Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Zakup Asysty technicznej i konserwacji dla oprogramowania -Ewidencja Ludności firmy OTAGO


Numer ogłoszenia: 500932 - 2012; data zamieszczenia: 10.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup Asysty technicznej i konserwacji dla oprogramowania -Ewidencja Ludności firmy OTAGO.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakup Asysty technicznej i konserwacji dla oprogramowania -Ewidencja Ludności firmy OTAGO.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.26.70.00-4.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zgodnie z art. 66 i art. 67 ust. 1 pkt 1, lit.b ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Oprogramowanie objęte zamówieniem zostało zakupione w pełnym postępowaniu przetargowym na podstawie umowy zawartej 02.05.2007 r. Autor oprogramowania, Zakład Systemów Informatycznych OTAGO Sp. z o.o. posiada wyłączne prawo do kodu źródłowego, nie wyraża zgody na jego sprzedaż a także nie wyraża zgody na powierzenie innemu podmiotowi jakiejkolwiek modyfikacji oprogramowania. Firma złożyła w tej sprawie stosowne oświadczenie Program jest używany obecnie w: 1.Wydziale Spraw Obywatelskich - podstawowe narzędzie pracy, aktualizacja bazy danych ewidencji ludności miasta Łodzi; 2.Urzędzie Stanu Cywilnego - pobieranie danych z ewidencji ludności wykorzystywanych w aktach stanu cywilnego, podgląd danych; 3.Wydział Finansowy - podgląd danych; 4.Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - podgląd danych; 5.Wydziale Majątku Miasta - podgląd danych; 6.Biurze Egzekucji Administracyjnych i Windykacji - podgląd danych; dodatkowo zaś baza danych programu za pomocą przeglądarki autorstwa innej firmy wykorzystywana jest przez: 1.Centrum Świadczeń Socjalnych - podgląd danch; 2.Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów - podgląd danch; 3.Zarząd Dróg i Transportu - podgląd danch; Awaria systemu, bądź jego brak dostosowania do aktualnych przepisów prawa, wynikająca z braku nadzoru autorskiego, mogą wręcz uniemożliwić wykonywanie bieżących zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, a w sposób znaczny utrudnić pracę pozostałym korzystającym z programu jednostkom. Dodatkowo, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych czynności polegające m.in. na modyfikacji, konserwacji, asyście technicznej przedmiotowego oprogramowania objęte są ochroną prawno-autorską i mieszczą się w granicach uprawnień przysługujących twórcy utworu lub podmiotu, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do oprogramowania. W związku z powyższym uzasadniona jest decyzja o wyborze trybu zamówienia z wolnej ręki, oparta o treść art.67 ust.1 pkt 1b ustawy o zamówieniach publicznych, zgodnie z którym skorzystanie z takiego trybu może być m.in. podyktowane faktem, iż z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę. W takiej sytuacji wydatek będzie dokonany w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metody i środków służących osiągnięciu założonych celów (zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych)

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.


Łódź: Zakup asysty technicznej i konserwacji dla oprogramowania - Ewidencja Ludności firmy OTAGO


Numer ogłoszenia: 36862 - 2013; data zamieszczenia: 28.01.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 500932 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup asysty technicznej i konserwacji dla oprogramowania - Ewidencja Ludności firmy OTAGO.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakup asysty technicznej i konserwacji dla oprogramowania - Ewidencja Ludności firmy OTAGO.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.26.70.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, Gdańsk, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 34159,44 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  42016,11


 • Oferta z najniższą ceną:
  42016,11
  / Oferta z najwyższą ceną:
  42016,11


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zgodnie z art. 66 i art. 67 ust. 1 pkt 1, lit.b ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Oprogramowanie objęte zamówieniem zostało zakupione w pełnym postępowaniu przetargowym na podstawie umowy zawartej 02.05.2007 r. Autor oprogramowania, Zakład Systemów Informatycznych OTAGO Sp. z o.o. posiada wyłączne prawo do kodu źródłowego, nie wyraża zgody na jego sprzedaż a także nie wyraża zgody na powierzenie innemu podmiotowi jakiejkolwiek modyfikacji oprogramowania. Firma złożyła w tej sprawie stosowne oświadczenie Program jest używany obecnie w: 1.Wydziale Spraw Obywatelskich - podstawowe narzędzie pracy, aktualizacja bazy danych ewidencji ludności miasta Łodzi; 2.Urzędzie Stanu Cywilnego - pobieranie danych z ewidencji ludności wykorzystywanych w aktach stanu cywilnego, podgląd danych; 3.Wydział Finansowy - podgląd danych; 4.Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - podgląd danych; 5.Wydziale Majątku Miasta - podgląd danych; 6.Biurze Egzekucji Administracyjnych i Windykacji - podgląd danych; dodatkowo zaś baza danych programu za pomocą przeglądarki autorstwa innej firmy wykorzystywana jest przez: 1.Centrum Świadczeń Socjalnych - podgląd danych; 2.Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów - podgląd danych; 3.Zarząd Dróg i Transportu - podgląd danych; Awaria systemu, bądź jego brak dostosowania do aktualnych przepisów prawa, wynikająca z braku nadzoru autorskiego, mogą wręcz uniemożliwić wykonywanie bieżących zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, a w sposób znaczny utrudnić pracę pozostałym korzystającym z programu jednostkom. Dodatkowo, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych czynności polegające m.in. na modyfikacji, konserwacji, asyście technicznej przedmiotowego oprogramowania objęte są ochroną prawno-autorską i mieszczą się w granicach uprawnień przysługujących twórcy utworu lub podmiotu, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do oprogramowania. W związku z powyższym uzasadniona jest decyzja o wyborze trybu zamówienia z wolnej ręki, oparta o treść art.67 ust.1 pkt 1b ustawy o zamówieniach publicznych, zgodnie z którym skorzystanie z takiego trybu może być m.in. podyktowane faktem, iż z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę. W takiej sytuacji wydatek będzie dokonany w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metody i środków służących osiągnięciu założonych celów (zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych)

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 50093220120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-12-10
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
72267000-4 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup asysty technicznej i konserwacji dla oprogramowania - Ewidencja Ludności firmy OTAGO Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o.
ul. Heweliusza 11, Gdańsk, woj. Polska
2013-01-28 42 016,00