Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 504804-N-2019 z dnia 2019-01-18 r.

21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie: Remont budynku nr 24/5013 w Mrzeżynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, krajowy numer identyfikacyjny 33102935500000, ul. ul. Połczyńska  32 , 78-301   Świdwin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 261 533 509, e-mail zam.publ.21blt@ron.mil.pl, faks 261 533 509.
Adres strony internetowej (URL): www.21blot.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
jednostka wojskowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.21blot.wp.mil.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
forma pisemna: pocztą, kurierem, osobiście
Adres:
21 Baza Lotnictwa Taktycznego, Kancelaria jawna, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont budynku nr 24/5013 w Mrzeżynie

Numer referencyjny:
ZP/03/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych wewnętrznych i zewnętrznych budynku nr 24 w jednostce wojskowej w Mrzeżynie. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ, które są jej integralną częścią: a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)– załącznik nr 8 do SIWZ; b) Przedmiar Robót – załącznik nr 9 do SIWZ, c) Rysunki – załącznik nr 10 do SIWZ, d) Projekt budowlany – załącznik nr 11 do SIWZ Wszystkie standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zostały opisane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 8 do SIWZ. Wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne materiałów z zastosowaniem znaków towarowych, określenie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów, właściwości i standardów jakościowych oraz technicznych, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie niższych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego sporządzonego na zasadach określonych w rozdziale 12 SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny. Brak wymaganego kosztorysu, bądź złożenie go w formie innej niż wymagana, będzie skutkował odrzuceniem oferty. Inwestor przekaże protokolarnie teren budowy Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy. W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dziennik korespondencji wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Dojścia i dojazdy do budynku istniejące utwardzone. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace, stanowiące przedmiot zamówienia, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, bez wad i usterek, przez osoby upoważnione. Na wyroby objęte gwarancją producenta Wykonawca przedłoży w dniu obioru robót dokumenty potwierdzające gwarancję producenta w formie kserokopii potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Gwarancja musi obejmować, co najmniej okres wynikający z dokumentów gwarancyjnych producenta. Zamawiający wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r, poz. 1502 z e zm.), na okres obowiązywania umowy, inne niż wynikające z funkcji kierownika budowy, tj. wykonujące instalacje sanitarne, elektryczne, renowacja tynków, malowanie wnętrz, wykonanie elewacji, prace wyburzeniowe i demontażowe.


II.5) Główny kod CPV:
45262690-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45000000-7
45300000-0
45400000-1
45330000-9
45310000-3II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-10-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy wykonali należycie w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane polegające na remoncie budynków, które obejmowały swoim zakresem wykonanie robót ogólnobudowlanych, każda w ramach jednego kontraktu, zlecenia, umowy, o wartości brutto każdej z robót co najmniej 400 000,00 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek dotyczący posiadanych zdolności zawodowych, o których mowa w pkt. 1, ppkt. 1.3, lit. a) w pełni samodzielnie. UWAGA! Nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych usług objętych odrębnymi umowami Wykonawcy, bądź wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawców, w celu wykazania spełnienia danego warunku. b) Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy wykażą że dysponują co najmniej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej w ograniczonym zakresie (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. 2014, poz. 1278). Ponadto Wykonawca musi dysponować, przynajmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi w branży sanitarnej, co najmniej w ograniczonym zakresie oraz jedną osoba, która posiada uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi w branży elektrycznej, co najmniej w ograniczonym zakresie. Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Zamawiający dopuszcza, w zakresie posiadanych uprawnień osób realizujących przedmiot zamówienia, ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych aktów prawnych lub innych obowiązujących przepisów wydanych na podstawie ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisały prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającą ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000, 00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (do upływu terminu składania ofert) lub nie zabezpieczenie oferty ustawową formą wadium spowoduje, iż oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. Wadium można wnieść w formie: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wniesione w formie gwarancji nie może zawierać w swojej treści wymogu przestawienia żądania zapłaty kwoty gwarancji za pośrednictwem/ po potwierdzeniu banku prowadzącego rachunek Zamawiającego (stwierdzającym, że figurujące na nim podpisy zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego NBP Odział w Szczecinie 26 1010 1599 0194 2213 9120 2000 odpowiednio z dopiskiem: „Wadium – ZP/03/2019” O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz Wykonawca dołącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w następującym zakresie: - jeżeli umowa nie może być wykonana w terminie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, - jeżeli umowa nie może być wykonana w terminie z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, opóźnienia w przekazaniu placu budowy wynikłego bez winy Wykonawcy. b) zmiany kierownika budowy lub robót na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba wskazana do przejęcia obowiązków kierownika, będzie posiadała przygotowanie co najmniej równe osobie dotychczas pełniącej tę funkcję oraz będzie spełniała wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) zmiany godzin wykonywania robót za pisemną zgoda obu stron, d) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu podpisania umowy. e) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zjawisko atmosferyczne lub inne, o charakterze nagłym, niedającym się przewidzieć, w szczególności: opady powodujące miejscowe i czasowe powodzie lub podtopienia, powodzie, tornada, gradobicie, pożar, oblodzenie lub gołoledź uniemożliwiająca czasowe poruszanie się po drogach publicznych, gwałtowne opady śniegu uniemożliwiające poruszanie się po drogach lub prowadzenie prac, wysokie temperatury o dużej uciążliwości przy pracach „na zewnątrz” – powyżej 30°C, itp. Uwaga! Termin realizacji umowy może zostać wydłużony wyłącznie o czas uniemożliwiający prowadzenie prac, z zastrzeżeniem, że wystąpienie zjawiska określonego jako siła wyższa musi być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub innego, równoważnego dokumentu. f) rezygnacji przez Zamawiającego z części przedmiotu umowy – zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w lit. e), uniemożliwiających wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie, g) zmiany w zakresie podwykonawców, wskazanych w ofercie do realizacji części zamówienia, na wniosek złożony przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca powołał się na spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasadach art. 22a ustawy, nowo wskazany podwykonawca wykaże spełnienie tych warunków. h) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ kodeksu cywilnego, i) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ – przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstąpienie od realizacji umowy bez naliczania kar umownych; j) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (brutto). k) uchybienia terminu z wyłącznej winy zamawiającego. Przesłanka występuje wyłącznie w przypadku gdy niedotrzymanie terminu wykonania umowy nastąpiło na skutek działań przedstawiciela zamawiającego, tj.: - plac budowy nie został przekazany w terminie wyznaczonym w umowie; - roboty budowlane nie zostały odebrane pomimo zgodnego z umową zgłoszenia do odbioru; - termin zakończenia musi zostać przesunięty ze względu na okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć, a związanymi ze statutowym lub organizacyjnym obowiązkami zamawiającego; - przedstawiciele Wykonawcy nie zostali wpuszczeni na teren jednostki wojskowej pomimo dokonania wszystkich formalności przewidzianych w umowie, np. brak przygotowanych przepustek. l) wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy – termin realizacji umowy przesuwa się o czas niezbędny na wykonanie tych robót, wynikający z kosztorysu inwestorskiego, m) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub wojskowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, n) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, o) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji inwestorskiej – przesunięcie terminu o czas niezbędny do niwelacji różnic, z zastrzeżeniem, że może to nastąpić w wyniku zmiany technologii wykonania prac lub wykonania robót dodatkowych, p) wystąpienia konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa - o czas niezbędny na realizację przedmiotu umowy w nowej technologii, q) wystąpienia opóźnienia w dostawie od poddostawców wykonawcy, co uniemożliwia wykonanie umowy w terminie, co wykonawca jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. r) wystąpienie jakichkolwiek okoliczności mogących wpłynąć na terminowość wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności pod rygorem nieuwzględnienia ich przez Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-02-07, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540021621-N-2019 z dnia 04-02-2019 r.
Świdwin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
504804-N-2019

