Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Łodzi na lata 2013 - 2018


Numer ogłoszenia: 51465 - 2013; data zamieszczenia: 05.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Łodzi na lata 2013 - 2018.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa polegająca na opracowaniu programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013 - 2018, zwanego dalej Programem, w zakresie zgodnym z treścią rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498).


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.74.20.00-0, 90.74.22.00-2, 90.74.24.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 29.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał główne usługi polegające na usługach w zakresie ochrony przed hałasem środowiskowym, w tym: 1. minimum 1 projekt dotyczący analizy klimatu akustycznego lub rozwiązań z zakresu ograniczania i ochrony środowiska przed hałasem od źródeł hałasu przemysłowego (takich jak.: program ochrony środowiska przed hałasem, raport i ocena oddziaływania inwestycji na środowisko w zakresie akustyki środowiskowej, przegląd ekologiczny inwestycji w zakresie akustyki środowiskowej, analiza porealizacyjna inwestycji w zakresie akustyki środowiskowej, projekt ochrony akustycznej w środowisku naturalnym, ocena skuteczności istniejących rozwiązań ograniczających hałas w zakresie akustyki środowiskowej - zawierających w swej treści analizę akustyczną oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny ze wskazaniem graficznym jego zasięgu, wykonanym za pomocą programu do obliczeń i modelowania hałasu środowiskowego, w którym model obliczeniowy wykorzystuje algorytmy zalecane Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku) oraz, 2. minimum 2 projekty dotyczące analizy klimatu akustycznego lub rozwiązań z zakresu ograniczania i ochrony środowiska przed hałasem od źródeł hałasu komunikacyjnego, zarówno drogowego jak i szynowego (takich jak.: program ochrony środowiska przed hałasem, raport i ocena oddziaływania inwestycji na środowisko w zakresie akustyki środowiskowej, przegląd ekologiczny inwestycji w zakresie akustyki środowiskowej, analiza porealizacyjna inwestycji w zakresie akustyki środowiskowej, projekt ochrony akustycznej w środowisku naturalnym, ocena skuteczności istniejących rozwiązań ograniczających hałas w zakresie akustyki środowiskowej - zawierających w swej treści analizę akustyczną oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny ze wskazaniem graficznym jego zasięgu, wykonanym za pomocą programu do obliczeń i modelowania hałasu środowiskowego, w którym model obliczeniowy wykorzystuje algorytmy zalecane Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. (w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku) oraz, 3. - minimum 1 strategiczną mapę hałasu wykonaną w oparciu o art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.) i opracowanej zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2002/49/WE lub - minimum 1 aktualizację ww. mapy strategicznej wykonanych z wykorzystaniem metod obliczeniowych i pomiarowych oraz w oparciu o przetwarzanie danych z wykorzystaniem technik GIS, obejmującej swym zakresem opracowanie cyfrowych map rozkładu hałasu oraz map konfliktów akustycznych, dla minimum dwóch źródeł hałasu: komunikacyjnego (drogowego lub szynowego) oraz przemysłowego dla całej powierzchni miasta o ilości mieszkańców minimum 100 tysięcy w środowisku oprogramowania do tworzenia cyfrowych map hałasu LIMA firmy Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft GmbH lub równoważnego, tj. posiadającego m.in. niżej wymienione cechy: - model geometryczny i akustyczny zapisywany jest w pliku *.BNA (wewnętrzny format danych oprogramowania do tworzenia cyfrowych map akustycznych), - w przypadku zmian modelu akustycznego w jego fragmencie, oprogramowanie umożliwia zaktualizowanie modelu poprzez wykonywanie obliczeń tylko dla analizowanego fragmentu, - oprogramowanie realizuje obliczenia fragmentów modelu akustycznego uwzględniając źródła zlokalizowane na obszarach sąsiednich, jednakże zapewniającego transfer danych wynikowych do oprogramowania LIMA (oprogramowanie LIMA 7812 posiadane przez Zamawiającego zostało zakupione w trybie z wolnej ręki na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr ZT/1046/06 z dnia 27.03.2006 r.) Uwaga Zamawiający stawiając powyższy warunek udziału w postępowaniu skorzystał z możliwości wynikającej z § 1 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane poprzez: - określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie tj. głównych usług rozumianych przez Zamawiającego jako usługi polegające na usługach w zakresie ochrony przed hałasem środowiskowym, - wskazanie usług, dla których Zamawiający wymaga załączenia do oferty dowodów, potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, tj. usług, opisanych w pkt. 5.1.2 SIWZ; Zamawiający uzna, że powyższy warunek udziału w postępowaniu jest spełniony a Wykonawca gwarantuje należyte wykonanie udzielanego zamówienia, gdy wszystkie wykazane przez Wykonawcę usługi wykonał należycie;


