Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie robót budowlanych, polegających na dokończeniu rozpoczętej budowy, siedziby instytucji kultury CENTRUM DIALOGU imienia Marka Edelmana na terenie Parku Ocalałych w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 83 (na działce nr 16-7 i fragmentach działek: 16-3, 16-6, 16-8, 14-1, 15-11 i 1-17 w obrębie B-54) wraz z infrastrukturą techniczną, obsługą komunikacyjną i zagospodarowaniem terenu oraz wszelkimi pracami i czynnościami związanymi z realizacją zamówienia, w ramach Projektu pn. CENTRUM DIALOGU


Numer ogłoszenia: 511426 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych, polegających na dokończeniu rozpoczętej budowy, siedziby instytucji kultury CENTRUM DIALOGU imienia Marka Edelmana na terenie Parku Ocalałych w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 83 (na działce nr 16-7 i fragmentach działek: 16-3, 16-6, 16-8, 14-1, 15-11 i 1-17 w obrębie B-54) wraz z infrastrukturą techniczną, obsługą komunikacyjną i zagospodarowaniem terenu oraz wszelkimi pracami i czynnościami związanymi z realizacją zamówienia, w ramach Projektu pn. CENTRUM DIALOGU.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Roboty budowlane obejmują wszelkie roboty niezbędne do ukończenia obiektu pod klucz, wraz z wyposażeniem, umożliwiające eksploatację obiektu. Do zakresu robót należą w szczególności: 1. Pozostałe roboty konstrukcyjno-budowlane w budynku. 2. Roboty wykończeniowe w budynku: wykończenie wewnętrzne; Wykończenie zewnętrzne - elewacje. 3. Roboty instalacyjne w budynku: Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja freonowa; Instalacja C.O. i chłodnicza; Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna; Automatyka wentylacji i BMS; Instalacje elektroenergetyczne; Instalacje słaboprądowe; Instalacje Audio-Video. 4. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą techniczną: Drogi, parkingi, chodniki, brukowane drogi dla pieszych; Zieleń i nasadzenia; Elementy małej architektury wraz z oczkami wodnymi i instalacjami technologicznymi do nich; Kamienie i głazy dekoracyjne; Instalacja wodociągowa - dokończenie robót; Kanalizacja opadowa czysta - dokończenie robót; Kanalizacja opadowa brudna - dokończenie robót; Przyłącze wody; Likwidacja zasypanie studni: wodomierzowej i kanalizacji sanitarnej; Usunięcie kolizji z latarnią oświetlenia ulicy Wojska Polskiego i kablami energetycznymi; Linie kablowe nn: zasilające i sterownicze, w tym fontann; Linie kablowe nn: oświetlenia zewnętrznego. 5. Roboty nie wykonane przez poprzedniego wykonawcę budowy, obejmujące: Załadunek i wywóz nadmiaru ziemi z wykopów pod sieci wodno-kanalizacyjne; Rozebranie fundamentów po żurawiu wieżowym; Rozebranie deskowania styków płyt stropowych w sali audytoryjnej; Wykonanie 3-ch otworów w attykach żelbetowych na przelewy wód opadowych; Wykonanie czyszczenia ciśnieniowego odcinka kanalizacji sanitarnej pomiędzy studniami S1 i S1,1 o długości 18,80 m z rur PCV O150 zasypanego piaskiem w 80% przekroju; Odkopanie i przełożenie odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy studniami D4 i D10 o długości 6,04 m z rur PCV O300 załamanego na odcinku 3 mb. od studni D4. 6. Wyposażenie obiektu, w tym meble, urządzenia, itp. Kategorie robót - które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w harmonogramie rzeczowo-finansowym - przewidziane do wykonania w poszczególnych etapach budowy CENTRUM DIALOGU. Etap I - roboty zabezpieczające budynek przed niszczeniem na skutek działania mrozu lub wilgoci, realizacja niezwłocznie po przejęciu terenu budowy, zamknięcie budynku poprzez montaż otworów okiennych, drzwiowych i świetlików; ocieplenie ścian. Etap II - ocieplenie dachu z wraz pokryciem, wykonanie wszystkich ścianek działowych, roboty budowlane w węźle c.o., wykonanie docelowe instalacji c.o., wykonanie pionów wod-kan., rozpoczęcie montażu instalacji elektrycznych i słaboprądowych, wykonanie robót tynkarskich przy elewacji budynku. Etap III - wykonanie całości elewacji budynku, zakończenie instalacji podtynkowej elektrycznej, słaboprądowej, wody i innej, wykonanie całości robót tynkarskich, rozpoczęcie: