Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w 2013 r.


Numer ogłoszenia: 510166 - 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w 2013 r..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w z zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi na rok 2013 z języka polskiego na język obcy, jak i z języka obcego na język polski. Zakres tłumaczeń obejmuję: tłumaczenie pisemne standardowe w trybie zwykłym, tłumaczenie pisemne standardowe w trybie ekspresowym, tłumaczenie pisemne standardowe odręczne w trybie zwykłym, tłumaczenie przysięgłe w trybie zwykłym, tłumaczenie przysięgłe w trybie ekspresowym, tłumaczenie symultaniczne z zapewnieniem aparatury technicznej, tłumaczenie symultaniczne bez zapewnienia aparatury technicznej, tłumaczenie konsekutywne, tłumaczenie specjalistyczne-pisemne nieprzysięgłe w trybie zwykłym, tłumaczenie specjalistyczne-pisemne nieprzysięgłe w trybie ekspresowym, tłumaczenie specjalistyczne-pisemne przysięgłe w trybie zwykłym, tłumaczenie specjalistyczne-pisemne przysięgłe w trybie ekspresowym, specjalistyczne-pisemne nieprzysięgłe w trybie zwykłym, specjalistyczne-pisemne nieprzysięgłe w trybie ekspresowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Poszczególne tłumaczenia będą zlecane przez Zamawiającego sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego i w terminach określonych każdorazowo dla danego zlecenia przez Zamawiającego. Tłumaczenia dotyczą języków obcych podzielonych na 4 grupy: I grupa - języki: angielski, francuski, rosyjski i niemiecki, II grupa - języki: ukraiński, litewski, białoruski, włoski, portugalski, hiszpański, rumuński, bułgarski, słowacki, czeski, węgierski, łotewski, łacina, chorwacki, grecki, III grupa - język niderlandzki, duński, norweski, szwedzki, holenderski, turecki IV grupa - język chiński, albański, japoński, hebrajski oraz inne języki europejskie i pozaeuropejskie posługujące się alfabetem łacińskim, języki pozaeuropejskich posługujących się alfabetem niełacińskim lub ideogramami. Wykonawca wykonywać będzie następujące rodzaje tłumaczeń: 1) - Tłumaczenia pisemne obejmujące: a) standardowe w trybie zwykłym b) standardowe w trybie ekspresowym c) przysięgłe w trybie zwykłym d) przysięgłe w trybie ekspresowym e) pisma odręcznego w trybie zwykłym 2) - Tłumaczenia ustne (zamówienie w trybie zwykłym) obejmujące: a) konsekutywne (tłumaczenie po zakończeniu zdania bądź przemówienia przez prelegenta) na terenie Miasta Łodzi b) symultaniczne (tłumaczenie na bieżąco, bez uprzednio przygotowanego tekstu), bez zapewnienia aparatury technicznej na terenie Miasta Łodzi c) symultaniczne (tłumaczenie na bieżąco, bez uprzednio przygotowanego tekstu), z zapewnieniem aparatury technicznej na terenie Miasta Łodzi Tłumaczenia ustne (zamówienie w trybie ekspresowym) obejmujące: a) konsekutywne (tłumaczenie po zakończeniu zdania bądź przemówienia przez prelegenta) na terenie Miasta Łodzi b) symultaniczne (tłumaczenie na bieżąco, bez uprzednio przygotowanego tekstu), bez zapewnienia aparatury technicznej na terenie Miasta Łodzi c) symultaniczne (tłumaczenie na bieżąco, bez uprzednio przygotowanego tekstu), z zapewnieniem aparatury technicznej na terenie Miasta Łodzi Tłumaczenia specjalistyczne ( pisemne i ustne - konsekutywne) obejmujące: a) specjalistyczne w trybie zwykłym, b) specjalistyczne w trybie ekspresowym Strona obliczeniowa tłumaczenia nieprzysięgłego 1800 znaków ze spacjami. Strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego 1125 znaków ze spacjami. Strona obliczeniowa tłumaczenia specjalistycznego pisemnego (nieprzysięgłego) 1500 znaków ze spacjami. 1 godzina tłumaczenia (60 minut). Poprzez zapewnienie aparatury technicznej rozumie się dostarczenie, zainstalowanie i obsługę w pełnym zakresie urządzeń (w tym w szczególności kabin tłumacza z pełnym wyposażeniem, odbiorniki ze słuchawkami) niezbędnych do właściwego wykonania tłumaczenia symultanicznego. Ilość i rodzaj aparatury będą każdorazowo uzgadniane, w zależności od potrzeb. Aparatura do tłumaczeń symultanicznych (system symultanicznych tłumaczeń kabinowych) obejmuje: 1.dźwiękoszczelne kabiny dla tłumaczy wyposażone w cyfrowe pulpity (2) 2.modulator podczerwieni 3.promienniki podczerwieni 4.mikser dźwięku 5.aparatura nagłośnieniowa 6.mikrofon prelegenta 7.odbiorniki bezprzewodowe ze słuchawkami. Przedmiot