Krosno Odrzańskie: Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego Rewitalizacji placu przy BZ WBK w Krośnie Odrzańskim


Numer ogłoszenia: 514198 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Krosno Odrzańskie , ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 3835017, faks 068 3835122.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.krosnoodrzanskie.pl/zamówienia publicze


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego Rewitalizacji placu przy BZ WBK w Krośnie Odrzańskim.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.4.1. Lokalizacja - na terenie stanowiącym część terenu działki nr 627/13 o powierzchni około 1975,00m2 przy ul. Poznańskiej w Krośnie Odrzańskim stanowiącego przestrzeń publiczną ograniczoną: - od strony południowo-zachodniej ulicą Poznańską droga krajową nr 26 (teren działki nr 1227), - od strony wschodniej budynkiem mieszkalno - usługowym V kondygnacyjnym przy ul. Poznańskiej nr 21, z siedzibą Banku Zachodniego WBK w parterze budynku ( teren działki nr 624), -od strony północno - wschodniej budynkiem mieszkalno-usługowym V kondygnacyjnym przy ul. Poznańskiej nr 19-19g (teren działek nr 623, 627/47). 1.4.2. Cele projektu: - nadanie charakteru rynku miejskiego placowi przy BZ WBK, - wzrost atrakcyjności i podniesienie estetyki przestrzeni miejskiej, - stworzenie warunków do organizowania imprez, - stworzenie warunków dla rozwoju bazy gastronomicznej. 1.4.3.Opis projektu - wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej o programie funkcjonalno - przestrzennym według załączonej do SIWZ koncepcji zagospodarowania placu, między innymi: a) wyodrębnienie rynku miejskiego z fontanną w części wschodniej opracowania, o powierzchni około 690 m2 (wyodrębnionej w charakterze posadzki placu); b) wyodrębnienie w części środkowej terenu placu o funkcji gastronomicznej z docelowym posadowieniem pawilonu gastronomicznego typu EMIPRO o średnicy 9,00 m; c) zaprojektowanie fontanny posadzkowej typu dry-plaza o wymiarach płyty 5,00 m x 11,00 m z ukrytymi dyszami wodnymi z integrowanym oświetleniem ledowym (24 szt.), instalacją technologiczną fontanny, z obudową konstrukcyjną. Powierzchnia fontanny dostępna dla ruchu pieszego również w trakcie działania dysz wodnych; d) wkomponowanie w przestrzeń rynku i wyeksponowanie -ławeczki z poetą Klabundem; e) adaptacja pomieszczenia podziemnego istniejącego silosu na opał na funkcję maszynowni fontanny ( zlokalizowanego przy szczycie budynku nr 19g); f) zaprojektowanie nawierzchni placów i ciągów pieszych; g) zaprojektowanie elementów zieleni, w tym między innymi nowych zasadzeń; h) zaprojektowanie małej architektury: ławek, koszy na śmieci, elementów informacyjnych (np. tablice), stojaki na rowery; i) zaprojektowanie elementów uzbrojenia elektrycznego terenu, w tym: - linii kablowych elektroenergetycznych oświetlenia zewnętrznego z punktami oświetlenia typu ledowego posadzkowego i na słupach oświetleniowych, - linii kablowych elektroenergetycznych zasilających przyłącze docelowe pawilonu gastronomicznego typu Empiro; - linii kablowych elektroenergetycznych zasilających -słupki energetyczne- na rynku miejskim dla potrzeb zasilania elektrycznego imprez różnego rodzaju, oraz dla zasilania sezonowych dekoracji świetlnych; j) zaprojektowanie odwodnienia terenu z siecią kanalizacji deszczowej; k) zaprojektowanie uzbrojenia podziemnego związanego z funkcjonowaniem fontanny, l) zaprojektowanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do planowanego pawilonu gastronomicznego typu empiro, m) modernizacja istniejącego zadaszonego przejścia pomiędzy budynkami nr 19g i 21 wraz remontem pokrycia zadaszenia. 1.4.4. W ramach zadania zaprojektuj - należy opracować i wykonać niżej wymienione opracowania i czynności: a) mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, b) wystąpić i uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, c) dokumentację geotechniczną, d) inwentaryzację drzewostanu i uzyskać zgodę na wycinkę drzew kolidujących z lokalizacją nowych funkcji placu i urządzeń infrastruktury technicznej, e) inwentaryzację budowlanej istniejącego podziemnego silosu na opał wraz z oceną stanu technicznego, celem adaptacji na podziemne pomieszczenie maszynowni fontanny typu dry-plaza, f/ dokumentację projektową: plan zagospodarowania i projekty budowlano- wykonawcze branżowe z niezbędnymi uzgodnieniami - 4 egz. z wersją elektroniczna, g/ szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 2 egz. z wersją elektroniczna, h/ informację o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 2 egz. z wersją elektroniczną, i/ przedmiar robót - 2 egz. z wersją elektroniczną, j/ kosztorys inwestorski - 2 egz. z wersją elektroniczną, k/ złożyć wniosek i uzyskać decyzję pozwolenia na budowę, m/ wizualizację projektu w wersji papierowej (2 egz.) i elektronicznej (1 egz.), n/ pełnić nadzór autorski w trakcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych 1.4.5. Wymagania