Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500161586-N-2018 z dnia 11-07-2018 r.
Białystok: Zamówienie z wolnej ręki na dostawy wody i odprowadzanie ścieków z posesji Placówki SG w Lipsku (sprawa nr 31/ZP/WTiZ/18) OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza, Krajowy numer identyfikacyjny 5044003600000, ul. ul. Bema  100, 15370   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 71 45 171, e-mail zamowienia.podlaski@strazgraniczna.pl, faks 85 71 45 715.
Adres strony internetowej (url): www.podlaski.strazgraniczna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zamówienie z wolnej ręki na dostawy wody i odprowadzanie ścieków z posesji Placówki SG w Lipsku (sprawa nr 31/ZP/WTiZ/18)

Numer referencyjny 
sprawa nr 31/ZP/WTiZ/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:


Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z posesji Placówki Straży Granicznej w Lipsku. Dostarczanie w sposób ciągły wody do ww. obiektu będzie odbywać się zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci, o odpowiednim ciśnieniu, należytej jakości oraz na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. Planowany pobór wody - do 1 050 m3, planowane odprowadzanie ścieków - do 1 000 m3.
II.5) Główny Kod CPV: 65111000-4
Dodatkowe kody CPV:
41110000-3,
90410000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej i odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej z posesji Placówki SG w Lipsku. Jedynym zakładem zdolnym wykonać zamówienie z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze tj. ze względu na istniejącą infrastrukturę jest Gmina Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk. W związku z powyższym, w opinii Zamawiającego zostały spełnione przesłanki do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki ze względu na to, iż z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze przedmiot zamówienia można uzyskać tylko od jednego wykonawcy – zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Gmina Lipsk,  gmina@lipsk.pl,  ul. Żłobikowskiego 4/2,  16-315,  Lipsk,  kraj/woj. podlaskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510029517-N-2019 z dnia 14-02-2019 r.
Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza: Zamówienie z wolnej ręki na dostawy wody i odprowadzanie ścieków z posesji Placówki SG w Lipsku (sprawa nr 31/ZP/WTiZ/18)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500161586-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza, Krajowy numer identyfikacyjny 50440036000000, ul. ul. Bema  100, 15-370  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 71 45 171, e-mail zamowienia.posg@strazgraniczna.pl, faks 85 71 45 715.
Adres strony internetowej (url): www.podlaski.strazgraniczna.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zamówienie z wolnej ręki na dostawy wody i odprowadzanie ścieków z posesji Placówki SG w Lipsku (sprawa nr 31/ZP/WTiZ/18)

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
sprawa nr 31/ZP/WTiZ/18

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są dostawy wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z posesji Placówki Straży Granicznej w Lipsku. Dostarczanie w sposób ciągły wody do ww. obiektu będzie odbywać się zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci, o odpowiednim ciśnieniu, należytej jakości oraz na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. Planowany pobór wody - do 1 050 m3, planowane odprowadzanie ścieków - do 1 000 m3.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
65111000-4


Dodatkowe kody CPV:
41110000-3, 90410000-4
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01/02/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
8000

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gmina Lipsk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 16-315
Miejscowość: Lipsk
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
7741.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7741.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7741.44
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia są dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej i odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej z posesji Placówki SG w Lipsku. Jedynym zakładem zdolnym wykonać zamówienie z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze tj. ze względu na istniejącą infrastrukturę jest Gmina Lipsk, {Dane ukryte}, 16-315 Lipsk. W związku z powyższym Zamawiający przeprowadził przedmiotowe zamówienie w trybie zamówienia z wolnej ręki ze względu na to, iż z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze przedmiot zamówienia można uzyskać tylko od jednego wykonawcy – zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Bema 100, 15-370 Białystok
woj. podlaskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia.posg@strazgraniczna.pl
tel: 85 71 45 171
fax: 85 71 45 715
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 500161586-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: sprawa nr 31/ZP/WTiZ/18
Data publikacji zamówienia: 2018-07-11
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
65111000-4 Przesył wody pitnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zamówienie z wolnej ręki na dostawy wody i odprowadzanie ścieków z posesji Placówki SG w Lipsku (sprawa nr 31/ZP/WTiZ/18) Gmina Lipsk
Lipsk
2019-01-31 7 741,00