zamówienia dotyczy następujących rodzajów tłumaczeń: 1) tłumaczenia pisemne: a) standardowe w trybie zwykłym b) standardowe w trybie ekspresowym c) przysięgłe w trybie zwykłym d) przysięgłe w trybie ekspresowym 2) tłumaczenia ustne: a) konsekutywne (tłumaczenie po zakończeniu zdania bądź przemówienia przez prelegenta), b) symultaniczne (tłumaczenie na bieżąco, bez uprzednio przygotowanego tekstu) z zapewnieniem aparatury technicznej, jeśli konieczne. Poprzez zapewnienie aparatury technicznej rozumie się dostarczenie, zainstalowanie i obsługę w pełnym zakresie urządzeń ( w tym w szczególności kabin tłumacza z pełnym wyposażeniem, odbiorniki ze słuchawkami) niezbędnych do właściwego wykonania tłumaczenia symultanicznego. Ilość i rodzaj aparatury będą każdorazowo uzgadniane, w zależności od potrzeb..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p., polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i stanowiących: 50% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.53.00.00-8, 79.54.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 1.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy należycie wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 1.1.2.1 usługi tłumaczenia pisemnego standardowego (rozumianego jako zwykłego nieprzysięgłego) w poszczególnych grupach językowych, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. W grupie językowej I co najmniej 2 usługi w kombinacji językowej z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski z każdego zakresu tematycznego W grupie językowej II co najmniej 2 usługi w kombinacji językowej z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski z dowolnie wybranych zakresów tematycznych W grupie językowej IV co najmniej 2 usługi w kombinacji językowej z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski z dowolnie wybranych zakresów tematycznych 1.1.2.2 usługi tłumaczenia specjalistycznego (pisemnego) w I grupie językowej co najmniej 2 usługi w kombinacji językowej z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski z zakresu tłumaczeń specjalistycznych, dotyczących tematyki finansów publicznych, ekonomii, prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych, procesów inwestycyjnych z różnych dziedzin zrównoważonego rozwoju, gospodarki odpadami, ochrony środowiska oraz zamówień publicznych. Pojedyncza usługa winna obejmować co najmniej 5 stron obliczeniowych tekstu, przyjmując, że za stronę obliczeniową uznaje się stronę 1600 znaków ze spacjami. 1.1.2.3 usługi tłumaczenia pisemnego przysięgłego w grupie językowej I co najmniej 2 usługi w kombinacji językowej z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski z dowolnie wybranych zakresów tematycznych 1.1.2.4 usługi tłumaczenia ustnego konsekutywnego w grupie językowej I co najmniej 2 usługi w kombinacji językowej z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski z dowolnie wybranych zakresów tematycznych 1.1.2.5 usługi tłumaczenia specjalistycznego (ustnego) w I grupie językowej co najmniej 2 usługi w kombinacji językowej z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski z zakresu tłumaczeń specjalistycznych, dotyczących tematyki finansów publicznych, ekonomii, prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych, procesów inwestycyjnych z różnych dziedzin zrównoważonego rozwoju, gospodarki odpadami, ochrony środowiska oraz zamówień publicznych 1.1.2.6 usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego w I grupie ca najmniej 2 usługi w kombinacji językowej z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski z następujących zakresów tematycznych: dyplomacja, współpraca międzynarodowa, administracja publiczna rządowa i samorządowa. 