zamawiającego - dokumentacja projektowa powinna zawierać oświadczenie o kompletności dostarczonych prac projektowych z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć oraz oświadczenie o możliwości zastosowania materiałów, urządzeń innych niż wskazane w dokumentacji, pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów jakościowych niż wskazane w dokumentacji. Informacje o możliwości zastosowania materiałów, urządzeń innych niż wskazanych w dokumentacji, pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów jakościowych, technologicznych niż wskazane w dokumentacji, winny być zawarte w dokumentacji budowlanej, STWIiR, przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim. 1.4.5. Wszystkie materiały do projektowania jednostka projektująca uzyska we własnym zakresie. 1.4.6. Wykonawca udziela rękojmi z tytułu wad przedmiotu zamówienia na okres 36 miesięcy. 1.4.7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową zgodnie z: . Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1409); . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) . Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462); . Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 mają 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r Nr 130 poz. 1389); . Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); . Innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno - budowlanych, Polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej; Prace składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą starannością, przepisami prawa i uzgodnieniami dokonanymi z Zamawiającym w trakcie realizacji projektu. 1.4.8. Wszystkie materiały do projektowania jednostka projektująca uzyska we własnym.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.00.00.00-8, 71.24.50.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1700 zł.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełniania Wykonawca Zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełniania Wykonawca Zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełniania Wykonawca Zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w formie oświadczenia, w tym minimum: a) osoby (projektant i sprawdzający) posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, architektonicznej, drogowej, b) osoby (projektant i sprawdzający) posiadające uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełniania Wykonawca Zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy niezależnie w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach tj.: - Zmiana terminu realizacji umowy z powodu przedłużenia się uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do tego upoważnione. - Zmiana terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.krosnoodrzanskie.pl/bip/ zamówienia publiczne

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta w Krosnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, 66-600 KrosnoOdrzańskie.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, Budynek A, Biuro Obsługi Interesanta..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Krosno Odrzańskie: Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego Rewitalizacji placu przy BZ WBK w Krośnie Odrzańskim


Numer ogłoszenia: 15610 - 2014; data zamieszczenia: 14.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 514198 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 3835017, faks 068 3835122.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego Rewitalizacji placu przy BZ WBK w Krośnie Odrzańskim.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Lokalizacja - na terenie stanowiącym część terenu działki nr 627/13 o powierzchni około 1975,00 m2 przy ul. Poznańskiej w Krośnie Odrzańskim stanowiącego przestrzeń publiczną ograniczoną: -od strony południowo-zachodniej ulicą Poznańską droga krajową nr 26 (teren działki nr 1227), -od strony wschodniej budynkiem mieszkalno - usługowym V kondygnacyjnym przy ul. Poznańskiej nr 21, z siedzibą Banku Zachodniego WBK w parterze budynku (teren działki nr 624), -od strony północno - wschodniej budynkiem mieszkalno - usługowym V kondygnacyjnym przy ul. Poznańskiej nr 19-19g (teren działek nr 623, 627/47). 2. Cele projektu: - nadanie charakteru rynku miejskiego placowi przy BZ WBK, - wzrost atrakcyjności i podniesienie estetyki przestrzeni miejskiej, - stworzenie warunków do organizowania imprez, - stworzenie warunków dla rozwoju bazy gastronomicznej. 