Siedlce: (Zam.Publ.6/2012) Konwój wartości pieniężnych na rzecz Sądu Rejonowego w Siedlcach.


Numer ogłoszenia: 498230 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Siedlcach , ul. Świrskiego 17, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 0-25 644-77-02, faks 0-25 632-23-27.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.siedlce.sr.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
(Zam.Publ.6/2012) Konwój wartości pieniężnych na rzecz Sądu Rejonowego w Siedlcach..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi konwojowania, ochrony i przewozu pracownika Zamawiającego wraz z pobranymi przez niego wartościami pieniężnymi (inkaso gotówka) z do siedziby banku (w tym banku pocztowego) znajdujących się na terenie miasta Siedlce. Konwojowanie wartości pieniężnych a także ochrona pracownika Zamawiającego będzie realizowana od momentu opuszczenia przez tego pracownika punktu kasowego - kasa Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. B-pa Świrskiego 17 (I piętro) - do momentu przekroczenia drzwi wejściowych punktu zdania Oddział Banku Pekao S.A. w Siedlcach przy ul. Wojskowej 24, Oddział Banku PKO B.P. w Siedlcach przy ul. Świrskiego 45 oraz Bank Pocztowy w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 2* *konwój dodatkowy - realizowany będzie przez Wykonawcę w przypadku dodatkowych potrzeb Zamawiającego - szacowana ilość konwoju w tygodniu: od 1 do 5. Usługa będąca przedmiotem niniejszego zamówienia realizowana będzie we wszystkie dni robocze w okresie obowiązywania umowy, od poniedziałku do piątku o godzinie ustalonej z Zamawiającym w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. Zamawiający zastrzega możliwość wystąpienia konieczności podjęcia konwoju doraźnego, o którym Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie - średnio 5 razy w miesiącu. Transport wartości pieniężnych będzie chroniony przez co najmniej jednego konwojenta posiadającego licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego lub drugiego stopnia, niekaranego. Usługi objęte przedmiotem zamówienia powinny być świadczone zgodnie z wymaganiami określonymi ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz.1221 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (tj. Dz. U. Nr 166, poz. 1128). Przewidywana ilość konwojów w okresie 1 miesiąca: 25 - 30. Wykonawca którego oferta uznana będzie za najkorzystniejszą zobowiązany będzie przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu: a)imienny wykaz osób które będą wykonywać zamówienie, wraz z podaniem informacji na temat posiadanych kwalifikacji, zgodnych z wymaganiami Zamawiającego (określonymi szczegółowo w załączniku nr 7 do SIWZ). b)kserokopię uzyskanych licencji pracownika ochrony poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; c)aktualne zaświadczenie o niekaralności osób które świadczyć będą usługi konwojowania wartości pieniężnych - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem usługi. Szczegółowy określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.71.00.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie niezbędnym do wykazania spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę aktualnej Koncesji MSWiA zezwalającej na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę wykazu wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch usług świadczonych w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy każda w ramach jednej wykonanej bądź wykonywanej umowy. o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia tj. polegające na konwojowaniu wartości pieniężnych; o wartości co najmniej 5 000,00 zł brutto każda (słownie: pięć tysięcy złotych). wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (tzw. referencje).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie niezbędnym do wykazania spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga aby usługi konwoju objęte przedmiotem zamówienia były wykonywane przez pracowników posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego lub drugiego stopnia. Osoby wykonujące usługi na rzecz Zamawiającego nie mogą być skazane za popełnienie przestępstwa /przestępstwa skarbowego. Do świadczenia usługi nie mogą być dopuszczone osoby, które figurują w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł (sto tysięcy) tzn. posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wskazanym powyżej.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca którego oferta uznana będzie za najkorzystniejszą zobowiązany będzie przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu: a)imienny wykaz osób które będą wykonywać zamówienie, wraz z podaniem informacji na temat posiadanych kwalifikacji, zgodnych z wymaganiami Zamawiającego (określonymi szczegółowo w załączniku nr 7 do SIWZ). b)kserokopię uzyskanych licencji pracownika ochrony poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; c)aktualne zaświadczenie o niekaralności osób które świadczyć będą usługi konwojowania wartości pieniężnych - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem usługi.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT w czasie realizacji umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę wynikającą ze zmiany tego podatku. Kwota netto wynagrodzenia będzie stała i nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych w wykazie osób, w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli z ważnych względów np. zaniedbanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, długotrwała choroba, nie będzie możliwe wykonanie zamówienia przez wskazane osoby. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające kwalifikacje nowej osoby. Zmiana osób może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego. Dopuszcza się zmianę Umowy w zakresie zmiany drogi (trasy) konwoju, w przypadku zmiany banku lub jego siedziby


