Ogłoszenie nr 501600-N-2019 z dnia 2019-01-09 r.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi: Dostawa artykułów piśmiennych i biurowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 28877400000, ul. ul. Kopcińskiego  22 , 90153   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, e-mail dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl, faks 42 678 99 52.
Adres strony internetowej (URL): www.barlicki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.barlicki.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.barlicki.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Sekretariat Finansowo-Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 201, II piętro w budynku administracyjnym


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów piśmiennych i biurowych

Numer referencyjny:
5/ZP/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa artykułów piśmiennych i biurowych o właściwościach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy.


II.5) Główny kod CPV:
30192000-1

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 207091,75
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  24   lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. W tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp 1.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument/dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 1.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 1.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 1.4 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 1.5 W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 1.6 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w ust. 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy; b przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie musza spełniać warunki udziału w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany wymienione w ust. 2, 3, 4, 5 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przesłania zawiadomienia w formie aneksu do umowy. 2. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej, o właściwościach wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie przekraczających cen zawartych w ofercie przetargowej o właściwościach wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości opakowania towaru objętego umową przetargową z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej. 5. W przypadku niezrealizowania umowy w terminie – w zakresie ilości i wartości przedmiotu zamówienia, z przyczyn dotyczących Zamawiającego – wynikających z niewykorzystania w działalności leczniczej ilości wyrobów dostarczanych, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, nie dłużej niż o trzy miesiące, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane przez strony w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-01-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć wraz z ofertą: 1.1. aktualne na dzień składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; (zgodnie z wzorem załącznika nr 2 do SIWZ), 1.2. oświadczenie Wykonawcy stwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do stosowania na terenie RP – Załącznik Nr 5 do SIWZ 1.3. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik Nr 6 do SIWZ 1.4. aktualne katalogi z wyszczególnieniem numerów katalogowych – dla wszystkich oferowanych towarów. W katalogach należy czytelnie oznakować każdą oferowaną pozycję (np. „pozycja 2”) . 1.5. dokument od producenta lub oficjalnego dystrybutora potwierdzający kompatybilność płyt z urządzeniem (dotyczy Pakietu 4 poz. 1; Pakietu 4 poz. 3) 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu: 2.1. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec ich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasady, warunków udział w postępowaniu. - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1. 4. Oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których podlega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale 5. Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem 7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Pakiet 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1 Papier xero A4 80g/m2 ryza 10500 2 Papier xero A3 80g/m2 ryza 40 3 Papier Xero A4 250g/m 4CC ryzy 15 4 Składanka komputerowa 240x12x3 op 8 5 Składanka komputerowa 250x12x2 32 6 Składanka komputerowa 250x12x1 2 7 Składanka komputerowa 240x12x1 2

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
30192000-1,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 96092,93
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Pakiet 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1 Koperty B5 szare (brązowe) z zakładką 176x250mm 1op=500szt op. 80 2 Koperty B4 białe 250x353mm 1op=250szt op 30 3 Koperty B5 białe 176x250mm 1 op=500szt op. 5 4 Koperty C6 białe 114x162mm 1op=1000szt op. 25 5 Koperty C5 SK białe 162x229mm 1op=1000szt op 8 6 Koperty: 300x460x40 niestandardowy format do korespondencji zbiorowej rozszerzane boki i dno HK białe lub brązowe szt. 85 7 Koperty C4 HK brązowe 250x353x38 1op=1000szt op 2 8 Koperty E4 HK RBD 280x400x40 brązowe z rozszerzanymi bokami i spodem szt. 1000 9 Koperty C4 HK RBD białe 229x324x38 rozszerzane dno szt. 4800 10 Koperty C3 HK białe 1op=250szt NC 324x458 mm op 500 11 Koperty DL białe z okienkiem, okno prawe i lewe szt. 5000 12 Koperty samoprzylepne z zabezpieczeniem powietrznym ( bąbelkowe) AIR POK białe 14D 200x275 szt. 55 13 Koperty samoprzylepne z zabezpieczeniem powietrznym ( bąbelkowe) AIR POK białe 17 260x350 szt. 50 14 Koperty samoprzylepne z zabezpieczeniem powietrznym ( bąbelkowe) AIR POK białe 20 K 370x480 szt. 50 15 Koperty B4 NK 250x353mm brązowe z nadrukiem indywidualnym w kolorze czarnym (różne wzory) 1000szt.=1op. op 120

