Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY WI/P/110627/2/1 Z DNIA 04.10.2011 R. DLA ZADANIA PN.: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI MYSZKÓW, POLEGAJĄCE NA PRZYGOTOWANIU DODATKOWYCH PROJEKTÓW PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI.


Numer ogłoszenia: 512234 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY WI/P/110627/2/1 Z DNIA 04.10.2011 R. DLA ZADANIA PN.: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI MYSZKÓW, POLEGAJĄCE NA PRZYGOTOWANIU DODATKOWYCH PROJEKTÓW PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY WI/P/110627/2/1 Z DNIA 04.10.2011 R. DLA ZADANIA PN.: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI MYSZKÓW, POLEGAJĄCE NA PRZYGOTOWANIU DODATKOWYCH PROJEKTÓW PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  1. Zgodnie z OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ dla przedmiotowego zadania należało przygotować m.in. materiały do regulacji pasa drogowego oraz mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone w trybie tzw. spec ustawy drogowej. W formularzu Wycena - Załącznik nr 3 do SIWZ Zamawiający zakładał przygotowanie dwóch projektów podziału pod regulację istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej oraz 160 projektów podziału działek w celu wydzielenia projektowanego pasa drogowego drogi wojewódzkiej. 2. W trakcie realizacji projektu po ostatecznym uzgodnieniu geometrii projektowanej obwodnicy ustalono, że konieczne jest wykonanie dodatkowych projektów podziału 230 nieruchomości w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z późniejszymi zmianami oraz 1 dodatkowego projektu podziału w celu regulacji stanu prawnego istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej. 3. Zgodnie z OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ dla przedmiotowego zadania jako materiał wyjściowy należało przyjąć wariant 4 przebiegu drogi, przedstawiony i udostępniony w przygotowanym na zlecenie Zamawiającego opracowaniu: Opracowanie wielowariantowej koncepcji lokalizacji obwodnicy miejscowości Myszków. Wariant 4 wskazany był jako preferowany przez Zamawiającego, biorąc pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, ekonomiczne oraz społeczne. Zakres ww. koncepcji, opracowanej na zlecenie Zamawiającego, nie obejmował jednak szczegółowej analizy rozwiązań technicznych, które przyjęte zostaną docelowo w projekcie budowlanym. Przygotowując koncepcję, Wykonawca dysponuje ograniczonymi materiałami, a dopiero na etapie przygotowania projektu budowlanego wraz ze wszystkimi załącznikami, umożliwiającymi złożenie wniosku do Wojewody Śląskiego o uzyskanie decyzji realizacyjnej, sporządza się mapę do celów projektowych i opracowuje plan sytuacyjny w skali 1:500, który pozwala m.in. na dokładną analizę możliwości zastosowania normatywnych parametrów trasy tj. zachowania minimalnych wartości promieni łuków czy krzywych przejściowych oraz określenie dokładnej ilości działek koniecznych do podziału. Wobec powyższego Zamawiający nie był w stanie przewidzieć ilości działek podlegających podziałowi. 4. Ponadto w trakcie projektowania oraz w wyniku ustaleń ze Starostwem Powiatowym w Myszkowie zaistniała konieczność zaprojektowania dodatkowego skrzyżowania, które obsługiwać będzie strefę aktywności gospodarczej, pomiędzy ulicami Pułaskiego i Szpitalną (umowa WI/B/120412/2/1 z dnia 16.04.2012 r.). Powyższe spowodowało dodatkowo zmianę zajętości terenu oraz konieczność przygotowania dodatkowych projektów podziału działek. 5. Należy podkreślić, że bez przygotowania dodatkowych projektów podziału przedmiotowych działek Zamawiający nie ma możliwości wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tym samym budowa obwodnicy nie jest możliwa. 6. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr. 113 poz. 759 z późn. zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. 7. Należałoby podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Łączna wartość prac nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • TRAKT SP. Z O.O. SP. K., ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice, kraj/woj. śląskie.


Katowice: ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY WI/P/110627/2/1 Z DNIA 04.10.2011 R. DLA ZADANIA PN.: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI MYSZKÓW, POLEGAJĄCE NA PRZYGOTOWANIU DODATKOWYCH PROJEKTÓW PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI.


