Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500306010-N-2018 z dnia 21-12-2018 r.
Warszawa: Świadczenie usługi dystrybucji dostawy energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia terenów i budynków znajdujących się we władaniu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Praga Południe. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 1044511900000, ul. Walewska  4, 04-022   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22) 277-30-27 , e-mail zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
Adres profilu nabywcy: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Świadczenie usługi dystrybucji dostawy energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia terenów i budynków znajdujących się we władaniu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Praga Południe.

Numer referencyjny 
ZP/Wr/U/126/18.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:


Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi dystrybucji dostawy energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia terenów i budynków znajdujących się we władaniu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Praga Południe. Termin wykonania zamówienia 01.01.2019r – 31.12.2019r Świadczenie usług dystrybucji obejmuje w szczególności: 1) transport energii elektrycznej siecią dystrybucyjną Wykonawcy w celu dostarczenia energii elektrycznej w miejsca wskazane w załączniku . 2) utrzymanie ciągłości dostarczania energii elektrycznej oraz niezawodności jej dostarczania; 3) utrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej. Usługi, o których mowa w ust. 1–3, świadczone będą na potrzeby zasilania w energię elektryczną punktów poboru określonych w załączniku do niniejszego wniosku. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia terenów i budynków znajdujących się we władaniu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Praga-Południe
II.5) Główny Kod CPV: 65310000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 455089.43
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku z art. 67, ust. 3 pkt 1e  ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Monopol naturalny przejawia się w istnieniu odpowiedniej infrastruktury i posiadania tzw. urządzeń i instalacji kluczowych, tj.: elementów infrastruktury, których konkurenci nie mogą w sposób dowolny powielić, duplikacja ich wiąże się z niewspółmiernie wysokimi kosztami, długim okresem zwrotu, wręcz brakiem rentowności. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w warunkach monopolu naturalnego znalazło potwierdzenie we wspólnym stanowisku Prezesa URE i Prezesa UZP z 24 kwietnia 2008 r. Wskazać również należy, że o ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź przesyłania energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego. Monopol ten ma charakter trwały i nieprzezwyciężalny wynikający z uprawnień właścicielskich przedsiębiorstwa dystrybucyjnego, pomimo wprowadzenia jego pewnych ograniczeń w myśl realizacji zasady TPA (dostęp stron trzecich), w celu zagwarantowania odbiorcy końcowemu swobodnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej jak i jego zmiany. Monopol dotyczy posiadania nie-zbędnej infrastruktury przesyłowej (urządzeń i sieci), wobec czego ma wybitnie techniczny charakter. Przedsiębiorstwo energetyczne Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. jest właścicielem sieci dystrybucyjnych i urządzeń przesyłowych zlokalizowanych na tere-nie Miasta St.Warszawa. Wykonawca ten został wyznaczony jako OSD. Potwierdza to fakt istnienia monopolu naturalnego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,  ,  ul. Nieświeska 52,  03-867,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510014033-N-2019 z dnia 22-01-2019 r.
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy: Świadczenie usługi dystrybucji dostawy energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia terenów i budynków znajdujących się we władaniu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Praga Południe.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500306010-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 1044511900000, ul. Walewska  4, 04-022   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22) 277-30-27 , e-mail zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi dystrybucji dostawy energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia terenów i budynków znajdujących się we władaniu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Praga Południe.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP/Wr/U/126/18.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są usługi dystrybucji dostawy energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia terenów i budynków znajdujących się we władaniu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Praga Południe. Termin wykonania zamówienia 01.01.2019r – 31.12.2019r Świadczenie usług dystrybucji obejmuje w szczególności: 1) transport energii elektrycznej siecią dystrybucyjną Wykonawcy w celu dostarczenia energii elektrycznej w miejsca wskazane w załączniku . 2) utrzymanie ciągłości dostarczania energii elektrycznej oraz niezawodności jej dostarczania; 3) utrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej. Usługi, o których mowa w ust. 1–3, świadczone będą na potrzeby zasilania w energię elektryczną punktów poboru określonych w załączniku do niniejszego wniosku. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia terenów i budynków znajdujących się we władaniu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Praga-Południe

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
65310000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
455089

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}, 03-867 Warszawa
Kod pocztowy: 03-867
Miejscowość: warszawa
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
402000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 402000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 402000
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 1a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Mo-nopol naturalny przejawia się w istnieniu odpowiedniej infrastruktury i posiadania tzw. urządzeń i instalacji kluczowych, tj.: elementów infrastruktury, których konkurenci nie mogą w sposób dowolny powielić, duplikacja ich wiąże się z niewspółmiernie wysokimi kosztami, długim okresem zwrotu, wręcz brakiem rentowności. Świadczenie usług dys-trybucji energii elektrycznej w warunkach monopolu naturalnego znalazło potwierdze-nie we wspólnym stanowisku Prezesa URE i Prezesa UZP z 24 kwietnia 2008 r. Wskazać również należy, że o ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadcze-niem usług dystrybucji bądź przesyłania energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa te dzia-łają w obszarze monopolu naturalnego. Monopol ten ma charakter trwały i nieprzezwy-ciężalny wynikający z uprawnień właścicielskich przedsiębiorstwa dystrybucyjnego, pomimo wprowadzenia jego pewnych ograniczeń w myśl realizacji zasady TPA (dostęp stron trzecich), w celu zagwarantowania odbiorcy końcowemu swobodnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej jak i jego zmiany. Monopol dotyczy posiadania nie-zbędnej infrastruktury przesyłowej (urządzeń i sieci), wobec czego ma wybitnie tech-niczny charakter. Przedsiębiorstwo energetyczne Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. jest właścicielem sieci dystrybucyjnych i urządzeń przesyłowych zlokalizowanych na tere-nie Miasta St.Warszawa. Wykonawca ten został wyznaczony jako OSD. Potwierdza to fakt istnienia monopolu naturalnego.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Walewska 4, 04-022 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
tel: (22) 277-30-27
fax: -
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 500306010-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: ZP/Wr/U/126/18.
Data publikacji zamówienia: 2018-12-21
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
Informacja dostępna pod: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usługi dystrybucji dostawy energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia terenów i budynków znajdujących się we władaniu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Praga Południe. Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
warszawa
2019-01-03 402 000,00