Ogłoszenie nr 503928-N-2019 z dnia 2019-01-15 r.

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.: Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych oraz warsztatowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. "Podkarpackie Centrum Innowacji" realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 368953574, ul. Lenartowicza  4 , 35-051  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 507836617, 665435053, e-mail lukasz.sekunda@gmail.com, b.jadam@pcinn.org, faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.pcinn.org
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pcinn.org/zamowienia


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pcinn.org/zamowienia


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych oraz warsztatowych

Numer referencyjny:
1/PO/01/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

5II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie dotyczy następujących rodzajów i ilości mebli: Fotel pneumatyczny jezdny - 26 szt., Krzesło tapicerowane jezdne - 28 sztuk, Krzesło tapicerowane na stopkach - 80 sztuk, Krzesło laboratoryjne bez podłokietników - 10 sztuk, Biurko prostokątne 120x80 - 23 sztuk, Biurko prostokątne 160x80 - 8 szt., Stół prostokątny 200x100 - 2 sztuki, Stół prostokątny jezdny 160x80 - 6 sztuk, Stolik kwadratowy (tzw. kawowy) - 2 sztuk, Stolik mobilny pneumatyczny - 1 sztuka, Stół kwadratowy - 1 sztuka, Panel górny do biurka 1200 mm - 3 sztuki, Panel górny do biurka 1600 mm - 3 sztuki, Panel boczny do biurka - 10 sztuk, Uchwyt na komputer - 13 sztuk, Uchwyt na monitor podwójny - 13 sztuk, Uchwyt na monitor pojedyńczy - 13 sztuk, Kontener mobilny podbiurkowy - 4 sztuk, Mównica prezentacyjna mobilna - 1 sztuka, Kontener mobilny podbiurkowy - połysk - 2 sztuki, Regał otwarty duży - 6 sztuk, Regał otwarty mały - 4 sztuki, Szafa z drzwiami wahadłowymi - 6 sztuk, Szafa ubraniowa stalowa - 4 sztuki, Szafa aktowa stalowa - 3 sztuk, Szafa mała z drzwiami wahadłowymi - 1 sztuka, Szafka dzielona z drzwiami wahadłowymi - 6 sztuk, Regał pod urządzenie wielofunkcyjne - 1 sztuka, Sofa trzyosobowa - 2 sztuki, Fotel tapicerowany - 6 sztuk, Szafa warsztatowa - 5 sztuk, Stół warsztatowy bez zabudowy - 5 sztuk, Stół warsztatowy jednostronnie zabudowany szufladami - 1 sztuka, Stół warsztatowy obustronnie zabudowany szufladami - 1 sztuka, Stół warsztatowy z szafkami - 1 sztuka, Nadbudowa stołu warsztatowego - 1 sztuka, Regał warsztatowy 120 cm - 5 sztuk, Regał warsztatowy 100 cm - 8 sztuk, Szafka metalowa 4-schowkowa - 5 sztuk.


II.5) Główny kod CPV:
39130000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
39151200-7
39121000-6
39110000-7
39151000-5
39516100-3
39130000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-03-04


II.9) Informacje dodatkowe:
1. Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2019 roku. Na montaż i ustawienie mebli Zamawiający przewiduje udostępnienie Wykonawcy nieruchomości na okres 5 dni roboczych. 2. Wykonawca z jednodniowym wyprzedzeniem winien mailowo zawiadomić Zamawiającego o gotowości do realizacji zamówienia. Zamawiający udostępni Wykonawcy w dniu gotowości do realizacji zamówienia pomieszczenia, w których ma nastąpić montaż i ustawienie mebli. 3. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego udostępnienie Wykonawcy pomieszczeń w dniu gotowości do realizacji zamówienia nie będzie możliwe, Zamawiający wskaże inny termin, wydłużając jednocześnie termin realizacji zamówienia o taki okres, o jaki nastąpiło przesunięcie udostępnienia pomieszczeń, względem daty gotowości do realizacji zamówienia zaproponowanej przez Wykonawcę.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej jedną dostawę i montaż mebli o wartości co najmniej 30.000,00 zł brutto. 2. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów. W celu udowodnienia powyższego faktu, Wykonawca musi przedstawić zobowiązanie takiego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-01-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 14 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
KRZESŁA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie dotyczy następujących rodzajów i ilości mebli: Fotel pneumatyczny jezdny - 26 szt., Krzesło tapicerowane jezdne - 28 sztuk, Krzesło tapicerowane na stopkach - 80 sztuk, Krzesło laboratoryjne bez podłokietników - 10 sztuk

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39110000-7,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-03-04