robót podłogowych - izolacje przeciw wilgociowe, cieplne, podłoża, podłogi, konstrukcji stropu podwieszanego, wszystkich robót zewnętrznych - oczka wodne, uzbrojenie, utwardzenie terenu. Etap IV - wykonanie całości przedmiotu umowy. Uwaga: Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa powyżej zawiera minimum prac niezbędnych do wykonania danego etapu budowy. W celu zintensyfikowania tempa prac harmonogram może ulec zmianie w zakresie zwiększenia ilości robót do wykonania w danym etapie - zgodnie z § 3 ust. 5 projektu umowy. Parametry - dane charakterystyczne obiektu: Powierzchnia zabudowy: 1.116,55 m2; Powierzchnia całkowita: 2.149,93 m2; Powierzchnia netto: 1.754,81 m2; Powierzchnia użytkowa: 1.441,66 m2; Powierzchnia sprzedaży: 30,00 m2; Powierzchnia ruchu: 265,25 m2, Wysokość budynku: 12 m, miejscowo w strefach wejść głównych elementy do wys. 12,86 m; Długość: elewacja wschodnia 32,78 m; elewacja południowa 46,10 m; Kubatura: 13 398,60 m3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ oraz w dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.23.00-9, 45.11.13.00-1, 45.33.10.00-6, 45.33.00.00-9, 45.23.22.00-4, 45.31.00.00-3, 45.31.55.00-3, 45.31.57.00-5, 45.31.23.10-3, 45.31.61.00-6, 45.31.21.00-8, 45.31.22.00-9, 45.31.23.00-0, 45.31.41.20-8, 45.31.43.20-0, 45.31.43.00-4, 45.31.12.00-2, 45.23.31.20-6, 45.23.62.50-7, 45.32.00.00-6, 45.40.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy PLN). 1. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1.1. pieniądzu, 1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 1.3. gwarancjach bankowych, 1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017, w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania. 3. Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to wymagany jest oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączona do oferty. 4. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 5.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib, 5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją, 5.3. kwotę wadium, 5.4. termin ważności poręczenia/gwarancji - nie krótszy niż termin związania ofertą, 5.5. zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, gdy Wykonawca: 5.5.1. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, przy czym wątpliwości dotyczące tych okoliczności, nie mogą stanowić podstawy odmowy wypłaty kwoty wadium, 5.5.2. którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 5. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 2 roboty budowlane, z których każda spełnia nw warunek: - polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie, budynku użyteczności publicznej wraz z instalacjami wewnętrznymi, a także urządzeniami budowlanymi - o powierzchni użytkowej budynku nie mniejszej niż 800 m2 i kubaturze budynku nie mniejszej niż 8 000 m3; - gdzie koszt wykonania roboty budowlanej, był nie niższy niż 7.800.000 PLN brutto. Uwaga 1): 1) budowa, przebudowa, remont, urządzenia budowlane - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.; 2) budynek użyteczności publicznej - definiowany w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2009 r. Nr 56 poz. 461 ze zm. Uwaga 2): Zamawiający uzna również, że Wykonawca wykazał spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże się wykonaniem ww robót - obejmujących 2 budynki użyteczności publicznej, każdy o podanych w warunku parametrach i koszcie - w ramach 1 kontraktu. Uwaga 3): W przypadku, gdy w/w roboty budowlane będą stanowiły część zrealizowanego zamówienia o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty (o których mowa powyżej), a które są wymagane w celu spełnienia warunku postawionego przez Zamawiającego. Uwaga 4): Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie: średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.2 oceniane będzie łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. UWAGA: W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia jest wiedza i doświadczenie, dokument musi w swojej treści zawierać w szczególności formę udostępnienia zasobów (np. poprzez podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje, itp)


