Warszawa: Świadczenie usług konserwacyjnych oraz usuwanie awarii urządzeń dźwigowych w komunalnych budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w 2014 roku. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/65/13


Numer ogłoszenia: 500010 - 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy , ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 818 67 41, faks 22 818 67 41.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zgn-praga-pn.waw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług konserwacyjnych oraz usuwanie awarii urządzeń dźwigowych w komunalnych budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w 2014 roku. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/65/13.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot obejmuje usługi konserwacyjne w tym naprawy drobne, usługi pogotowia dźwigowego i naprawy średnie oraz główne, wynikające z zaistniałych potrzeb w trakcie eksploatacji 23 urządzeń dźwigowych w tym: część I - 12 dźwigów; część II - 11 dźwigów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji zawierają załączniki stanowiące integralną część siwz: dla części I - Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 8/I, projekt umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym i drukami - załącznik Nr 10/I, Wykaz dźwigów - załącznik Nr 9/I i przedmiar na przykładowe roboty konserwacyjne w zakresie eksploatacji dźwigów osobowych - załącznik Nr 7/I oraz dla części II -Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 8/II, projekt umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym i drukami - załącznik Nr 10/II i Wykaz dźwigów- załącznik Nr 9/II i przedmiar na przykładowe roboty konserwacyjne w zakresie eksploatacji dźwigów osobowych - załącznik Nr 7/II..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.53.14.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
w kwocie ogółem 2 500,00 zł słownie: dwa tysiące pięćset złotych w tym: Część I - 1 200,00 zł słownie: jeden tysiąc dwieście złotych i Część II - 1 300,00 zł słownie: jeden tysiąc trzysta złotych. Szczegółowe informacje dotyczące wadium, zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w Banku Citibank Handlowy ul. Senatorska 16 numer: 67 103015080000000550872048.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp, dotyczące: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania modernizacji dźwigów osobowych i towarowych wymagane przepisami ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r (Dz.U.z 2000 r Nr 122 poz.1321 z późn.zm.), wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi na podstawie Decyzji wydanej przez Urząd Dozoru Technicznego, na podstawie przepisów ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r (Dz.U.z 2000 r Nr 122 poz.1321 z późn.zm.), potwierdzającej posiadanie przez firmę uprawnień do wykonywania modernizacji dźwigów osobowych i towarowych z załącznikiem określającym zakres uprawnień; Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę, warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wymaganych w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu, wg formuły spełnia - nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 pzp, dotyczące: Posiadania wiedzy i doświadczenia -- Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, modernizację co najmniej 2-ch dźwigów osobowych lub towarowych (w tym 1 firmy THYSSEN- dotyczy części II ) oraz konserwację dwóch dźwigów (w tym 1 firmy THYSSEN- dotyczy części II) w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej trwającą co najmniej przez okres 6 m-cy. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli 1 z wykonawców wykaże, że wykonał należycie lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, modernizację co najmniej 2-ch dźwigów osobowych lub towarowych (w tym 1 firmy THYSSEN- dotyczy części II ) oraz konserwację dwóch dźwigów (w tym 1 firmy THYSSEN- dotyczy części II) w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej trwającą co najmniej przez okres 6 m-cy. Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi na podstawie wykazu usług (wg załącznika Nr 5/I i Nr 5/II do siwz odpowiednio do części zamówienia) oraz dowodów potwierdzających, że modernizacja co najmniej 2-ch dźwigów osobowych lub towarowych (w tym 1 firmy THYSSEN- dotyczy części II ) oraz konserwacja dwóch dźwigów (w tym 1 firmy THYSSEN- dotyczy części II) w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej trwającą co najmniej przez okres 6 m-cy, wykazane w wykazie usług zostały wykonane należycie lub są wykowywane należycie. Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2b pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zawierające zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów Zamawiający żąda, aby podmiot udzielający wiedzy i doświadczenia uczestniczył w wykonywaniu zamówienia jako podwykonawca z uwagi na fakt nierozerwalności zasobu wiedzy i doświadczenia z podmiotem ich udzielającym. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę, warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wymaganych w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu, wg formuły spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1pkt 3 pzp, dotyczące: Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1pkt 3 pzp, dotyczące: Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje do realizacji zamówienia co najmniej 4 osobami do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającymi zaświadczenia kwalifikacyjne do konserwacji dźwigów osobowych lub towarowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, przeszkolonymi pod względem przepisów BHP i p.poż. Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2b pzp, Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę, warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wymaganych w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu, wg formuły spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1pkt 4 pzp, dotyczące: Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 50 000 zł oraz będzie posiadał takie ubezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi na podstawie polisy z potwierdzeniami opłacenia składek oraz oświadczenia złożonego w ofercie, a w przypadku jej braku innych dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę, warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wymaganych w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu, wg formuły spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  wymagane wykonana modernizacja co najmniej 2-ch dźwigów osobowych lub towarowych (w tym 1 firmy THYSSEN- dotyczy części II ) oraz konserwacja dwóch dźwigów (w tym 1 firmy THYSSEN- dotyczy części II) w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej trwająca co najmniej przez okres 6 m-cy,;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Ofertę o treści zgodnej z załączonym wzorem formularza - wzór określony w załączniku Nr 1 do siwz; - Zestawienie oferowanych cen - Załącznik Nr 6/I i Nr 6/II (odpowiednio dla części); - kosztorysy ofertowe (odpowiednio dla części na którą składana jest oferta), dla części I - załącznik Nr 7/I i dla części II - załącznik Nr 7/II; - wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy dołączyć w oryginale do oferty, natomiast w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu - Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kserokopii dowodu wniesienia wadium - zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII; - pełnomocnictwo - o ile ofertę podpisuje pełnomocnik.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: zmiany określone tak, zmiany określone w Rozdziale XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w projektach umowy stanowiących załączniki Nr 10/I i Nr 10/II do siwz.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zgn-praga-pn.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Bezpł. do pobrania ze strony Internet lub ul. Jagiellońska 23 pok.2, w cenie 10,00 zł, opłata w Agencji bankowej AOM 4 ul. Bródnowska 24 lub 42 103015080000000550872013, albo za zalicz. poczt.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Warszawa, ul. Jagiellońska 23, pokój 107, piętro I..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
część I - dźwigi produkcji krajowej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot obejmuje usługi konserwacyjne w tym naprawy drobne, usługi pogotowia dźwigowego i naprawy średnie oraz główne, wynikające z zaistniałych potrzeb w trakcie eksploatacji 23 urządzeń dźwigowych w tym: część I - 12 dźwigów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji zawierają załączniki stanowiące integralną część siwz: dla części I - Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 8/I, projekt umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym i drukami - załącznik Nr 10/I, Wykaz dźwigów - załącznik Nr 9/I i przedmiar na przykładowe roboty konserwacyjne w zakresie eksploatacji dźwigów osobowych - załącznik Nr 7/I..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
część II - dźwigi THYSSEN.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot obejmuje usługi konserwacyjne w tym naprawy drobne, usługi pogotowia dźwigowego i naprawy średnie oraz główne, wynikające z zaistniałych potrzeb w trakcie eksploatacji 23 urządzeń dźwigowych w tym: część II - 11 dźwigów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji zawierają załączniki stanowiące integralną część siwz: dla części II -Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 8/II, projekt umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym i drukami - załącznik Nr 10/II i Wykaz dźwigów- załącznik Nr 9/II i przedmiar na przykładowe roboty konserwacyjne w zakresie eksploatacji dźwigów osobowych - załącznik Nr 7/II..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: Świadczenie usług konserwacyjnych oraz usuwanie awarii urządzeń dźwigowych w komunalnych budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w 2014 roku. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/65/13


