Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 506084-N-2017 z dnia 2017-05-11 r.

Urząd Gminy w Jabłonnie: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa oraz budowa drogi gminnej nr 107159L w miejscowości Jabłonna – Majątek, Jabłonna Pierwsza, Piotrków Drugi – Gmina Jabłonna”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Realizacja zamówienia współfinansowana jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
0%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, krajowy numer identyfikacyjny 53516100000, ul. Majątek  22 , 23114   Jabłonna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 610 577, e-mail jablonna_g@woi.lublin.pl, faks 815 610 065.
Adres strony internetowej (URL): http://www.jablonna.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ugjablonna.bip.lubelskie.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Urząd Gminy Jabłonna 23-114 Jabłonna - Majątek, Jabłonna - Majątek 22


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa oraz budowa drogi gminnej nr 107159L w miejscowości Jabłonna – Majątek, Jabłonna Pierwsza, Piotrków Drugi – Gmina Jabłonna”

Numer referencyjny:
IRO.271.4.2017.DS

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa oraz budowa drogi gminnej nr 107159L w miejscowości Jabłonna – Majątek, Jabłonna Pierwsza, Piotrków Drugi – gmina Jabłonna”. Niniejszym opracowaniem objęto drogę gminną nr 107159L. Na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 835 w km 0+000 do km 0+535, od km 0+888,50 do km 2+344,00 droga posiada nawierzchnię bitumiczną. Od km 0+535 do km 0+888,50 oraz od km 2+344 do km 3+396 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2110L) posiada nawierzchnię utwardzoną kruszywem stabilizowanym mechanicznie. Od km 3+396 do km 4+940 droga posiada nawierzchnie gruntową. Projekt należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowania dróg w skali 1:500 oraz wykonać niezbędne pomiary uzupełniające. Realizacja zamówienia współfinansowana jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1. Wykonanie kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych: 1) decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej uzyskana na podstawie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz.U. 2015.2031 z późn. zm.). 2) pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie ustawy „Prawo budowlane” (t.j. Dz. U. 2016.290). 3) zgłoszenie uzyskane na podstawie ustawy „Prawo budowlane” (t.j. Dz. U. 2016.290). Zamawiający z uwagi na niejednolitą szerokość pasa drogowego, konieczność pozyskania gruntów pod projektowaną drogę oraz różne zagospodarowanie otoczenia pasa drogowego, zakłada możliwość uzyskania kilku dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych . 2. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Złożenia minimum co 1 miesiąc w siedzibie Zamawiającego pisemnego sprawozdania z zaawansowania prac projektowych, licząc od miesiąca następnego od podpisania umowy. 2) Udziału głównego projektanta wraz z zespołem projektowym w comiesięcznych spotkaniach w siedzibie Zamawiającego dotyczących zaawansowania prac projektowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepisemnej rezygnacji z poszczególnych spotkań z zachowaniem obowiązku sporządzenia w/w sprawozdania. 3. Dokumentacja projektowa opracowana zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129). 4. W ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac projektowych. 5. Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej oświadczenie, że projekt jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi, i że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 6. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie konieczne uzgodnienia, warunki i opinie, w tym także zamawiającego oraz zastosować narzucone w nich wymagania w rozwiązaniach projektowych w ramach opracowania. 7. Wszystkie formułowane w imieniu Zamawiającego wnioski powinny uzyskać jego akceptację. 8. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym projekt koncepcyjny drogi (plan sytuacyjny wraz z przekrojami normalnymi i zależnie od potrzeb analizą terenowo – prawną i planistyczną w zakresie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego). Zaakceptowanie projektu koncepcyjnego przez Zamawiającego jest podstawą do dalszych prac projektowych. 9. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 1. Dokumentacja architektoniczno – budowlana rozwiązań projektowych (projekt budowlany i wykonawczy) w zakresie: a) Projekt zagospodarowania terenu b) Projekt branży drogowej c) Projekt odwodnienia drogi – w razie konieczności d) Projekty branżowe przebudowy ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną (oddzielnie każda branża) e) Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu drogowego f) Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu drogowego 2. Uzgodnienia wraz z pozwoleniami narzuconymi przez wydane w trakcie uzgadniania decyzjami. 3. Dokumentację geotechniczną zawierającą badania geotechniczne dające wyraźny obraz warunków zalegania gruntów oraz właściwości poszczególnych warstw (odcinek bitumiczny). 4. Ewentualny plan wycinki drzew i krzewów wraz z uzyskaniem zezwoleń na wycinkę Poza wymaganymi przepisami prawa materiałami plan wycinki powinien zawierać: a) plan sytuacyjny drogi z zaznaczonymi drzewami i krzewami do wycinki wraz z podaniem przyczyny usunięcia szczególnie w przypadku jeżeli nie wynika ona z kolizji z geometrią drogi (np. kolizji infrastrukturą podziemną) b) zestawienie tabelaryczne wraz z podaniem gatunków i obwodów wycinanych drzew oraz powierzchnią wycinanych krzewów jak również przyczyną ich usunięcia. 5. Materiały informacyjne do wykorzystania przy opracowaniu planu BIOZ 6. Materiały opracowane na etapie wykonywania projektu niezbędne do uzyskania uzgodnień, pozwoleń, decyzji w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 7. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przygotowane zgodnie z Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz.U.2015.2031) w szczególności mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami. 8. Dokumentacja przetargowa powinna zawierać: 1) skrócony opis techniczny 2) przedmiar robót (przedmiar powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 3) Kosztorys inwestorski z podziałem na branże 4) Kosztorys ofertowy z podziałem na branże 5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dostosowane do przedmiotowego zadania. 9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich. 10. Wszystkie opinie, zezwolenia, decyzje, postanowienia i uzgodnienia powinny być uzyskane dla jednolitej nazwy inwestycji. 11. Wykonawca przekaże zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe na następujących nośnikach: 1) Wersja papierowa (wydruki) dokumentacji projektowej: a) w 5 egzemplarzach projekty wykonawcze b) w 5 egzemplarzach projekt budowlany 2) Wersja papierowa (wydruki) dokumentacji przetargowej w 3 egzemplarzach 3) Wersja elektroniczna w/w dokumentacji projektowej i przetargowej w 2 kompletach. Komplet stanowi: a) płyta w formacie PDF – dokumentacja projektowa, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, STWIORB, b) płyta w formacie edytowalnym - dokumentacja projektowa, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, STWIORB (format edytowalny .doc lub .docx dla dokumentów tekstowych, .dwg lub .dxf dla plików graficznych, c) kosztorys drogowy, kosztorysy branżowe, przedmiar w formacie .ath. d) płyta w formacie .ath – kosztorysy inwestorskie Dopuszcza się tabele elementów scalonych obejmującą wszystkie kosztorysy branżowe oraz kosztorys ofertowy w formacie edytowalnym .xls lub . xlix. 12. Całość dokumentacji należy roboczo uzgodnić z Zamawiającym. Na minimum 15 dni roboczych przed terminem realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 1 egzemplarz Projektu Budowlanego i Dokumentacji przetargowej w celu ich sprawdzenia. Wszelkie niezbędne poprawki i uzupełnienia do w/w opracowań, jakie wynikną po ich sprawdzeniu Projektant wykona w ramach ceny zawartej umowy. Wytyczne techniczne do opracowania projektu 1. W projekcie należy uwzględnić następujące parametry techniczne drogi: a) Klasa drogi D b) Konstrukcja nawierzchni do przeniesienia ruchu KR 2 c) Przewidywana szerokość pasa ruchu 4,50 – 5,00 m d) Pozostałe parametry drogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r. (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 124). 2. Należy zaprojektować nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej. Inne elementy infrastruktury, typ oznakowania pionowego i poziomego należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi Zamawiającego uzgodnionymi na etapie projektowym. 3. Zapewnić obsługę komunikacyjną oraz dostępność nieruchomości przyległych do drogi publicznej zgodnie z w/w Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie jak dla dróg klasy D. W ramach projektu należy zaprojektować zjazdy na nieruchomości sąsiadujące z drogą w granicach pasa drogowego, uwzględniając różnice wysokościowe. 4. Uwzględnić regulację wysokościową krawężników oraz nawierzchni na istniejących zjazdach w granicach pasa drogowego. 5. Projekt powinien uwzględniać usunięcie powstałych w związku z inwestycją kolizji. 6. W ofercie należy ująć kolizje branż infrastruktury technicznej typu: linie energetyczne, telefoniczne, gazociągi, wodociągi itd. Liczba kolizji i możliwość ich uniknięcia są zależne od zaproponowanego przez projektanta rozwiązania projektowego. Rodzaj i ilość kolizji będą znane po opracowaniu map do celów projektowania dróg, które są przedmiotem zamówienia. Jednakże z uwagi na charakter zabudowy terenów sąsiadujących z drogą gminną należy sądzić, że podczas opracowywania projektu drogi będą występować kolizje z infrastrukturą techniczną dla których należy opracować projekty branżowe. Należy zaprojektować w pasie drogowym kanały technologiczne jeżeli zgłosi się do Zamawiającego, do dnia 17 lipca 2017r., podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Do czasu opublikowania niniejszego ogłoszenia do Zamawiającego nie wpłynął taki wniosek.


