Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Wrocław: Dostawa aparatury i urządzeń pomiarowych


Numer ogłoszenia: 506084 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu , ul. H. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3254375, faks 071 3270425.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.wssk.wroc.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa aparatury i urządzeń pomiarowych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury i urządzeń pomiarowych wyprodukowanych po 01.01.2012 r. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę do siedziby Zamawiającego - dotyczy zadania 4, 8, 9. 2) dostawę (w miejsce wskazane przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego), montaż, uruchomienie oraz udzielenie instruktażu w zakresie obsługi osobom wskazanym przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty uruchomienia aparatury określonej w zadaniach nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10,11. których wymagane parametry techniczne szczegółowo opisano w załącznikach nr 5.1. i 5.11 do SIWZ, w tym: Nr zadania Przedmiot zamówienia 1 Dermatoskop diodowy bezkontaktowy ze światłem spolaryzowanym 2 Videodermatoskop diodowy z oprogramowaniem 3 Kolposkop 4 Wirówka laboratoryjna 5 Kardiotokograf do monitorowania i rejestracji czynności serca płodu i czynności skurczowej macicy w ciąży pojedynczej i bliźniaczej 6 Waga elektroniczna niemowlęca 7 Waga precyzyjna 8 Waga osobowo - lekarska elektroniczna ze wzrostomierzem 9 Waga magazynowa 10 Zestaw do kontroli jakości urządzeń rtg: radiografia i fluoroskopia 11 Multimetr do kontroli jakości w radiografii, fluoroskopii i mammografii 3. Wymagany okres gwarancji producenta na przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia, w przypadku zadania nr 10 wynosi 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.10.00.00-1, 38.31.00.00-1, 38.31.10.00-8, 42.92.31.10-6, 42.93.11.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 11.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Foldery, prospekty lub informacje od producenta aparatury zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające spełnianie parametrów technicznych. W przypadku folderu w języku obcym do oferty należy dołączyć oryginalny folder wraz z ich tłumaczeniem na język polski


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wssk.wroc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73A 51 - 124 Wrocław.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.01.2013 godzina 09:00, miejsce: Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73A 51 - 124 Wrocław budynek nr 10.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania. 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania oferty, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Wrocław: Dostawa aparatury i urzadzeń pomiarowych


Numer ogłoszenia: 63750 - 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 506084 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3254375, faks 071 3270425.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa aparatury i urzadzeń pomiarowych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury i urządzeń pomiarowych wyprodukowanych po 01.01.2012 r. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę do siedziby Zamawiającego - dotyczy zadania 4, 8, 9. 2) dostawę (w miejsce wskazane przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego), montaż, uruchomienie oraz udzielenie instruktażu w zakresie obsługi osobom wskazanym przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty uruchomienia aparatury określonej w zadaniach nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10,11. których wymagane parametry techniczne szczegółowo opisano w załącznikach nr 5.1. i 5.11 do SIWZ, w tym: Nr zadania Przedmiot zamówienia Wymagana ilość sztuk 1 Dermatoskop diodowy bezkontaktowy ze światłem spolaryzowanym 2 Videodermatoskop diodowy z oprogramowaniem 3 Kolposkop 4 Wirówka laboratoryjna 5 Kardiotokograf do monitorowania i rejestracji czynności serca płodu i czynności skurczowej macicy w ciąży pojedynczej i bliźniaczej 6 Waga elektroniczna niemowlęca 7 Waga precyzyjna 8 Waga osobowo - lekarska elektroniczna ze wzrostomierzem 9 Waga magazynowa 10 Zestaw do kontroli jakości urządzeń rtg: radiografia i fluoroskopia 11 Multimetr do kontroli jakości w radiografii, fluoroskopii i mammografii 3. Wymagany okres gwarancji producenta na przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia, w przypadku zadania nr 10 wynosi 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.10.00.00-1, 38.31.00.00-1, 38.31.10.00-8, 42.92.31.10-6, 42.93.11.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
3   


Nazwa:
kolposkop


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Denmed Zbigniew Minor, ul. Piotra Skargi 42/1, 33-100 Tarnów, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 80000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  49698,98


