Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Brodnica: Wykonawstwo usług z zakresu gospodarki łowieckiej oraz łąkowo-rolnej planowanych do wykonania w 2013 roku w Nadleśnictwie Brodnica


Numer ogłoszenia: 501272 - 2012; data zamieszczenia: 10.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica , ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonawstwo usług z zakresu gospodarki łowieckiej oraz łąkowo-rolnej planowanych do wykonania w 2013 roku w Nadleśnictwie Brodnica.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2013 r. na obszarze Nadleśnictwa Brodnica, objętych rocznym planem finansowo gospodarczym, usług związanych bezpośrednio z gospodarką łowiecką oraz łąkowo-rolną wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Prace wymienione w pkt.1 będą wykonane w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z zobowiązaniami określonymi w ofercie i obowiązującymi przepisami takimi jak: A. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej - załącznik do zarządzenia Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20.04.2012 r. B. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity: Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) C. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) D. Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC - http://www/fsc.pl; E. Standardy certyfikacji gospodarki leśnej - Norma krajowa PEFC - http://www.pefc-polska.pl. F. Pismo Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 06.11.2009 r. znak spr. ZI-bhp-130-5/09. G. Zasady dotyczące ochrony obiektów przyrodniczych, w oparciu o Ustawę o Ochronie Przyrody, a zwłaszcza: (1) rezerwatów, (2) ekotonów, (3) stref ochrony stanowisk roślin lub grzybów podlegających ochronie gatunkowej, (4) stref ochrony ostoi, rozrodu lub przebywania zwierząt podlegających ochronie gatunkowej, (5) siedlisk przyrodniczo cennych, (6) obszarów Natura 2000,.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50% maksymalnej wartości zamówienia podstawowego (liczonych odrębnie dla każdej części zamówienia) i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.23.10.00-8, 77.10.00.00-1, 77.60.00.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w zakresie posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie minimum trzech usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) o zbliżonym zakresie do zadania będącego przedmiotem niniejszej SIWZ i wartości min. 10 tys. zł każda, na druku wg załącznika nr 5 do SIWZ, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie (np. protokoły odbioru robót). 5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych oświadczeń i dokumentów, żądanych w pkt. 7 SIWZ według formuły: spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże 1) W zakresie potencjału technicznego posiadanie lub dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń (określonych w SIWZ lub równoważnych do nich adekwatnie do oferowanej metody), jakie posiada (jakimi dysponuje) Wykonawca (na formularzu wg załącznika nr 3 do SIWZ), wraz z udokumentowaniem posiadania (dysponowania), co najmniej: Dla części nr 1: a. pilarki (1 szt.), b. ciągnika uniwersalnego (1 szt.), c. przyczepy ciągnikowej (1 szt.), Dla części nr 2: a. ciągnika uniwersalnego (1 szt.), b. przyczepy ciągnikowej (1 szt.), (w przypadku umieszczenia narzędzi i urządzeń równoważnych, lecz o innych nazwach należy wskazać, którym ww. funkcjonalnie odpowiadają. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych oświadczeń i dokumentów, żądanych w pkt. 7 SIWZ według formuły: spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże Dla części nr 1: dysponowanie min. 3. osobami (podmiotami), które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (na formularzu wg załącznika nr 4 do SIWZ). Dla części nr 2: dysponowanie min. 3. osobami (podmiotami), które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (na formularzu wg załącznika nr 4 do SIWZ). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych oświadczeń i dokumentów, żądanych w pkt. 7 SIWZ według formuły: spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę, co najmniej 5 tyś. zł na każdą część zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych oświadczeń i dokumentów, żądanych w pkt. 7 SIWZ według formuły: spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty Formularz cenowy Dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeżeli ofertę składa pełnomocnik