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie: 1) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności; 2) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót budowlanych przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (obecne brzmienie nazwy specjalności) lub równoważne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, tj. niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, - posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności; 3) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót budowlanych przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (obecne brzmienie nazwy specjalności) lub równoważne, w zakresie j.w., tj. niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, - posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności; 4) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót budowlanych przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (obecne brzmienie nazwy specjalności) lub równoważne, w zakresie j.w., tj. niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, - posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności. Uwaga 1: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w kilku branżach jednocześnie, przy zachowaniu wymagań łącznie. Uwaga 2): a) Uprawnienia budowlane, o których mowa wyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.). b) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. c/ W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 12 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.4 oceniane będzie łącznie. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada: 1) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 7.800.000 PLN; 2) środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 7.800.000 PLN. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. III.3.5 oceniane będzie łącznie. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie III.4.3.1


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w treści umowy, zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego postępowania, w sytuacjach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
31.12.2012 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, III piętro, pokój nr 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt pn. CENTRUM DIALOGU jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, (Oś priorytetowa V: Infrastruktura Społeczna - Działanie V.4 Infrastruktura kultury). 2. Termin wykonania zamówienia - od dnia zawarcia umowy do 15 sierpnia 2013 r., w tym: Etap I - rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy; - zakończenie: do dnia 31 marca 2013 r.; Etap II - zakończenie: do dnia 31 maja 2013 r.; Etap III - zakończenie: do dnia 15 lipca 2013 r.; Etap IV - zakończenie: do dnia 15 sierpnia 2013 r. 3. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje również udzielenia zamówień uzupełniających..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 526076 - 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
511426 - 2012 data 14.12.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.12.2012 godzina 09:30, miejsce: Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, III piętro, pokój nr 8.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.01.2013 godzina 09:30, miejsce: Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, III piętro, pokój nr 8.


Gniezno: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ORAZ DOSTĘPU DO INTERNETU DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GNIEŹNIE


