Ogłoszenie nr 502649-N-2017 z dnia 2017-05-08 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
0%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, krajowy numer identyfikacyjny 140318535, ul. Terespolska  15A , 03-813  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22)5091534, e-mail gosp_srppd@warszawapraga.so.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Sąd

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Oferty i oświadczenia sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
Adres:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, Oddział Gospodarczy, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Numer referencyjny:
ZP-Pd/G/3/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, zwanych dalej w siwz także „asortymentem” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego ilości zawiera załącznik nr 1a do siwz, będący jednocześnie Formularzem asortymentowo-ilościowo-cenowym. 2. Materiały eksploatacyjne winny spełniać wymagania stawiane przez producenta sprzętu, dla którego są przeznaczone. 3. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały eksploatacyjne: a) były fabrycznie nowe, tzn. do produkcji których nie użyto składników poprzednio używanych, nie regenerowane w jakimkolwiek stopniu, nie poddane procesowi ponownego napełniania lub wymianie jakichkolwiek części w procesie prefabrykacji, bez śladów uszkodzenia, pełnowartościowe; b) były wolne od wad prawnych i technicznych uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem; c) spełniały normy ISO/IEC 19752:2004 lub ISO/IEC 19752:2017 (dla tonerów czarnych), normy ISO/IEC 19798:2007 lub ISO/IEC 19798:2017 (dla tonerów kolorowych) lub inne normy równoważne do wskazanych powyżej norm - obowiązek wykazania równoważności norm spoczywa na wykonawcy; d) posiadały termin ważności/trwałości nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru danej dostawy; e) po ich użyciu nie powodowały utraty gwarancji posiadanych przez zamawiającego urządzeń; f) powodowały bezawaryjną i bezproblemową pracę w urządzeniach biurowych oraz nie powodowały ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości kopii wyspecyfikowanych w warunkach technicznych producenta sprzętu. 4. Wskazane w kol. nr 2 załącznika nr 1a do siwz nazwy/producent, typy i modele urządzeń, symbole asortymentu służą wyłącznie do opisu przedmiotu zamówienia, tj. wskazania parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych oraz właściwej identyfikacji przez wykonawców pożądanego przez zamawiającego asortymentu. 5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu równoważnego w postaci zamienników pod warunkiem, że będzie on gwarantował wydajność nie gorszą niż odpowiedni asortyment produkowany lub firmowany przez producenta urządzenia wskazanego w kol. nr 2 załącznika nr 1a do siwz i będzie zgodny, co do wymagań określonych przez zamawiającego w kol. nr 2 załącznika nr 1a do siwz. 6. Przez asortyment równoważny rozumie się zamienniki charakteryzujące się pełną kompatybilnością z urządzeniami wskazanymi w kol. nr 2 załącznika nr 1a do siwz, w których mają być użytkowane jako materiały eksploatacyjne oraz posiadające nie gorsze niż produkt oryginalny parametry w zakresie wydajności, niezawodności oraz jakości. Ponadto asortyment równoważny musi zapewniać pod względem technicznym i jakościowym właściwą i pełną eksploatację, bezawaryjność i żywotność urządzeń biurowych. 7. W przypadku oferowania materiałów równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca obowiązany jest do wykazania, że oferowane przez niego materiały eksploatacyjne spełniają wymagania określone przez zamawiającego.


II.5) Główny kod CPV:
30000000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
30125110-5
30125120-8
30124300-7
30192320-0II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

  lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2017-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W przypadku oferowania materiałów równoważnych wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona ma obowiązek: 1) złożyć oświadczenie producenta materiałów równoważnych o tym, że proces produkcji i stosowanie jego materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw patentowych producentów oryginalnych materiałów eksploatacyjnych; 2) złożyć ważne terminowo dokumenty (certyfikaty), wystawione dla producenta materiałów eksploatacyjnych - zaświadczające o spełnieniu normy ISO 9001:2008 (System Zarządzania Jakością) oraz normy ISO 14001:2004 (System Zarządzania Środowiskowego); 3) załączyć specyfikację (kartę katalogową) każdego z zaoferowanych tonerów (dane producenta materiałów zawierające jego wydajność oraz pojemność w porównaniu do materiału oryginalnego); 4) dla każdego rodzaju materiałów równoważnych ( dla poz. od 1 do 3, poz. 5, poz.7, poz. od 9 do 10, poz. od 12 do 15, poz. od 17 do 23, poz. 25, poz. 27, poz. 29, poz. od 31 do 32, poz. od 34 do 35 w załączniku nr 1a do siwz ) założyć raporty z testów jakościowych i wydajnościowych przeprowadzonych według standardu ISO/IEC 19752 (dla tonerów czarnych), ISO/IEC 19798 (dla tonerów kolorowych) w postaci certyfikatu (zaświadczenia) wydanego przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości. Poprzez „niezależny podmiot” zamawiający rozumie podmiot zajmujący się testowaniem i sprawdzaniem jakości, który nie jest producentem oferowanych materiałów, wykonawcą składającym ofertę, importerem lub dystrybutorem oferowanych materiałów. Zamawiający żąda powyższego zaświadczenia w celu potwierdzenia, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Możliwość żądania tego dokumentu jest narzędziem, jakie ustawodawca przyznaje zamawiającemu w celu sprawdzenia jakości produktów. Zamawiający ma na celu zakup materiałów eksploatacyjnych o udowodnionej jakości.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (wzór- załącznik nr 3 do siwz). Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 2. Wadium wynosi: 10.000 złotych ( słownie: dziesięć tysiące złotych ). 3. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17 maja 2017 roku, do godz. 12:00. Nie wniesienie wadium w tym terminie powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, nr konta: 50 1130 1017 0021 1001 3290 0004 z adnotacją: „Wadium do przetargu - sygnatura postępowania: ZP-Pd/G/3/2017”. Dowodem wniesienia wadium będzie odcinek polecenia dokonania przelewu, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego. 6. Gwarancje lub poręczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie 03 - 813 Warszawa, ul. Terespolska 15A, Oddział Gospodarczy - pok. 731. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy-Prawo zamówień publicznych oraz być ważne przez okres związania ofertą określony w siwz. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji. W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, lub w gwarancjach bankowych, lub w gwarancjach ubezpieczeniowych, lub w formie poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275), wykonawca powinien przedłożyć stosowny dokument, wystawiony przez poręczyciela lub gwaranta, zawierający informację o udzieleniu poręczenia lub gwarancji na kwotę wymienioną w ust. 2, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie w przetargu nieograniczonym na „Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych- sygnatura postępowania: ZP-Pd/G/3/2017”. 8. Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze względu na obowiązujące przepisy może zostać wystawiona jako terminowa, jest zobowiązany do niezwłocznego przedłużenia jej ważności pod rygorem odrzucenia oferty - w przypadku, gdy będą tego wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia. 9. Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi wykonawca. 10. Zamawiający przedstawia główne zapisy, jakie powinny zawierać poręczenia lub gwarancje: „Przedmiotem niniejszej gwarancji jest kwota wadium w wysokości ....... zł (słownie .....................złotych), do wniesienia, którego zobowiązany jest ................(nazwa wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – wykonawców składających ofertę wspólną) stający do postępowania o zamówienie publiczne na „............................” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie. Niniejszym .............................. (nazwa Gwaranta) gwarantuje zapłatę na rzecz Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie ul. Terespolska 15A kwoty wadium, o której mowa wyżej, gdy ......................... (nazwa wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – wykonawców składających ofertę wspólną): 1) odmówiła podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2)zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie .............. (nazwa Wykonawcy jak wyżej), 3) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy-Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy-Prawo zamówień publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy-Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy-Prawo zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Gwarancja obowiązuje od dnia ...................(termin składania ofert) do dnia.................. Gwarant zobowiązuje się do wypłacenia dla Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie ul. Terespolska 15A kwoty do wysokości określonej powyżej na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia żądania przez zamawiającego, o ile zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem choćby jednego z wymienionych wyżej warunków i wyszczególni zaistniały warunek lub warunki.”


