Łódź: Dostawa odczynników z dzierżawą systemu do badań IHC 46/ZP/2013


Numer ogłoszenia: 507272 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa odczynników z dzierżawą systemu do badań IHC 46/ZP/2013.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa odczynników z dzierżawą systemu do badań IHC. 2. Właściwości i ilości towarów będących przedmiotem zamówienia są szczegółowo określone w załącznikach 1A, 1C1, 1C2 oraz 1D 3. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33.69.60.00-5 - odczynniki i środki kontrastowe 4. Zamówienie będzie wykonywane następująco: a) wykonawca zapewnia bezpłatny serwis w czasie całego okresu trwania dzierżawy b) naprawa aparatu winna być wykonana w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia, c) jeżeli jest niemożliwe usunięcie usterki w ciągu 2 dni roboczych, wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wykonywania badań w instytucji o podobnym standardzie z zapewnieniem oceny jakości badań, d) w przypadku awaryjności aparatu (więcej niż trzy naprawy w okresie trwania umowy) wykonawca jest zobowiązany do wstawienia nowego aparatu w czasie nie dłuższym niż 14 dni zapewniając w tym okresie wykonywanie badań w instytucji o podobnym standardzie z zapewnieniem oceny jakości badań, e) okres trwania dzierżawy - 48 miesięcy f) aparat ma być dostarczony do siedziby zamawiającego oraz uruchomiony i przekazany do użytkowania (przeszkolenie personelu) w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy przetargowej g) odczynniki i materiały zużywalne będą zamawiane w zależności od potrzeb. Realizacja zamówienia powinna nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni od jego złożenia. h) termin ważności od daty dostawy: - odczynników - minimum 12 miesięcy i) termin płatności czynszu dzierżawnego i z tytułu dostaw odczynników i materiałów zużywalnych nie powinien być krótszy niż 30 dni j) do każdego aparatu należy dołączyć instrukcję roboczą w języku polskim, metodyki i karty charakterystyki k) instalacja, uruchomienie aparatury i szkolenie personelu na koszt wykonawcy, l) przeglądy techniczne aparatu potwierdzone wpisem w księdze LOG aparatu wykonywane z częstotliwością zalecaną przez producenta aparatu na koszt wykonawcy (co najmniej 1 raz do roku w całym okresie dzierżawy). m) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy dzierżawy aparatu w trakcie jej obowiązywania oraz prawo ograniczenia, łącznie z całkowitym wstrzymaniem zakupu ogólnej ilości towarów, jak i poszczególnych ich rodzajów i asortymentów w poszczególnych okresach obowiązywania umowy, jak i w stosunku do całej ilości towarów przewidzianej w przedmiocie zamówienia - w zależności od przebiegu leczenia, zmiany profilu świadczonych usług i zmian metod diagnostyczno-terapeutycznych. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za towar już dostarczony. 5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na stronie internetowej od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. 6. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia. Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi 30,00 zł. 7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. (Proszę wypełnić Załącznik 4 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca nie załączy Załącznika 4 do oferty, lub go nie wypełni, lub nie dokona w nim skreśleń, Zamawiający uzna że zamówienie wykonane zostanie samodzielnie..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.69.60.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia Zamawiający żąda a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia Zamawiający żąda a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku co do sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy, Zamawiający żąda a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia, że oferowany aparat będący przedmiotem zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, oraz spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r, Nr 107, poz. 679) Zamawiający żąda: - DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices, - CERTYFIKAT wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie dyrektywy 93/42/EEC, - ZGŁOSZENIE WYROBU MEDYCZNEGO do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dla wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli), - POWIADOMIENIE Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (dla dystrybutorów i importerów), lub - WNIOSEK O PRZENIESIENIE DANYCH zgodnie z art. 133 powołanej ustawy o wyrobach medycznych dla wyrobów wpisanych do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania na podstawie ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r; (dopuszcza się możliwość złożenia informacji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o przeniesieniu danych wyrobu medycznego do bazy danych, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych) o ile wymaga tego ustawa, lub złożenie stosownego oświadczenia jeśli na oferowany asortyment ww. dokumenty nie są wymagane 2. W celu potwierdzenia, że oferowane odczynniki będące przedmiotem zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, oraz spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r, Nr 107, poz. 679) Zamawiający żąda: 2.1 oświadczenie wykonawcy o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu i używania zaoferowanego asortymentu zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r, Nr 107, poz. 679) i rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie - zawarte w załączniku 7 do SIWZ. 3. W celu potwierdzenia, że oferowany asortyment będący przedmiotem zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda: 3.1 Aktualne katalogi (z wyszczególnieniem nr katalogowych) - dla wszystkich oferowanych towarów. W katalogach należy czytelnie oznakować każdą oferowaną pozycję; 4. Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany warunków umowy mogą nastąpić w drodze pisemnego aneksu do niniejszej umowy w następstwie uzgodnień między stronami. 2. Zmiany cen rzeczy, będących przedmiotem niniejszej umowy, mogą być dokonywane w następujących przypadkach: a. w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług, z tym zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian, lub stawek opłat celnych. 3. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie przewyższajacych cen zawartych w ofercie przetargowej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości opakowania towaru objętego umową przetargową z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej. 6. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: a) numeru katalogowego produktu b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów c) liczby opakowań d) sposobu konfekcjonowania produktu, e) liczby opakowań (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego asortymentu między poszczególnymi pozycjami przedmiotu umowy, przy czym wartość przedmiotu umowy nie może ulec zmianie) f) wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 7. W przypadku niezrealizowania umowy w terminie - w zakresie ilości i wartości odczynników, akcesoriów (materiałów zużywalnych), z przyczyn dotyczących Zamawiającego - wynikających z niewykorzystania w działalności leczniczej ilości wyrobów dostarczanych, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, nie dłużej niż o trzy miesiące.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II piętro w budynku administracyjnym.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Technicznym SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 519176 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
507272 - 2013 data 09.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, fax. 42 678 99 52.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  17.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Technicznym SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201)..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  19.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Technicznym SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201)..