3. Opis projektu - wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej o programie funkcjonalno - przestrzennym według załączonej do SIWZ koncepcji zagospodarowania placu, między innymi: a) wyodrębnienie rynku miejskiego z fontanną w części wschodniej opracowania, o powierzchni około 690 m2 (wyodrębnionej w charakterze posadzki placu); b) wyodrębnienie w części środkowej terenu placu o funkcji gastronomicznej z docelowym posadowieniem pawilonu gastronomicznego typu EMIPRO o średnicy 9,00 m; c) zaprojektowanie fontanny posadzkowej typu dry-plaza o wymiarach płyty 5,00 m x 11,00 m z ukrytymi dyszami wodnymi z integrowanym oświetleniem ledowym (24 szt.), instalacją technologiczną fontanny, z obudową konstrukcyjną. Powierzchnia fontanny dostępna dla ruchu pieszego również w trakcie działania dysz wodnych; d) wkomponowanie w przestrzeń rynku i wyeksponowanie ławeczki z poetą Klabundem; e) adaptacja pomieszczenia podziemnego istniejącego silosu na opał na funkcję maszynowni fontanny ( zlokalizowanego przy szczycie budynku nr 19g); f) zaprojektowanie nawierzchni placów i ciągów pieszych; g) zaprojektowanie elementów zieleni, w tym między innymi nowych zasadzeń; h) zaprojektowanie małej architektury: ławek, koszy na śmieci, elementów informacyjnych (np. tablice), stojaki na rowery; i) zaprojektowanie elementów uzbrojenia elektrycznego terenu, w tym: - linii kablowych elektroenergetycznych oświetlenia zewnętrznego z punktami oświetlenia typu ledowego posadzkowego i na słupach oświetleniowych, - linii kablowych elektroenergetycznych zasilających przyłącze docelowe pawilonu gastronomicznego typu Empiro; - linii kablowych elektroenergetycznych zasilających słupki energetyczne na rynku miejskim dla potrzeb zasilania elektrycznego imprez różnego rodzaju, oraz dla zasilania sezonowych dekoracji świetlnych; j) zaprojektowanie odwodnienia terenu z siecią kanalizacji deszczowej; k) zaprojektowanie uzbrojenia podziemnego związanego z funkcjonowaniem fontanny, l) zaprojektowanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do planowanego pawilonu gastronomicznego typu empiro, m) modernizacja istniejącego zadaszonego przejścia pomiędzy budynkami nr 19g i 21 wraz z remontem pokrycia zadaszenia..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.00.00.00-8, 71.24.50.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.01.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • APA ARCHES Sp. z o. o. Sp. k., ul. Skarbka 14/1, 60-348 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 56286,12 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  34858,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  34858,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  93480,00


 • Waluta:
  PLN.

Ogłoszenie nr 92516 - 2017 z dnia 2017-06-05 r.
Skierniewice: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę tymczasowych budynków kontenerowych dla potrzeb Przedszkola nr 3 oraz utwardzenia terenu przy Przedszkolu nr 3 realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola nr 3 przy ul. Kopernika”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 514198-N-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Skierniewice, krajowy numer identyfikacyjny 000524306, ul. ul. Rynek  1, 96-100  Skierniewice, państwo Polska, woj. łódzkie, tel. +48468345100, faks +48468345151, e-mail k.stepien@um.skierniewice.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.um.skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę tymczasowych budynków kontenerowych dla potrzeb Przedszkola nr 3 oraz utwardzenia terenu przy Przedszkolu nr 3 realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola nr 3 przy ul. Kopernika”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RZP.271.46.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę tymczasowych budynków kontenerowych dla potrzeb Przedszkola nr 3 oraz utwardzenia terenu przy Przedszkolu nr 3 realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola nr 3 przy ul. Kopernika” I. Informacje ogólne 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, strona internetowa: www.bip.um.skierniewice.pl nr telefonu 0-46 834-51-00; 832-57-74 nr faksu 0-46 834-51-51; 0-46 832-57-74, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji na budowę tymczasowych budynków kontenerowych dla potrzeb Przedszkola nr 3 oraz utwardzenia terenu przy Przedszkolu nr 3 realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola nr 3 przy ul. Kopernika” 2. Rodzaj zamówienia: Usługi 3. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony przeprowadzany jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani równoważnych. 6. Zamawiający dopuszcza udzielanie zamówień podobnych: Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień podobnych zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 ustawy pzp. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług stanowić mogą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia. 7. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 08.06.2017r.. Za termin złożenia uznaje się datę osobistego dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Poza ustalonym wyżej terminem Wykonawca zobowiązany jest do stosowania terminów wynikających z ustaleń rad technicznych. 