 • Oferta z najniższą ceną:
  49698,98
  / Oferta z najwyższą ceną:
  49698,98


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
wirówka laboratoryjna


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Labsystem s.c. E. Superata, M.Martini, ul. Dobrego Pasterza 100, 81-416 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4028,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  4028,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4028,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
waga elektroniczna niemowlęca


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski, u. Bracka 28, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6550,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4356,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  4356,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4356,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
waga precyzyjna


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski, ul. Bracka 28, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1700,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1359,15


 • Oferta z najniższą ceną:
  1359,15
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1359,15


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
waga osobowo - lekarska elektroniczna ze wzrostomierzem


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski, ul. Bracka 28, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10326,53


 • Oferta z najniższą ceną:
  10326,53
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15055,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
waga magazynowa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CAS POLSKA sp. z o.o., ul. Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 23660,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19114,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  19114,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  33665,10


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
zestaw do kontroli jakości cyfrowej urzadzeń rtg: radiografia i fluoroskopia


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Projektów i Analiz Informatycznych Pro-Project Henryk Kartaszyński, ul. Wolności 35/15, 22-100 Chełm, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 31305,12 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8380,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  8380,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9212,70


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
multimetr do kontroli jakości radiologii, fluoroskopii i mammografii


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDIX sp. z o.o., ul. Kokoryczki 18, 04-191 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 31305,13 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  45846,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  45846,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  45846,00


 • Waluta:
  PLN.

Ogłoszenie nr 104244 - 2017 z dnia 2017-07-05 r.
Jabłonna: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa oraz budowa drogi gminnej nr 107159L w miejscowości Jabłonna – Majątek, Jabłonna Pierwsza, Piotrków Drugi – Gmina Jabłonna”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Realizacja zamówienia współfinansowana jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 506084-N-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, krajowy numer identyfikacyjny 53516100000, ul. Majątek  22, 23114   Jabłonna, państwo Polska, woj. lubelskie, tel. 815 610 577, faks 815 610 065, e-mail jablonna_g@woi.lublin.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.jablonna.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa oraz budowa drogi gminnej nr 107159L w miejscowości Jabłonna – Majątek, Jabłonna Pierwsza, Piotrków Drugi – Gmina Jabłonna”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IRO.271.4.2017.DS