Numer ogłoszenia: 283075 - 2013; data zamieszczenia: 31.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 500010 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 818 67 41, faks 22 818 67 41.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług konserwacyjnych oraz usuwanie awarii urządzeń dźwigowych w komunalnych budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w 2014 roku. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/65/13.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot obejmuje usługi konserwacyjne w tym naprawy drobne, usługi pogotowia dźwigowego i naprawy średnie oraz główne, wynikające z zaistniałych potrzeb w trakcie eksploatacji 23 urządzeń dźwigowych w tym: część I - 12 dźwigów; część II - 11 dźwigów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji zawierają załączniki stanowiące integralną część siwz: dla części I - Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 8/I, projekt umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym i drukami - załącznik Nr 10/I, Wykaz dźwigów - załącznik Nr 9/I i przedmiar na przykładowe roboty konserwacyjne w zakresie eksploatacji dźwigów osobowych - załącznik Nr 7/I oraz dla części II -Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 8/II, projekt umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym i drukami - załącznik Nr 10/II i Wykaz dźwigów- załącznik Nr 9/II i przedmiar na przykładowe roboty konserwacyjne w zakresie eksploatacji dźwigów osobowych - załącznik Nr 7/II..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.53.14.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Część I - dźwigi produkcji krajowej:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-SERVICE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 55555,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  60000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  60000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  60000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Część II - dźwigi THYSSEN


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-SERVICE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 64814,81 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  70000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  70000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  70000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamow@zgn-praga-pn.pl
tel: +48228186741
fax: +48228186741
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-12-15
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 50001020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-12-03
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 380 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.zgn-praga-pn.waw.pl
Informacja dostępna pod: Bezpł. do pobrania ze strony Internet lub ul. Jagiellońska 23 pok.2, w cenie 10,00 zł, opłata w Agencji bankowej AOM 4 ul. Bródnowska 24 lub 42 103015080000000550872013, albo za zalicz. poczt
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Część I - dźwigi produkcji krajowej: ZID-SERVICE Sp. z o.o.
Warszawa
2013-12-31 60 000,00
Część II - dźwigi THYSSEN ZID-SERVICE Sp. z o.o.
Warszawa
2013-12-31 70 000,00