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena brutto60
Okres gwarancji20
Termin dostawy 20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Udział w przetargu jest jednoznaczny z przyjęciem warunków umowy zawartych we wzorze umowy. Strony dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, a zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie powyższych zmian. W wypadku zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-05-17 , godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 98675 - 2017 z dnia 2017-06-20 r.
Warszawa: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 502649-N-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, krajowy numer identyfikacyjny 140318535, ul. Terespolska  15A, 03-813  Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. (22)5091534, faks (22)5091534, e-mail gosp_srppd@warszawapraga.so.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sąd

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP-Pd/G/3/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, zwanych dalej w siwz także „asortymentem” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego ilości zawiera załącznik nr 1a do siwz, będący jednocześnie Formularzem asortymentowo-ilościowo-cenowym. Materiały eksploatacyjne winny spełniać wymagania stawiane przez producenta sprzętu, dla którego są przeznaczone. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały eksploatacyjne: a)były fabrycznie nowe, tzn. do produkcji których nie użyto składników poprzednio używanych, nie regenerowane w jakimkolwiek stopniu, nie poddane procesowi ponownego napełniania lub wymianie jakichkolwiek części w procesie prefabrykacji, bez śladów uszkodzenia, pełnowartościowe; b)były wolne od wad prawnych i technicznych uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem; c)spełniały normy ISO/IEC 19752:2004 lub ISO/IEC 19752:2017 (dla tonerów czarnych), normy ISO/IEC 19798:2007 lub ISO/IEC 19798:2017 (dla tonerów kolorowych) lub inne normy równoważne do wskazanych powyżej norm - obowiązek wykazania równoważności norm spoczywa na wykonawcy; d)posiadały termin ważności/trwałości nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru danej dostawy; e)po ich użyciu nie powodowały utraty gwarancji posiadanych przez zamawiającego urządzeń; f)powodowały bezawaryjną i bezproblemową pracę w urządzeniach biurowych oraz nie powodowały ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości kopii wyspecyfikowanych w warunkach technicznych producenta sprzętu.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu równoważnego w postaci zamienników pod warunkiem, że będzie on gwarantował wydajność nie gorszą niż odpowiedni asortyment produkowany lub firmowany przez producenta urządzenia wskazanego w kol. nr 2 załącznika nr 1a do siwz i będzie zgodny, co do wymagań określonych przez zamawiającego w kol. nr 2 załącznika nr 1a do siwz. Przez asortyment równoważny rozumie się zamienniki charakteryzujące się pełną kompatybilnością z urządzeniami wskazanymi w kol. nr 2 załącznika nr 1a do siwz, w których mają być użytkowane jako materiały eksploatacyjne oraz posiadające nie gorsze niż produkt oryginalny parametry w zakresie wydajności, niezawodności oraz jakości. Ponadto asortyment równoważny musi zapewniać pod względem technicznym i jakościowym właściwą i pełną eksploatację, bezawaryjność i żywotność urządzeń biurowych. W przypadku oferowania materiałów równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca obowiązany jest do wykazania, że oferowane przez niego materiały eksploatacyjne spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 30125110-5
Dodatkowe kody CPV: 30125120-8, 30124300-7, 30192320-0
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13/06/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
419320

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
7
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
7

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
KOMA NORD,  ,  {Dane ukryte},  81-537,  Gdynia,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
126634,65

Oferta z najniższą ceną/kosztem
126634,65
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
378181,95

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Adres: Terespolska 15A, 03-813 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: gosp_srppd@warszawapraga.so.gov.pl
tel: (22)5091534
fax: (22)5091534
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-05-16
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 502649-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: ZP-Pd/G/3/2017
Data publikacji zamówienia: 2017-05-07
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 100 ZŁ
Szacowana wartość* 3 333 PLN  -  5 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl
Informacja dostępna pod: www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
30192320-0 Taśmy do drukarek
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych KOMA NORD
Gdynia
2017-06-20 126 634,00