Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500291627-N-2018 z dnia 05-12-2018 r.
Bydgoszcz: świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Krajowy numer identyfikacyjny 1581798500136, ul. Łomżyńska   33, 85-863  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 252 702, e-mail beata.nitka@nfz-bydgoszcz.pl, faks 523 252 709.
Adres strony internetowej (url): www.nfz-bydgoszcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy

Numer referencyjny 
WAG.261.1.14.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:


Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

cz. 1 i cz. 2

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy: cz. 1 przy Al. Mickiewicza 15 i ul. Słowackiego 3 w okresie 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. cz. 2 przy ul. Łomżyńskiej 33 w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2021 r.
II.5) Główny Kod CPV: 65300000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 382439.02
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1 lit.a ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Usługa dystrybucji energii elektrycznej do budynków zamawiającego może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę: - budynki są zasilane z sieci należącej do Enea Operator Sp. z o.o. Poznań ul. Strzeszyńska 58 Oddział Bydgoszcz ul. Warmińskiego 8.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
cz. 1 przy Al. Mickiewicza 15 i ul. Słowackiego 3 w okresie 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Enea Operator Sp. z o.o.,  ,  ul. Strzeszyńska 58,  60-479,  Poznań,  kraj/woj. wielkopolskie


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
cz. 2 przy ul. Łomżyńskiej 33 w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2021 r.


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Enea Operator sp. z o.o.,  ,  ul. Strzeszyńska 58,  60-479,  Poznań,  kraj/woj. wielkopolskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510018642-N-2019 z dnia 30-01-2019 r.
Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia: świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb K – P OW NFZ w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500291627-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Krajowy numer identyfikacyjny 1581798500136, ul. Łomżyńska   33, 85-863  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 252 702, e-mail beata.nitka@nfz-bydgoszcz.pl, faks 523 252 709.
Adres strony internetowej (url): www.nfz-bydgoszcz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb K – P OW NFZ w Bydgoszczy

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
WAG.261.1.14.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów K-P OW NFZ w Bydgoszczy Cz. 1 Al. Mickiewicza 15, ul. Słowackiego 3 w Bydgoszczy w 2019 r. Cz. 2 ul. Łomżyńskiej 33 w Bydgoszczy – lata 2019-2021

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
65300000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Al. Mickiewicza 15, ul. Słowackiego 3 w Bydgoszczy w 2019 r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
31219.51

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Enea Operator sp. z o.o.
Email wykonawcy: kontakt@operator.enea.pl
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 60-479
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
38400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38400.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
Umowy zawarte do kwoty 38 400,00 zł rozliczane wg cennika. Data umowy wygenerowana automatycznie w systemie operatora.


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
ul. Łomżyńskiej 33 w Bydgoszczy – lata 2019-2021

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
351219.51

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Enea Operator sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 60-479
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
432000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 432000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 432000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
Umowa zawarta do kwoty 432 000,00 zł rozliczana wg cennika. Data umowy wygenerowana automatycznie w systemie operatora.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  wolna ręka  na podstawie art. 67.1.1.a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Usługa dystrybucji energii elektrycznej do budynków w Bydgoszczy może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę: - budynki są zasilane z sieci należącej do Enea Operator Sp. z o.o. Poznań {Dane ukryte} Oddział Bydgoszcz ul. Warmińskiego 8.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: beata.nitka@nfz-bydgoszcz.pl,
tel: 523 252 702,
fax: 523 252 709
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 500291627-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: WAG.261.1.14.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-12-05
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
65300000-6 Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Al. Mickiewicza 15, ul. Słowackiego 3 w Bydgoszczy w 2019 r. Enea Operator sp. z o.o.
Poznań
2018-12-20 38 400,00
ul. Łomżyńskiej 33 w Bydgoszczy – lata 2019-2021 Enea Operator sp. z o.o.
Poznań
2018-12-20 432 000,00