Numer ogłoszenia: 525586 - 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 512234 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY WI/P/110627/2/1 Z DNIA 04.10.2011 R. DLA ZADANIA PN.: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI MYSZKÓW, POLEGAJĄCE NA PRZYGOTOWANIU DODATKOWYCH PROJEKTÓW PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY WI/P/110627/2/1 Z DNIA 04.10.2011 R. DLA ZADANIA PN.: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI MYSZKÓW, POLEGAJĄCE NA PRZYGOTOWANIU DODATKOWYCH PROJEKTÓW PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TRAKT SP. Z O.O. SP. K., ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 115600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  142188,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  142188,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  142188,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  1. Zgodnie z OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ dla przedmiotowego zadania należało przygotować m.in. materiały do regulacji pasa drogowego oraz mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone w trybie tzw. spec ustawy drogowej. W formularzu Wycena - Załącznik nr 3 do SIWZ Zamawiający zakładał przygotowanie dwóch projektów podziału pod regulację istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej oraz 160 projektów podziału działek w celu wydzielenia projektowanego pasa drogowego drogi wojewódzkiej. 2. W trakcie realizacji projektu po ostatecznym uzgodnieniu geometrii projektowanej obwodnicy ustalono, że konieczne jest wykonanie dodatkowych projektów podziału 230 nieruchomości w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z późniejszymi zmianami oraz 1 dodatkowego projektu podziału w celu regulacji stanu prawnego istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej. 3. Zgodnie z OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ dla przedmiotowego zadania jako materiał wyjściowy należało przyjąć wariant 4 przebiegu drogi, przedstawiony i udostępniony w przygotowanym na zlecenie Zamawiającego opracowaniu: Opracowanie wielowariantowej koncepcji lokalizacji obwodnicy miejscowości Myszków. Wariant 4 wskazany był jako preferowany przez Zamawiającego, biorąc pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, ekonomiczne oraz społeczne. Zakres ww. koncepcji, opracowanej na zlecenie Zamawiającego, nie obejmował jednak szczegółowej analizy rozwiązań technicznych, które przyjęte zostaną docelowo w projekcie budowlanym. Przygotowując koncepcję, Wykonawca dysponuje ograniczonymi materiałami, a dopiero na etapie przygotowania projektu budowlanego wraz ze wszystkimi załącznikami, umożliwiającymi złożenie wniosku do Wojewody Śląskiego o uzyskanie decyzji realizacyjnej, sporządza się mapę do celów projektowych i opracowuje plan sytuacyjny w skali 1:500, który pozwala m.in. na dokładną analizę możliwości zastosowania normatywnych parametrów trasy tj. zachowania minimalnych wartości promieni łuków czy krzywych przejściowych oraz określenie dokładnej ilości działek koniecznych do podziału. Wobec powyższego Zamawiający nie był w stanie przewidzieć ilości działek podlegających podziałowi. 4. Ponadto w trakcie projektowania oraz w wyniku ustaleń ze Starostwem Powiatowym w Myszkowie zaistniała konieczność zaprojektowania dodatkowego skrzyżowania, które obsługiwać będzie strefę aktywności gospodarczej, pomiędzy ulicami Pułaskiego i Szpitalną (umowa WI/B/120412/2/1 z dnia 16.04.2012 r.). Powyższe spowodowało dodatkowo zmianę zajętości terenu oraz konieczność przygotowania dodatkowych projektów podziału działek. 5. Należy podkreślić, że bez przygotowania dodatkowych projektów podziału przedmiotowych działek Zamawiający nie ma możliwości wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tym samym budowa obwodnicy nie jest możliwa. 6. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr. 113 poz. 759 z późn. zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. 7. Należałoby podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Łączna wartość prac nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 51223420120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-12-14
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY WI/P/110627/2/1 Z DNIA 04.10.2011 R. DLA ZADANIA PN.: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI MYSZKÓW, POLEGAJĄCE NA PRZYGOTOWANIU DODATKOWYCH PROJEKTÓW PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI. TRAKT SP. Z O.O. SP. K.
ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice, woj. śląskie
2012-12-21 142 188,00