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa oraz budowa drogi gminnej nr 107159L w miejscowości Jabłonna – Majątek, Jabłonna Pierwsza, Piotrków Drugi – gmina Jabłonna”. Niniejszym opracowaniem objęto drogę gminną nr 107159L. Na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 835 w km 0+000 do km 0+535, od km 0+888,50 do km 2+344,00 droga posiada nawierzchnię bitumiczną. Od km 0+535 do km 0+888,50 oraz od km 2+344 do km 3+396 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2110L) posiada nawierzchnię utwardzoną kruszywem stabilizowanym mechanicznie. Od km 3+396 do km 4+940 droga posiada nawierzchnie gruntową. Projekt należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowania dróg w skali 1:500 oraz wykonać niezbędne pomiary uzupełniające. Realizacja zamówienia współfinansowana jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1. Wykonanie kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych: 1) decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej uzyskana na podstawie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz.U. 2015.2031 z późn. zm.). 2) pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie ustawy „Prawo budowlane” (t.j. Dz. U. 2016.290). 3) zgłoszenie uzyskane na podstawie ustawy „Prawo budowlane” (t.j. Dz. U. 2016.290). Zamawiający z uwagi na niejednolitą szerokość pasa drogowego, konieczność pozyskania gruntów pod projektowaną drogę oraz różne zagospodarowanie otoczenia pasa drogowego, zakłada możliwość uzyskania kilku dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych . 2. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Złożenia minimum co 1 miesiąc w siedzibie Zamawiającego pisemnego sprawozdania z zaawansowania prac projektowych, licząc od miesiąca następnego od podpisania umowy. 2) Udziału głównego projektanta wraz z zespołem projektowym w comiesięcznych spotkaniach w siedzibie Zamawiającego dotyczących zaawansowania prac projektowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepisemnej rezygnacji z poszczególnych spotkań z zachowaniem obowiązku sporządzenia w/w sprawozdania. 3. Dokumentacja projektowa opracowana zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129). 4. W ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac projektowych. 5. Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej oświadczenie, że projekt jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi, i że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 6. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie konieczne uzgodnienia, warunki i opinie, w tym także zamawiającego oraz zastosować narzucone w nich wymagania w rozwiązaniach projektowych w ramach opracowania. 7. Wszystkie formułowane w imieniu Zamawiającego wnioski powinny uzyskać jego akceptację. 8. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym projekt koncepcyjny drogi (plan sytuacyjny wraz z przekrojami normalnymi i zależnie od potrzeb analizą terenowo – prawną i planistyczną w zakresie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego). Zaakceptowanie projektu koncepcyjnego przez Zamawiającego jest podstawą do dalszych prac projektowych. 9. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 1. Dokumentacja architektoniczno – budowlana rozwiązań projektowych (projekt budowlany i wykonawczy) w zakresie: a) Projekt zagospodarowania terenu b) Projekt branży drogowej c) Projekt odwodnienia drogi – w razie konieczności d) Projekty branżowe przebudowy ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną (oddzielnie każda branża) e) Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu drogowego f) Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu drogowego 2. Uzgodnienia wraz z pozwoleniami narzuconymi przez wydane w trakcie uzgadniania decyzjami. 3. Dokumentację geotechniczną zawierającą badania geotechniczne dające wyraźny obraz warunków zalegania gruntów oraz właściwości poszczególnych warstw (odcinek bitumiczny). 4. Ewentualny plan wycinki drzew i krzewów wraz z uzyskaniem zezwoleń na wycinkę Poza wymaganymi przepisami prawa materiałami plan wycinki powinien zawierać: a) plan sytuacyjny drogi z zaznaczonymi drzewami i krzewami do wycinki wraz z podaniem przyczyny usunięcia szczególnie w przypadku jeżeli nie wynika ona z kolizji z geometrią drogi (np. kolizji infrastrukturą podziemną) b) zestawienie tabelaryczne wraz z podaniem gatunków i obwodów wycinanych drzew oraz powierzchnią wycinanych krzewów jak również przyczyną ich usunięcia. 5. Materiały informacyjne do wykorzystania przy opracowaniu planu BIOZ 6. Materiały opracowane na etapie wykonywania projektu niezbędne do uzyskania uzgodnień, pozwoleń, decyzji w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 7. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przygotowane zgodnie z Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz.U.2015.2031) w szczególności mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami. 8. Dokumentacja przetargowa powinna zawierać: 1) skrócony opis techniczny 2) przedmiar robót (przedmiar powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 3) Kosztorys inwestorski z podziałem na branże 4) Kosztorys ofertowy z podziałem na branże 5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dostosowane do przedmiotowego zadania. 9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich. 10. Wszystkie opinie, zezwolenia, decyzje, postanowienia i uzgodnienia powinny być uzyskane dla jednolitej nazwy inwestycji. 11. Wykonawca przekaże zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe na następujących nośnikach: 1) Wersja papierowa (wydruki) dokumentacji projektowej: a) w 5 egzemplarzach projekty wykonawcze b) w 5 egzemplarzach projekt budowlany 2) Wersja papierowa (wydruki) dokumentacji przetargowej w 3 egzemplarzach 3) Wersja elektroniczna w/w dokumentacji projektowej i przetargowej w 2 kompletach. Komplet stanowi: a) płyta w formacie PDF – dokumentacja projektowa, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, STWIORB, b) płyta w formacie edytowalnym - dokumentacja projektowa, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, STWIORB (format edytowalny .doc lub .docx dla dokumentów tekstowych, .dwg lub .dxf dla plików graficznych, c) kosztorys drogowy, kosztorysy branżowe, przedmiar w formacie .ath. d) płyta w formacie .ath – kosztorysy inwestorskie Dopuszcza się tabele elementów scalonych obejmującą wszystkie kosztorysy branżowe oraz kosztorys ofertowy w formacie edytowalnym .xls lub . xlix. 12. Całość dokumentacji należy roboczo uzgodnić z Zamawiającym. Na minimum 15 dni roboczych przed terminem realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 1 egzemplarz Projektu Budowlanego i Dokumentacji przetargowej w celu ich sprawdzenia. Wszelkie niezbędne poprawki i uzupełnienia do w/w opracowań, jakie wynikną po ich sprawdzeniu Projektant wykona w ramach ceny zawartej umowy. Wytyczne techniczne do opracowania projektu 1. W projekcie należy uwzględnić następujące parametry techniczne drogi: a) Klasa drogi D b) Konstrukcja nawierzchni do przeniesienia ruchu KR 2 c) Przewidywana szerokość pasa ruchu 4,50 – 5,00 m d) Pozostałe parametry drogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r. (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 124). 2. Należy zaprojektować nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej. Inne elementy infrastruktury, typ oznakowania pionowego i poziomego należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi Zamawiającego uzgodnionymi na etapie projektowym. 3. Zapewnić obsługę komunikacyjną oraz dostępność nieruchomości przyległych do drogi publicznej zgodnie z w/w Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie jak dla dróg klasy D. W ramach projektu należy zaprojektować zjazdy na nieruchomości sąsiadujące z drogą w granicach pasa drogowego, uwzględniając różnice wysokościowe. 4. Uwzględnić regulację wysokościową krawężników oraz nawierzchni na istniejących zjazdach w granicach pasa drogowego. 5. Projekt powinien uwzględniać usunięcie powstałych w związku z inwestycją kolizji. 6. W ofercie należy ująć kolizje branż infrastruktury technicznej typu: linie energetyczne, telefoniczne, gazociągi, wodociągi itd. Liczba kolizji i możliwość ich uniknięcia są zależne od zaproponowanego przez projektanta rozwiązania projektowego. Rodzaj i ilość kolizji będą znane po opracowaniu map do celów projektowania dróg, które są przedmiotem zamówienia. Jednakże z uwagi na charakter zabudowy terenów sąsiadujących z drogą gminną należy sądzić, że podczas opracowywania projektu drogi będą występować kolizje z infrastrukturą techniczną dla których należy opracować projekty branżowe. Należy zaprojektować w pasie drogowym kanały technologiczne jeżeli zgłosi się do Zamawiającego, do dnia 17 lipca 2017r., podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Do czasu opublikowania niniejszego ogłoszenia do Zamawiającego nie wpłynął taki wniosek.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23/06/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
91056.91

