Ogłoszenie nr 505543-N-2019 z dnia 2019-01-21 r.

Zarząd Budynków Mieszkalnych: Realizacja pawilonu gastronomiczno-usługowego nietrwale związanego z gruntem zlokalizowanego w Oświęcimiu na płycie Rynku Głównego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

Realizacja pawilonu gastronomiczno-usługowego nietrwale związanego z gruntem zlokalizowanego w Oświęcimiu na płycie Rynku Głównego.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
nie

Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, krajowy numer identyfikacyjny 7002557000000, ul. ul. gen. Józefa Bema  12 , 32602   Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 425 615, e-mail zbm@zbm.pl, faks 338 424 051.
Adres strony internetowej (URL): www.zbm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zbm.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja pawilonu gastronomiczno-usługowego nietrwale związanego z gruntem zlokalizowanego w Oświęcimiu na płycie Rynku Głównego.

Numer referencyjny:
ZP.271.1.1.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: realizacja pawilonu gastronomiczno-usługowego nietrwale związanego z gruntem zlokalizowanego w Oświęcimiu na płycie Rynku Głównego. Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku nie przyznania środków na realizację zamówienia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 1) część projektową, polegającą na wykonaniu dokumentacji technicznej wykonawczej (konstrukcja-obiektu) oraz pełnieniu funkcji nadzoru autorskiego przy realizacji całości zadania, Dodatkowe założenia do projektu: Pawilon restauracyjny wykonany w oparciu o projekt zgodny z wytycznymi konserwatora. Należy wykonać w konstrukcji stalowej, lekkiej, skręcanej (demontowanej - obiekt sezonowy) zabezpieczony antykorozyjną 2-krotną warstwą podkładu epoksydowego oraz 2-krotną warstwą lakieru nawierzchniowego poliuretanowego chemoutwardzalnego. Konstrukcja musi spełniać wymogi wytrzymałościowe oraz uwzględniać obciążenia wynikające ze strefy klimatycznej dla Miasta Oświęcim. Witryny elewacyjne wykonane z profili aluminiowych trzyszynowych. Wejścia do lokalu z dwóch stron pawilonu dwuskrzydłowe z samozamykaczem i możliwością blokowania w pozycji otwartej. Szklenie witryn w części (zgodnie z projektem) nieprzeźroczyste -mleczne, pozostała część z szybami absorpcyjnymi ograniczającymi nagrzewanie pomieszczeń przy dużym nasłonecznieniu. Drzwi socjalne oraz witryna powyżej ze stałym wypełnieniem w kolorze elewacji. Pawilon należy wyposażyć w dwa podesty wejściowe przy drzwiach socjalnych oraz drzwiach od strony „ogródka" wykonane na konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie jw. z podestami i stopnicami wykonanymi z desek kompozytowych, w kolorze grafitowym - antracytowym. Od strony wschodniej wykonać podest wraz z najazdem dla osób niepełnosprawnych w tej samej technologii jw. dodatkowo zabezpieczony poręczami wykonanymi z profili ze stali nierdzewnej (satyna) kwadrat/okrągły. Instalacje wewnętrzne: Wentylacja/ogrzewanie: Pawilon należy wyposażyć w instalację wentylacyjną i grzewczą w oparciu o centralę wentylacyjną mechaniczną z nagrzewnicą elektryczną, dopasowaną do kubatury obiektu i w oparciu o obowiązujące przepisy. Należy założyć możliwość użytkowania obiektu również z sezonie przejściowym i zimowym. Czerpnie i wyrzutnie powietrza umieścić w stałym wypełnieniu nad wejściem socjalnym z niewielkim ukierunkowaniem ponad obrys pawilonu. Dystrybucja wentylacji - ogrzewania kanałami wentylacyjnymi w oparciu o kanały stalowe wraz z tłumikami rozprowadzonymi do każdego pomieszczenia pawilonu. Całość instalacji łącznie z centralą należy wykonać w przestrzeni technicznej poddasza. Wykonać i dostarczyć projekt powykonawczy instalacji wewnętrznej Instalacja elektryczna: Pawilon będzie zasilany ze złącza wskazanego w opracowaniu „Rozbudowa zasilania w energię elektryczną płyty Rynku Głównego w Oświęcimiu „. Należy wykonać przyłącz pawilonu ze wskazanej w projekcie rozdzielni do zbudowanej i wyposażonej wewnętrznej rozdzielni umiejscowionej w łatwo dostępnym miejscu w pomieszczeniach socjalnych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Należy przewidzieć kilkustrefowe oświetlenie wewnętrzne na osobnych wyłącznikach, gniazda w strefie konsumenckiej z wykorzystaniem do urządzeń elektronicznych, gniazda w strefie socjalnej oraz gniazda strefy kuchni i baru uwzględniające odpowiednie zapotrzebowanie mocy. Dodatkowo zasilanie centrali wentylacyjnej z funkcją ogrzewania, oświetlenie zewnętrze pawilonu i ogrodzenia ogródka w technologii LED z napięciem 12V na zewnątrz. Wykonać rozbudowę zasilania zgodnie z osobnym projektem jw. Wykonać i dostarczyć projekt powykonawczy instalacji wewnętrznej. Instalacje wodno-kanalizacyjna: Pawilon należy podłączyć do miejskiej sieci wodno kanalizacyjnej (przyłącza w płycie rynku). Wykonać instalacje wewnętrzne zgodnie z projektem i rozmieszczeniem zaprojektowanych urządzeń. Rury kanalizacyjne 110 oraz 75 prowadzić pod powierzchnią techniczną podłogi pawilonu. Instalację wodną wykonać wewnątrz ścian pawilonu. Wszystkie instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonać i dostarczyć projekt powykonawczy. Izolacja termiczna: Wykonać instalację termiczną dachu w oparciu o niepalną wełnę skalną grubości min. 20 cm, membranę i folię zgodnie ze sztuką budowlaną oraz izolację termiczną pod pawilonem umiejscowioną pod podłogą techniczną, w oparciu o niepalną wełnę skalną grubości min. 20 cm z uwzględnieniem zabezpieczenia przed wilgocią i wodami opadowymi, które mogą się przedostawać z płyty rynku. Rynny: Należy wykonać pełne orynnowanie pawilonu z rurami spustowymi od strony zachodniej i/lub północnej ukierunkowanymi w stronę odwodnień liniowych znajdujących się na płycie rynku. Przedłożenie wytycznych w przedmiocie demontażu, przechowywania i ponownego montażu. Ogródek Gastronomiczny: Wykonać zgodnie z projektem ogrodzenie ogródka gastronomicznego w oparciu o elementy nośne - słupki żeliwne wolnostojące wg wzoru istniejących słupków wytyczających pole fontanny miejskiej zlokalizowanej na płycie rynku. Przęsełka należy wykonać w oparciu o stalową ramę zabezpieczoną antykorozyjnie jw. której wypełnienie stanowić będą drewniane listwy poziome nawiązujące do umieszczonych na donicach - kwietnikach miejskich zlokalizowanych na płycie rynku, zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi lakierem alkidowo-akrylowym dedykowanym dla powierzchni drewnianych. W przeciwnych rogach przęsełka (góra/dół) należy wykonać i umieścić element dekoracyjny żeliwny lub stalowy zabezpieczony antykorozyjne jw.. Wzdłuż górnej linii przęsełka umieścić element - poręcz z listwowym oświetleniem LED z ukierunkowaniem strumienia światła ku dołowi. Moc oświetlenia min 10 W/m w barwie neutralnej 4000 K. Wykończenie wnętrza: Wykonać w pawilonie podłogę techniczną na wysokości 0,30 od poziomu płyty rynku. wykończenie podłogi w formie wykładziny PCV, pomieszczenia sanitarne oraz socjalne i zaplecze kuchenne do wysokości 2 m. wykończyć glazurą, pozostałą część ścian farbą emulsyjną, zmywalną, dedykowaną do tego typu pomieszczeń (łazienka/kuchnia), sufit pawilonu wykonać w systemie podwieszanym kasetonowym z uwagi na konieczność łatwego dostępu do umiejscowionych powyżej urządzeń wymagających okresowych przeglądów serwisowych. W łazienkach podłogę oraz ściany do wysokości 2 m wyłożyć glazurą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (projekt techniczny – PFU załącznik nr 7 do SIWZ). 2) część wykonawczo–realizacyjną, w tym m.in. pawilon gastronomiczno-usługowy, instalacje wewnętrzne (elektryczną, wodno–kanalizacyjną, wentylacyjno-grzewczą), izolację termiczną, wykończenie wnętrz, podjazd dla osób niepełnosprawnych, ogródek. 3) rozbudowa zasilania w energię elektryczną - załącznik nr 8 do SIWZ.


