Tychy: Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, salach rozpraw, innych pomieszczeniach użytkowych i gospodarczych oraz sanitariatach budynków Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33, Bałuckiego 4 i Placu Baczyńskiego 1.


Numer ogłoszenia: 490216 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Tychach , ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 0-32 3233114, faks 0-32 3233115.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.tychy.sr.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, salach rozpraw, innych pomieszczeniach użytkowych i gospodarczych oraz sanitariatach budynków Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33, Bałuckiego 4 i Placu Baczyńskiego 1..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Oferent - Wykonawca jest zobowiązany wykonywać każdego dnia roboczego usługę sprzątania pomieszczeń Zamawiającego w budynkach zlokalizowanych przy ulicy Budowlanych 33, Bałuckiego 4 i Placu Baczyńskiego 1 począwszy od godziny 1530 od wtorku do piątku, zaś w poniedziałek od godziny 1800, przy czym w budynku przy Placu Baczyńskiego 1 tylko w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godziny 1800 przez pozostałe dni w miesiącu od godziny 1530. Oferent - Wykonawca realizujący usługę zobowiązany jest do zapewnienia obsługi dziennej - dyżuru jednej osoby sprzątającej codziennie w godzinach pracy Sądu tj. od 1000 do 1500. Zamawiający wymaga aby wszelkie środki konieczne do wykonania usługi w tym czyszczące, konserwacyjne, dezynfekcyjne oraz wszelkie narzędzia i specjalistyczne urządzenia niezbędne do wykonania zlecenia zabezpieczał Oferent - Wykonawca, w tym również odpowiedniej długości przedłużacze do wykorzystywanego w procesie sprzątania sprzętu elektrycznego. Zamawiający wymaga aby wszystkie środki czystości wykorzystywane przez Oferenta-Wykonawcę podczas wykonywania usługi posiadały atest PZH, skutecznie czyściły zabrudzone powierzchnie, środki używane do czyszczenia mebli pokrytych okleiną naturalną, drzwi i podłóg były klasy PRONTO lub innej dostosowanej do rodzaju powierzchni, o nie gorszych parametrach. Zamawiający wymaga aby toalety (muszle klozetowe i pisuary) po ich starannym sprzątnięciu - zgodnie z zakresem prac do wykonania i ich częstotliwością - przez pracownika Oferenta, były zalewane środkiem dezynfekującym typu Domestos. Zamawiający wymaga aby podłogi w pomieszczeniach gdzie położone zostały panele podłogowe (ok. 920 m2) nie były myte przy użyciu (mopa), a jedynie przecierane wilgotną ścierką przy wykorzystaniu preparatów odpowiednich do tego typu podłóg. Zamawiający wymaga aby toalety były na bieżąco wyposażane w środki odświeżające a muszle klozetowe i pisuary w preparaty dezynfekujące. Oferent - Wykonawca w ramach wynagrodzenia dostarcza i na bieżąco uzupełnia papier toaletowy, środki odświeżające (typu: spray 300ml) i preparaty dezynfekujące w ubikacjach, mydło w płynie przy umywalkach oraz wszystkie inne środki chemiczne niezbędne do właściwego wykonania usługi. Zamawiający oświadcza, że nie posiada informacji odnośnie średniomiesięcznego zużycia papieru toaletowego i mydła w płynie przez jednego pracownika. Oferent - Wykonawca jest zobowiązany do wyposażania każdej toalety w odpowiednią ilość środków odświeżających i preparatów dezynfekujących (preparaty dezynfekujące i środki odświeżające winny być na bieżąco uzupełniane). Zamawiający nie dopuszcza naprzemiennego wyposażania toalet w preparaty dezynfekujące i środki odświeżające. Oferent - Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji usługi taką ilość osób sprzątających, aby zapewnić rzetelne wykonywanie wszystkich wyszczególnionych w załączniku do formularza ofertowego czynności. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie środków czyszczących, konserwacyjnych, dezynfekcyjnych, myjących i odświeżających niezwłocznie po wprowadzeniu takiego środka do wykonywania usługi wraz z przedłożeniem karty charakterystyki. Każdy nowy wprowadzony środek musi posiadać co najmniej takie parametry pracy i skład chemiczny jak dotychczas stosowany..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.91.12.00-8, 90.91.92.00-4, 90.91.13.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek jeżeli zrealizował co najmniej 3 usługi o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 złotych brutto każda, wykonanych bądź wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością, przy czym jedna z tych usług winna być wykonana lub być wykonywana w sądzie bądź prokuraturze.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dołączy wykaz sprzętu, jakim dysponuje Wykonawca, a który będzie wykorzystywany przez osoby sprzątające do utrzymania czystości we wszystkich pomieszczeniach Sądu. Zamawiający żąda aby oferent - Wykonawca wskazał sprzęt jaki będzie wykorzystywany przez jego pracowników w odniesieniu do każdego z budynków Zamawiającego oddzielnie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dołączy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN. Wymaga się aby łącznie z polisą złożone zostały wszystkie dokumenty potwierdzające istnienie i zakres stosunku ubezpieczenia, w tym związane z umową ubezpieczenia ogólne warunki ubezpieczenia, załączniki i aneksy). Na potwierdzenie, że Wykonawca polisę lub inny dokument opłacił, dołączy do oferty dowód uiszczenia opłaty.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy strony dopuszczają zmiany umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Nadto Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie ewentualnej zmiany cen, jedynie w przypadku dokonanej przez właściwy organ państwowy zmiany stawki podatku VAT. Wprowadzenie nowych cen musi się odbyć w wysokości proporcjonalnej do wprowadzonych zmian, uwzględniających proporcjonalne zmiany w/w czynnika cenotwórczego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.tychy.sr.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sąd Rejonowy w Tychach - ul. Bałuckiego 4, pokój Nr 7, 43-100 Tychy.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Tychach - ul. Bałuckiego 4, pokój Nr 7.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Tychy: Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, salach rozpraw, innych pomieszczeniach użytkowych i gospodarczych oraz sanitariatach budynków Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33, Bałuckiego 4 i Placu Baczyńskiego 1