Numer ogłoszenia: 12114 - 2012; data zamieszczenia: 13.01.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 325118 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461, faks 061 4263233.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ORAZ DOSTĘPU DO INTERNETU DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GNIEŹNIE.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu z podziałem na dwie części: 1.2.1 CZĘŚĆ I - obejmująca: Szpital przy ul. Św. Jana 9 w Gnieźnie Szpital przy ul. 3 Maja 37 w Gnieźnie 1.2.2 CZĘŚĆ II - obejmująca pozostałe jednostki organizacyjne Szpitala, 1.3 Świadczenie usług telefonii stacjonarnej polegać będzie na realizacji połączeń dla potrzeb Zamawiającego w zakresie: 1.3.1 stacjonarnych połączeń wychodzących lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz faksowych, a także do sieci telefonii komórkowych, 1.3.2 stacjonarnych połączeń przychodzących lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz faksowych a także z sieci telefonii komórkowych, na numery Zamawiającego. 1.4 Wykonawca zapewni należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 1.2, w szczególności zobowiązuje się do świadczenia usług telekomunikacyjnych w sposób ciągły tj. codziennie przez całą dobę, przez okres realizacji zamówienia z zapewnieniem wysokiej jakości połączeń tj. poprawności wybierania numerów, braku zakłóceń utrudniających lub uniemożliwiających korzystanie z usług. 1.5 Realizacja umowy będzie polegała na uruchomieniu: 1.5.1 dla CZĘŚĆI I W lokalizacji Szpitala przy ul. Św. Jana 9 w Gnieźnie, jednego łącza PRA-ISDN (20B+D) z sygnalizacją DSS1 ze stykiem G703/G704, zakończonego na przełącznicy DDF typu Krone dostarczonej przez Wykonawcę i zamontowanej w pomieszczeniu obecnej centrali telefonicznej, względnie jednego łącza SIP Trunk (dla 20 jednoczesnych połączeń) zrealizowanego na światłowodowym łączu Wykonawcy, jednego łącza symetrycznego dostępu do Internetu 10Mbps/10Mbps, z minimalnym SLA na poziomie 99,5% oraz minimum pięcioma adresami publicznymi IP, zrealizowanego na łączu światłowodowym zakończonym stykiem Ethernet Modułu głównego abonenckiej automatycznej centrali telefonicznej wraz z jej serwisem, za którą Zamawiający będzie płacił miesięczny czynsz dzierżawczy. Specyfikację wymagań dla PABX zamieszczono w zał. 7 do SIWZ. W lokalizacji Szpitala przy ul. 3 Maja 37 w Gnieźnie, jednego łącza PRA-ISDN (20B+D) z sygnalizacją DSS1 ze stykiem G703/G704, zakończonego na przełącznicy DDF typu Krone dostarczonej przez Wykonawcę i zamontowanej w pomieszczeniu Poradni Zakładowej, względnie jednego łącza SIP Trunk (dla 20 jednoczesnych połączeń) zrealizowanego na światłowodowym łączu Wykonawcy, modułu wyniesionego abonenckiej automatycznej centrali telefonicznej wraz z serwisem, za którą Zamawiający będzie płacił miesięczny czynsz dzierżawczy. Specyfikację wymagań dla PABX zamieszczono w zał. 7 do SIWZ. Między obu powyższymi lokalizacjami Szpitala tj. pomiędzy ul. 3 Maja 37 a ul. Św. Jana 9 w Gnieźnie: pojedynczego włókna światłowodowego zakończonego w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. Typ złącza światłowodowego należy uzgodnić z Zamawiającym. 1.5.2 dla CZĘŚCI II (pozostałe jednostki organizacyjne Szpitala), trzech łączy BRA-ISDN (2B+D), siedmiu łączy POTS, 1.6 Zamawiający pod skrótem łącze SIP Trunk rozumie telekomunikacyjne łącze oparte o protokół IP (VoIP) z sygnalizacją SIP z dedykowanym kanałem transmisji VLAN od Zamawiającego do centrali Wykonawcy z wykluczeniem transmisji przez publiczną sieć dostępu do Internetu. 