1.1.2.7 Tłumaczenia dotyczą języków obcych podzielonych na 4 grupy: Tłumaczenia dotyczą języków obcych podzielonych na 4 grupy: I grupa - języki: angielski, francuski, rosyjski i niemiecki, II grupa - języki: ukraiński, litewski, białoruski, włoski, portugalski, hiszpański, rumuński, bułgarski, słowacki, czeski, węgierski, łotewski, łacina, chorwacki, grecki, III grupa - język niderlandzki, duński, norweski, szwedzki, holenderski, turecki, IV grupa - język chiński, albański, japoński, hebrajski oraz inne języki europejskie i pozaeuropejskie posługujące się alfabetem łacińskim, języki pozaeuropejskich posługujących się alfabetem niełacińskim lub ideogramami. Wymagane jest, aby zamówienia na usługę tłumaczeń wykazanych przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 5.1.2 dotyczyły poniżej wymienionych zakresów tematycznych: 1) Administracja publiczna i samorządowa 2) Współpraca międzynarodowa 3) Architektura 4) Historia i sztuka 5) Nieruchomości 6) Gospodarka i przedsiębiorczość 7) Finanse publiczne 8) Prawo 9) Infrastruktura komunalna 10) Geodezja i obrót nieruchomościami 11) Akta stanu cywilnego 12) Akty notarialne i inne dokumenty tj. z Archiwów Państwowych, załączone do starych ksiąg wieczystych, zwanych repertoriami hipotecznymi oraz treść repertoriów hipotecznych dostępnych jedynie w XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi. UWAGA: Wykonawca winien załączyć również dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie; Dla określonego, powyżej warunku, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie: a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 1.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 1.1.4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 1.1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU 2.1 W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 2.1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ), 2.1.2 wykaz wykonanych usług (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, a także dokument lub dokumenty potwierdzające, że usługi wskazane w tym wykazie zostały wykonane należycie. Wykaz ma potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 1.1.2 , 2.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. 2.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów: 2.3.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ), 2.3.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu, 2.4 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2.3.2 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie 2.3.2 . 2.5 W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 2.6 W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie 2.3 musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt 2 , mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • jak w pkt. III.3.1)


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • jak w pkt. III.3.1)


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • jak w pkt. III.3.1)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • jak w pkt. III.3.1)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro,.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.12.2012 godzina 09:30, miejsce: w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro,.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1.1 Zamawiający nie przewiduje: 1.1.1 zawarcia umowy ramowej, 1.1.2 składania ofert wariantowych, 1.1.3 rozliczania w walutach obcych, 1.1.4 aukcji elektronicznej, 1.1.5 dynamicznego systemu zakupów, 1.1.6 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 1.2 Zamawiający przewiduje: 1.2.1 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p., polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i stanowiących: 50% wartości zamówienia podstawowego. 1.2.2 W okresie obowiązywania umowy Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 u.p.z.p, może skorzystać z prawa opcji i powiększenia ilości realizacji usług do 50% wartości przedmiotu zamówienia. Skorzystania z prawa opcji może nastąpić w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości usług, będących przedmiotem zamówienia, w wyniku zwiększonego zapotrzebowania na usługi w zakresie tłumaczeń. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r.) do 31.12.2013 roku lub do wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w 2013 r.


Numer ogłoszenia: 30370 - 2013; data zamieszczenia: 22.01.