Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające


Numer ogłoszenia: 488660 - 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dla cz. 1 Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające Wykonanie operatów szacunkowych, określających wartość rynkową prawa własności gruntów położonych w Łodzi, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Nieruchomości stanowią własność Miasta Łodzi i znajdują się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych. Oszacowane wartości będą stanowiły podstawę do: 1. aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu; 2. ustalenia opłat za nabycie prawa własności gruntu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym - w tym przypadku należy również określić prawo użytkowania wieczystego gruntu. Prognozowana szacunkowa ilość nieruchomości - 150. Wyceny wykonuje się dla potrzeb spraw prowadzonych w Wydziale Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wyceny Wykonawca otrzyma w dniu podpisania umowy. Dla Cz. 2Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające Wykonanie operatów szacunkowych, określających wartość rynkową prawa własność gruntów położonych w Łodzi, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną. Nieruchomości stanowią własność Miasta Łodzi i w części znajdują się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych. Oszacowanie wartości będą stanowiły podstawę do: 1. sprzedaży gruntu; 2. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste w celu ustalenie opłaty pierwszej i opłat rocznych z tego tytułu; 3. aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu; 4. ustalenia opłaty za nabycie prawa własności gruntu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym - w tym przypadku należy również określić prawo użytkowania wieczystego gruntu. Prognozowana szacunkowa ilość nieruchomości - 400. Wyceny wykonuje się dla potrzeb spraw prowadzonych w Wydziale Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wyceny Wykonawca otrzyma w dniu podpisania umowy. Dla cz. 3Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające Wykonanie operatów szacunkowych, określających wartość rynkową prawa własność gruntów położonych w Łodzi, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę inną niż mieszkaniowa. Nieruchomości stanowią własność Miasta Łodzi i w części znajdują się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych. Oszacowanie wartości będą stanowiły podstawę do: 1. sprzedaży gruntu; 2. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste w celu ustalenia opłaty pierwszej i opłat rocznych z tego tytułu; 3. aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu; 4. ustalenia opłat za nabycie prawa własności gruntu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym - w tym przypadku należy również określić prawo użytkowania wieczystego gruntu. Prognozowana szacunkowa ilość nieruchomości - 200. Wyceny wykonuje się dla potrzeb spraw prowadzonych w Wydziale Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wyceny Wykonawca otrzyma w dniu podpisania umowy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
70.00.00.00-1.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zamówienie uzupełniajęce do 50% wartości zamówienia podstawowego, zostało przewidziane w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym nr ref. WZP-II.271.2.24.2011 oraz w przetargu nieograniczonym nr ref. DOA-ZP.V.271.2.7.2012

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   

Nazwa:
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające. Wykonanie operatów szacunkowych, określających wartość rynkową prawa własności gruntów położonych w Łodzi, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Lider konsorcjum CENSUS Magdalena Stępniak, Lipowa 50, 95-073 Grotniki, kraj/woj. łódzkie.


Część NR:
2   

Nazwa:
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające Wykonanie operatów szacunkowych, określających wartość rynkową prawa własność gruntów położonych w Łodzi, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną. Nieruchomoci stanowią własność Miasta Łodzi i w części znajdującej się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych.


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Lider konsorcjum Biuro Wycen Nieruchomości Jacek Dukat, J. Popiełuszki 27 m. 27, 94-052 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Część NR:
3   

Nazwa:
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające Wykonanie operatów szacunkowych, określających wartość rynkową prawa własność gruntów położonych w Łodzi, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę inną niż mieszkaniowa. Nieruchomości stanowią własność Miasta Łodzi i w części znajdują się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych.