1.7 Zamawiający wyraża zgodę w obu lokalizacjach Zamawiającego na: 1.7.1 montaż czynnych urządzeń liniowych Wykonawcy/ów w szafkach naściennych dostarczonych przez Wykonawcę/ów, po uprzednim uzgodnieniu miejsca ich montażu ze służbami technicznymi Zamawiającego, 1.7.2 montażu modułu głównego PABX w Szpitalu przy ul. Św. Jana 9 w pomieszczeniu obecnej centrali telefonicznej, 1.7.3 montażu modułu wyniesionego PABX w Szpitalu przy ul. 3 Maja 37 w pomieszczeniu Poradni Zakładowej, 1.7.4 podłączenia urządzeń wykonawcy ów do zasilania energetycznego Zmawiającego. Dla ww. przypadków, Zamawiający od Wykonawcy ów nie będzie pobierał z tego tytułu żadnych opłat. 1.8 Zamawiający wymaga: 1.8.1 świadczenia usług dla obu lokalizacji wskazanych w p.1.5.1 SIWZ po kablach optotelekomunikacyjnych. 1.8.2 dla łączy PRA lub SIP-Trunk oraz symetrycznego dostępu do Internetu, min. 1 godzinnego zabezpieczenia podtrzymania urządzeń teletransmisyjnych Wykonawcy zamontowanych w pomieszczeniach Zamawiającego, 1.8.3 przydzielenia w ramach usługi DDI, min 4 setek nowej, ciągłej numeracji CDU gdzie C=0,1,2,3 1.8.4 dla CZĘŚCI I czyli Szpitali przy ul. Św. Jana 9 oraz ul. 3 Maja 37 w Gnieźnie, ciągłego świadczenia usług telekomunikacyjnych z ewentualną przerwą na przeniesienie poniższej numeracji telefonicznej, na nowe łącze PRA ISDN(20B+D) lub SIP-Trunk, włączone do modułu głównego abonenckiej automatycznej centrali telefonicznej: z łączą BRA (TP S.A.) 614263233, MSN 614263236 z łączą BRA (TP S.A.) 614264907, MSN brak z łączą POTS (TP S.A.) 614240794 z łączą POTS (TP S.A.) 614261402 z łączą POTS (TP S.A.) 614264461 do nowego operatora, nie dłuższą jednak niż to wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.12.2010 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 1670) w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych. Obecna umowa z TP S.A. jest umową zawartą na czas nieograniczony. 1.8.5 dla CZĘŚCI II czyli lokalizacji wymienionych poniżej, ciągłego świadczenia usług telekomunikacyjnych z ewentualną przerwą na przeniesienie obecnej numeracji telefonicznej: Lokalizacja Ul. SN Nr telefonu Typ łącza MSN Gniezno 3 Maja 30 61 424-42-57 BRA BRAK MSN Gniezno Gniezno Kościuszki 5 Kościuszki5 61 61 425-48-20 426-31-01 POTS POTS Gniezno Św. Jana 9 61 425-86-38 BRA BRAK MSN Gniezno Gniezno Kiszkowo Wyszyńskiego 3 Wyszyńskiego 3 Polna 23 61 61 61 426-12-13 425-80-55 426-41-63 BRA POTS POTS 426-12-14, 426-12-15 Gniezno Jeziorna 13 61 426-46-95 POTS Września Kosynierów 3 61 436-75-57 POTS Witkowo Gnieźnieńska 1 61 477-01-16 POTS której operatorem macierzystym jest TP S.A. do nowego operatora, nie dłuższą jednak niż to wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.12.2010 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 1670) w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych. Obecna umowa z TP S.A. jest umową zawartą na czas nieograniczony. 1.8.6 Wykonawca zapewnia możliwość realizacji połączeń ze wszystkimi numerami krajowego planu numeracyjnego, również z numerami usługowymi i specjalnymi innych operatorów, 1.8.7 Dla wszystkich numerów o podwyższonej płatności, bezpłatnej blokady połączeń wychodzących przy zachowaniu możliwości jej usunięcia na pisemne żądanie Zamawiającego, 1.8.8 Dla wszystkich połączeń wychodzących realizowanych w sieciach krajowych na numery AB SPQMCDU, stałej stawki za 1 minutę połączenia głosowego dla danej frakcji ruchu, niezależnej od pory dnia lub tygodnia, 1.8.9 Dla wszystkich połączeń wychodzących realizowanych w sieciach krajowych na numery AB SPQMCDU, jednosekundowej taryfikacji połączeń głosowych, bez opłaty za inicjację połączenia, 1.8.10 dla Szpitala przy ul. Św. Jana 9 oraz ul. 3 Maja 37 w Gnieźnie, oba łącza PRA ISDN(20B+D) powinny tworzyć wspólną wiązkę PBX dla pełnego zakresu numeracji Zamawiającego, 1.8.11 ewentualnye koszty: opłaty jednorazowej związanej z ewentualnym przeniesieniem obecnego zakresu numeracyjnego do sieci Wykonawcy został wliczony w cenę abonamentów, instalacyjne uruchomienia łączy PRA (lub SIP Trunk), BRA, POTS winny zostać wliczone w cenę odpowiadającym im abonamentów, związane z