8. Źródła finansowania zadania: Środki własne budżetu Miasta Skierniewice 9. Nazwa zadania, roboty oraz ich lokalizacja Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę tymczasowych budynków kontenerowych dla potrzeb Przedszkola nr 3 oraz utwardzenia terenu przy Przedszkolu nr 3 realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola nr 3 przy ul. Kopernika” 9.1 Wspólny słownik kodów CPV: 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu 71248000–8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 9.2 Zakres prac 9.2.1. W skład zamówienia wchodzi: 9.2.1. sporządzenie dokumentacji zamiennej na budowę tymczasowych budynków kontenerowych dla 200 dzieci wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 9 na działkach ewidencyjnych nr 522, 42/1, 43, 44, 9.2.2. utwardzenie i uporządkowanie terenu zapewniające dojazd i dojście do bramy Przedszkola nr 3 od strony ul. Cichej na działkach ewidencyjnych nr 15/59, 42/2, 9.2.3. złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i/lub zmianę pozwolenia na budowę i/lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych. 9.2.4. projekty budowlane i wykonawcze wszystkich niezbędnych branż, Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie dla w/w opracowań, materiały do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych. 9.2.5. Wykonanie własnym staraniem i na własny koszt wszelkiego rodzaju pomiarów, map, inwentaryzacji oraz innych czynności i dokumentów, a także uzyskanie wszelkich dokumentów i decyzji, w tym decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zgód a także ekspertyz, badań, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa okażą się niezbędne do wykonania i pozwolą Zamawiającemu na realizację zadań. 9.2.6. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. W przypadku wystąpienia braków lub błędów w dokumentacji projektowej, konieczności wykonania dodatkowych opracowań, a także w przypadku konieczności sporządzenia dokumentacji zamiennej, ich wykonania w ramach kwoty umownej wynagrodzenia – nadzoru autorskiego. 9.2.7. Udzielanie pełnych wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowo – kosztorysowej na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w terminie 3 dni od wezwania przez Zamawiającego, faxem lub pocztą elektroniczną. 9.2.8. Opracowanie dokumentacji zaopatrzonej w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z Umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a ponadto, że kosztorysy inwestorskie są aktualne według stanu na dzień podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego ich przekazanie Zamawiającemu. 9.2.9. Usunięcie wad dokumentacji, w tym usunięcie jej braków, dokonanie jej uzupełnień bądź wprowadzenie w niej innych zmian - w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do tej dokumentacji przez Zamawiającego lub inne uprawnione Organy - bez dodatkowego wynagrodzenia. 9.2.10. Zakres zadania inwestycyjnego oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 9 do SIWZ może ulec zmianie, o ile wyniknie to z ustaleń i uzgodnień dokonywanych w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, w szczególności ustaleń z Zamawiającym, na etapie uzgadniania rozwiązań projektowych, gdy zakres przedmiotu zamówienia będzie pozostawał w kolizji z obowiązującymi przepisami prawa lub normami budowlanymi, bądź też z innych przyczyn ich uwzględnienie nie będzie pozwalało na prawidłowe, wedle najlepszej wiedzy Zamawiającego lub Wykonawcy, wykonanie Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie zamienne. 9.2.2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po podpisaniu umowy do wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem o wystawienie stosownego pełnomocnictwa/pełnomocnictw w celu realizacji zamówienia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający udzieli wskazanym przez Wykonawcę osobom - pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego i występowania w jego imieniu przed organami i instytucjami administracyjnymi we wszystkich sprawach formalno-prawnych związanych ze składaniem wniosków, uzyskania niezbędnych pozwoleń, opinii, uzgodnień oraz warunków przyłączeniowych mających na celu wydanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Pełnomocnictwa, o których mowa powyżej nie będą zawierały upoważnienia do zaciągania przez Wykonawcę, czy też wskazane przez niego osoby - jakichkolwiek zobowiązań w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 9.2.3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy będących w jego posiadaniu materiałów źródłowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach uzgodnionych przez Strony. 9.2.4. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolność techniczną lub zawodową potrzebne do realizacji w/w zadania, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia oraz posiada stosowne uprawnienia. 9.2.5. Wykonawca zapewni wykonanie świadczeń objętych Umową z należytą profesjonalną starannością, w sposób zgodny z wymaganiami przepisów prawa i obowiązującymi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także z zachowaniem standardów właściwych dla danej kategorii prac. 9.2.6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego obowiązków wynikających z Umowy. 