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
30192000-1,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 26901,32
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
Pakiet 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1 Antyrama 29.7x42 A3 szt. 5 2 Antyrama 21x29,7 A4 szt. 30 3 Blok makulaturowy A4 ok. 100 kartek kratka szt. 80 4 Blok makulaturowy A5 ok. 100 kartek kratka szt. 50 5 Brulion A4 sztywna oprawa 96 kartek kratka szt. 150 6 Brulion A5 sztywna oprawa 96 kartek kratka szt. 160 - Deska z klamrą A4 pokryta tworzywem, kolor szt. 290 8 cienkopis szt. 630 9 Długopis Orange niebieski szt. 165 10 Długopis żelowy szt. 1400 11 Pióro kulkowe szt. 250 12 Długopis szt. 6000 13 Długopis żelowy typu BL-G2 niebieski , czarny szt. 490 14 Długopis typu BK 77 niebieski ,czarny szt. 250 15 Długopis na sprężynce podstawa przyklejana do powierzchni biurka szt. 180 16 Długopis typ Zenith wkład niebieski , czarny szt. 280 17 Druk KP szt. 10 18 Dziennkik korespondencyjny A4/300K szt. 28 19 Dziurkacz do 40 kartek szt. 22 20 Dziurkacz typu 419 /Leviatan szt. 5 21 Dziurkacz typu 9401-4 dziurki niebieski szt. 5 22 Etykiety samoprzylepne A4 48,5mmx25,4mm arkusz 100 op 10 23 Etykiety samoprzylepne A4 105mmx33,8mm arkusz 100 op 40 24 Etykiety samoprzylepne A4 105mmx42,4mm arkusz 100 op 80 25 Etykiety uniw.23655 210x148 100a bia K eta4210x op 5 26 Etykiety.uniw.23483 105x148 100a bia K eta4105x op 5 27 Etykiety.uniw.23478 210x297 100a bia K eta4210x gładka op 5 28 Etykiety.uniw. 48.5x16.9 100a 042 eta4485x169w op 6 29 Papier samoprzylepny A4 pomarańczowy.fluo/Kresk op 2 30 Folia aluminiowa 20m op 5 31 Folia do bindowania op=100szt op 5 32 Folia laminacyjna 80x120 80MIC 100szt. K op 2 33 Folia laminacyjna 75x105 80MIC 100szt. K op 2 34 Folia laminacyjna A4 80MIC 100szt. op 5 35 Folia laminacyjna A5 80MIC 100szt. op 2 36 Gumka szt. 110 37 Grzbiety do bindowania 10 mm 1op=100szt op. 2 38 Grzbiety do bindowania 16 mm 1op=100szt op. 2 39 Grzbiety do bindowania 19 mm 1op=100szt op. 2 40 Grzbiet do bindowania 51 mm biały 1op= 50szt op 2 41 Grzbiet do bindowania 22 mm zielony 1op= 50 szt. op 2 42 Grzbiet do bindowania 25 mm zielony 1op= 50szt op 2 43 Grzbiet do bindowania 8 mm mix kolorów 100 szt. op 2 44 Gumki recepturki 25 g op 20 45 Gumki recepturki 30 mm / 60mm 1kg op 2 46 Identyfikator z klipsem typu CT905/210 1op=50szt. op 10 47 Kalkulator biur.bez druk.typ CT-500V II szt. 6 48 Kalendarz A5 jeden dzień jedna strona szt. 45 49 Kalendarz terminarz poziomy stojący 30 k dwustronny 1 szt. 10 50 Kalendarz kieszonkowy szt. 2 51 Kalendarz A4 jeden dzień jedna strona szt. 36 52 Klawiatura PS/2 szt. 25 53 Klawiatura USB czarna z kablem szt. 70 54 Klej biurowy w sztyfcie szt. 290 55 Klipsy metalowe do papieru 25mm 1op=12szt op. 75 56 Klipsy metalowe do papieru 51mm 1op=12szt op. 30 57 Korektor pisak szt. 45 58 Korektor w taśmie szt. 270 59 Korektor w płynie 20ml szt. 27 60 Kostka notes 8,5/8,5 szt. 125 61 Pojemnik plast.+ kostka biała 85x85x85 K op 5 62 Koszulki groszek A4 (obwoluta) przezroczysta struktura folii, antystatyczna, wzmocniony pasek z perforacją, grubość folii 50 micronów 1op=100szt op. 650 63 Koszulki krystaliczne (obwoluta) A5 1op=100szt op. 25 64 Koszulki groszkowe na katalogi z folii PP 1op=10szt op 35 65 Linijka 30cm szt. 48 66 Łyżka plastikowa jednorazowa 100 szt. op 55 67 mazak różne kolory szt. 310 68 Marker olejowy szt. 295 69 Marker wodoodporny permanentny cienki ~1mm szt. 460 70 Marker wodoodporny permanentny gruby ~3mm szt. 2800 71 Marker do płyt CD/DVD Twin czarn./12/ K szt. 160 72 Mysz optyczna bez/przew. USB szt. 110 73 Mysz optyczna PS2 szt. 25 74 Notes samoprzylepny 7,5/7,5 szt. 480 75 Nożyczki 21cm szt. 150 76 Nóż plastikowy jednorazowy.100 szt. op 45 77 Nóż do tapet duży szt. 90 78 ołówek szt. 370 79 Ostrza do noży 9mm a/10mm op 5 80 Obwoluta A4 twarda (ofertówka) 1op=25szt op 20 81 Obwoluta A5 szt. 30 82 Okładka przezroczysta A5 L twarda szt. 30 83 Okładka przezroczysta A4 L twarda