II.5) Główny kod CPV:
45212000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45212600-2
45311100-1
45311200-2
45315300-1
45330000-9
45350000-5
45400000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-05-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-05-30


II.9) Informacje dodatkowe:
1. Termin wykonania wymagany zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30.05.2019r. 2. Poszczególne prace stanowiące przedmiot umowy, zostaną wykonane w następujących terminach : 1) wykonanie dokumentacji technicznej wykonawczej (konstrukcja-obiektu) należy złożyć wraz z ofertą tj. 04.02.2019r. 2) zakończenie robót związanych z realizacja pawilonu gastronomiczno-usługowego i rozbudową zasilania w energię elektryczną oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej do dnia ……………….(zgodnie z ofertą).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:  wykonująca czynności projektanta o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  do kierowania robotami budowlanymi na stanowisku kierownika robót,  ma powołać kierownika robót o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci energetycznej, zgodnie z Decyzja NR 477/18 z dnia 12.07.2018r. Starosty Oświęcimskiego,  powołać nadzór archeologiczny , zgodnie z pozwoleniem Nr 745/18 z dnia 29.06.2018r Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nie

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, według załącznika 2 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 2a do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz osób należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena oferty70,00
termin realizacji30,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu zakończenia prac o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac, udokumentowane zapisami w Dzienniku budowy, w następujących sytuacjach: 1) zagrożenia dotrzymania terminu zakończenia robót, jeżeli zagrożenie będzie następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 2) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 3) gdy wystąpią siły wyższe, które uniemożliwią wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Przy czym za „siłę wyższą” uważa się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu. Wystąpieniu, której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy. A w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć, oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. 2. Każdy przypadek wystąpienia okoliczności mających wpływ na terminowość wykonania robót powinien zostać zgłoszony pisemnie Zamawiającemu, nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu wystąpienia tego rodzaju okoliczności. Brak zgłoszenia i potwierdzenia wyłącza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiającego o zmianę terminu realizacji robót.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-02-04, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510028213-N-2019 z dnia 13-02-2019 r.
Zarząd Budynków Mieszkalnych: „Realizacja pawilonu gastronomiczno-usługowego nietrwale związanego z gruntem zlokalizowanego w Oświęcimiu na płycie Rynku Głównego”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 505543-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 70025570000000, ul. ul. gen. Józefa Bema  12, 32-602  Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 425 615, e-mail zbm@zbm.pl, faks 338 424 051.
