Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Nowy Tomyśl: Drukowanie ogłoszeń (komunikaty, informacje, zawiadomienia, życzenia itp.) dla Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu w roku 2013.


Numer ogłoszenia: 487870 - 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski , ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4426600, 4426641, faks 061 4422754.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 2212A


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Drukowanie ogłoszeń (komunikaty, informacje, zawiadomienia, życzenia itp.) dla Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu w roku 2013..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Oferta powinna zawierać i spełniać następujące warunki zamówienia : 1. Podać wymiary modułu w gazecie Oferenta. 2. Podać cenę brutto jednego modułu oraz 1 cm2 brutto z modułu (będzie oceniany). 3. Wysokość nakładu gazety lokalnej lub regionalnej w tysiącach sztuk (min. 10.000 szt.), w której będzie drukowanie ogłoszenia będące przedmiotem niniejszego zamówienia oraz adres drukarni. 4. Prosimy o podanie w % udziału sprzedanego czasopisma do wielkości jego nakładu. 5. Wypis z rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. 6. Oświadczenie oferenta, iż wszelkie błędy i pomyłki w druku treści ogłoszenia spowodują konieczność jego ponownego opublikowania na koszt oferenta. 7. Informacja dotycząca częstotliwości ukazywania się czasopism, w którym będzie drukowane ogłoszenie (Zamawiający oczekuje, iż czasopismo będzie ukazywać się w okresach co najmniej jednotygodniowych). 8. Wypełnione załączniki nr 1, 1, 2 i 3.1. - 3.3. 9. Podpisane oświadczenie zawarte w projekcie umowy. Jednocześnie informujemy, że z Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu w roku 2013 przewiduje się złożenie około 60 zleceń. U W A G I : 1) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. 3) Zamawiający nie przewiduje składanie wadium i należyte zabezpieczenie umowy. 4) Zamawiający nie przewiduje możliwości zawierania umowy ramowej, 5) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 6) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych, 7) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 8) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się telefonicznie w sprawach drobnych na numer telefonu 61-44-26-639, a w sprawach istotnych dotyczących specyfikacji lub umowy objętych zakresem zamówień publicznych za pomocą faksu 0-61-44-22-754 (potwierdzone następnie listownie) lub listownie..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.81.00.00-5, 79.97.00.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferta powinna zawierać i spełniać następujące warunki zamówienia : 1. Wypis z rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Rejestrowy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferta powinna zawierać i spełniać następujące warunki zamówienia : 1. Podać wymiary modułu w gazecie Oferenta, 2. Podać cenę brutto jednego modułu oraz 1 cm2 brutto z modułu (będzie oceniany), 3. Wysokość nakładu gazety lokalnej lub regionalnej w tysiącach sztuk (min. 10.000 szt.), w której będzie drukowanie ogłoszenia będące przedmiotem niniejszego zamówienia oraz adres drukarni, 4. Prosimy o podanie w % udziału sprzedanego czasopisma do wielkości jego nakładu, 5. Oświadczenie oferenta, iż wszelkie błędy i pomyłki w druku treści ogłoszenia spowodują konieczność jego ponownego opublikowania na koszt oferenta, 6. Informacja dotycząca częstotliwości ukazywania się czasopism, w którym będzie drukowane ogłoszenie (Zamawiający oczekuje, iż czasopismo będzie ukazywać się w okresach co najmniej jednotygodniowych),


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 2212A

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 14..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 28 - sekretariat Urzędu Miejskiego..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Nowy Tomyśl: Drukowanie ogłoszeń (komunikaty, informacje, zawiadomienia, życzenia itp.) dla Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu w roku 2013.


Numer ogłoszenia: 525514 - 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 487870 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4426600, 4426641, faks 061 4422754.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Drukowanie ogłoszeń (komunikaty, informacje, zawiadomienia, życzenia itp.) dla Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu w roku 2013..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Oferta powinna zawierać i spełniać następujące warunki zamówienia : a) podać wymiary modułu w gazecie Oferenta, b) podać cenę brutto jednego modułu oraz 1 cm2 brutto z modułu (będzie oceniany), c) wysokość nakładu gazety lokalnej lub regionalnej w tysiącach sztuk (min. 10.000 szt.), w której będzie drukowanie ogłoszenia będące przedmiotem niniejszego zamówienia oraz adres drukarni, d) prosimy o podanie w % udziału sprzedanego czasopisma do wielkości jego nakładu, e) wypis z rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Rejestrowy, f) oświadczenie oferenta, iż wszelkie błędy i pomyłki w druku treści ogłoszenia spowodują konieczność jego ponownego opublikowania na koszt oferenta, g) informacja dotycząca częstotliwości ukazywania się czasopism, w którym będzie drukowane ogłoszenie (Zamawiający oczekuje, iż czasopismo będzie ukazywać się w okresach co najmniej jednotygodniowych), h) wypełnione załączniki nr 1, 1, 2 i 3.1 - 3.3, i) podpisane oświadczenie zawarte w projekcie umowy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.81.00.00-5, 79.97.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Nasz Dzień s.c., ul. Poznańska 22, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4878,05 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4428,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4428,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5618,40


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@nowytomysl.pl
tel: 61 4426600, 4426641
fax: 614 422 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-12-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 48787020120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-12-04
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 383 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 2212A
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 14.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79810000-5 Usługi drukowania
79970000-4 Usługi publikacji
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Drukowanie ogłoszeń (komunikaty, informacje, zawiadomienia, życzenia itp.) dla Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu w roku 2013. Nasz Dzień s.c.
ul. Poznańska 22, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2012-12-21 4 428,00