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia: 1. conajmniej jednym akustykiem posiadającym doświadczenie w zakresie akustyki środowiska, polegającym na udziale w pracach związanych ze sporządzeniem co najmniej jednego programu ochrony środowiska przed hałasem lub jego aktualizacji, wykonanych w oparciu o art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz zgodnym z treścią rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498), dla miasta o ilości mieszkańców co najmniej 250 tysięcy oraz co najmniej 3 analiz akustycznych lub rozwiązań z zakresu ograniczania i ochrony środowiska przed hałasem od źródeł hałasu przemysłowego, drogowego i szynowego (takich jak.: program ochrony środowiska przed hałasem, raport i ocena oddziaływania inwestycji na środowisko w zakresie akustyki środowiskowej, przegląd ekologiczny inwestycji w zakresie akustyki środowiskowej, analiza porealizacyjna inwestycji w zakresie akustyki środowiskowej, projekt ochrony akustycznej w środowisku naturalnym, ocena skuteczności istniejących rozwiązań ograniczających hałas w zakresie akustyki środowiskowej - zawierających w swej treści analizę akustyczną oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny ze wskazaniem graficznym jego zasięgu, wykonanym za pomocą programu do obliczeń i modelowania hałasu środowiskowego, w którym model obliczeniowy wykorzystuje algorytmy zalecane Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. (w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku) oraz, 2. co najmniej jedną osobą pełniącą funkcje kierownika zespołu projektu, posiadającą doświadczenie w koordynowaniu prac przy tworzeniu co najmniej jednej strategicznej mapy hałasu wykonanej w oparciu o art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.) i opracowanej zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2002/49/WE lub przynajmniej jednej aktualizacji ww. mapy strategicznej z wykorzystaniem metod obliczeniowych i pomiarowych oraz w oparciu o przetwarzanie danych z wykorzystaniem technik GIS, obejmującej swym zakresem opracowanie cyfrowych map rozkładu hałasu oraz map konfliktów akustycznych, dla minimum dwóch źródeł hałasu: komunikacyjnego (drogowego lub szynowego) oraz przemysłowego dla całej powierzchni miasta o ilości mieszkańców minimum 250 tysięcy w środowisku oprogramowania do tworzenia cyfrowych map hałasu LIMA firmy Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft GmbH lub równoważnego, tj. posiadającego m.in. niżej wymienione cechy: - model geometryczny i akustyczny zapisywany jest w pliku *.BNA (wewnętrzny format danych oprogramowania do tworzenia cyfrowych map akustycznych), - w przypadku zmian modelu akustycznego w jego fragmencie, oprogramowanie umożliwia zaktualizowanie modelu poprzez wykonywanie obliczeń tylko dla analizowanego fragmentu, - oprogramowanie realizuje obliczenia fragmentów modelu akustycznego uwzględniając źródła zlokalizowane na obszarach sąsiednich, jednakże zapewniającego transfer danych wynikowych do oprogramowania LIMA (oprogramowanie LIMA 7812 posiadane przez Zamawiającego zostało zakupione w trybie z wolnej ręki na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr ZT/1046/06 z dnia 27.03.2006 r.) oraz, 3. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii dla zakresów określonych w art. 43 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity w Dz.U. z 2010 r Nr 193, poz. 1287 ze zm.). Uwaga Jeżeli dana osoba posiada doświadczenie oraz wymagane uprawnienia Zamawiający dopuszcza by wskazać taką osobę jako potwierdzającą spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 5.1.4 SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt.III.4.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem terminu ich wystawienia o którym mowa w pkt.III.4.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie III.4.3.1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie III.4.2 i III.4.4 musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt. III.4 , mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.04.2013 godzina 10:30, miejsce: Sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje: -zawarcia umowy ramowej, -składania ofert wariantowych, - rozliczania w walutach obcych, - aukcji elektronicznej, - dynamicznego systemu zakupów, - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, - udzielania zamówień uzupełniających, - prawa opcji. Wartość szacunkowa zamóweinia wynosi 387 500,00 PLN netto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia zawarcia umowy do 29 listopada 2013 r. Termin opracowania projektu Programu - 12 lipca 2013 r. Termin opracowania końcowej wersji Programu i portalu internetowego Mapa Akustyczna Łodzi (MAŁ) - 15 listopada 2013 r..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Łodzi na lata 2013 - 2018


Numer ogłoszenia: 88861 - 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 51465 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Łodzi na lata 2013 - 2018.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa polegająca na opracowaniu programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013 - 2018, zwanego dalej Programem, w zakresie zgodnym z treścią rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.74.20.00-0, 90.74.24.00-2, 90.74.24.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o., ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
 • Akustix Sp. z o. o., ul. Rubież 46 C5/115, 61-612 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 387500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  303810,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  121770,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  303810,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-04-15
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 5146520130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-04-05
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 228 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90742000-0 Usługi związane z nadmiernym hałasem
90742200-2 Usługi w zakresie ochrony przed hałasem
90742400-4 Usługi doradcze w zakresie nadmiernego hałasu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Łodzi na lata 2013 - 2018 DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa, woj. mazowieckie
2013-05-24 151 905,00
Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Łodzi na lata 2013 - 2018 Akustix Sp. z o. o.
ul. Rubież 46 C5/115, 61-612 Poznań, woj. wielkopolskie
2013-05-24 151 905,00