Adres strony internetowej (url): www.zbm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Realizacja pawilonu gastronomiczno-usługowego nietrwale związanego z gruntem zlokalizowanego w Oświęcimiu na płycie Rynku Głównego”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2.Przedmiotem zamówienia jest: realizacja pawilonu gastronomiczno-usługowego nietrwale związanego z gruntem zlokalizowanego w Oświęcimiu na płycie Rynku Głównego. Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku nie przyznania środków na realizację zamówienia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 1)część projektową, polegającą na wykonaniu dokumentacji technicznej wykonawczej (konstrukcja-obiektu) oraz pełnieniu funkcji nadzoru autorskiego przy realizacji całości zadania, Dodatkowe założenia do projektu: Pawilon restauracyjny wykonany w oparciu o projekt zgodny z wytycznymi konserwatora. Należy wykonać w konstrukcji stalowej, lekkiej, skręcanej (demontowanej - obiekt sezonowy) zabezpieczony antykorozyjną 2-krotną warstwą podkładu epoksydowego oraz 2-krotną warstwą lakieru nawierzchniowego poliuretanowego chemoutwardzalnego. Konstrukcja musi spełniać wymogi wytrzymałościowe oraz uwzględniać obciążenia wynikające ze strefy klimatycznej dla Miasta Oświęcim. Witryny elewacyjne wykonane z profili aluminiowych trzyszynowych. Wejścia do lokalu z dwóch stron pawilonu dwuskrzydłowe z samozamykaczem i możliwością blokowania w pozycji otwartej. Szklenie witryn w części (zgodnie z projektem) nieprzeźroczyste -mleczne, pozostała część z szybami absorpcyjnymi ograniczającymi nagrzewanie pomieszczeń przy dużym nasłonecznieniu. Drzwi socjalne oraz witryna powyżej ze stałym wypełnieniem w kolorze elewacji. Pawilon należy wyposażyć w dwa podesty wejściowe przy drzwiach socjalnych oraz drzwiach od strony „ogródka" wykonane na konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie jw. z podestami i stopnicami wykonanymi z desek kompozytowych, w kolorze grafitowym - antracytowym. Od strony wschodniej wykonać podest wraz z najazdem dla osób niepełnosprawnych w tej samej technologii jw. dodatkowo zabezpieczony poręczami wykonanymi z profili ze stali nierdzewnej (satyna) kwadrat/okrągły. Instalacje wewnętrzne: Wentylacja/ogrzewanie: Pawilon należy wyposażyć w instalację wentylacyjną i grzewczą w oparciu o centralę wentylacyjną mechaniczną z nagrzewnicą elektryczną, dopasowaną do kubatury obiektu i w oparciu o obowiązujące przepisy. Należy założyć możliwość użytkowania obiektu również z sezonie przejściowym i zimowym. Czerpnie i wyrzutnie powietrza umieścić w stałym wypełnieniu nad wejściem socjalnym z niewielkim ukierunkowaniem ponad obrys pawilonu. Dystrybucja wentylacji - ogrzewania kanałami wentylacyjnymi w oparciu o kanały stalowe wraz z tłumikami rozprowadzonymi do każdego pomieszczenia pawilonu. Całość instalacji łącznie z centralą należy wykonać w przestrzeni technicznej poddasza. Wykonać i dostarczyć projekt powykonawczy instalacji wewnętrznej Instalacja elektryczna: Pawilon będzie zasilany ze złącza wskazanego w opracowaniu „Rozbudowa zasilania w energię elektryczną płyty Rynku Głównego w Oświęcimiu „. Należy wykonać przyłącz pawilonu ze wskazanej w projekcie rozdzielni do zbudowanej i wyposażonej wewnętrznej rozdzielni umiejscowionej w łatwo dostępnym miejscu w pomieszczeniach socjalnych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Należy przewidzieć kilkustrefowe oświetlenie wewnętrzne na osobnych wyłącznikach, gniazda w strefie konsumenckiej z wykorzystaniem do urządzeń elektronicznych, gniazda w strefie socjalnej oraz gniazda strefy kuchni i baru uwzględniające odpowiednie zapotrzebowanie mocy. Dodatkowo zasilanie centrali wentylacyjnej z funkcją ogrzewania, oświetlenie zewnętrze pawilonu i ogrodzenia ogródka w technologii LED z napięciem 12V na zewnątrz. Wykonać rozbudowę zasilania zgodnie z osobnym projektem jw. Wykonać i dostarczyć projekt powykonawczy instalacji wewnętrznej. Instalacje wodno-kanalizacyjna: Pawilon należy podłączyć do miejskiej sieci wodno kanalizacyjnej (przyłącza w płycie rynku). Wykonać instalacje wewnętrzne zgodnie z projektem i rozmieszczeniem zaprojektowanych urządzeń. Rury kanalizacyjne 110 oraz 75 prowadzić pod powierzchnią techniczną podłogi pawilonu. Instalację wodną wykonać wewnątrz ścian pawilonu. Wszystkie instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonać i dostarczyć projekt powykonawczy. Izolacja termiczna: Wykonać instalację termiczną dachu w oparciu o niepalną wełnę skalną grubości min. 20 cm, membranę i folię zgodnie ze