usługami DDI, PBX zostały wliczone w cenę abonamentów, zapewnienia usług: CLIP, CLIR, COLP, COLR, zostały wliczone w cenę abonamentów, 1.8.12 cena ofertowa abonamentów łączy PRA (lub SIP Trunk), BRA, POTS zawierać musi koszty wyspecyfikowane w pkt. 1.8.10, i nie była wyższa, niż ceny abonamentu tych łączy, wynikające z Planu taryfowego wykonawcy dołączonego do jego oferty, 1.8.13 cena ofertowa abonamentów symetrycznego łącza dostępu do Internetu o prędkości transmisji 10Mbps/10Mbps zawierać musi koszty instalacji łącza, 1.8.14 cena miesięcznego abonamentu dzierżawy włókna światłowodowego w relacji ul. Św. Jana 9 a 3 Maja 37 w Gnieźnie zawierać musi koszty instalacji tego włókna, 1.8.15 wszystkie rodzaje usług niewymienionych w formularzach cenowych (załączniki nr 2A i 2B do SIWZ) a dostępnych w ofercie Wykonawcy, były świadczone na rzecz Zamawiającego i rozliczane według zasad oraz cen wynikających z Planu taryfowego Wykonawcy, dołączonego do jego oferty, 1.8.16 dostarczania na pisemne żądanie Zamawiającego, dla dowolnego przedziału czasu, szczegółowego wykazu wykonywanych na jego rzecz usług telekomunikacyjnych którego kształt ostatecznie zostanie ustalony przez Strony z uwzględnieniem możliwości systemu bilingowego Wykonawcy, 1.9 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wzrostu cen za usługi wyspecyfikowane w załącznikach nr 2A oraz 2B do SIWZ, w okresie obowiązywania umowy. 2. Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. 2.1 Wykonawca po zakończeniu okresu rozliczeniowego, zapewni Zamawiającemu bezpłatny biling zbiorczy wszystkich numerów abonamentowych Zamawiającego w postaci jednego pliku (w formacie exl. lub tekstowym), z maks. 14 dniowym opóźnieniem, liczonym jako dni robocze, względnie udostępni Zamawiającemu bezpłatny dostęp do E-bilingu na stronie WWW Wykonawcy, po uprzednim pobraniu przez niego klucza sms-owego lub innego bezpiecznego dostępu. Dla bilingów połączeń realizowanych w roamingu, dopuszcza się wydłużenie ww. opóźnienia o następne 30 dni. 2.2 Biling elektroniczny, comiesięczny należy kierować pod wskazany przez Zamawiającego adres: gospodarczy@zoz.gniezno.pl 2.3 Wykonawca zobowiązany jest przesłać comiesięczny raport o stanie realizacji umowy, poprzez podanie procentowego i wartościowego wykorzystania kwoty związanej z maksymalną wartością umowy, na wskazany adres: Zespół Opieki Zdrowotnej, Sekcja administracyjno-zaopatrzeniowa w Gnieźnie, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno. IV. WIZJA LOKALNA 1. Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnych dla potencjalnych Wykonawców w dwóch terminach: 1.1. 11 października 2011r, 1.2. 12 października 2011r. Uczestniczenie Wykonawców w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe ale wymaga zgłoszenia tego faktu, drogą mail-ową na adres gospodarczy@zoz.gniezno.pl, najpóźniej na jeden dzień przed w/w terminem wizji, który odpowiada Wykonawcy, z podaniem Imion i Nazwisk uczestników oraz nazwy firmy jaką reprezentują. Uczestnicy wizji w obu wskazanych terminach spotkają się z przedstawicielami Zamawiającego o godz. 10:00, przy portierni mieszczącej się na ul. Św. Jana 9, w Gnieźnie..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64.20.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INEA S.A., ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 440260,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  382151,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  382151,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  382151,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TelePolska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 45846,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  31566,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  31566,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  35607,80


 • Waluta:
  PLN.


Barlinek: Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych.


Numer ogłoszenia: 19648 - 2012; data zamieszczenia: 20.01.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 436900 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barlinku Szpital Powiatowy, ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7462502, 7461810, faks 095 7462502.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.01.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe HYGEA Czeslaw Golik, ul. Szkolna 21, 64-720 Lubasz, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 40000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  35370,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  35370,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  37324,80


 • Waluta:
  PLN.


Sośnicowice: Odwóz dzieci z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w ramach projektu: Z naszym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym do Europy


Numer ogłoszenia: 7586 - 2012; data zamieszczenia: 09.01.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 426626 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sośnicowice, Rynek 19, 44-153 Sośnicowice, woj. śląskie, tel. 032 2387191 w. 330, faks 032 2387550.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odwóz dzieci z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w ramach projektu: Z naszym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym do Europy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Odwóz dzieci z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu: Z naszym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym do Europy . Odwóz ze Szkoły Podstawowej w Bargłówce, Szkoły Podstawowej w Sośnicowicach Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szkoły Podstawowej w Sierakowicach Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Sośnicowicach do miejsca zamieszkania uczniów w godzinach umożliwiających udział w zajęciach dodatkowych realizowanych odpowiednio w godzinie 8 oraz 9 planu lekcyjnego każdej ze szkół. Zamówienie zostało rozdzielone na 3 części Część I zamówienia Trasa nr 1 - 39 km Liczba uczniów min. 5 - max. 40 Przystanek początkowy SP Bargłówka (ok. godz. 15.45) Przystanek pośredni 1 - Trachy - przystanek PKS bloki Przystanek pośredni 2 - Trachy - przystanek stadnina Przystanek pośredni 3 - Kozłów szkoła (ok. godz. 16.05) Przystanek pośredni 4 - Łany przystanek PKS Przystanek pośredni 5 - Sośnicowice - szkoła (ok. godz. 16.15) Przystanek pośredni 6 - Sośnicowice Gimnazjum (ok. godz. 16.20) Przystanek pośredni 7 - Smolnica - przystanek PKS Przystanek pośredni 8 - Szkoła Gimnazjum (ok. godz. 16.35) Przystanek pośredni 9 -- Trachy - przystanek stadnina Przystanek pośredni 10 - Trachy - przystanek PKS bloki Przystanek końcowy 11 - Bargłówka przystanek PKS (ok. godz. 17.05) Część II zamówienia Trasa nr 2 - 23 km Liczba uczniów min. 5 - max. 40 Przystanek początkowy - Sośnicowice, Gimnazjum (ok. godz. 16.05) Przystanek pośredni 1 - SP w Sierakowicach (ok. godz. 16.15) Przystanek pośredni 2 - Rachowice Kościół (ok. godz. 16.20) Przystanek pośredni 3 - Rachowice Bar Leśny (ok. godz. 16.23) Przystanek pośredni 4 - Rachowice pętla (ok. godz. 16.25) Przystanek pośredni 5 - Sierakowice poczta (ok. godz. 16.38) Przystanek pośredni 6 - Goszyce (ok. godz. 16.45) Przystanek pośredni 7 - Sierakowice - przystanek PKS ul. Leśna (ok. godz. 16.49) Przystanek pośredni 8 - Sierakowice - Gospoda (ok. godz. 16.50) Przystanek pośredni 9 - Sierakowice - ul. Tworogowska (ok. godz. 16.52) Przystanek 10 - Tworóg Mały 1 (ok. godz. 16.56) Przystanek końcowy 11 - Tworóg Mały pętla (ok. godz. 16.58) Część III zamówienia Trasa nr 3 - 7km Liczba uczniów min. 5 - max. 40 Przystanek początkowy - Sośnicowice, Gimnazjum (ok. godz. 16.05) Przystanek pośredni 1 - Łany Wielkie (ok. godz. 16.12) Przystanek pośredni 2 - Łany Wielkie-PGR (ok. godz. 16.14) Przystanek pośredni 3 - Kozłów-Kolonia (ok. godz. 16.17) Przystanek końcowy 4- Kozłów przystanek (ok. godz. 16.20) Dokładne godziny przyjazdu autobusów na poszczególne przystanki zostaną doprecyzowane przez wyłonionego przewoźnika z dyrektorami szkół..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Odwóz dzieci z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w ramach projektu: Z naszym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym do Europy. Trasa 1.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PKS Gliwice Sp. z o o, ul.Pionierów 8, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14537,25


 • Oferta z najniższą ceną:
  14537,25
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14537,25


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Odwóz dzieci z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w ramach projektu: Z naszym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym do Europy. Trasa 2.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PKS Gliwice Sp z o o, ul.Pionierów 8, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8573,25


 • Oferta z najniższą ceną:
  8573,25
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8573,25


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Odwóz dzieci z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w ramach projektu: Z naszym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym do Europy. Trasa 3.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PKS Gliwice Sp. z o o, ul.Pionierów 8, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2700,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2609,25


 • Oferta z najniższą ceną:
  2609,25
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2609,25


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Wykonanie robót budowlanych, polegających na dokończeniu rozpoczętej budowy, siedziby instytucji kultury CENTRUM DIALOGU im. Marka Edelmana na terenie Parku Ocalałych w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 83 (na działce nr 16/7 i fragmentach działek: 16/3, 16/6, 16/8, 14/1, 15/11 i 1/17 w obrębie B-54) wraz z infrastrukturą techniczną, obsługą komunikacyjną i zagospodarowaniem terenu oraz wszelkimi pracami i czynnościami związanymi z realizacją zamówienia, w ramach Projektu pn. CENTRUM DIALOGU, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013


Numer ogłoszenia: 66904 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 511426 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych, polegających na dokończeniu rozpoczętej budowy, siedziby instytucji kultury CENTRUM DIALOGU im. Marka Edelmana na terenie Parku Ocalałych w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 83 (na działce nr 16/7 i fragmentach działek: 16/3, 16/6, 16/8, 14/1, 15/11 i 1/17 w obrębie B-54) wraz z infrastrukturą techniczną, obsługą komunikacyjną i zagospodarowaniem terenu oraz wszelkimi pracami i czynnościami związanymi z realizacją zamówienia, w ramach Projektu pn. CENTRUM DIALOGU, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Roboty budowlane obejmują wszelkie roboty niezbędne do ukończenia obiektu/pod klucz, wraz z wyposażeniem, umożliwiające eksploatację obiektu. Do zakresu robót należą w szczególności: 1. Pozostałe roboty konstrukcyjno-budowlane w budynku. 2. Roboty wykończeniowe w budynku: wykończenie wewnętrzne; Wykończenie zewnętrzne - elewacje. 3. Roboty instalacyjne w budynku: Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja freonowa; Instalacja C.O. i chłodnicza; Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna; Automatyka wentylacji i BMS; Instalacje elektroenergetyczne; Instalacje słaboprądowe; Instalacje Audio-Video. 4. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą techniczną: Drogi, parkingi, chodniki, brukowane drogi dla pieszych; Zieleń i nasadzenia; Elementy małej architektury wraz z oczkami wodnymi i instalacjami technologicznymi do nich; Kamienie i głazy dekoracyjne; Instalacja wodociągowa - dokończenie robót; Kanalizacja opadowa (czysta) - dokończenie robót; Kanalizacja opadowa (brudna) - dokończenie robót; Przyłącze wody; Likwidacja (zasypanie) studni: wodomierzowej i kanalizacji sanitarnej; Usunięcie kolizji z latarnią oświetlenia ulicy Wojska Polskiego i kablami energetycznymi; Linie kablowe nn: zasilające i sterownicze, w tym fontann; Linie kablowe nn: oświetlenia zewnętrznego. 5. Roboty nie wykonane przez poprzedniego wykonawcę budowy, obejmujące: Załadunek i wywóz nadmiaru ziemi z wykopów pod sieci wodno-kanalizacyjne; Rozebranie fundamentów po żurawiu wieżowym; Rozebranie deskowania styków płyt stropowych w sali audytoryjnej; Wykonanie 3-ch otworów w attykach żelbetowych na przelewy wód opadowych; Wykonanie czyszczenia ciśnieniowego odcinka kanalizacji sanitarnej pomiędzy studniami S1 i S1,1 o długości 18,80 m z rur PCV O150 (zasypanego piaskiem w 80% przekroju); Odkopanie i przełożenie odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy studniami D4 i D10 o długości 6,04 m z rur PCV O300 (załamanego na odcinku 3 mb. od studni D4). 6. Wyposażenie obiektu, w tym meble, urządzenia, itp. Kategorie robót (które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w harmonogramie rzeczowo-finansowym), przewidziane do wykonania w poszczególnych etapach budowy CENTRUM DIALOGU. Etap I - roboty zabezpieczające budynek przed niszczeniem na skutek działania mrozu lub wilgoci (realizacja niezwłocznie po przejęciu terenu budowy), zamknięcie budynku poprzez montaż otworów okiennych, drzwiowych i świetlików; ocieplenie ścian. Etap II - ocieplenie dachu z wraz pokryciem, wykonanie wszystkich ścianek działowych, roboty budowlane w węźle c.o., wykonanie docelowe instalacji c.o., wykonanie pionów wod-kan., rozpoczęcie montażu instalacji elektrycznych i słaboprądowych, wykonanie robót tynkarskich przy elewacji budynku. Etap III - wykonanie całości elewacji budynku, zakończenie instalacji podtynkowej elektrycznej, słaboprądowej, wody i innej, wykonanie całości robót tynkarskich, rozpoczęcie: robót podłogowych (izolacje przeciw/wilgociowe, cieplne, podłoża, podłogi), konstrukcji stropu podwieszanego, wszystkich robót zewnętrznych (oczka wodne, uzbrojenie, utwardzenie terenu). Etap IV - wykonanie całości przedmiotu umowy. Uwaga: Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa powyżej zawiera minimum prac niezbędnych do wykonania danego etapu budowy. W celu zintensyfikowania tempa prac harmonogram może ulec zmianie w zakresie zwiększenia ilości robót do wykonania w danym etapie - zgodnie z § 3 ust. 5 projektu umowy. Parametry - dane charakterystyczne obiektu: Powierzchnia zabudowy: 1.116,55 m2; Powierzchnia całkowita: 2.149,93 m2; Powierzchnia netto: 1.754,81 m2; Powierzchnia użytkowa: 1.441,66 m2; Powierzchnia sprzedaży: 30,00 m2; Powierzchnia ruchu: 265,25 m2, Wysokość budynku: 12 m, miejscowo w strefach wejść głównych elementy do wys. 12,86 m; Długość: elewacja wschodnia 32,78 m; elewacja południowa 46,10 m; Kubatura: 13 398,60 m3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ oraz w dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.23.00-9, 45.11.13.00-1, 45.33.10.00-6, 45.33.00.00-9, 45.23.22.00-4, 45.31.00.00-3, 45.31.55.00-3, 45.31.57.00-5, 45.31.23.10-3, 45.31.61.00-6, 45.31.21.00-8, 45.31.22.00-9, 45.31.23.00-0, 45.31.41.20-8, 45.31.43.20-0, 45.31.43.00-4, 45.31.12.00-2, 45.23.31.20-6, 45.23.62.50-7, 45.32.00.00-6, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt pn. CENTRUM DIALOGU jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa V: Infrastruktura Społeczna - Działanie V.4 Infrastruktura kultury).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Budowlana ANNA - BUD Anna Bartela, Bilcza, ul. Marmurowa 60, 26-026 Morawica, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10676561,18 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10415364,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  10415364,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11665320,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-12-31
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 51142620120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-12-14
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 227 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45236250-7 Wyrównywanie terenu parków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45312300-0 Instalowanie anten
45312310-3 Ochrona odgromowa
45314120-8 Instalowanie abonenckich central telefonicznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45315500-3 Instalacje średniego napięcia
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie robót budowlanych, polegających na dokończeniu rozpoczętej budowy, siedziby instytucji kultury CENTRUM DIALOGU im. Marka Edelmana na terenie Parku Ocalałych w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 83 (na działce nr 16/7 i fragmentach działek: Firma Budowlana ANNA - BUD Anna Bartela
Bilcza, ul. Marmurowa 60, 26-026 Morawica, woj. świętokrzyskie
2013-02-18 10 415 364,00