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
CENA60,00
GWARANCJA40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Specyfikacja techniczna zawarta w załączniku nr 3 do SIWZ w pozycjach od 1 do 4


Część nr:
2Nazwa:
BIURKA I STOŁY

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 2 zamówienia obejmuje: Biurko prostokątne 120x80 - 23 sztuk, Biurko prostokątne 160x80 - 8 szt., Stół prostokątny 200x100 - 2 sztuki, Stół prostokątny jezdny 160x80 - 6 sztuk, Stolik kwadratowy (tzw. kawowy) - 2 sztuk, Stolik mobilny pneumatyczny - 1 sztuka, Stół kwadratowy - 1 sztuka, Panel górny do biurka 1200 mm - 3 sztuki, Panel górny do biurka 1600 mm - 3 sztuki, Panel boczny do biurka - 10 sztuk, Uchwyt na komputer - 13 sztuk, Uchwyt na monitor podwójny - 13 sztuk, Uchwyt na monitor pojedyńczy - 13 sztuk, Kontener mobilny podbiurkowy - 4 sztuk, Mównica prezentacyjna mobilna - 1 sztuka, Kontener mobilny podbiurkowy - połysk - 2 sztuki.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39121000-6, 39130000-2


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-03-04

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
CENA60,00
GWARANCJA40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Specyfikacja techniczna części zamówienia nr 2 znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ w pozycjach od 5 do 20.


Część nr:
3Nazwa:
REGAŁY I SZAFY

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Regał otwarty duży - 6 sztuk, Regał otwarty mały - 4 sztuki, Szafa z drzwiami wahadłowymi - 6 sztuk, Szafa ubraniowa stalowa - 4 sztuki, Szafa aktowa stalowa - 3 sztuk, Szafa mała z drzwiami wahadłowymi - 1 sztuka, Szafka dzielona z drzwiami wahadłowymi - 6 sztuk, Regał pod urządzenie wielofunkcyjne - 1 sztuka,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39100000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-03-04

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
CENA60,00
GWARANCJA40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Specyfikacja techniczna części zamówienia nr 3 znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ w pozycjach od 21 do 28.


Część nr:
4Nazwa:
MEBLE TAPICEROWANE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Sofa trzyosobowa - 2 sztuki, fotel tapicerowany - 6 sztuk

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39516100-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-03-04

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
CENA60,00
GWARANCJA40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Specyfikacja techniczna części zamówienia nr 4 znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ w pozycjach od 29 do 30.


Część nr:
5Nazwa:
MEBLE WARSZTATOWE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szafa warsztatowa - 5 sztuk, Stół warsztatowy bez zabudowy - 5 sztuk, Stół warsztatowy jednostronnie zabudowany szufladami - 1 sztuka, Stół warsztatowy obustronnie zabudowany szufladami - 1 sztuka, Stół warsztatowy z szafkami - 1 sztuka, Nadbudowa stołu warsztatowego - 1 sztuka, Regał warsztatowy 120 cm - 5 sztuk, Regał warsztatowy 100 cm - 8 sztuk, Szafka metalowa 4-schowkowa - 5 sztuk.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39151000-5, 39151200-7


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-03-04

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
CENA60,00
GWARANCJA40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Specyfikacja techniczna części zamówienia nr 5 znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ w pozycjach od 31 do 39.


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540013853-N-2019 z dnia 22-01-2019 r.
Rzeszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
503928-N-2019

Data:
15/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 368953574, ul. Lenartowicza  4, 35-051  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 507836617, 665435053, e-mail lukasz.sekunda@gmail.com, b.jadam@pcinn.org, faks -.
Adres strony internetowej (url): https://zamowienia.pcinn.org/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-23, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-25, godzina: 12:30,


II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym należy dodać tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.6

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Do dnia 21.01.2019 Zamawiający otrzymał 10 pytań dotyczących specyfikacji przedmiotu zamówienia. Na stronie zamawiającego pod adresem (https://zamowienia.pcinn.org/zamowienia/zamowienie?orderId=9) opublikowna zostałą treść pytań oraz odpowiedzi. W związku z koniecznością zapoznania się wykonawców z niniejszymi odpowiedziami, termin składania ofert zostaje wydłużony i upłynie w dniu 25 stycznia 2019 roku o godzinie 12:30. Pozostała treść ogłoszenia oraz SIWZ pozostaje bez zmian.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510124969-N-2019 z dnia 19-06-2019 r.
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.: Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych oraz warsztatowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 503928-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 36895357400000, ul. Lenartowicza  4, 35-051  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 507836617, 665435053, e-mail lukasz.sekunda@gmail.com, b.jadam@pcinn.org, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.pcinn.org

