Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500306978-N-2018 z dnia 27-12-2018 r.
Galewice: Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Galewice OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Galewice, Krajowy numer identyfikacyjny 25085507300000, ul. Wieluńska  5, 98-405   Galewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 627 838 618, e-mail sekretariat@galewice.pl, faks 627 838 625.
Adres strony internetowej (url): www.galewice.biuletyn.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Galewice

Numer referencyjny 
ZP 271.9.OU.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:


Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Galewice za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o.o. z siedzibą w Kaliszu w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. Do zadań jakie powinien realizować Wykonawca w ramach wykonywania usługi należą: 1) zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji energii do zasilania infrastruktury oświetleniowej, 2)wykonywanie prac i czynności konserwacyjno – eksploatacyjnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie sieci oświetleniowej w szczególności: - wymiana źródeł światła i innych niesprawnych elementów opraw oświetleniowych a w przypadku braku technicznej możliwości naprawy, wymiana niniejszych opraw, - regulacja oraz wymiana uszkodzonych elementów aparatury zasilającej i sterowniczej, - naprawa lub wymiana uszkodzonych przewodów i kabli w liniach zasilających infrastrukturę oświetleniową, naprawa lub wymiana wyeksploatowanych konstrukcji nośnych opraw, szafki/złącza oświetleniowe, - wykonywanie pomiarów okresowych - zgodnie z obowiązującymi przepisami, - utylizacja odpadów–zgodnie z obowiązującymi przepisami -przyjmowanie zgłoszeń o awariach i prowadzenie rejestru.
II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1
Dodatkowe kody CPV:
65310000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2018r. poz. 755 ze zm.)do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną , ciepło i paliwa gazowe należy finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy ulic, placów i dróg. W chwili obecnej tylko Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu jest wyłącznym właścicielem urządzeń (sieci) oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Galewice. Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. korzystając z przysługującego jej jako właścicielowi prawa nie wyraża zgody, aby infrastruktura oświetleniowa będąca własnością Spółki zlokalizowana na terenie Gminy Galewice była udostępniona do prowadzenia eksploatacji i konserwacji innym podmiotom, niż wybranym przez Spółkę. Wskazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a), zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ,  ,  ul. Wrocławska 71A ,  62-800,  Kalisz ,  kraj/woj. wielkopolskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510006593-N-2019 z dnia 11-01-2019 r.
Gmina Galewice: Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Galewice

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500306978-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Galewice, Krajowy numer identyfikacyjny 25085507300000, ul. Wieluńska  5, 98-405   Galewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 627 838 618, e-mail sekretariat@galewice.pl, faks 627 838 625.
Adres strony internetowej (url): www.galewice.biuletyn.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Galewice

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP 271.9.OU.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Galewice za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o.o. z siedzibą w Kaliszu w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. Do zadań jakie powinien realizować Wykonawca w ramach wykonywania usługi należą: 1) zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji energii do zasilania infrastruktury oświetleniowej, 2)wykonywanie prac i czynności konserwacyjno – eksploatacyjnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie sieci oświetleniowej w szczególności: - wymiana źródeł światła i innych niesprawnych elementów opraw oświetleniowych a w przypadku braku technicznej możliwości naprawy, wymiana niniejszych opraw, - regulacja oraz wymiana uszkodzonych elementów aparatury zasilającej i sterowniczej, - naprawa lub wymiana uszkodzonych przewodów i kabli w liniach zasilających infrastrukturę oświetleniową, naprawa lub wymiana wyeksploatowanych konstrukcji nośnych opraw, szafki/złącza oświetleniowe, - wykonywanie pomiarów okresowych - zgodnie z obowiązującymi przepisami, - utylizacja odpadów–zgodnie z obowiązującymi przepisami -przyjmowanie zgłoszeń o awariach i prowadzenie rejestru.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
50232100-1


Dodatkowe kody CPV:
65310000-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
238163.28

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
292940.84
Oferta z najniższą ceną/kosztem 292940.84
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 292940.84
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2018r. poz. 755 ze zm.)do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną , ciepło i paliwa gazowe należy finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy ulic, placów i dróg. W chwili obecnej tylko Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu jest wyłącznym właścicielem urządzeń (sieci) oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Galewice. Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. korzystając z przysługującego jej jako właścicielowi prawa nie wyraża zgody, aby infrastruktura oświetleniowa będąca własnością Spółki zlokalizowana na terenie Gminy Galewice była udostępniona do prowadzenia eksploatacji i konserwacji innym podmiotom, niż wybranym przez Spółkę. Wskazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a), zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Wieluńska 5, 98-405 Galewice
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@galewice.pl,
tel: 627 838 618,
fax: 627 838 625
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 500306978-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: ZP 271.9.OU.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-12-27
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Galewice Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Kalisz
2018-12-30 292 940,00