szt. 30 84 Okładka do bindowania A4 Karton skóropodobny typu Delta ziel.100s op 5 85 Ołówek automatyczny 0,5 szt. 35 86 Olej do niszczarek 125 ml szt. 10 87 Papier xero kolor jasno niebieski 500 arkuszy ryza 55 88 Papier xero kolor jasno różowy 500 arkuszy 89 Papier xero kolor jasno zielony 500 arkuszy 90 Papier xero kolor jasno żółty 500 arkuszy 91 Pamięć przenośna USB 64GB szt. 5 92 Pamięć przenośna USB 16GB szt. 10 93 Pamięć przenośna USB 32GB 3,0 szt. 15 94 Pamięć przenośna USB 8GB 2.0 szt. 35 95 Pamięć przenośna 4GB USB szt. 5 96 Pianka do czyszczenia ekranu 250ml szt. 25 97 Pinezki "beczułki" kolor opakowanie 1op=50szt op. 35 98 Podkład przezroczysty na biurko szt. 40 99 Pojemnik na dok. pionowy plastikowy szt. 55 100 Pojemnik na dok. poziomy przezroczysty,kolor szt. 195 101 Pojemnik przezroczysty na teczki zawieszane szt. 10 102 Przekładki A4 10 kolorów 1op=10szt op. 95 103 Przekładka kartonowa A5 A-Z typu 7725095P-13 op 2 104 Przekładka 1/3 A4 typu MAXI 100szt mix kol. 6079-00 op 50 105 Przekładki A4 12 kartkowe typu PP 15262 op 10 106 Przybornik dymny typu jeż 74780001PL-02 szt. 15 107 Patyczki do szaszłyków 1op=50szt op 40 108 Rozszywacz szt. 80 109 Raport kasowy samokopiujące A4 410-1 szt. 5 110 Rolka kasowa 76x30 /90 szt./ rk07630tk 1op=10szt op 5 111 Rolka kasowa 57x30 /120/ rk05730wk szt. 25 112 Rysik 0,5 op 37 113 Segregator A4/4-5cm pokryty folią,kolor,mechanizm szt. 330 114 Segregator A4/7-8cm pokryty folią,kolor,mechanizm szt. 160 115 Segregator A4 Panorama biały 4 relingów 8cm szt. 10 116 Skoroszyt papierowy szt. 260 117 Skoroszyt plastikowy do wpinania 1op=10szt op. 300 118 Skorowidz A4 szyty typu KW TRADE szt. 5 119 Skorowidz A5 szyty typu KW TRADE szt. 10 120 Spinacze 25mm 1op=100szt op. 610 121 Spinacze 50mm 1op=100szt op. 30 122 Sprężone powietrze 300ml szt. 30 123 Słomki łamane 1op= 250szt op 8 124 Tablica korkowa rama drewniana 30x40 szt. 2 125 Tablica korkowa rama drewniana 80x60 szt. 20 126 Tablica korkowa rama drewniana 90x120 szt. 5 127 Tablica suchościeralna 120x90cm szt. 5 128 Tablica suchościeralna 60x90cm szt. 5 129 Zestaw markerów suchościeralnych + gąbka kpl. 20 130 Taśma przezroczysta 12 mm szt. 70 131 Taśma przezroczysta 18 mm szt. 270 132 Taśma przezroczysta 24 mm szt. 370 133 Taśma szara klejąca szt. 390 134 Taśma dwustronna 38x25 szt. 10 135 Teczka papierowa na gumkę (różne kolory) A-4 szt. 2230 136 Teczka papierowa A-4 szt. 370 137 Teczka plastikowa A-4 szt. 45 138 Teczka plastikowa A4 szeroka szt. 15 139 Teczka plastikowa na gumkę A-4 szt. 1400 140 Teczka z gumką plast.pudło nieb./BF A-4 szt. 5 141 Teczka na rzep A4 skrzydłowa niebieska szt. 15 142 Teczka do podpisu 10k harmonijka.ziel. 016 szt. 20 143 Teczka z gumką gruba TFK A3 /Kreska/ szt. 30 144 Teczka A5 koperta zawieszana do segregatora niebieska szt. 5 145 Teczka A4 koperta zawieszana.do segregatora.3szt..mix typu BEBOP 47830 op 30 146 Teczka Kopertowa typu BEBOP Leitz op=3szt.MIX 4581009 op 5 147 Temperówka metalowa kopułka - wyposażona w transparentny pojemnik na ostróżyny, dostępna w wielu kolorach szt. 45 148 Torebki strunowe 25x30 100szt op 3 149 Tusz do stempli kolor szt. 305 150 Widelce plastikowe jednorazowe.100 szt. op 45 151 Wkład do długopisu Pentel BK-77 szt. 40 152 Wkład do długopisu PILOT G2 szt. 105 153 Wkład do Pentel 0,7 LR7 szt. 15 154 Wkłady Zenit szt. 970 155 Wkład do długopisu niebieski typ KAMET szt. 30 156 Wąsy skoroszytowe PP 1 op = 25 szt op 70 157 Wykałaczki 100szt=1 op op 10 158 ZAKREŚLACZ szt, 870 159 Zakładki indeksujące przylepne 4x40 szt. 370 160 Zakładki archiwizacyjne. wygięte op 50 161 Zeszyt A4 96-kartkowy w kratkę szt. 50 162 Zeszyt A5 32-kartkowy w kratkę szt. 95 163 Zeszyt A5 96-kartkowy w kratkę szt. 50 164 Zeszyt A5 16 krata szt. 15 165 Zszywacz 24/6 szt. 220 166 Zszywacz 23/13 szt. 10 167 Zszywki 24/6 1000szt/op. op. 2500 168 Zszywki 23/13 1000szt/op. op. 20 169 Zawieszki na klucze plastikowe,różnokolorowe 1op=100szt op 6 170 Zwilżacz pojemnik z gąbką szt. 15