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 510166 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w 2013 r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w z zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi na rok 2013 z języka polskiego na język obcy, jak i z języka obcego na język polski. Zakres tłumaczeń obejmuję: tłumaczenie pisemne standardowe w trybie zwykłym, tłumaczenie pisemne standardowe w trybie ekspresowym, tłumaczenie pisemne standardowe odręczne w trybie zwykłym, tłumaczenie przysięgłe w trybie zwykłym, tłumaczenie przysięgłe w trybie ekspresowym, tłumaczenie symultaniczne z zapewnieniem aparatury technicznej, tłumaczenie symultaniczne bez zapewnienia aparatury technicznej, tłumaczenie konsekutywne, tłumaczenie specjalistyczne-pisemne nieprzysięgłe w trybie zwykłym, tłumaczenie specjalistyczne-pisemne nieprzysięgłe w trybie ekspresowym, tłumaczenie specjalistyczne-pisemne przysięgłe w trybie zwykłym, tłumaczenie specjalistyczne-pisemne przysięgłe w trybie ekspresowym, specjalistyczne-pisemne nieprzysięgłe w trybie zwykłym, specjalistyczne-pisemne nieprzysięgłe w trybie ekspresowym. Usługa będzie świadczona na rzecz następujących komórek organizacyjnych UMŁ: Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą - Departament PrezydentaBiuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy - Departament Strategii Rozwoju Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów- Departament Obsługi i Administracji Wydział Kultury - Departament Spraw Społecznych Wydział Majątku Miasta - Departament Gospodarowania Majątkiem Biuro Funduszy Europejskich - Departament Architektury i Rozwoju Biuro Obsługi Inwestora - Departament Architektury i Rozwoju Wydział Budżetu - Departament Finansów Publicznych Biuro Nadzoru Właścicielskiego - Departament Architektury i Rozwoju Wydział Praw do Nieruchomości - Departament Gospodarowania Majątkiem Wydział Skarbu Państwa - Departament Gospodarowania Majątkiem Biura Strategii Miasta - Departament Prezydenta Tłumaczenia będą obejmować problematykę z zakresu m.in. administracji publicznej i samorządowej, współpracy międzynarodowej, architektury, historii i sztuki, nieruchomości, gospodarki i przedsiębiorczości, finansów publicznych, prawa, infrastruktury komunalnej, geodezji i obrotu nieruchomościami, aktów stanu cywilnego, aktów notarialnych i innych dokumentów z Archiwów Państwowych, a także akty notarialne i inne dokumenty załączone do starych ksiąg wieczystych, zwanych repertoriami hipotecznymi oraz treść repertoriów hipotecznych dostępnych jedynie w XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi. Ponadto zakres usług obejmować będzie tłumaczenia specjalistyczne w I grupie językowej wykonywane na potrzeby procesu ratingowego przeprowadzanego dla Miasta Łodzi przez międzynarodową agencję ratingową i na potrzeby związane z udziałem w międzynarodowych konkursach i konferencjach. Tematyka wymaga biegłej znajomości słownictwa z zakresu finansów publicznych, ekonomii, prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych, procesów inwestycyjnych z różnych dziedzin, zrównoważonego rozwoju, gospodarki odpadami, ochrony środowiska oraz zamówień publicznych. W zakresie tłumaczeń pisemnych tłumaczenie obejmować będzie również specjalistyczny raport agencji ratingowej. Wymagane jest, aby tłumaczeń specjalistycznych pisemnych i ustnych związanych z procesem ratingowym (badanie wiarygodności kredytowej Miasta przez zewnętrzną międzynarodową agencję) dokonywała ta sama osoba. Pozwoli to uniknąć ewentualnych nieporozumień i błędnych interpretacji wynikających z różnic w tłumaczeniu, bowiem na spotkaniu będą omawiane kwestie ściśle związane z wcześniej tłumaczonymi w formie pisemnej materiałami. Poszczególne tłumaczenia będą zlecane przez Zamawiającego sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego i w terminach określonych każdorazowo dla danego zlecenia przez Zamawiającego. Za datę wystawienia zlecenia przyjmuje się datę doręczenia zlecenia, wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do umowy. Odbiór tekstów do tłumaczenia i dostarczenie gotowych tłumaczeń będzie się odbywał w formie pisemnej lub elektronicznej, zgodnie z wyborem Zamawiającego. Wykonawca dostarczy wykonane tłumaczenie do siedziby Zamawiającego w wersji elektronicznej (np. na nośniku pamięci lub pocztą elektroniczną). Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Zamawiającemu przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. Przekazanie tłumaczeń zostanie dokonane protokołem odbioru, wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do umowy. Tłumaczenia dotyczą języków obcych podzielonych na 4 grupy: I grupa - języki: angielski, francuski, rosyjski i niemiecki, II grupa - języki: ukraiński, litewski, białoruski, włoski, portugalski, hiszpański, rumuński, bułgarski, słowacki, czeski, węgierski, łotewski, łacina, chorwacki, grecki, III grupa - język niderlandzki, duński, norweski, szwedzki, holenderski, turecki IV grupa - język chiński, albański, japoński, hebrajski oraz inne języki europejskie i pozaeuropejskie posługujące się alfabetem łacińskim, języki pozaeuropejskich posługujących się alfabetem niełacińskim lub ideogramami. Wykonawca wykonywać będzie następujące rodzaje tłumaczeń: 1) - Tłumaczenia pisemne obejmujące: a) standardowe w trybie zwykłym b) standardowe w trybie ekspresowym c) przysięgłe w trybie zwykłym d) przysięgłe w trybie ekspresowym e) pisma odręcznego w trybie zwykłym 2) - Tłumaczenia ustne (zamówienie w trybie zwykłym) obejmujące: a) konsekutywne (tłumaczenie po zakończeniu zdania bądź przemówienia przez prelegenta) na terenie Miasta Łodzi b) symultaniczne (tłumaczenie na bieżąco, bez uprzednio przygotowanego tekstu), bez zapewnienia aparatury technicznej na terenie Miasta Łodzi c) symultaniczne (tłumaczenie na bieżąco, bez uprzednio przygotowanego tekstu), z zapewnieniem aparatury technicznej na terenie Miasta Łodzi Tłumaczenia ustne (zamówienie w trybie ekspresowym) obejmujące: a) konsekutywne (tłumaczenie po zakończeniu zdania bądź przemówienia przez prelegenta) na terenie Miasta Łodzi b) symultaniczne (tłumaczenie na bieżąco, bez uprzednio przygotowanego tekstu), bez zapewnienia aparatury technicznej na terenie Miasta Łodzi c) symultaniczne (tłumaczenie na bieżąco, bez uprzednio przygotowanego tekstu), z zapewnieniem aparatury technicznej na terenie Miasta Łodzi Tłumaczenia specjalistyczne ( pisemne i ustne - konsekutywne) obejmujące: a) specjalistyczne w trybie zwykłym, b) specjalistyczne w trybie ekspresowym Strona obliczeniowa tłumaczenia nieprzysięgłego 1800 znaków ze spacjami. Strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego 1125 znaków ze spacjami. Strona obliczeniowa tłumaczenia specjalistycznego pisemnego (nieprzysięgłego) 1500 znaków ze spacjami. 1 godzina tłumaczenia (60 minut). Poprzez zapewnienie aparatury technicznej rozumie się dostarczenie, zainstalowanie i obsługę w pełnym zakresie urządzeń (w tym w szczególności kabin tłumacza z pełnym wyposażeniem, odbiorniki ze słuchawkami) niezbędnych do właściwego wykonania tłumaczenia symultanicznego. Ilość i rodzaj aparatury będą każdorazowo uzgadniane, w zależności od potrzeb. Aparatura do tłumaczeń symultanicznych (system symultanicznych tłumaczeń kabinowych) obejmuje: 1.dźwiękoszczelne kabiny dla tłumaczy wyposażone w cyfrowe pulpity (2) 2.modulator podczerwieni 3.promienniki podczerwieni 4.mikser dźwięku 5.aparatura nagłośnieniowa 6.mikrofon prelegenta 7.odbiorniki bezprzewodowe ze słuchawkami. Przedmiot zamówienia dotyczy następujących rodzajów tłumaczeń: 1) tłumaczenia pisemne: a) standardowe w trybie zwykłym b) standardowe w trybie ekspresowym c) przysięgłe w trybie zwykłym d) przysięgłe w trybie ekspresowym 2) tłumaczenia ustne: a) konsekutywne (tłumaczenie po zakończeniu zdania bądź przemówienia przez prelegenta), b) symultaniczne (tłumaczenie na bieżąco, bez uprzednio przygotowanego tekstu) z zapewnieniem aparatury technicznej, jeśli konieczne. Poprzez zapewnienie aparatury technicznej rozumie się dostarczenie, zainstalowanie i obsługę w pełnym zakresie urządzeń( w tym w szczególności kabin tłumacza z pełnym wyposażeniem, odbiorniki ze słuchawkami) niezbędnych do właściwego wykonania tłumaczenia symultanicznego. Ilość i rodzaj aparatury będą każdorazowo uzgadniane, w zależności od potrzeb..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.53.00.00-8, 79.54.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Tłumaczeń TRANS GLOB Ireneusz Srokowski, ul. Wierzbowa 15/5 ,, 50-056 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 140565,85 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  60750,26


 • Oferta z najniższą ceną:
  60750,26
  / Oferta z najwyższą ceną:
  63375,54


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-12-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 51016620120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-12-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 375 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro,
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
79540000-1 Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w 2013 r. Biuro Tłumaczeń TRANS GLOB Ireneusz Srokowski
ul. Wierzbowa 15/5 ,, 50-056 Wrocław, woj. dolnośląskie
2013-01-22 60 750,00