Bydgoszcz: Świadczenie usług hotelarskich dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy


Numer ogłoszenia: 495402 - 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego , ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3212343, faks 052 3210752.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.filharmonia.bydgoszcz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług hotelarskich dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich na terenie Miasta Bydgoszczy dla gości Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić pokoje hotelowe osobom wskazanym przez Zamawiającego w hotelu Wykonawcy w okresie trwania umowy. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 2.1. Kategoria hotelu 4 * (słownie: cztery gwiazdki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 22 z 2006r. poz. 169 z późn. zm.). 2.2. Położenia hotelu - nie więcej niż 1,5 km od siedziby Zamawiającego. 2.3. Obiekt hotelowy powinien dysponować: a ) pokojami 1-osobowymi b) pokojami 2-osobowymi 2.4. Liczba pokoi nie mniejsza niż 50. 2.5. Usługa obejmuje nocleg ze śniadaniem. 2.6. Jeżeli obiekt hotelowy dysponuje pokojami o różnym standardzie, co znajduje odzwierciedlenie w nazewnictwie np. standard, bussines w formularzu ofertowym należy wpisać typ pokoju, za który Wykonawca podaje cenę. 2.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji w celu potwierdzenia czy hotel spełnia wszystkie wymagania Zamawiający. 2.8. Przewidywana liczba noclegów: w okresie wrzesień-październik - 500, w pozostałym okresie - 350. Wskazana liczba noclegów oznacza maksymalne zapotrzebowanie w okresie trwania umowy. Ilości faktycznie wykorzystanych noclegów mogą być niższe niż przewidywane zapotrzebowanie. Podanie liczby przewidywanych noclegów nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku realizacji wszystkich noclegów w tej ilości. 2.9. Zamawiający będzie ponosił koszty wyłącznie noclegów ze śniadaniem w ilości faktycznie zrealizowanej.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55.10.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Analiza wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w stosunku do osób fizycznych analiza oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz oświadczenia w zakresie art.24 ust 1 pkt 2 ustawy PZP


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Analiza oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy PZP


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Analiza oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy PZP


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Analiza oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy PZP


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Analiza oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy PZP. W stosunku do osób zamieszkałych lub mających siedzibę za granicą -analiza dokumentów potwierdzajacych, że nie zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne, ani nie zostałą ogłoszona upadłość.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Walory użytkowe i estetyczne - 30


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Stosownie do treści art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) konieczności dostosowania postanowień umownych do zmian wynikających z nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości realizacji umowy wedle pierwotnej jej treści, lub z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron; b) zmian redakcyjnych Umowy, lub zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli stron wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy; c) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego; d) konieczności zmiany numerów rachunków bankowych. 3.Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem zasad i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z art. 140 ust. 3 ustawy Pzp oraz zasad ogólnych określonych tą ustawą. 4.Jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki VAT jeszcze nie dokonano.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.filharmonia.bydgoszcz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Andrzeja Szwalbego 6 85-080 Bydgoszcz.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.12.2012 godzina 09:30, miejsce: w siedzibie zamawiającego Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego, Ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz Pokój nr 15 - Sekreta,riat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Bydgoszcz: Świadczenie usług hotelarskich dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy


Numer ogłoszenia: 19844 - 2013; data zamieszczenia: 14.01.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 495402 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3212343, faks 052 3210752.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług hotelarskich dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich na terenie Miasta Bydgoszczy dla gości Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić pokoje hotelowe osobom wskazanym przez Zamawiającego w hotelu Wykonawcy w okresie trwania umowy. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 2.1. Kategoria hotelu 4 * (słownie: cztery gwiazdki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 22 z 2006r. poz. 169 z późn. zm.). 2.2. Położenia hotelu - nie więcej niż 1,5 km od siedziby Zamawiającego. 2.3. Obiekt hotelowy powinien dysponować: a ) pokojami 1-osobowymi b) pokojami 2-osobowymi 2.4. Liczba pokoi nie mniejsza niż 50. 2.5. Usługa obejmuje nocleg ze śniadaniem. 2.6. Jeżeli obiekt hotelowy dysponuje pokojami o różnym standardzie, co znajduje odzwierciedlenie w nazewnictwie np. standard, bussines w formularzu ofertowym należy wpisać typ pokoju, za który Wykonawca podaje cenę. 2.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji w celu potwierdzenia czy hotel spełnia wszystkie wymagania Zamawiający. 2.8. Przewidywana liczba noclegów: w okresie wrzesień-październik - 500, w pozostałym okresie -350. Wskazana liczba noclegów oznacza maksymalne zapotrzebowanie w okresie trwania umowy. Ilości faktycznie wykorzystanych noclegów mogą być niższe niż przewidywane zapotrzebowanie. Podanie liczby przewidywanych noclegów nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku realizacji wszystkich noclegów w tej ilości. 2.9. Zamawiający będzie ponosił koszty wyłącznie noclegów ze śniadaniem w ilości faktycznie zrealizowanej.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55.10.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hotele Grupy Budizol S.A., {Dane ukryte}, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 165000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  143200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  122600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  205300,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl
tel: 523 212 343
fax: 523 210 752
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-12-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 49540220120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-12-05
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 70%
WWW ogłoszenia: www.filharmonia.bydgoszcz.pl
Informacja dostępna pod: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Andrzeja Szwalbego 6 85-080 Bydgoszcz
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
55100000-1 Usługi hotelarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług hotelarskich dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy Hotele Grupy Budizol S.A.
Włocławek
2013-01-14 143 200,00