9.2.7. Wszystkie zaproponowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów prawa. 9.2.8. Zastosowane materiały winny spełniać wymogi prawa budowlanego, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy; wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania. 9.2.9. Zamawiający wymaga, aby opracowanie było kompletnym materiałem, na podstawie którego Zamawiający będzie mógł przeprowadzić postępowanie przetargowe na wykonanie przedmiotowych obiektów. 9.2.10. Zamawiający wymaga aby dokumentacja była sporządzona zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na proces sporządzania oferty, a więc taki, który nie utrudni uczciwej konkurencji, zakazuje się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 9.2.11. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia zostanie spisany protokół nie później niż w terminie 10 dni roboczych po przekazaniu przez Wykonawcę kompletnego przedmiotu zamówienia. UWAGA: Przed rozpoczęciem prac należy przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowy opracowania dokumentacji. 9.3. Zakres ilościowy opracowań 9.3.1. Projekty budowlane - wynikające z przyjętych rozwiązań 6 egz. w wersji papierowej, w tym 2 egz. oryginały będące załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowę, 1 egz. będący kopią w/w egzemplarza, 3 egz. dodatkowe egzemplarze, 2 egz. w wersji elektronicznej – zeskanowane projekty budowlane będące załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowę). Dotyczy to wszystkich niezbędnych branż, 9.3.2. Projekty wykonawcze (5 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej wszystkich niezbędnych branż. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ze sobą w jedną dokumentację zawartości projektu budowlanego i zawartości projektu wykonawczego, pod warunkiem, że będzie on zawierał wszystkie materiały (rysunkowe i opisowe) niezbędne do prawidłowego wykonania poszczególnych zadań. 9.3.3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót (5 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej) – dotyczy wszystkich branż. 9.3.4. Przedmiary robót (3 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie Excel i pdf) – dotyczy wszystkich branż. 9.3.5. Kosztorysy inwestorskie (3 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie Excel i pdf) – dotyczy wszystkich branż, 9.3.6. wszystkie niezbędne materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – odpowiednio według potrzeb i w zależności od przyjętych rozwiązań (6 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej). Dotyczy to wszystkich niezbędnych branż. 9.3.7. wszystkie inne materiały (projekty, dokumentacje, uzgodnienia) nie wymienione a niezbędne dla kompletnego wykonania zamówienia, wynikające z przyjętych rozwiązań przez projektanta. Zamawiający wymaga by Wykonawca przekazał w/w opracowania osobiście w siedzibie Zamawiającego pod adresem Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji Urzędu Miasta Skierniewice ul. Floriana 9; 96-100 Skierniewice. II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnych, kompleksowych, wielobranżowych dokumentacji projektowych budowlanych, wykonawczych i kosztorysowych wraz ze złożeniem wniosku o pozwoleniu na budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, szczegółowo opisanych cz. I pkt 9.2 i 9.3 SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 71200000-0
Dodatkowe kody CPV: 71240000-2, 71221000-3, 71320000-7, 71220000-6, 71400000-2, 71248000-8,
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01/06/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
10050.00

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
PRACOWNIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA ,  joanna.okraska@gmail.com,  {Dane ukryte},  93-410,  Łódź,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
10086.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem
10086.00
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
10086.00

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Adres: ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
woj. lubuskie
Dane kontaktowe: email: r.slupski@krosnoodrzanskie.pl
tel: 683 835 017
fax: 683 835 122
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-12-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 51419820130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-12-10
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 5 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.krosnoodrzanskie.pl/zamówienia publicze
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta w Krosnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, 66-600 KrosnoOdrzańskie
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę tymczasowych budynków kontenerowych dla potrzeb Przedszkola nr 3 oraz utwardzenia terenu przy Przedszkolu nr 3 realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola nr 3 przy ul. Kopernika PRACOWNIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA
Łódź
2017-06-05 10 086,00