Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500294602-N-2018 z dnia 10-12-2018 r.
Brzeziny: Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w obrębie administracyjnym Gminy Brzeziny na rok 2019. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Brzeziny, Krajowy numer identyfikacyjny 25085556400000, ul. ul. 1000-lecia  8, 62874   Brzeziny, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 698 004, e-mail referat.gospodarki@brzeziny-gmina.pl, faks 627 698 062.
Adres strony internetowej (url): www.brzeziny-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w obrębie administracyjnym Gminy Brzeziny na rok 2019.

Numer referencyjny 
RGiRL.271.1.11.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:


Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: Usługę oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w obrębie administracyjnym Gminy Brzeziny na rok 2019. Kod CPV 50.23.21.00-1 Opis przedmiotu zamówienia: W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca: 1) zakupi we własnym imieniu, energię elektryczną i usługę dystrybucji energii elektrycznej do zasilania infrastruktury oświetleniowej, 2) wykonywał będzie prace i czynności eksploatacyjno-konserwacyjne zmierzające do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury oświetleniowej,w szczególności: a) monitorował infrastrukturę oświetleniową, b) wymieniał źródła światła i inne niesprawne elementy opraw oświetleniowych, c) w przypadku braku technicznej możliwości naprawy wymieniał oprawy oświetleniowe, d) regulował oraz wymieniał uszkodzone elementy aparatury zasilającej i sterowniczej, e) naprawiał lub wymieniał uszkodzone przewody i kable w liniach zasilających infrastrukturę oświetleniową, f) naprawiał lub wymieniał wyeksploatowane konstrukcje nośne opraw, g) naprawiał lub wymieniał wyeksploatowane szafki/złącza oświetleniowe, h) zabezpieczał lub wymieniał pokrywy wnęk latarni ulicznych lub szafek/złączy oświetleniowych, i) wykonywał pomiary okresowe -zgodnie z obowiązującymi przepisami, j) zabezpieczał i odtwarzał skutki zdarzeń komunikacyjnych, siły wyższej i innych zdarzeń losowych, k) postępował z odpadami - zgodnie z obowiązującymi przepisami, l) pionował latarnie uliczne, m) zarządzał sterowaniem urządzeń infrastruktury oświetleniowej, n) przyjmował zgłoszenia o awariach i prowadził ich rejestr, o) inne wskazane przez Zamawiającego prace, jeżeli posiada techniczno-prawno-organizacyjną możliwość ich realizacji.
II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986/ o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp., Zamawiający może udzielić zamówienie z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Brzeziny może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Właścicielem infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Brzeziny jest Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz i jako właściciel urządzeń nie wyraża zgody, aby infrastruktura oświetleniowa będąca własnością OUiD Sp. z o.o., zlokalizowana na terenie Gminy Brzeziny była udostępniana do prowadzenia eksploatacji i konserwacji innym podmiotom niż wybranym przez OUiD Sp. z o.o. W zaistniałej sytuacji jedynym podmiotem mogącym świadczyć usługi oświetleniowe jest ww. spółka.Z uwagi na powyższe zasadne jest przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500294702-N-2018 z dnia 10-12-2018 r.
Brzeziny:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
500294602-N-2018

Data:
10/12/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Brzeziny, Krajowy numer identyfikacyjny 25085556400000, ul. ul. 1000-lecia  8, 62874   Brzeziny, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 698 004, e-mail referat.gospodarki@brzeziny-gmina.pl, faks 627 698 062.
Adres strony internetowej (url): www.brzeziny-gmina.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym należy dodać tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:


Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o, ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz, kraj./woj. wielkopolskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500308914-N-2018 z dnia 31-12-2018 r.
Gmina Brzeziny: Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w obrębie administracyjnym Gminy Brzeziny na rok 2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500294602-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500294702-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Brzeziny, Krajowy numer identyfikacyjny 25085556400000, ul. ul. 1000-lecia  8, 62874   Brzeziny, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 698 004, e-mail referat.gospodarki@brzeziny-gmina.pl, faks 627 698 062.
Adres strony internetowej (url): www.brzeziny-gmina.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w obrębie administracyjnym Gminy Brzeziny na rok 2019

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
RGiRL.271.1.11.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie obejmuje: Usługę oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w obrębie administracyjnym Gminy Brzeziny na rok 2019. Kod CPV 50.23.21.00-1 Opis przedmiotu zamówienia: W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca: 1) zakupi we własnym imieniu, energię elektryczną i usługę dystrybucji energii elektrycznej do zasilania infrastruktury oświetleniowej, 2) wykonywał będzie prace i czynności eksploatacyjno-konserwacyjne zmierzające do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury oświetleniowej, w szczególności: a) monitorował infrastrukturę oświetleniową, b) wymieniał źródła światła i inne niesprawne elementy opraw oświetleniowych, c) w przypadku braku technicznej możliwości naprawy wymieniał oprawy oświetleniowe, d) regulował oraz wymieniał uszkodzone elementy aparatury zasilającej i sterowniczej, e) naprawiał lub wymieniał uszkodzone przewody i kable w liniach zasilających infrastrukturę oświetleniową, f) naprawiał lub wymieniał wyeksploatowane konstrukcje nośne opraw, g) naprawiał lub wymieniał wyeksploatowane szafki/złącza oświetleniowe, h) zabezpieczał lub wymieniał pokrywy wnęk latarni ulicznych lub szafek/złączy oświetleniowych, i) wykonywał pomiary okresowe -zgodnie z obowiązującymi przepisami, j) zabezpieczał i odtwarzał skutki zdarzeń komunikacyjnych, siły wyższej i innych zdarzeń losowych, k) postępował z odpadami - zgodnie z obowiązującymi przepisami, l) pionował latarnie uliczne, m) zarządzał sterowaniem urządzeń infrastruktury oświetleniowej, n) przyjmował zgłoszenia o awariach i prowadził ich rejestr, o) inne wskazane przez Zamawiającego prace, jeżeli posiada techniczno-prawno-organizacyjną możliwość ich realizacji.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
50232100-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
166554.62

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. zo.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
348000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 348000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 348000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamowienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986/ o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp., Zamawiający może udzielić zamówienie z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Brzeziny może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Właścicielem infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Brzeziny jest Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. {Dane ukryte}, 62-800 Kalisz i jako właściciel urządzeń nie wyraża zgody, aby infrastruktura oświetleniowa będąca własnością OUiD Sp. z o.o., zlokalizowana na terenie Gminy Brzeziny była udostępniana do prowadzenia eksploatacji i konserwacji innym podmiotom niż wybranym przez OUiD Sp. z o.o. W zaistniałej sytuacji jedynym podmiotem mogącym świadczyć usługi oświetleniowe jest ww. spółka.Z uwagi na powyższe zasadne jest przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: referat.gospodarki@brzeziny-gmina.pl
tel: 627 698 004
fax: 627 698 062
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 500294602-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: RGiRL.271.1.11.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-12-10
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w obrębie administracyjnym Gminy Brzeziny na rok 2019 Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. zo.o.
Kalisz
2018-12-26 348 000,00