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.siedlce.sr.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sąd Rejonowy w Siedlcach ul. B-pa Świrskiego 17, 08-110 Siedlce, pok 102 (I piętro).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.12.2012 godzina 11:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Siedlcach ul. B-pa Świrskiego 17, 08-110 Siedlce - Biuro Podawcze (parter) lub w pok 102 (I piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Siedlce: (Zam.Publ.6/2012) Konwój wartości pieniężnych na rzecz Sądu Rejonowego w Siedlcach


Numer ogłoszenia: 534616 - 2012; data zamieszczenia: 31.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 498230 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. Świrskiego 17, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 0-25 644-77-02, faks 0-25 632-23-27.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
(Zam.Publ.6/2012) Konwój wartości pieniężnych na rzecz Sądu Rejonowego w Siedlcach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi konwojowania, ochrony i przewozu pracownika Zamawiającego wraz z pobranymi przez niego wartościami pieniężnymi - inkaso gotówka - z /do siedziby banku (w tym banku pocztowego) znajdujących się na terenie miasta Siedlce. Konwojowanie wartości pieniężnych a także ochrona pracownika Zamawiającego będzie realizowana od momentu opuszczenia przez tego pracownika punktu kasowego - kasa Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. B-pa Świrskiego 17(I piętro) - do momentu przekroczenia drzwi wejściowych punktu zdania: Oddział Banku Pekao S.A. w Siedlcach przy ul. Wojskowej 24, Oddział Banku PKO B.P. w Siedlcach przy ul. Świrskiego 45 oraz Bank Pocztowy w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 2* *konwój dodatkowy - realizowany będzie przez Wykonawcę w przypadku dodatkowych potrzeb Zamawiającego - szacowana ilość konwoju w tygodniu: od 1 do 5. Usługa będąca przedmiotem niniejszego zamówienia realizowana będzie we wszystkie dni robocze w okresie obowiązywania umowy, od poniedziałku do piątku o godzinie ustalonej z Zamawiającym w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. Zamawiający zastrzega możliwość wystąpienia konieczności podjęcia konwoju doraźnego, o którym Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie - średnio 5 razy w miesiącu. Transport wartości pieniężnych będzie chroniony przez co najmniej jednego konwojenta posiadającego licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego lub drugiego stopnia, niekaranego. Usługi objęte przedmiotem zamówienia powinny być świadczone zgodnie z wymaganiami określonymi ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz.1221 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (tj. Dz. U. Nr 166, poz. 1128). Przewidywana ilość konwojów w okresie 1 miesiąca: 25 - 30. Szczegółowy określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jerzy Strzaliński Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych CERBER, {Dane ukryte}, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11070,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8634,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11070,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Kazimierzowska 31a, 08-110 Siedlce
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: tomasz.rycerz@siedlce.sr.gov.pl , beata.jonska@siedlce.sr.gov.pl
tel: 0-25 64 00 807
fax: 0-25 64 00 710
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-12-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 49823020120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-12-06
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.siedlce.sr.gov.pl
Informacja dostępna pod: Sąd Rejonowy w Siedlcach ul. B-pa Świrskiego 17, 08-110 Siedlce, pok 102 (I piętro)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79710000-4 Usługi ochroniarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
(Zam.Publ.6/2012) Konwój wartości pieniężnych na rzecz Sądu Rejonowego w Siedlcach Jerzy Strzaliński Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych CERBER
Siedlce
2012-12-31 11 070,00