II.5) Główny kod CPV:
71320000-7

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

  lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2017-11-30 00:00:00


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych wymagań.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych wymagań.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na opracowaniu dokumentacji dla której wymagane było uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. b) dysponowanie następującymi osobami, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadające uprawnienia do sporządzenia dokumentacji projektowej i posiadające uprawnienia do projektowania bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy lub wcześniej obowiązujących przepisów, w następującej specjalności: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności drogowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2015 r., poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Razem z ofertą: Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ – na zasadach określonych w sekcji 7 SIWZ. Na wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy po dokonanej analizie i badaniu ofert (tylko wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona): Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy odstępuje od żądania dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Razem z ofertą: Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ – na zasadach określonych w sekcji 7 SIWZ. Na wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy po dokonanej analizie i badaniu ofert (tylko wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona): a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty dotyczące grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP): Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 6.15, lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Składający ofertę Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2.600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100) Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego, numer konta: 53 8685 0001 2600 0866 2000 0020 z dopiskiem: „Wadium: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa oraz budowa drogi gminnej nr 107159L w miejscowości Jabłonna – Majątek, Jabłonna Pierwsza, Piotrków Drugi – Gmina Jabłonna” . Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, 2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Oferowana cena 60
Długość okresu gwarancji 20
Wysokość kary umownej w zakresie zwłoki w wykonywaniu zamówienia publicznego 20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: a) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy b) zmiany stawki podatku VAT – zgodnie z art. 142. ust.5 Pzp c) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań, ekspertyz lub uzgodnień, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz), e) wystąpią inne okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Pozostałe zmiany umowy zgodnie z art. 144 ustawy PZP.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-05-26 , godzina: 9:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-05-26
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 506084-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: IRO.271.4.2017.DS
Data publikacji zamówienia: 2017-05-11
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 188 dni
Wadium: 2600 ZŁ
Szacowana wartość* 86 666 PLN  -  130 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://www.jablonna.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: http://ugjablonna.bip.lubelskie.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania