Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500305011-N-2018 z dnia 21-12-2018 r.
Warszawa: Postępowanie 120/2018 – Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem - zamówienie uzupełniające nr 2 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu:

PO IiŚ 2014-2020, Priorytet I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 4.3 – Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Edukacji Artystycznej, Krajowy numer identyfikacyjny 1060007000000, ul. Mikołaja Kopernika  36/40, 00-924  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 42 10 621, e-mail sekretariat@cea.art.pl, faks 022 42 10 633.
Adres strony internetowej (url): www.cea-art.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Postępowanie 120/2018 – Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem - zamówienie uzupełniające nr 2

Numer referencyjny 
FS.2601.125.2018.KM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:


Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych obejmujących wykonanie dodatkowego zakresu w instalacji wentylacji mechanicznej - dostosowania instalacji do potrzeb wentylacji w obiekcie - zgodnie z PK nr 22 z 19.10.2018 roku, Prace będą realizowane w budynku Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem, ul. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane. 2. Realizacja zamówienia stanowi element towarzyszący procesowi termomodernizacji budynku w ramach realizacji zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” dofinansowanego ze środków UE w ramach PO IiŚ 2014-2020, Priorytet I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 4.3 – Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznego, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym. 3. Uzasadnienie realizacji powyższych prac zostało zawarte w protokole konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 19.10.2018 roku który został sporządzony w ramach realizacji zamówienia w oparciu o umowę nr FS.2601.15.2018.ZO z dnia 18.05.2018 roku. 4. Na opis przedmiotu składają się, poza ustaleniami wynikającymi z w/w Protokołów konieczności: dokumentacja projektowa w zakresie uzasadnionym charakterem zlecanych robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zgodna z wymogami zawartymi w dokumentach stanowiących załącznik do umowy podstawowej, oraz przedmiary robót. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi.
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.), dalej ustawą, zgodnie z którym: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. Postępowanie 8/2018 – Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem. Jego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych związanych z procesem termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi. W dniu 28.02.2018 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 041-088863 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt VI.3), przewidziano udzielenie zamówienia podobnego: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze. Podobny zapis zawarty został również w SIWZ. Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 18.05.2018 r. Wykonawcy: Firma Inżynieryjno – Remontowo – Budowlana „STANGUT” Stanisław Gut z Zakopanego. Niniejsze zamówienie polega na udzieleniu zamówienia podobnego - tego samego rodzaju zamówienia, co zamówienie podstawowe i do wysokości dopuszczonej zapisami ogłoszenia o zamówieniu i siwz. Tym samym należy stwierdzić, że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Firma Inżynieryjno – Remontowo – Budowlana „STANGUT” Stanisław Gut,  ,  Guty 26,  34-500,  Zakopane,  kraj/woj. małopolskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500308700-N-2018 z dnia 31-12-2018 r.
Centrum Edukacji Artystycznej: Postępowanie 120/2018 – Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem - zamówienie uzupełniające nr 2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
PO IiŚ 2014-2020, Priorytet I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 4.3 – Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznego, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500305011-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Edukacji Artystycznej, Krajowy numer identyfikacyjny 1060007000000, ul. Mikołaja Kopernika  36/40, 00-924  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 42 10 621, e-mail sekretariat@cea.art.pl, faks 022 42 10 633.
Adres strony internetowej (url): www.cea-art.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Postępowanie 120/2018 – Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem - zamówienie uzupełniające nr 2

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
FS.2601.125.2018.KM

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych obejmujących wykonanie dodatkowego zakresu w instalacji wentylacji mechanicznej - dostosowania instalacji do potrzeb wentylacji w obiekcie - zgodnie z PK nr 22 z 19.10.2018 roku, Prace będą realizowane w budynku Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem, ul. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane. 2. Realizacja zamówienia stanowi element towarzyszący procesowi termomodernizacji budynku w ramach realizacji zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” dofinansowanego ze środków UE w ramach PO IiŚ 2014-2020, Priorytet I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 4.3 – Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznego, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym. 3. Uzasadnienie realizacji powyższych prac zostało zawarte w protokole konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 19.10.2018 roku który został sporządzony w ramach realizacji zamówienia w oparciu o umowę nr FS.2601.15.2018.ZO z dnia 18.05.2018 roku. 4. Na opis przedmiotu składają się, poza ustaleniami wynikającymi z w/w Protokołów konieczności: dokumentacja projektowa w zakresie uzasadnionym charakterem zlecanych robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zgodna z wymogami zawartymi w dokumentach stanowiących załącznik do umowy podstawowej, oraz przedmiary robót. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
296692.71

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Inżynieryjno – Remontowo – Budowlana „STANGUT” Stanisław Gut
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 34-500
Miejscowość: Zakopane
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
364932.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 364932.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 364932.03
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.), dalej ustawą, zgodnie z którym: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. Postępowanie 8/2018 – Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem. Jego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych związanych z procesem termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi. W dniu 28.02.2018 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 041- 088863 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt VI.3), przewidziano udzielenie zamówienia podobnego: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze. Podobny zapis zawarty został również w SIWZ. Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 18.05.2018 r. Wykonawcy: Firma Inżynieryjno – Remontowo – Budowlana „STANGUT” Stanisław Gut z Zakopanego. Niniejsze zamówienie polega na udzieleniu zamówienia podobnego - tego samego rodzaju zamówienia, co zamówienie podstawowe i do wysokości dopuszczonej zapisami ogłoszenia o zamówieniu i siwz. Tym samym należy stwierdzić, że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@cea.art.pl
tel: 022 42 10 621
fax: 022 42 10 633
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 500305011-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: FS.2601.125.2018.KM
Data publikacji zamówienia: 2018-12-21
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Postępowanie 120/2018 – Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem - zamówienie uzupełniające nr 2 Firma Inżynieryjno – Remontowo – Budowlana „STANGUT” Stanisław Gut
Zakopane
2018-12-30 364 932,00