Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500286973-N-2018 z dnia 30-11-2018 r.
Przedecz: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Przedecz w 2019 roku OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Przedecz, Krajowy numer identyfikacyjny 31101932600000, ul. Pl. Wolności  1, 62635   Przedecz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-63 273-84-67, e-mail przedecz@konin.lm.pl, faks 0-63 273-84-67.
Adres strony internetowej (url): www.bip.wokiss.pl/przedecz/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Przedecz w 2019 roku

Numer referencyjny 
GGMK.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:


Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w obrębie gminy Przedecz. Czas trwania przedmiotu zamówienia od. 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Zakres przedmiotu zamówienia : 1)zakup we własnym imieniu Wykonawcy przedmiotu zamówienia energii elektrycznej i usługi dystrybucji energii elektrycznej do zasilania infrastruktury oświetleniowej, 2)wykonywanie prac i czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych zmierzających do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury oświetleniowej w szczególności: a)monitorowanie infrastruktury oświetleniowej; b)wymienianie źródeł światła i innych niesprawnych elementów opraw oświetleniowych; c)w przypadku braku technicznej możliwości naprawy wymienianie opraw oświetleniowych; d)regulowanie oraz wymienianie uszkodzonych elementów aparatury zasilającej i sterowniczej; e)naprawianie lub wymiana uszkodzonych przewodów i kabli w liniach zasilających infrastrukturę oświetleniową ; f) naprawianie lub wymiana wyeksploatowanych konstrukcji nośnych opraw; g)naprawianie lub wymienianie wyeksploatowane szafki /złącza oświetleniowego; h)zabezpieczanie lub wymienianie pokrywy wnęk latarni ulicznych lub szafek/złączy oświetleniowych; i)wykonywanie pomiarów okresowych-zgodnie z obowiązującymi przepisami; j)zabezpieczanie i odtwarzanie skutków zdarzeń komunikacyjnych, siły wyższej i innych zdarzeń losowych; k)postępowanie z odpadami -zgodnie z obowiązującymi przepisami; l)pionowanie latarni uliczne; m)zarządzanie sterowaniem urządzeń infrastruktury oświetleniowej; n)przyjmowanie zgłoszeń o awariach i prowadzenie ich rejestru; o)wykonywanie innych wskazanych prac przez zamawiającego, jeżeli posiada techniczno-prawno-organizacyjną możliwość ich realizacji. W całym okresie trwania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjmowanie zgłoszeń przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu urządzeń infrastruktury oświetleniowej zwanych awariami.
II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1
Dodatkowe kody CPV:
09310000-5,
65310000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1, pkt 1 lit a ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Ponieważ usługa oświetleniowa może być świadczona wyłącznie przez jednego wykonawcę którym jest Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z uwagi na fakt, iż Spółka jest właścicielem urządzeń - infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Przedecz.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Oświetlenie Ulicyne i Drogowe Sp. z o. o.,  zarzad@ouid.pl,  ul.Wrocławska 71A,  62-800,  Kalisz,  kraj/woj. wielkopolskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510007365-N-2019 z dnia 11-01-2019 r.
Gmina Przedecz: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Przedecz w 2019 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500286973-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Przedecz, Krajowy numer identyfikacyjny 31101932600000, ul. Pl. Wolności  1, 62635   Przedecz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-63 273-84-67, e-mail przedecz@konin.lm.pl, faks 0-63 273-84-67.
Adres strony internetowej (url): www.bip.wokiss.pl/przedecz/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Przedecz w 2019 roku

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
GGMK.271.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w obrębie gminy Przedecz. Czas trwania przedmiotu zamówienia od. 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Zakres przedmiotu zamówienia : 1)zakup we własnym imieniu Wykonawcy przedmiotu zamówienia energii elektrycznej i usługi dystrybucji energii elektrycznej do zasilania infrastruktury oświetleniowej,2)wykonywanie prac i czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych zmierzających do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury oświetleniowej w szczególności: a)monitorowanie infrastruktury oświetleniowej; b)wymienianie źródeł światła i innych niesprawnych elementów opraw oświetleniowych; c)w przypadku braku technicznej możliwości naprawy wymienianie opraw oświetleniowych; d)regulowanie oraz wymienianie uszkodzonych elementów aparatury zasilającej i sterowniczej; e)naprawianie lub wymiana uszkodzonych przewodów i kabli w liniach zasilających infrastrukturę oświetleniową ; f) naprawianie lub wymiana wyeksploatowanych konstrukcji nośnych opraw; g)naprawianie lub wymienianie wyeksploatowane szafki /złącza oświetleniowego; h)zabezpieczanie lub wymienianie pokrywy wnęk latarni ulicznych lub szafek/złączy oświetleniowych; i)wykonywanie pomiarów okresowych-zgodnie z obowiązującymi przepisami; j)zabezpieczanie i odtwarzanie skutków zdarzeń komunikacyjnych, siły wyższej i innych zdarzeń losowych; k)postępowanie z odpadami -zgodnie z obowiązującymi przepisami; l)pionowanie latarni uliczne; m)zarządzanie sterowaniem urządzeń infrastruktury oświetleniowej; n)przyjmowanie zgłoszeń o awariach i prowadzenie ich rejestru; o)wykonywanie innych wskazanych prac przez zamawiającego, jeżeli posiada techniczno-prawno-organizacyjną możliwość ich realizacji. W całym okresie trwania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjmowanie zgłoszeń przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu urządzeń infrastruktury oświetleniowej zwanych awariami.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
50232100-1


Dodatkowe kody CPV:
09310000-5, 65310000-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
183739.84

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o.
Email wykonawcy: zarzad@ouid.pl
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
268835.85
Oferta z najniższą ceną/kosztem 268835.85
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 268835.85
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 1 lit a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Ponieważ usługa oświetleniowa może być świadczona wyłącznie przez jednego wykonawcę którym jest Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z uwagi na fakt, iż Spółka jest właścicielem urządzeń - infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Przedecz.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Pl. Wolności 1, 62-635 Przedecz
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: przedecz@konin.lm.pl
tel: 0-63 273-84-67
fax: 0-63 273-84-67
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 500286973-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: GGMK.271.1.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-11-30
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Przedecz w 2019 roku Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o.
Kalisz
2019-01-10 268 835,00