Kielce: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie i na terenie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego przy ul. Wojewódzkiej 12 w Kielcach wraz z parkingiem.


Numer ogłoszenia: 492782 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach , ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 342 60 17, faks 41 342 60 17.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  muzyczna.kielce.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie i na terenie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego przy ul. Wojewódzkiej 12 w Kielcach wraz z parkingiem..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Usługa świadczenia usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie oraz obrębie działki Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego przy ul. Wojewódzkiej 12 w Kielcach., będzie odbywać się od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 50% wartości zamówienia podstawowego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6. Zamówienie uzupełniające będzie dotyczyło ewentualnego zwiększenia ilości pracowników ochrony podczas dyżuru wynikającego z potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że nie wpłynie to na podaną w ofercie wycenę 1 roboczogodziny dla pracownika, a rozliczenie nastąpi zgodnie z faktyczną ilością godzin pełnionych dyżurów.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.71.00.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do złożenia wadium w wysokości: 1.000,00 zł ( słownie złotych: jeden tysiąc ). Wadium może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto bankowe Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach, Bank NBP o/Okręgowy Kielce nr: 41 1010 1238 0815 1713 9120 0000. Wadium w pieniądzu winno znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Na dowodzie przelewu należy zaznaczyć: Wadium - na wykonanie usługi świadczenia całodobowej ochrony fizycznej dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. Dokumenty (wyłącznie oryginały) stanowiące dowód wniesienia wadium w innych formach niż pieniądz należy złożyć w księgowości Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach, ul. Wojewódzka 12 przed upływem terminu składania ofert. Wadium podlega zwrotowi wykonawcom, w trybie art. 46 ust. 1, 1a i 2 PZP. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w warunkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP. Wadium winno być złożone na cały okres związania ofertą.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie oraz przedstawić Wykaz usług o podobnym charakterze świadczonych w okresie ostatnich 3 lat dla placówek oświatowych - wymóg wykonywania przez okres 3 lat, przynajmniej jednej usługi ochrony całodobowej wraz z obsługą monitoringu, central alarmowych i ppoż. dla placówki oświatowej typu: szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoły średnie, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te były lub są świadczone należycie -


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, że firma nie jest zagrożona upadłością.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
muzyczna.kielce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ZPSM ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.12.2013 godzina 12:00, miejsce: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach, ul. Wojewódzka 12, sekretariat pokój A2..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Kielce: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie i na terenie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego przy ul. Wojewódzkiej 12 w Kielcach wraz z parkingiem.


Numer ogłoszenia: 538814 - 2013; data zamieszczenia: 30.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 492782 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 342 60 17, faks 41 342 60 17.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie i na terenie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego przy ul. Wojewódzkiej 12 w Kielcach wraz z parkingiem..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa świadczenia usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie oraz obrębie działki Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego przy ul. Wojewódzkiej 12 w Kielcach., będzie odbywać się od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EKOTRADE sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-712 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
 • Agencja Ochrony HERKULES, {Dane ukryte}, 25-318 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 77088,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  82750,46


 • Oferta z najniższą ceną:
  82750,46
  / Oferta z najwyższą ceną:
  82750,46


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce
woj. świętokrzyskie
Dane kontaktowe: email: administracja@muzyczna.kielce.pl
tel: 41 342 60 17
fax: 41 342 60 17
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-12-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 49278220130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-11-28
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: muzyczna.kielce.pl
Informacja dostępna pod: ZPSM ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79710000-4 Usługi ochroniarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie i na terenie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego przy ul. Wojewódzkiej 12 w Kielcach wraz z parkingiem. EKOTRADE sp. z o.o.
Warszawa
2013-12-30 41 375,00
Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie i na terenie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego przy ul. Wojewódzkiej 12 w Kielcach wraz z parkingiem. Agencja Ochrony HERKULES
Kielce
2013-12-30 41 375,00