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
2
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
2

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Grzegorz Waszczuk,  grzegorzwaszczuk@wp.pl,  ul. Bankowa 10,  21-570,  Drelów,  kraj/woj. lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
112000.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem
112000.00
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
264450.00

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:



IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Adres: ul. H. Kamieńskiego , 51-124 Wrocław
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: zp@wssk.wroc.pl
tel: 713 254 375
fax: 713 270 425
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-01-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 50608420120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-12-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 45 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 11
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.wssk.wroc.pl
Informacja dostępna pod: Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73A 51 - 124 Wrocław
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33100000-1 Urządzenia medyczne
38310000-1 Wagi precyzyjne
38311000-8 Wagi elektroniczne i akcesoria
42923110-6 Wagi
42931100-2 Wirówki laboratoryjne i akcesoria
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa oraz budowa drogi gminnej nr 107159L w miejscowości Jabłonna – Majątek, Jabłonna Pierwsza, Piotrków Drugi – Gmina Jabłonna” Grzegorz Waszczuk
ul. Bankowa 10, 21-570 Drelów, woj. lubelskie
2017-07-05 112 000,00
wirówka laboratoryjna Labsystem s.c. E. Superata, M.Martini
ul. Dobrego Pasterza 100, 81-416 Kraków, woj. małopolskie
2013-02-15 4 028,00
waga elektroniczna niemowlęca Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski
u. Bracka 28, 26-600 Radom, woj. mazowieckie
2013-02-15 4 356,00
waga precyzyjna Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski
ul. Bracka 28, 26-600 Radom, woj. mazowieckie
2013-02-15 1 359,00
waga osobowo - lekarska elektroniczna ze wzrostomierzem Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski
ul. Bracka 28, 26-600 Radom, woj. mazowieckie
2013-02-15 10 326,00
waga magazynowa CAS POLSKA sp. z o.o.
ul. Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa, woj. mazowieckie
2013-02-15 19 114,00
zestaw do kontroli jakości cyfrowej urzadzeń rtg: radiografia i fluoroskopia Centrum Projektów i Analiz Informatycznych Pro-Project Henryk Kartaszyński
ul. Wolności 35/15, 22-100 Chełm, woj. lubelskie
2013-02-15 8 380,00
multimetr do kontroli jakości radiologii, fluoroskopii i mammografii MEDIX sp. z o.o.
ul. Kokoryczki 18, 04-191 Warszawa, woj. mazowieckie
2013-02-15 45 846,00