Góra Kalwaria: Świadczenia usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria w roku 2014


Numer ogłoszenia: 487728 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenia usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria w roku 2014.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja : Świadczenia usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria w roku 2014 Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usługi w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego , w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym oraz wykonania niżej wymienionych czynności: 1.Utrzymanie w stanie sprawności opraw oświetleniowych znajdujących się na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria (obecnie ok.3500 szt opraw) , ilość opraw może ulec zwiększeniu do końca 2014 roku ale nie więcej niż 3% 2.Malowanie metalowych szafek SON oraz wysięgników (w pierwszej kolejności tych ze śladami korozji) nie mniej niż 3% 3.Wymiana lub naprawianie uszkodzonych elementów tj: a. bezpieczników (3 godz. od chwili powiadomienia) b. źródeł światła (do 24 godzin od momentu powiadomienia) c. wysięgników i konstrukcji mocujących d. styczników e. fotokomórek 4.Bieżąca konserwacja szaf oświetleniowych (zamknięcie , oznakowanie i zabezpieczenie ) 5.Konserwacja urządzeń sterowniczych 6.Regulacja zegarów zgodnie z harmonogramem świecenia 7.Mycie kloszy 8.Podcinanie gałęzi drzew , zasłaniających źródła światła 9.Prawidłowe i czytelne oznakowanie wg obowiązujących przepisów prawnych: obwodów w szafach oświetleniowych , we wnękach słupowych i skrzynkach podziału sieci 10.Likwidacja zagrożeń dla osób postronnych , wynikłych ze zdarzeń losowych uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np.złamany lub pochylony słup złamany wysięgnik , zwisająca oprawa , zerwane przewody lub kable , otwarta lub uszkodzona szafa oświetleniowa) w czasie max 3 godz.od zgłoszenia takiego zagrożenia 11.Utrzymanie całodobowego pogotowia oświetlenia ulicznego oraz przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń o usterkach i awariach 12.Prowadzenie ewidencji awarii i usterek 13.Dostarczanie Zamawiającemu comiesięcznych raportów- protokołów z wykonania konserwacji , napraw i przeglądów z dokładnym podaniem ilości oraz dat w których zostały wykonane 14.Zabezpieczenie w całości materiałów na potrzeby konserwacji 15.Dokonywanie napraw bieżących w czasie nie dłuższym niż 24 godz.od chwili ich zgłoszenie nie dotyczy to wypadków losowych , klęsk żywiołowych i przypadków wandalizmu 16.Współpraca z PGE Rejon Energetyczny Jeziorna 17.Wymiana lamp dostarczonych przez Zamawiającego (w ilości nie więcej niż 100 szt) 18.Podłączenie , montaż i demontaż urządzeń iluminacji świątecznych 19.Monitoring stanu oświetlenia w godzinach nocnych.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.23.21.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy  i doświadczenia Zamawiający uzna że wykonawca wykonał lub wykonuje konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego przez co najmniej 12 miesięcy, przy czym liczba konserwowanych opraw oświetleniowych powinna wynosić łącznie co najmniej 1000 szt.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna: wskazanie min. 1 osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej; dysponowanie brygadzistą posiadającym świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją na stanowisku dozoru urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (lub o napięciu znamionowym powyżej 1 kV) oraz sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją na stanowisku eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (lub o napięciu znamionowym powyżej 1 kV) oraz sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 130 000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 1)   przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili podpisywania umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, 2)   zmniejszenia zakresu realizacji robót, 3)   terminów realizacji; Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: a)   jeśli pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, b)   wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, 4)   zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji dostawy, 5)   wydłużenia terminu gwarancji, 6)   zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, 7)   wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 8) zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Zamówienia publiczne.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Góra Kalwaria: Świadczenia usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria w roku 2014.


Numer ogłoszenia: 12160 - 2014; data zamieszczenia: 11.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 487728 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenia usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria w roku 2014..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja : Świadczenia usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria w roku 2014 Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usługi w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego , w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym oraz wykonania niżej wymienionych czynności: 1.Utrzymanie w stanie sprawności opraw oświetleniowych znajdujących się na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria (obecnie ok.3500 szt opraw) , ilość opraw może ulec zwiększeniu do końca 2014 roku ale nie więcej niż 3% 2.Malowanie metalowych szafek SON oraz wysięgników (w pierwszej kolejności tych ze śladami korozji) nie mniej niż 3% 3.Wymiana lub naprawianie uszkodzonych elementów tj: a. bezpieczników (3 godz. od chwili powiadomienia) b. źródeł światła (do 24 godzin od momentu powiadomienia) c. wysięgników i konstrukcji mocujących d. styczników e. fotokomórek 4.Bieżąca konserwacja szaf oświetleniowych (zamknięcie , oznakowanie i zabezpieczenie ) 5.Konserwacja urządzeń sterowniczych 6.Regulacja zegarów zgodnie z harmonogramem świecenia 7.Mycie kloszy 8.Podcinanie gałęzi drzew , zasłaniających źródła światła 9.Prawidłowe i czytelne oznakowanie wg obowiązujących przepisów prawnych: obwodów w szafach oświetleniowych , we wnękach słupowych i skrzynkach podziału sieci 10.Likwidacja zagrożeń dla osób postronnych , wynikłych ze zdarzeń losowych uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np.złamany lub pochylony słup złamany wysięgnik , zwisająca oprawa , zerwane przewody lub kable , otwarta lub uszkodzona szafa oświetleniowa) w czasie max 3 godz.od zgłoszenia takiego zagrożenia 11.Utrzymanie całodobowego pogotowia oświetlenia ulicznego oraz przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń o usterkach i awariach 12.Prowadzenie ewidencji awarii i usterek 13.Dostarczanie Zamawiającemu comiesięcznych raportów- protokołów z wykonania konserwacji , napraw i przeglądów z dokładnym podaniem ilości oraz dat w których zostały wykonane 14.Zabezpieczenie w całości materiałów na potrzeby konserwacji 15.Dokonywanie napraw bieżących w czasie nie dłuższym niż 24 godz.od chwili ich zgłoszenie nie dotyczy to wypadków losowych , klęsk żywiołowych i przypadków wandalizmu 16.Współpraca z PGE Rejon Energetyczny Jeziorna 17.Wymiana lamp dostarczonych przez Zamawiającego (w ilości nie więcej niż 100 szt) 18.Podłączenie , montaż i demontaż urządzeń iluminacji świątecznych 19.Monitoring stanu oświetlenia w godzinach nocnych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.23.21.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Elektrycznych ELPRZEM Mieczysław Prędota;, {Dane ukryte}, 05-520 Konstancin - Jeziorna, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 130081,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  100737,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  100737,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  210000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-12-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 48772820130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-11-26
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 391 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Zamówienia publiczne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenia usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria w roku 2014. Zakład Usług Elektrycznych ELPRZEM Mieczysław Prędota;
Konstancin - Jeziorna
2014-01-11 100 737,00