Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500299661-N-2018 z dnia 14-12-2018 r.
Syców: Przedmiotem zamówienia Usługa polegająca na oświetleniu ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Syców w roku 2019 r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Syców, Krajowy numer identyfikacyjny 25085537000000, ul. ul. Mickiewicza  1, 56500   Syców, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 62 785 51 15, e-mail zp@sycow.pl, faks 627 855 104.
Adres strony internetowej (url): www.bip.sycow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przedmiotem zamówienia Usługa polegająca na oświetleniu ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Syców w roku 2019 r.

Numer referencyjny 
ITI.271.18.ZzWR.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:


Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia Usługa polegająca na oświetleniu ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Syców w roku 2019 r.
II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1
Dodatkowe kody CPV:
65300000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt 1 lit.a) ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienie z wolnej ręki - na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 2018 poz. 1986 ze zm.), w przypadku gdy usługa może być świadczona przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Usługa oświetlenia ulicznego może być świadczona przez jednego wykonawcę – Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.z.o.o. w Kaliszu ul. Wrocławska 71A. Na terenie Miasta i Gminy Syców sieć infrastruktury – lampy uliczne -stanowią własność spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe S.A. w Kaliszu i świadczenie usługi oświetleniowej na sieciach będących ich własności.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:


 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510001904-N-2019 z dnia 04-01-2019 r.
Gmina Syców: Usługa polegająca na oświetleniu ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Syców w roku 2019 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500299661-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Syców, Krajowy numer identyfikacyjny 25085537000000, ul. ul. Mickiewicza  1, 56500   Syców, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 62 785 51 15, e-mail zp@sycow.pl, faks 627 855 104.
Adres strony internetowej (url): www.bip.sycow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa polegająca na oświetleniu ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Syców w roku 2019 r.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ITI.271.18.ZzWR.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Usługa polegająca na oświetleniu ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Syców w roku 2019 r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
50232100-1


Dodatkowe kody CPV:
65300000-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
894308.94

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.zo.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
36281.31
Oferta z najniższą ceną/kosztem 36281.31
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 36281.31
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit.a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie z wolnej ręki - na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 2018 poz. 1986 ), w przypadku gdy usługa może być świadczona przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Usługa oświetlenia ulicznego może być świadczona przez jednego wykonawcę – Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.z.o.o. w Kaliszu {Dane ukryte}. Na terenie Miasta i Gminy Syców sieć infrastruktury – lampy uliczne -stanowią własność spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe S.A. w Kaliszu i świadczenie usługi oświetleniowej na sieciach będących ich własności.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: zp@sycow.pl
tel: 62 785 51 15
fax: 627 855 104
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 500299661-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: ITI.271.18.ZzWR.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-12-14
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przedmiotem zamówienia Usługa polegająca na oświetleniu ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Syców w roku 2019 r. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.zo.o
Kalisz
2019-01-01 36 281,00