Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 505840-N-2019 z dnia 2019-01-23 r.

Miasto Kutno: Zagospodarowanie Placu Wolności i Rynku Zduńskiego w Kutnie w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja najstarszej historycznej części Kutna”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Rewitalizacja najstarszej historycznej części Kutna - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Kutno, krajowy numer identyfikacyjny 00052559900000, ul. pl. marsz. Józefa Piłsudskiego  18 , 99-300  Kutno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 2531225, e-mail zamowienia@um.kutno.pl, faks 24 2531229.
Adres strony internetowej (URL): www.umkutno.bip.e-zeto.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.umkutno.bip.e-zeto.eu


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.umkutno.bip.e-zeto.eu


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta Kutno, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zagospodarowanie Placu Wolności i Rynku Zduńskiego w Kutnie w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja najstarszej historycznej części Kutna”.

Numer referencyjny:
ZP.271.2.2019.TMa

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na „Zagospodarowaniu Placu Wolności i Rynku Zduńskiego w Kutnie w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja najstarszej historycznej części Kutna”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Załączniki nr 9 i 10 do siwz – płyta CD) oraz Wspólnego Słownika Zamówień, z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszej sekcji. 3. UWAGA: Przedmiot zamówienia nie obejmuje pielęgnacji powykonawczej, o której mowa w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym pn. „Projekt zieleni wraz z inwentaryzacją dendrologiczną” – w dziale 3.4 „Wytyczne do pielęgnacji”.


II.5) Główny kod CPV:
45210000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45223300-9
45223310-2
45233140-2
45316110-9
45332000-3
45331100-7
45111291-4
45331000-6
45310000-3II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  15   lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: A. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a) co najmniej 1 (jedno) zadanie inwestycyjne polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie placu/placów, o wartości minimum 5 000 000,00 PLN brutto; b) co najmniej 1 (jedno) zadanie inwestycyjne polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku/budynków, o wartości minimum 1 000 000,00 PLN brutto; c) co najmniej 1 (jedno) zadanie inwestycyjne polegające na budowie i/lub przebudowie oświetlenia ulicznego, o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto; d) co najmniej 1 (jedno) zadanie inwestycyjne polegające na budowie i/lub przebudowie drogi/dróg wraz z budową i/lub przebudową sieci kanalizacji deszczowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej, o wartości minimum 1 400 000,00 PLN brutto. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się doświadczeniem w realizacji robót opisanych w lit. od a) do d) łącznie w ramach jednego lub więcej zadań, przy zachowaniu minimalnych wymogów co do ilości, przedmiotu i wartości robót, określonych w lit. a), b), c) i d). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek opisany wyżej podlega sumowaniu, tj. spełnienie tego warunku wykonawcy wykazują łącznie. B. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/osobami, skierowaną/ymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialną/ymi za kierowanie robotami budowlanymi, która/e posiada/ją uprawnienia – prawo do pełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: · konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń – kierownik budowy; · inżynieryjnej drogowej; · instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń (…) wodociągowych i kanalizacyjnych; · instalacyjnej w zakresie (…) instalacji i urządzeń (...), cieplnych, wentylacyjnych; · instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Przez wyżej wskazane uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.) lub inne odpowiadające tym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272). Ponadto Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 (jedną) osobą uczestniczącą w wykonywaniu zamówienia, która posiada uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru zgodnie z art. 37b. ust. 1. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067, z późn. zm.), tj. osobą, która: ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury. Zamawiający wymaga również, aby osoba pełniąca funkcję kierownika budowy posiadała wymagane art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami kwalifikacje, tj. posiadała uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz co najmniej przez 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. Zamawiający uzna kwalifikacje w powyższym zakresie zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach stosownie do postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272) lub uznanych na podstawie poprzednio obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa polskiego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty w zakresie informacji określonych w Załączniku nr 5 do siwz („Doświadczenie Wykonawcy”). 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w zakresie informacji określonych w Załączniku nr 6 do siwz („Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do zamówienia publicznego”).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Każdy z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz Oferta Wykonawcy stanowiący Załącznik nr 1 do siwz. 2. W sytuacji, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w sekcji III.1.2) i III.1.3) ogłoszenia polega na zasobach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do siwz. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie przekazuje Zamawiającemu każdy wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej wskazanej w pkt I.1) ogłoszenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, a który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów właściwych dokumentów wymienionych w sekcji III.5.1) odpowiednio do udostępnianych zasobów oraz dokumentów wskazanych w sekcji III.4.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 235 000,00 PLN (dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert to jest do dnia 25 lutego 2019 roku, do godz. 12:00.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres rękojmi40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia tych zmian określają postanowienia § 13 ust. 1 pkt 2) projektu umowy (Załącznik nr 2 do siwz).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-02-25, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: 2019-03-26 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540031919-N-2019 z dnia 19-02-2019 r.
Kutno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
505840-N-2019

Data:
23/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Kutno, Krajowy numer identyfikacyjny 00052559900000, ul. pl. marsz. Józefa Piłsudskiego  18, 99-300  Kutno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 2531225, e-mail zamowienia@um.kutno.pl, faks 24 2531229.
Adres strony internetowej (url): www.umkutno.bip.e-zeto.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.1.2)

Punkt:


W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 235 000,00 PLN (dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert to jest do dnia 25 lutego 2019 roku, do godz. 12:00.