Łódź: Dostawa odczynników z dzierżawą systemu do badań IHC 46/ZP/2013.


Numer ogłoszenia: 25296 - 2014; data zamieszczenia: 22.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 507272 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa odczynników z dzierżawą systemu do badań IHC 46/ZP/2013..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa odczynników z dzierżawą systemu do badań IHC. 2. Właściwości i ilości towarów będących przedmiotem zamówienia są szczegółowo określone w załącznikach 1A, 1C1, 1C2 oraz 1D 3. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33.69.60.00-5 - odczynniki i środki kontrastowe 4. Zamówienie będzie wykonywane następująco: a) wykonawca zapewnia bezpłatny serwis w czasie całego okresu trwania dzierżawy b) naprawa aparatu winna być wykonana w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia, c) jeżeli jest niemożliwe usunięcie usterki w ciągu 2 dni roboczych, wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wykonywania badań w instytucji o podobnym standardzie z zapewnieniem oceny jakości badań, d) w przypadku awaryjności aparatu (więcej niż trzy naprawy w okresie trwania umowy) wykonawca jest zobowiązany do wstawienia nowego aparatu w czasie nie dłuższym niż 14 dni zapewniając w tym okresie wykonywanie badań w instytucji o podobnym standardzie z zapewnieniem oceny jakości badań, e) okres trwania dzierżawy - 48 miesięcy f) aparat ma być dostarczony do siedziby zamawiającego oraz uruchomiony i przekazany do użytkowania (przeszkolenie personelu) w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy przetargowej g) odczynniki i materiały zużywalne będą zamawiane w zależności od potrzeb. Realizacja zamówienia powinna nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni od jego złożenia. h) termin ważności od daty dostawy: - odczynników - minimum 12 miesięcy i) termin płatności czynszu dzierżawnego i z tytułu dostaw odczynników i materiałów zużywalnych nie powinien być krótszy niż 30 dni j) do każdego aparatu należy dołączyć instrukcję roboczą w języku polskim, metodyki i karty charakterystyki k) instalacja, uruchomienie aparatury i szkolenie personelu na koszt wykonawcy, l) przeglądy techniczne aparatu potwierdzone wpisem w księdze LOG aparatu wykonywane z częstotliwością zalecaną przez producenta aparatu na koszt wykonawcy (co najmniej 1 raz do roku w całym okresie dzierżawy). m) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy dzierżawy aparatu w trakcie jej obowiązywania oraz prawo ograniczenia, łącznie z całkowitym wstrzymaniem zakupu ogólnej ilości towarów, jak i poszczególnych ich rodzajów i asortymentów w poszczególnych okresach obowiązywania umowy, jak i w stosunku do całej ilości towarów przewidzianej w przedmiocie zamówienia - w zależności od przebiegu leczenia, zmiany profilu świadczonych usług i zmian metod diagnostyczno-terapeutycznych. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za towar już dostarczony. 5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na stronie internetowej od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. 6. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia. Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi 30,00 zł. 7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. (Proszę wypełnić Załącznik 4 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca nie załączy Załącznika 4 do oferty, lub go nie wypełni, lub nie dokona w nim skreśleń, Zamawiający uzna że zamówienie wykonane zostanie samodzielnie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.69.60.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.01.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dako Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 81-404 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 368400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  392400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  392400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  392400,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-12-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 50727220130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-12-08
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 48 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II piętro w budynku administracyjnym
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33696000-5 Odczynniki i środki kontrastowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 Dako Polska Sp. z o.o.
Gdynia
2014-01-22 392 400,00