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Zmiany, o których mowa mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: a. Zmiana zakresu zadań będzie możliwa w sytuacji: a) zmiany rocznego planu finansowo-gospodarczego PGL LP, b) wprowadzenia przez nadrzędne jednostki organizacyjne zmienionej wersji operacyjnej takiego planu zamawiającego, c) zmiany podstaw prawnych funkcjonowania zamawiającego (w szczególności objęcia zarządzanego przez niego terytorium ograniczeniami programu Natura 2000), d) wystąpienia szczególnych zjawisk meteorologicznych (np. silnych wiatrów, suszy lub nadmiernych opadów) bezpośrednio wpływających na charakterystykę wykonywanych przez zamawiającego zadań, e) zaistnienia przesłanek klęski żywiołowej, f) wystąpienia innych zdarzeń losowych. Uwaga: W przypadku zmiany zakresu zadań, wynagrodzenie będzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiście wykonanych prac. b. Zmiana w trakcie realizacji zamówienia podwykonawców, którzy byli wskazani przez wykonawcę w swojej ofercie lub udział podwykonawców, w przypadku, gdy wykonawca pierwotnie nie zakładał ich udziału w realizacji zamówienia. Uwaga: w przypadku zmiany podwykonawców, muszą oni spełniać te same wymogi, co podwykonawcy wskazani w ofercie. Ceny netto określone w ofercie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.brodnica.torun.lasy.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 1 (parter).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.12.2012 godzina 08:00, miejsce: Nadlesnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 7 (I piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Wykonanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2013 r. na obszarze Nadleśnictwa Brodnica, objętych rocznym planem finansowo gospodarczym, usług związanych bezpośrednio z gospodarką łowiecką..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.23.10.00-8, 77.60.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Wykonanie usług z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2013 r. na obszarze Nadleśnictwa Brodnica, objętych rocznym planem finansowo gospodarczym, usług związanych bezpośrednio z gospodarką łąkowo-rolną..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.23.10.00-8, 77.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Brodnica: Wykonawstwo usług z zakresu gospodarki łowieckiej oraz łąkowo-rolnej planowanych do wykonania w 2013 roku w Nadleśnictwie Brodnica.


Numer ogłoszenia: 7684 - 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 501272 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonawstwo usług z zakresu gospodarki łowieckiej oraz łąkowo-rolnej planowanych do wykonania w 2013 roku w Nadleśnictwie Brodnica..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2013 r. na obszarze Nadleśnictwa Brodnica, objętych rocznym planem finansowo gospodarczym, usług związanych bezpośrednio z gospodarką łowiecką oraz łąkowo-rolną wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Prace wymienione w pkt.1 będą wykonane w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z zobowiązaniami określonymi w ofercie i obowiązującymi przepisami takimi jak: A. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej - załącznik do zarządzenia Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20.04.2012 r. B. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity: Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) C. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) D. Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC - http://www/fsc.pl; E. Standardy certyfikacji gospodarki leśnej - Norma krajowa PEFC - http://www.pefc-polska.pl. F. Pismo Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 06.11.2009 r. znak spr. ZI-bhp-130-5/09. G. Zasady dotyczące ochrony obiektów przyrodniczych, w oparciu o Ustawę o Ochronie Przyrody, a zwłaszcza: (1) rezerwatów, (2) ekotonów, (3) stref ochrony stanowisk roślin lub grzybów podlegających ochronie gatunkowej, (4) stref ochrony ostoi, rozrodu lub przebywania zwierząt podlegających ochronie gatunkowej, (5) siedlisk przyrodniczo cennych, (6) obszarów Natura 2000,..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.23.10.00-8, 77.10.00.00-1, 77.60.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RAFLAS Rafał Musierowicz, Mszano 60, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 101785,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  91149,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  91149,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  91149,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Wykonanie usług z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RAFLAS Rafał Musierowicz, Mszano 60, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6912,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6912,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6912,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-12-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 50127220120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-12-10
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.brodnica.torun.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 1 (parter)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
77100000-1 Usługi rolnicze
77231000-8 Usługi gospodarki leśnej
77600000-6 Usługi myśliwskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej RAFLAS Rafał Musierowicz
Mszano 60, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
2013-01-04 91 149,00
Wykonanie usług z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej RAFLAS Rafał Musierowicz
Mszano 60, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
2013-01-04 6 912,00