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka z organiczoną odpowidzialnością, której właścicielem jest samorząd województwa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych oraz warsztatowych

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
1/PO/01/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie dotyczy następujących rodzajów i ilości mebli: Fotel pneumatyczny jezdny - 26 szt., Krzesło tapicerowane jezdne - 28 sztuk, Krzesło tapicerowane na stopkach - 80 sztuk, Krzesło laboratoryjne bez podłokietników - 10 sztuk, Biurko prostokątne 120x80 - 23 sztuk, Biurko prostokątne 160x80 - 8 szt., Stół prostokątny 200x100 - 2 sztuki, Stół prostokątny jezdny 160x80 - 6 sztuk, Stolik kwadratowy (tzw. kawowy) - 2 sztuk, Stolik mobilny pneumatyczny - 1 sztuka, Stół kwadratowy - 1 sztuka, Panel górny do biurka 1200 mm - 3 sztuki, Panel górny do biurka 1600 mm - 3 sztuki, Panel boczny do biurka - 10 sztuk, Uchwyt na komputer - 13 sztuk, Uchwyt na monitor podwójny - 13 sztuk, Uchwyt na monitor pojedyńczy - 13 sztuk, Kontener mobilny podbiurkowy - 4 sztuk, Mównica prezentacyjna mobilna - 1 sztuka, Kontener mobilny podbiurkowy - połysk - 2 sztuki, Regał otwarty duży - 6 sztuk, Regał otwarty mały - 4 sztuki, Szafa z drzwiami wahadłowymi - 6 sztuk, Szafa ubraniowa stalowa - 4 sztuki, Szafa aktowa stalowa - 3 sztuk, Szafa mała z drzwiami wahadłowymi - 1 sztuka, Szafka dzielona z drzwiami wahadłowymi - 6 sztuk, Regał pod urządzenie wielofunkcyjne - 1 sztuka, Sofa trzyosobowa - 2 sztuki, Fotel tapicerowany - 6 sztuk, Szafa warsztatowa - 5 sztuk, Stół warsztatowy bez zabudowy - 5 sztuk, Stół warsztatowy jednostronnie zabudowany szufladami - 1 sztuka, Stół warsztatowy obustronnie zabudowany szufladami - 1 sztuka, Stół warsztatowy z szafkami - 1 sztuka, Nadbudowa stołu warsztatowego - 1 sztuka, Regał warsztatowy 120 cm - 5 sztuk, Regał warsztatowy 100 cm - 8 sztuk, Szafka metalowa 4-schowkowa - 5 sztuk.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
39130000-2


Dodatkowe kody CPV:
39151200-7, 39121000-6, 39110000-7, 39151000-5, 39516100-3, 39130000-2
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Krzesła

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04/02/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
42300

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  14
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  14
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
8

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ALNAG Barbara Wróbel
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ks. Józefa 54A
Kod pocztowy: 30-206
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
52029.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 52029.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 84704.93
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
BIURKA I STOŁY

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05/02/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
26639

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  12
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  12
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
5

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KMP Smart Office Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 40-018
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
54822.33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 54822.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 78078.41
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Regały i szafy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/02/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
19307.39

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
5

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KOMA R. Kozakiewicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
23748.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23748.09
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 32765.97
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Meble tapicerowane

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04/02/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
14600

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
5

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ALNAG Barbara Wróbel
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ks. Józefa 54A
Kod pocztowy: 30-206
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
17958
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17958
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20399.94
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
Meble warsztatowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05/02/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
23235.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
5

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KMP Smart Office Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 40-018
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
28579.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28579.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 48892.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: lukasz.sekunda@gmail.com, b.jadam@pcinn.org
tel: 507836617, 665435053
fax: -
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-01-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 503928-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: 1/PO/01/2019
Data publikacji zamówienia: 2019-01-15
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.pcinn.org
Informacja dostępna pod: www.pcinn.org/zamowienia
Okres związania ofertą: 14 dni
Kody CPV
39100000-3 Meble
39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39121000-6 Biurka i stoły
39130000-2 Meble biurowe
39151000-5 Meble różne
39516100-3 Meble tapicerowane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Krzesła ALNAG Barbara Wróbel
Kraków
2019-02-03 52 029,00
BIURKA I STOŁY KMP Smart Office Sp. z o.o. Sp. k.
Katowice
2019-02-04 54 822,00
Regały i szafy KOMA R. Kozakiewicz
Radom
2019-02-06 23 748,00
Meble tapicerowane ALNAG Barbara Wróbel
Kraków
2019-02-03 17 958,00
Meble warsztatowe KMP Smart Office Sp. z o.o. Sp. K.
Katowice
2019-02-04 28 579,00