Warszawa: Usługa kompleksowego sprzątania budynku i pomieszczeń biurowych oraz terenu przylegającego do budynku siedziby Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer w Warszawie przy ul. Mycielskiego 21


Numer ogłoszenia: 498552 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer , ul. L. Mycielskiego 21, 04-379 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 813 99 03, 022 810 30 20, faks 022 8705719.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.is.waw.pl/uswwawer


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: niezespolona administracja rządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa kompleksowego sprzątania budynku i pomieszczeń biurowych oraz terenu przylegającego do budynku siedziby Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer w Warszawie przy ul. Mycielskiego 21.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Usługa kompleksowego sprzątania budynku i pomieszczeń biurowych oraz terenu przylegającego do budynku siedziby Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer w Warszawie przy ul. Mycielskiego 21 w okresie jednego roku, tj. od 01.01.2013 do 31.12.2013.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.91.00.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ustala wadium w wysokości: 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100).


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonują co najmniej dwie usługi sprzątania budynków i pomieszczeń biurowych o wartości min. 85.000,00 zl; - warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca złoży informację dotyczącą wykonanych usług.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy muszą wykazać, że posiadają co najmniej cztery osoby przewidziane do wykonania niniejszego zamówienia -warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy muszą wykazać, że posiadają co najmniej: - 1 szt specjalistycznej maszyny szorująco-zbierającej do zmywania podłóg gresowych i tarketu; - 5 szt urządzeń do zamiatania powierzchni typu tarket, gres, terakota; - 5 szt urządzeń do mycia powierzchni typu tarket, gres, terakota; - 5 szt wiaderkowych wózków serwisowych z wyciskarką; - 2 szt odkurzaczy; - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży wykaz wymaganych maszyn i urządzeń.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy muszą wykazać, że posiadają opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 200 000,00 zł. - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Aktualny wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest osobą fizyczną, potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym przez Wykonawcę.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający wykonując dyspozycję art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT. Zmianie może ulec cena brutto przy zachowaniu dotychczasowej wartości netto.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.is.waw.pl/uswwawer

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer, ul. Mycielskiego 21, 04-379 Warszawa..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer, ul. Mycielskiego 21, 04-379 Warszawa, pok. nr 107 (I piętro)..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Usługa kompleksowego sprzątania budynku i pomieszczeń biurowych oraz terenu przylegającego do budynku siedziby Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer w Warszawie przy ul. Mycielskiego 21


Numer ogłoszenia: 529256 - 2012; data zamieszczenia: 28.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 498552 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer, ul. L. Mycielskiego 21, 04-379 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 813 99 03, 022 810 30 20, faks 022 8705719.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: niezespolona administracja rządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa kompleksowego sprzątania budynku i pomieszczeń biurowych oraz terenu przylegającego do budynku siedziby Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer w Warszawie przy ul. Mycielskiego 21.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa kompleksowego sprzątania budynku i pomieszczeń biurowych oraz terenu przylegającego do budynku siedziby Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer w Warszawie przy ul. Mycielskiego 21 w okresie jednego roku, tj. od 01.01.2013 do 31.12.2013..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.91.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SUPERLUX Mirosław Sokołowski, {Dane ukryte}, 02-134 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 66943,08 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  79670,88


 • Oferta z najniższą ceną:
  79670,88
  / Oferta z najwyższą ceną:
  147632,40


 • Waluta:
  PLN.


Warszawa: Usługa kompleksowego sprzątania budynku i pomieszczeń biurowych oraz terenu przylegającego do budynku siedziby Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer w Warszawie przy ul. Mycielskiego 21


Numer ogłoszenia: 529264 - 2012; data zamieszczenia: 28.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 498552 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer, ul. L. Mycielskiego 21, 04-379 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 813 99 03, 022 810 30 20, faks 022 8705719.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: niezespolona administracja rządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa kompleksowego sprzątania budynku i pomieszczeń biurowych oraz terenu przylegającego do budynku siedziby Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer w Warszawie przy ul. Mycielskiego 21.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa kompleksowego sprzątania budynku i pomieszczeń biurowych oraz terenu przylegającego do budynku siedziby Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer w Warszawie przy ul. Mycielskiego 21 w okresie jednego roku, tj. od 01.01.2013 do 31.12.2013..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.91.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SUPERLUX Mirosław Sokołowski, {Dane ukryte}, 02-134 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 66943,08 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  79670,88


 • Oferta z najniższą ceną:
  79670,88
  / Oferta z najwyższą ceną:
  147632,40


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. L. Mycielskiego 21, 04-379 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: us1439@mz.mofnet.gov.pl
tel: 022 813 99 03, 022 810 30 20
fax: 022 8705719
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-12-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 49855220120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-12-06
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.is.waw.pl/uswwawer
Informacja dostępna pod: Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer, ul. Mycielskiego 21, 04-379 Warszawa.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90910000-9 Usługi sprzątania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługa kompleksowego sprzątania budynku i pomieszczeń biurowych oraz terenu przylegającego do budynku siedziby Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer w Warszawie przy ul. Mycielskiego 21 SUPERLUX Mirosław Sokołowski
Warszawa
2012-12-28 79 670,00
Usługa kompleksowego sprzątania budynku i pomieszczeń biurowych oraz terenu przylegającego do budynku siedziby Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer w Warszawie przy ul. Mycielskiego 21 SUPERLUX Mirosław Sokołowski
Warszawa
2012-12-28 79 670,00