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • CENSUS Magdalena Stępniak, Lipowa 50, 95-073 Grotniki, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające


Numer ogłoszenia: 15996 - 2013; data zamieszczenia: 10.01.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 488660 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dla cz. 1 Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające. Wykonanie operatów szacunkowych, określających wartość rynkową prawa własności gruntów położonych w Łodzi, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Nieruchomości stanowią własność Miasta Łodzi i znajdują się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych. Oszacowane wartości będą stanowiły podstawę do: 1. aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu; 2. ustalenia opłat za nabycie prawa własności gruntu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym - w tym przypadku należy również określić prawo użytkowania wieczystego gruntu. Prognozowana szacunkowa ilość nieruchomości - 150. Wyceny wykonuje się dla potrzeb spraw prowadzonych w Wydziale Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wyceny Wykonawca otrzyma w dniu podpisania umowy. Dla Cz. 2 Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające. Wykonanie operatów szacunkowych, określających wartość rynkową prawa własność gruntów położonych w Łodzi, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną. Nieruchomości stanowią własność Miasta Łodzi i w części znajdują się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych. Oszacowane wartości będą stanowiły podstawę do: 1. sprzedaży gruntu; 2. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste w celu ustalenie opłaty pierwszej i opłat rocznych z tego tytułu; 3.aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu; 4. ustalenia opłaty za nabycie prawa własności gruntu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym - w tym przypadku należy również określić prawo użytkowania wieczystego gruntu. Prognozowana szacunkowa ilość nieruchomości - 400. Wyceny wykonuje się dla potrzeb spraw prowadzonych w Wydziale Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wyceny Wykonawca otrzyma w dniu podpisania umowy. Dla cz. 3 Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające. Wykonanie operatów szacunkowych, określających wartość rynkową prawa własność gruntów położonych w Łodzi, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę inną niż mieszkaniowa. Nieruchomości stanowią własność Miasta Łodzi i w części znajdują się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych. Oszacowanie wartości będą stanowiły podstawę do: 1. sprzedaży gruntu; 2. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste w celu ustalenia opłaty pierwszej i opłat rocznych z tego tytułu; 3. aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu; 4. ustalenia opłat za nabycie prawa własności gruntu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym - w tym przypadku należy również określić prawo użytkowania wieczystego gruntu. Prognozowana szacunkowa ilość nieruchomości - 200. Wyceny wykonuje się dla potrzeb spraw prowadzonych w Wydziale Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wyceny Wykonawca otrzyma w dniu podpisania umowy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
70.00.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające. Wykonanie operatów szacunkowych, określających wartość rynkową prawa własności gruntów położonych w Łodzi,zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Lider konsorcjum CENSUS Magdalena Stępniak,, ul. Lipowa 50, 95-073 Grotniki, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 50250,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  56272,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  56272,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  56272,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające. Wykonanie operatów szacunkowych, określających wartość rynkową prawa własność gruntów położonych w Łodzi, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną. Nieruchomoci stanowią własność Miasta Łodzi i w części znajdującej się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Lider konsorcjum Biuro Wycen Nieruchomości Jacek Dukat, J. Popiełuszki 27 m. 27, 94-052 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 97200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  119064,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  119064,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  119064,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające. Wykonanie operatów szacunkowych, określających wartość rynkową prawa własność gruntów położonych w Łodzi, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę inną niż mieszkaniowa. Nieruchomości stanowią własność Miasta Łodzi i w części znajdują się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CENSUS Magdalena Stępniak, ul. Lipowa 50, 95-073 Grotniki, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 69800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  79950,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  79950,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  79950,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówienie uzupełniajęce do 50% wartości zamówienia podstawowego, zostało przewidziane w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym nr ref. WZP-II.271.2.24.2011 oraz w przetargu nieograniczonym nr ref. DOA-ZP.V.271.2.7.2012

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 48866020120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-12-04
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające. Wykonanie operatów szacunkowych, określających wartość rynkową prawa własności gruntów położonych w Łodzi,zabudow Lider konsorcjum CENSUS Magdalena Stępniak,
ul. Lipowa 50, 95-073 Grotniki, woj. łódzkie
2013-01-10 56 272,00
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające. Wykonanie operatów szacunkowych, określających wartość rynkową prawa własność gruntów położonych w Łodzi, zabudow Lider konsorcjum Biuro Wycen Nieruchomości Jacek Dukat
J. Popiełuszki 27 m. 27, 94-052 Łódź, woj. łódzkie
2013-01-10 119 064,00
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające. Wykonanie operatów szacunkowych, określających wartość rynkową prawa własność gruntów położonych w Łodzi, zabu CENSUS Magdalena Stępniak
ul. Lipowa 50, 95-073 Grotniki, woj. łódzkie
2013-01-10 79 950,00