Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500252564-N-2018 z dnia 19-10-2018 r.
Gdańsk: „Dystrybucja energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby zasilania urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 20 w m. Tuchom i drogi ekspresowej nr S7 na odcinku od km 17+172 do km 48+926 ( kilometraż według projektu) będącej w obszarze oddziaływania Operatora Sieci Dystrybucyjnej” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 1751157500000, ul. ul. Subisława  5, 80354   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 112 400, e-mail oddzial@gdansk.gddkia.gov.pl, faks 585 112 405.
Adres strony internetowej (url): www.gddkia.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Dystrybucja energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby zasilania urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 20 w m. Tuchom i drogi ekspresowej nr S7 na odcinku od km 17+172 do km 48+926 ( kilometraż według projektu) będącej w obszarze oddziaływania Operatora Sieci Dystrybucyjnej”

Numer referencyjny 
O.Gd.Z-12.2413.26.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:


Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dystrybucję energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby zasilania urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 20 w m. Tuchom i drogi ekspresowej nr S7 na odcinku od km 17+172 do km 48+926, będącej w obszarze oddziaływania Operatora Sieci Dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2017 r., poz. 220 z dnia 06.02.2017 r.). Szacowane roczne zużycie energii wynosi około 14 500 kWh.
II.5) Główny Kod CPV: 65310000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1) a) ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych - zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Jednym z obowiązków GDDKiA, jako administratora przedmiotowego odcinka, jest zapewnienie oświetlenia na wskazanym terenie. Ponieważ infrastruktura techniczna służąca do przesyłania energii elektrycznej, na przedmiotowym odcinku, jest własnością ENERGA - OPERATOR S.A., zawarcie umowy jest możliwe jedynie z właścicielem tej infrastruktury czyli ENERGĄ - OPERATOR S.A. W związku z powyższym dystrybucja energii elektrycznej na odcinku DK20 m. Tuchom i DKS7 na odcinku od km 17+172 do km 48+926, administrowanym przez GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku, może być świadczona tylko przez jednego dostawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

ENERGA-OPERATOR S.A.,  ,  ul. Marynarki Polskiej 130,  80-557,  Gdańsk,  kraj/woj. pomorskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 500277577-N-2018 z dnia 2018-11-20 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Gdańsk

Ogłoszenie nr 500277007-N-2018 z dnia 20-11-2018 r.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku: Dystrybucja energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby zasilania urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 20 w m. Tuchom i drogi ekspresowej nr S7 na odcinku od km 17+172 do km 48+926 ( kilometraż według projektu) będącej w obszarze oddziaływania Operatora Sieci Dystrybucyjnej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500252564-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 1751157500000, ul. ul. Subisława  5, 80354   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 112 400, e-mail oddzial@gdansk.gddkia.gov.pl, faks 585 112 405.
Adres strony internetowej (url): www.gddkia.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dystrybucja energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby zasilania urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 20 w m. Tuchom i drogi ekspresowej nr S7 na odcinku od km 17+172 do km 48+926 ( kilometraż według projektu) będącej w obszarze oddziaływania Operatora Sieci Dystrybucyjnej

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
O.Gd.Z-12.2413.26.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje dystrybucję energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby zasilania urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 20 w m. Tuchom i drogi ekspresowej S7 na odcinku od km 17+172 do km 48+926, będącej w obszarze oddziaływania Operatora Sieci Dystrybucyjnej dla PPE: - sygnalizacja świetlna w m. Tuchom; - szafa oświetlenia drogowego 14SO.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
65310000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06/11/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
546370.12

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENERGA-OPERATOR S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 80-557
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
672035.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 672035.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 672035.25
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
ENERGA – OPERATOR S.A. nie złożył oferty cenowej, ponieważ opłaty i stawki związane ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej wynikają wprost z aktualnej Taryfy Operatora Systemu Dystrybucji zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i nie podlegają negocjacjom.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  wolnej ręki  na podstawie art. 67  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych - zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Jednym z obowiązków GDDKiA, jako administratora przedmiotowego odcinka, jest zapewnienie oświetlenia na wskazanym terenie. Ponieważ infrastruktura techniczna służąca do przesyłania energii elektrycznej, na przedmiotowym odcinku, jest własnością ENERGA - OPERATOR S.A., zawarcie umowy jest możliwe jedynie z właścicielem tej infrastruktury czyli ENERGĄ - OPERATOR S.A. W związku z powyższym dystrybucja energii elektrycznej na odcinku DK20 m. Tuchom i DKS7 na odcinku od km 17+172 do km 48+926, administrowanym przez GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku, może być świadczona tylko przez jednego dostawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Subisława 5, 80354 Gdańsk
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: oddzial@gdansk.gddkia.gov.pl
tel: 585 112 400
fax: 585 112 405
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 500252564-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: O.Gd.Z-12.2413.26.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-10-19
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
„Dystrybucja energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby zasilania urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 20 w m. Tuchom i drogi ekspresowej nr S7 na odcinku od km 17+172 do km 48+926 ( kilometraż według projektu) będą ENERGA-OPERATOR S.A.
Gdańsk
2018-11-05 672 035,00