W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 235 000,00 PLN (dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert to jest do dnia 04 marca 2019 roku, do godz. 12:00.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.6.2)

Punkt:


W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-25, godzina: 12:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-04, godzina: 12:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.6.3)

Punkt:


W ogłoszeniu jest:
Termin związania ofertą: do: 2019-03-26 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania ofertą: do: 2019-04-02 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540037063-N-2019 z dnia 26-02-2019 r.
Kutno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
505840-N-2019

Data:
23/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Kutno, Krajowy numer identyfikacyjny 00052559900000, ul. pl. marsz. Józefa Piłsudskiego  18, 99-300  Kutno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 2531225, e-mail zamowienia@um.kutno.pl, faks 24 2531229.
Adres strony internetowej (url): www.umkutno.bip.e-zeto.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.1.2)

Punkt:


W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 235 000,00 PLN (dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert to jest do dnia 04 marca 2019 roku, do godz. 12:00.

W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 235 000,00 PLN (dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert to jest do dnia 11 marca 2019 roku, do godz. 12:00.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.6.2)

Punkt:


W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-04, godzina: 12:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-11, godzina: 12:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.6.3)

Punkt:


W ogłoszeniu jest:
Termin związania ofertą: do: 2019-04-02 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania ofertą: do: 2019-04-09 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540044346-N-2019 z dnia 07-03-2019 r.
Kutno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
505840-N-2019

Data:
23/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Kutno, Krajowy numer identyfikacyjny 00052559900000, ul. pl. marsz. Józefa Piłsudskiego  18, 99-300  Kutno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 2531225, e-mail zamowienia@um.kutno.pl, faks 24 2531229.
Adres strony internetowej (url): www.umkutno.bip.e-zeto.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.1.2)

Punkt:


W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 235 000,00 PLN (dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert to jest do dnia 11 marca 2019 roku, do godz. 12:00.

W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 235 000,00 PLN (dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert to jest do dnia 13 marca 2019 roku, do godz. 12:00.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.6.2)

Punkt:


W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-11, godzina: 12:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-13, godzina: 12:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.6.3)

Punkt:


W ogłoszeniu jest:
Termin związania ofertą: do: 2019-04-09 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania ofertą: do: 2019-04-11 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510074150-N-2019 z dnia 15-04-2019 r.
Miasto Kutno: Zagospodarowanie Placu Wolności i Rynku Zduńskiego w Kutnie w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja najstarszej historycznej części Kutna”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Rewitalizacja najstarszej historycznej części Kutna - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 505840-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540044346-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Kutno, Krajowy numer identyfikacyjny 00052559900000, ul. pl. marsz. Józefa Piłsudskiego  18, 99-300  Kutno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 2531225, e-mail zamowienia@um.kutno.pl, faks 24 2531229.
Adres strony internetowej (url): www.umkutno.bip.e-zeto.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zagospodarowanie Placu Wolności i Rynku Zduńskiego w Kutnie w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja najstarszej historycznej części Kutna”.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP.271.2.2019.TMa

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na „Zagospodarowaniu Placu Wolności i Rynku Zduńskiego w Kutnie w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja najstarszej historycznej części Kutna”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Załączniki nr 9 i 10 do siwz – płyta CD) oraz Wspólnego Słownika Zamówień, z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszej sekcji. 3. UWAGA: Przedmiot zamówienia nie obejmuje pielęgnacji powykonawczej, o której mowa w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym pn. „Projekt zieleni wraz z inwentaryzacją dendrologiczną” – w dziale 3.4 „Wytyczne do pielęgnacji”.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45210000-2


Dodatkowe kody CPV:
45223300-9, 45223310-2, 45233140-2, 45316110-9, 45332000-3, 45331100-7, 45111291-4, 45331000-6, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
23480743.36

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: UNIBEP S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 19
Kod pocztowy: 17-100
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
31888000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 31888000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 32680000.01
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 100%

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@um.kutno.pl
tel: 24 2531225
fax: 24 2531229
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-02-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 505840-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZP.271.2.2019.TMa
Data publikacji zamówienia: 2019-01-23
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 420 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.umkutno.bip.e-zeto.eu
Informacja dostępna pod: www.umkutno.bip.e-zeto.eu
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zagospodarowanie Placu Wolności i Rynku Zduńskiego w Kutnie w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja najstarszej historycznej części Kutna”. UNIBEP S.A.
ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, woj.
2019-04-11 31 888 000,00