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
30192000-1,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 41544,17
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4Nazwa:
Pakiet 4

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1 Płyta CD-R do nadruku 1op.=100 szt.Do drukarki RIMAGE typ: 2000i op. 810 2 Płyta CD-R szt. 1040 3 Płyta DVD-R do nadruku 1op.=100 szt.Do drukarki RIMAGE typ: 2000i op. 4000 4 Płyta DVD-R szt. 660 5 Koperty z okienkiem do płyt CD/DVD 1op=100szt op. 805

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
30192000-1,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 39490,35
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
5Nazwa:
Pakiet 5

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1 Papier termoczuły 110/20 szt. 105 2 Papier termoczuły do faxu 210/30 szt. 680 3 Rolki termoczułe 80x71 szt. 220 4 Rolki kasowe termoczułe szer.57mm,dłu.25 szt. 690

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
30192000-1,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 3062,98
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510050451-N-2019 z dnia 15-03-2019 r.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi: Dostawa artykułów piśmiennych i biurowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 501600-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 28877400000000, ul. ul. Kopcińskiego  22, 90-153  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, e-mail dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl, faks 42 678 99 52.
Adres strony internetowej (url): www.barlicki.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa artykułów piśmiennych i biurowych

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
5/ZP/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa artykułów piśmiennych i biurowych o właściwościach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
30192000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Pakiet 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26/02/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
96092.93

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Biurpap J.M.G. Figińscy Sp. j.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 91-341
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
150142.41
Oferta z najniższą ceną/kosztem 150142.41
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 151318.29
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Pakiet 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26/02/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
26901.32

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gross Wazia Sp. jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 91-341
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
91045.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 91045.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 93452.02
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Pakiet 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26/02/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
41544.17

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
55325.23
Oferta z najniższą ceną/kosztem 55325.23
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 61966.86
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Pakiet 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26/02/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
39490.35

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gross Wazia Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 91-341
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
358928.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 358928.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 549073.23
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
Pakiet 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26/02/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
3062.98

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gross Wazia Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 91-341
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
7229.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7229.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7549.86
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-01-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 501600-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: 5/ZP/2019
Data publikacji zamówienia: 2019-01-09
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 672 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: www.barlicki.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30192000-1 Wyroby biurowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 Biurpap J.M.G. Figińscy Sp. j.
Łódź
2019-02-25 150 142,00
Pakiet 2 Gross Wazia Sp. jawna
Łódź
2019-02-25 91 045,00
Pakiet 4 Gross Wazia Spółka Jawna
Łódź
2019-02-25 358 928,00
Pakiet 5 Gross Wazia Spółka Jawna
Łódź
2019-02-25 7 229,00