Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500281827-N-2018 z dnia 26-11-2018 r.
Perzów: "Świadczenie usługi oświetlania ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność zleceniobiorcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu zleceniobiorcy w obrębie administracyjnym Gminy Perzów w okresie 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r." OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Perzów, Krajowy numer identyfikacyjny 25085520000000, ul. Perzów  78, 63-642   Perzów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 78 61 060, e-mail agnieszka.smolarek@perzow.pl, faks 62 78 61 509.
Adres strony internetowej (url): www.perzów.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
"Świadczenie usługi oświetlania ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność zleceniobiorcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu zleceniobiorcy w obrębie administracyjnym Gminy Perzów w okresie 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r."

Numer referencyjny 
ROŚGPK.271.44.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:


Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi oświetlania ulic i innych otwartych terenów publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność zleceniobiorcy oraz infrastruktury będącej w posiadaniu zleceniodawcy w obrębie administracyjnym Gminy Perzów w terminie 01 styczeń 2019 do dnia 31 grudzień 2019 r.
II.5) Główny Kod CPV: 50230000-6
Dodatkowe kody CPV:
09310000-5,
65310000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze tzn. infrastruktura oświetleniowa stanowi własność Wykonawcy zaproszonego do negocjacji bądź jest w posiadaniu Wykonawcy w obrębie administracyjnym Zamawiającego. Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. posiada sieć oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Perzów i co do zasady prawa własności jest jedynym podmiotem uprawnionym do korzystania z własnej infrastruktury oświetleniowej. Spółka ta jako właściciel może decydować o sposobie eksploatacji sieci oświetleniowej.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500282425-N-2018 z dnia 26-11-2018 r.
Perzów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
500281827-N-2018

Data:
26-11-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Perzów, Krajowy numer identyfikacyjny 25085520000000, ul. Perzów  78, 63-642   Perzów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 78 61 060, e-mail agnieszka.smolarek@perzow.pl, faks 62 78 61 509.
Adres strony internetowej (url): www.perzów.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym należy dodać tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:


Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71 a 62-800 Kalisz woj. wielkopolskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500173933-N-2019 z dnia 02-01-2019 r.
Gmina Perzów: Świadczenie usługi oświetlania ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność zleceniobiorcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu zleceniobiorcy w obrębie administracyjnym Gminy Perzów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500281827-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Perzów, Krajowy numer identyfikacyjny 25085520000000, ul. Perzów  78, 63-642   Perzów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 78 61 060, e-mail agnieszka.smolarek@perzow.pl, faks 62 78 61 509.
Adres strony internetowej (url): www.perzow.nowoczesnagmina.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi oświetlania ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność zleceniobiorcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu zleceniobiorcy w obrębie administracyjnym Gminy Perzów.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ROŚGPK.271.44.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w obrębie administracyjnym Zamawiającego wg punktów poboru energii określonych w załączniku do umowy w terminie 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
50230000-6


Dodatkowe kody CPV:
09310000-5, 65310000-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
118357.08

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
240000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 240000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 240000.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
118357.08

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 71A
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy:
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
240000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 240000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 240000.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: dostawy, usługi, roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze tzn. infrastruktura oświetleniowa stanowi własność Wykonawcy zaproszonego do negocjacji bądź jest w posiadaniu Wykonawcy w obrębie administracyjnym Zamawiającego. Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. posiada sieć oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Perzów i co do zasady prawa własności jest jedynym podmiotem uprawnionym do korzystania z własnej infrastruktury oświetleniowej.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Perzów 78, 63-642 Perzów
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: agnieszka.smolarek@perzow.pl
tel: 62 78 61 060
fax: 62 78 61 509
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 500281827-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: ROŚGPK.271.44.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-11-26
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
50230000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
"Świadczenie usługi oświetlania ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność zleceniobiorcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu zleceniobiorcy w obręb Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
Kalisz
2018-12-30 240 000,00