celu potwierdzenia, że brak jest podstaw do wykluczenia i że spełnione są warunki udziału w postępowaniu, w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę:
1) oświadczenie wymienione w pkt. 2.1) i dokumenty wymienione w pkt. 2.2) ÷ 2.6) albo odpowiadające im określone w pkt. 3; powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; (Niezależnie od ilości części na które Wykonawca składa ofertę).
2) dokumenty wymienione w pkt. 1.2) winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten (ci) z Wykonawców, który (którzy) potwierdza(ją) spełnianie warunków opisanych w Rozdziale 9 IDW. (Niezależnie od ilości części na które Wykonawca składa ofertę).
3) oświadczenie wymienione w pkt. 1.1) powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. (Niezależnie od ilości części na które Wykonawca składa ofertę).
5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 i 10 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w spawie zamówienia publicznego.
Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zawarli umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyli kopie tej umowy Zamawiającemu nie później niż 5 dni przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Umowa winna określać m.in. zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji wspólnego zadania i winna być zawarta na okres realizacji zadania.
3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi udokumentować wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia, którego przedmiotem była lub jest sprzedaż energii elektrycznej (dostawa realizowana na podstawie jednej umowy na rzecz jednego odbiorcy), o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 2 000 MWh.
W celu potwierdzenia spełniania wyżej opisanego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
— wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW) oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie.
2. W celu potwierdzenia, że brak jest podstaw do wykluczenia i że spełnione są warunki udziału w postępowaniu, w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, dokument wymieniony w pkt. 1winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten (ci) z Wykonawców, który (którzy) potwierdza(ją) spełnianie warunków opisanych w Rozdziale 9 IDW; Te same warunki dotyczą części 1 i 2 niniejszego zamówienia.
3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b u.p.z.p. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP.271.2.2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 19.3.2012 - 15:30
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.3.2012 - 11:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 21.3.2012 - 12:00

Miejscowość:

Siedziba Zamawiającego: Urząd Miasta Ostrołęki, 07-400 Ostrołęka, Plac gen. J. Bema 1, I piętro, sala 113, POLSKA.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Członkowie komisji przetargowej, powołanej zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrołęki.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW.
b) formularze cenowe dla danej części zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do IDW.
c) dowód wniesienia wadium.
d) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW.
e) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 u.p.z.p. sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW.
f) oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 u.p.z.p. (w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik 5 do IDW.
g) wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW) oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie.
h) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.
i) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
j) pozostałe dokumenty wymienione w Rozdziale 10 IDW,
2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy przysługuje odwołanie w przypadkach określonych w art. 180 ust. 1 u.p.z.p.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 u.p.z.p., albo
2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, niż określony w art. 27 ust. 2 u.p.z.p.
3) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
4) 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, wobec czynności innych, niż określone w pkt 1)2)3).
Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, równocześnie przesyłając kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.2.2012
TI Tytuł PL-Ostrołęka: Elektryczność
ND Nr dokumentu 121689-2012
PD Data publikacji 17/04/2012
OJ Dz.U. S 74
TW Miejscowość OSTROŁĘKA
AU Nazwa instytucji Miasto Ostrołęka
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 3 - Władze lokalne
DS Dokument wysłany 13/04/2012
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 09310000 - Elektryczność
OC Pierwotny kod CPV 09310000 - Elektryczność
RC Kod NUTS PL122
IA Adres internetowy (URL) www.ostroleka.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

17/04/2012    S74    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Ostrołęka: Elektryczność

2012/S 74-121689

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Ostrołęka
Pl. Gen. J. Bema 1
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Ostrołęki, 07-400 Ostrołęka, Plac gen. J. Bema 1
Osoba do kontaktów: Agnieszka Jaworowska
07-400 Ostrołęka
POLSKA
Tel.: +48 297654326
E-mail: agnieszka.jaworowska@um.ostroleka.pl
Faks: +48 297654325

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.ostroleka.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 1
07-410 Ostrołęka
POLSKA

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kurpiowska 21
07-410 Ostrołęka
POLSKA

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Joselewicza 1
07-410 Ostrołęka
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego Zamwiającego i jednostek podległych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Ostrołęka.

Kod NUTS PL122

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego Zamawiającego i jednostek podległych.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 5 195 116,95 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP.271.2.2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 30-048307 z dnia 14.2.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP.271.2.2012 Część nr: 1 - Nazwa: Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów innych niż oświetlenie drogowe.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.4.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

KRI Marketing and Trading SA
{Dane ukryte}
80-831 Gdańsk
POLSKA
Tel.: +48 585858695
Faks: +48 587327690

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 305 665,56 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 653 545,75 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZP.271.2.2012 Część nr: 2 - Nazwa: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.4.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
44-100 Gliwice
POLSKA
Tel.: +48 323035628
Faks: +48 323035735

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 579 360,81 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 541 571,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy przysługuje odwołanie w przypadkach określonych w art. 180 ust. 1 uPzp.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 uPzp; albo
2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, niż określony w art. 27 ust. 2 uPzp;
3) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
4) 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, wobec czynności innych, niż określone w pkt 1), 2), 3).
Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, równocześnie przesyłając kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.4.2012

Adres: Pl. Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka
woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: zp@um.ostroleka.pl
tel: +48 297654271
fax: +48 297654325
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-03-21
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 4830720121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-02-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 18 miesięcy
Wadium: 100000 ZŁ
Szacowana wartość* 3 333 333 PLN  -  5 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.ostroleka.pl
Informacja dostępna pod: Miasto Ostrołęka
Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 19/03/2012
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów innych niż oświetlenie drogowe. KRI Marketing and Trading SA
Gdańsk
2012-04-12 3 653 545,00
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego. Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
2012-04-12 1 541 571,00