Data:
18/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, Krajowy numer identyfikacyjny 33102935500000, ul. ul. Połczyńska  32, 78-301   Świdwin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 261 533 509, e-mail zam.publ.21blt@ron.mil.pl, faks 261 533 509.
Adres strony internetowej (url): www.21blot.wp.mil.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-07, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-11, godzina: 11:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510049970-N-2019 z dnia 14-03-2019 r.
21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie: Remont budynku nr 24/5013 w Mrzeżynie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 504804-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540021621-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, Krajowy numer identyfikacyjny 33102935500000, ul. ul. Połczyńska  32, 78-301  Świdwin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 261 533 509, e-mail zam.publ.21blt@ron.mil.pl, faks 261 533 509.
Adres strony internetowej (url): www.21blot.wp.mil.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka wojskowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont budynku nr 24/5013 w Mrzeżynie

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP/03/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych wewnętrznych i zewnętrznych budynku nr 24 w jednostce wojskowej w Mrzeżynie. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ, które są jej integralną częścią: a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)– załącznik nr 8 do SIWZ; b) Przedmiar Robót – załącznik nr 9 do SIWZ, c) Rysunki – załącznik nr 10 do SIWZ, d) Projekt budowlany – załącznik nr 11 do SIWZ Wszystkie standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zostały opisane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 8 do SIWZ. Wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne materiałów z zastosowaniem znaków towarowych, określenie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów, właściwości i standardów jakościowych oraz technicznych, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie niższych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego sporządzonego na zasadach określonych w rozdziale 12 SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny. Brak wymaganego kosztorysu, bądź złożenie go w formie innej niż wymagana, będzie skutkował odrzuceniem oferty. Inwestor przekaże protokolarnie teren budowy Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy. W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dziennik korespondencji wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Dojścia i dojazdy do budynku istniejące utwardzone. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace, stanowiące przedmiot zamówienia, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, bez wad i usterek, przez osoby upoważnione. Na wyroby objęte gwarancją producenta Wykonawca przedłoży w dniu obioru robót dokumenty potwierdzające gwarancję producenta w formie kserokopii potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Gwarancja musi obejmować, co najmniej okres wynikający z dokumentów gwarancyjnych producenta. Zamawiający wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r, poz. 1502 z e zm.), na okres obowiązywania umowy, inne niż wynikające z funkcji kierownika budowy, tj. wykonujące instalacje sanitarne, elektryczne, renowacja tynków, malowanie wnętrz, wykonanie elewacji, prace wyburzeniowe i demontażowe.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45262690-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
614143.76

Waluta
złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "PAKER-BUD" Jacek Janczyszyn
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rodła 43B
Kod pocztowy: 75-361
Miejscowość: Koszalin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
791732.78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 791732.78
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 791732.78
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin
woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: zam.publ.21blt@ron.mil.pl
tel: 261 533 509
fax: 261 533 509
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-02-07
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 504804-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZP/03/2019
Data publikacji zamówienia: 2019-01-18
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 15000 ZŁ
Szacowana wartość* 500 000 PLN  -  750 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.21blot.wp.mil.pl
Informacja dostępna pod: www.21blot.wp.mil.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45262690-4 Remont starych budynków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont budynku nr 24/5013 w Mrzeżynie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "PAKER-BUD" Jacek Janczyszyn
ul. Rodła 43B, 75-361 Koszalin, woj.
2019-03-14 791 732,00