sztuką budowlaną oraz izolację termiczną pod pawilonem umiejscowioną pod podłogą techniczną, w oparciu o niepalną wełnę skalną grubości min. 20 cm z uwzględnieniem zabezpieczenia przed wilgocią i wodami opadowymi, które mogą się przedostawać z płyty rynku. Rynny: Należy wykonać pełne orynnowanie pawilonu z rurami spustowymi od strony zachodniej i/lub północnej ukierunkowanymi w stronę odwodnień liniowych znajdujących się na płycie rynku. Przedłożenie wytycznych w przedmiocie demontażu, przechowywania i ponownego montażu. Ogródek Gastronomiczny: Wykonać zgodnie z projektem ogrodzenie ogródka gastronomicznego w oparciu o elementy nośne - słupki żeliwne wolnostojące wg wzoru istniejących słupków wytyczających pole fontanny miejskiej zlokalizowanej na płycie rynku. Przęsełka należy wykonać w oparciu o stalową ramę zabezpieczoną antykorozyjnie jw. której wypełnienie stanowić będą drewniane listwy poziome nawiązujące do umieszczonych na donicach - kwietnikach miejskich zlokalizowanych na płycie rynku, zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi lakierem alkidowo-akrylowym dedykowanym dla powierzchni drewnianych. W przeciwnych rogach przęsełka (góra/dół) należy wykonać i umieścić element dekoracyjny żeliwny lub stalowy zabezpieczony antykorozyjne jw.. Wzdłuż górnej linii przęsełka umieścić element - poręcz z listwowym oświetleniem LED z ukierunkowaniem strumienia światła ku dołowi. Moc oświetlenia min 10 W/m w barwie neutralnej 4000 K. Wykończenie wnętrza: Wykonać w pawilonie podłogę techniczną na wysokości 0,30 od poziomu płyty rynku. wykończenie podłogi w formie wykładziny PCV, pomieszczenia sanitarne oraz socjalne i zaplecze kuchenne do wysokości 2 m. wykończyć glazurą, pozostałą część ścian farbą emulsyjną, zmywalną, dedykowaną do tego typu pomieszczeń (łazienka/kuchnia), sufit pawilonu wykonać w systemie podwieszanym kasetonowym z uwagi na konieczność łatwego dostępu do umiejscowionych powyżej urządzeń wymagających okresowych przeglądów serwisowych. W łazienkach podłogę oraz ściany do wysokości 2 m wyłożyć glazurą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (projekt techniczny – PFU załącznik nr 7 do SIWZ). 2)część wykonawczo–realizacyjną, w tym m.in. pawilon gastronomiczno-usługowy, instalacje wewnętrzne (elektryczną, wodno–kanalizacyjną, wentylacyjno-grzewczą), izolację termiczną, wykończenie wnętrz, podjazd dla osób niepełnosprawnych, ogródek. 3)rozbudowa zasilania w energię elektryczną - załącznik nr 8 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45212000-6


Dodatkowe kody CPV:
45212600-2, 45311100-1, 45311200-2, 45315300-1, 45330000-9, 45350000-5, 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/02/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
242682.93

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm: 1. Lider: Gremix Property Piotr Grelowski, 2.Partner: Gremia Foundry Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@gremix.pl
Adres pocztowy: ul. Chemików 1
Kod pocztowy: 32-600
Miejscowość: Oświęcim
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
298500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 298500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 298500.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zbm@zbm.pl
tel: 338 425 615
fax: 338 424 051
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-02-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 505543-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZP.271.1.1.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-01-21
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 70%
WWW ogłoszenia: www.zbm.pl
Informacja dostępna pod: www.zbm.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Realizacja pawilonu gastronomiczno-usługowego nietrwale związanego z gruntem zlokalizowanego w Oświęcimiu na płycie Rynku Głównego. Konsorcjum firm: 1. Lider: Gremix Property Piotr Grelowski, 2.Partner: Gremia Foundry Sp. z o.o.
Oświęcim
2019-02-11 298 500,00