Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500240361-N-2018 z dnia 05-10-2018 r.
Warszawa: Remonty nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie” - wykonanie nawierzchni asfaltowych. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka, Krajowy numer identyfikacyjny 1525966300036, ul. Modlińska  197, 03-122   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 44 38 406, e-mail bialoleka.zp@um.warszawa.pl, faks 22 32 54 166.
Adres strony internetowej (url): www.bialoleka.waw.pl , www.um.warszawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Remonty nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie” - wykonanie nawierzchni asfaltowych.

Numer referencyjny 
UD-II-WZP-271.81.2018.MRO/WR-b
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:


Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładek asfaltowych na drogach, będących w zarządzie Burmistrza Dzielnicy Białołęka. W ramach robót przewidzianych do realizacji zostanie wykonane między innymi: a) na ul. Żiżki – wykonanie dwuwarstwowej nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego; b) na ul. Ostródzkiej – (w rejonie ul. Spichrzowej) – wykonanie dwuwarstwowej nakładki asfaltowej; II. Szczegółowy zakres robót określono w: a) dokumentacji technicznej ( załącznik nr 7 do Zaproszenia), w tym: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, (załącznik Nr 2 do Umowy) oraz przedmiarze robót, (załącznik Nr 1 do Umowy); b) wymogach określonych w Zaproszeniu. III. Rozwiązania równoważne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” opisane w SIWZ i załącznikach za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji (spełniających wymagania podane STWiORB i kosztorysach). IV. Wymagania związane z realizacją zamówienia a) Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) polegającą na zatrudnieniu przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, 3 osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia . z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych, tj.: • 3 pracowników wykonujących roboty bitumiczne Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. b) Zamawiający wymaga od Wykonawcy Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas realizacji przedmiotu umowy, w wysokości nie mniejszej niż wysokość wynagrodzenia brutto i przedstawienia Zamawiającemu kopii dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Ubezpieczenie to musi obejmować również działania podwykonawców. V. Kosztorys ofertowy Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy metodą kalkulacji uproszczonej, na podstawie przedmiaru robót, wg cen jednostkowych BRUTTO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający zawarł stosowną klauzulę informacyjną w Zaproszeniu do negocjacji.
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45111200-0,
45233252-0,
45233222-1,
45233142-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j .Dz. U. 2016 r., poz.1579 t.j.), Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Uzasadnienie faktyczne: Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień publicznych i będzie polegało na udzieleniu w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego – Nr sprawy: UD-II-WZP-271.5-2017.ZDY/PN-b w trybie przetargu nieograniczonego, udzielonego w dniu 15.03.2017r. na podstawie umowy nr BIA-IR-B/I/2/1/1/I/2/1/320/2017/430 centralny rejestr umów 614/2017 - dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia na roboty podobne, stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegające na wykonaniu podobnego rodzaju zamówienia. Zamówienie na roboty podobne było przewidziane w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Benevento Sp. z o.o.,  biuro@benevento.com.pl ,  ul. Marszałkowska 84/92 lok.117,  00-514,  Warszawa ,  kraj/woj. mazowieckie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500268126-N-2018 z dnia 08-11-2018 r.
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka: Remonty nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie” - wykonanie nawierzchni asfaltowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500240361-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka, Krajowy numer identyfikacyjny 1525966300036, ul. Modlińska  197, 03-122   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 44 38 406, e-mail bialoleka.zp@um.warszawa.pl, faks 22 32 54 166.
Adres strony internetowej (url): www.bialoleka.waw.pl , www.um.warszawa.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remonty nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie” - wykonanie nawierzchni asfaltowych.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
UD-II-WZP-271.81.2018.MRO/WR-b

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładek asfaltowych na drogach, będących w zarządzie Burmistrza Dzielnicy Białołęka. W ramach robót przewidzianych do realizacji zostanie wykonane między innymi: a) na ul. Żiżki – wykonanie dwuwarstwowej nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego; b) na ul. Ostródzkiej – (w rejonie ul. Spichrzowej) – wykonanie dwuwarstwowej nakładki asfaltowej; II. Szczegółowy zakres robót określono w: a) dokumentacji technicznej ( załącznik nr 7 do Zaproszenia), w tym: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, (załącznik Nr 2 do Umowy) oraz przedmiarze robót, (załącznik Nr 1 do Umowy); b) wymogach określonych w Zaproszeniu. III. Rozwiązania równoważne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” opisane w SIWZ i załącznikach za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji (spełniających wymagania podane STWiORB i kosztorysach). IV. Wymagania związane z realizacją zamówienia a) Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) polegającą na zatrudnieniu przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, 3 osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia . z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych, tj.: • 3 pracowników wykonujących roboty bitumiczne Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. b) Zamawiający wymaga od Wykonawcy Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas realizacji przedmiotu umowy, w wysokości nie mniejszej niż wysokość wynagrodzenia brutto i przedstawienia Zamawiającemu kopii dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Ubezpieczenie to musi obejmować również działania podwykonawców. V. Kosztorys ofertowy Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy metodą kalkulacji uproszczonej, na podstawie przedmiaru robót, wg cen jednostkowych BRUTTO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający zawarł stosowną klauzulę informacyjną w Zaproszeniu do negocjacji.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45111200-0, 45233252-0, 45233222-1, 45233142-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
362699.19

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Benevento Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@benevento.com.pl
Adres pocztowy: ul. Marszałkowska 84/92 lok.117
Kod pocztowy: 00-514
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
445577.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 445577.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 445577.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j .Dz. U. 2017 r., poz.1579 ze zm.), Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Uzasadnienie faktyczne: Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień publicznych i będzie polegało na udzieleniu w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego – Nr sprawy: UD-II-WZP-271.5-2017.ZDY/PN-b w trybie przetargu nieograniczonego, udzielonego w dniu 15.03.2017r. na podstawie umowy nr BIA-IR-B/I/2/1/1/I/2/1/320/2017/430 centralny rejestr umów 614/2017 - dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia na roboty podobne, stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegające na wykonaniu podobnego rodzaju zamówienia. Zamówienie na roboty podobne było przewidziane w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Modlińska 197, 03-122 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: bialoleka.zp@um.warszawa.pl,
tel: 22 44 38 406,
fax: 22 32 54 166
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 500240361-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: UD-II-WZP-271.81.2018.MRO/WR-b
Data publikacji zamówienia: 2018-10-05
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remonty nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie” - wykonanie nawierzchni asfaltowych. Benevento Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 84/92 lok.117, 00-514 Warszawa, woj.
2018-10-26 445 577,00