Numer ogłoszenia: 1902 - 2014; data zamieszczenia: 02.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 490216 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 0-32 3233114, faks 0-32 3233115.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, salach rozpraw, innych pomieszczeniach użytkowych i gospodarczych oraz sanitariatach budynków Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33, Bałuckiego 4 i Placu Baczyńskiego 1.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Oferent-Wykonawca jest zobowiązany wykonywać każdego dnia roboczego usługę sprzątania pomieszczeń Zamawiającego w budynkach zlokalizowanych przy ulicy Budowlanych 33, Bałuckiego 4 i Placu Baczyńskiego 1 począwszy od godziny 1530 od wtorku do piątku, zaś w poniedziałek od godziny 1800, przy czym w budynku przy Placu Baczyńskiego 1 tylko w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godziny 1800 przez pozostałe dni w miesiącu od godziny 1530. Oferent - Wykonawca realizujący usługę zobowiązany jest do zapewnienia obsługi dziennej - dyżuru jednej osoby sprzątającej codziennie w godzinach pracy Sądu to jest od 1000 do 1500. Zamawiający wymaga aby wszelkie środki konieczne do wykonywania usługi w tym czyszczące, konserwujące, dezynfekcyjne oraz wszelkie narzędzia i specjalistyczne urządzenia niezbędne do wykonywania zlecenia zabezpieczał Oferent-Wykonawca, w tym również odpowiedniej długości przedłużacze do wykorzystywanego w procesie sprzątania sprzętu elektrycznego. Zamawiający wymaga aby wszystkie środki czystości wykorzystywane przez Oferenta-Wykonawcę podczas wykonywania usługi posiadały atest PZH, skutecznie czyściły zabrudzone powierzchnie, środki używane do czyszczenia mebli pokrytych okleiną naturalną, drzwi i podłóg były klasy PRONTO lub innej dostosowanej do rodzaju powierzchni, o nie gorszych parametrach. Zamawiający wymaga aby toalety (muszle klozetowe i pisuary) po ich starannym sprzątnięciu - zgodnie z zakresem prac do wykonania i ich częstotliwością - przez pracownika Oferenta, były zalewane środkiem dezynfekującym typu Domestos. Zamawiający wymaga aby podłogi w pomieszczeniach gdzie położone zostały panele podłogowe (ok. 920 m2) nie były myte przy wykorzystaniu (mopa) a jedynie przecierane wilgotną ścierką przy wykorzystaniu preparatów odpowiednich do tego typu podłóg. Zamawiający wymaga aby toalety były na bieżąco wyposażane w środki odświeżające a muszle klozetowe i pisuary w preparaty dezynfekujące. Oferent - Wykonawca w ramach wynagrodzenia dostarcza i na bieżąco uzupełnia papier toaletowy, środki odświeżające (typu: spray 300 ml) i preparaty dezynfekujące w ubikacjach, mydło w płynie przy umywalkach oraz wszelkie inne środki chemiczne niezbędne do właściwego wykonania usługi. Zamawiający oświadcza, że nie posiada informacji odnośnie średnio miesięcznego zużycia papieru toaletowego i mydła w płynie przez jednego pracownika. Oferent - Wykonawca jest zobowiązany do wyposażania każdej toalety w odpowiednią ilość środków odświeżających i preparatów dezynfekujących (preparaty dezynfekujące i środki odświeżające winny być na bieżąco uzupełniane). Zamawiający nie dopuszcza naprzemiennego wyposażania toalet w preparaty dezynfekujące i środki odświeżające. Oferent - Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji usługi taką ilość osób sprzątających, aby zapewnić rzetelne wykonywanie wszystkich wyszczególnionych ww załączniku do formularza ofertowego czynności. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie środków czyszczących, konserwacyjnych, dezynfekujących, myjących i odświeżających niezwłocznie po wprowadzeniu takiego środka do wykonywania usługi wraz z przedłożeniem karty charakterystyki. Każdy nowy wprowadzony środek musi posiadać co najmniej takie parametry pracy i skład chemiczny jak dotychczas stosowany..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.91.12.00-8, 90.91.91.00-4, 90.91.13.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum w składzie: Interclean Spółka z o.o. - Lider Konsorcjum PHU Expres w Turzy Śląskiej - Partner Konsorcjum, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 97560,98 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  76680,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  76680,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  134280,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Budowlanych 33, 43-100 Tychy
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: og@tychy.sr.gov.pl
tel: 32 3233114
fax: 0-32 3233115
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-12-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 49021620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-11-27
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 390 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.tychy.sr.gov.pl
Informacja dostępna pod: Sąd Rejonowy w Tychach - ul. Bałuckiego 4, pokój Nr 7, 43-100 Tychy
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90911200-8 Usługi sprzątania budynków
90911300-9 Usługi czyszczenia okien
90919200-4 Usługi sprzątania biur
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, salach rozpraw, innych pomieszczeniach użytkowych i gospodarczych oraz sanitariatach budynków Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33, Bałuckiego 4 i Placu B Konsorcjum w składzie: Interclean Spółka z o.o. - Lider Konsorcjum PHU Expres w Turzy Śląskiej - Partner Konsorcjum
Wodzisław Śląski
2014-01-02 76 680,00