Ogłoszenie nr 515244-N-2019 z dnia 2019-02-19 r.

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych: Zlecenie ekspertyzy wariantowej wprowadzenia strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej (LEZ) w Krakowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Przedmiot umowy wykonany zostanie w ramach projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Projekt współfinansowany jest ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych, krajowy numer identyfikacyjny 35155435300000, ul. plac Wszystkich Świętych   3-4 , 31-004  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48126161508, e-mail info@um.krakow.pl, faks +48126161236.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20896


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20896


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 18a pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz. 1020 z póżn. zm.), Zamawiający dopuszcza składanie ofert – sekcja III.7) pkt A.1 ogłoszenia – w niniejszym postępowaniu oraz oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.3) ogłoszenia pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej podpisanych własnoręcznym podpisem.
Adres:
Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Kancelaria Magistratu (parter), stanowisko nr 1.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zlecenie ekspertyzy wariantowej wprowadzenia strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej (LEZ) w Krakowie

Numer referencyjny:
OR-10.271.144.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Zlecenie ekspertyzy wariantowej wprowadzenia strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej (LEZ) w Krakowie”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 8 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej w ogłoszeniu "specyfikacją").


II.5) Główny kod CPV:
73000000-2

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, w wysokości nieprzekraczającej 100% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych usług – w stosunku do opisanych w niniejszym postępowaniu w szczególności we wzorze umowy (załącznik nr 8 do specyfikacji). Warunki, na jakich będą udzielone ww. zamówienia, będą odpowiadały warunkom określonym w niniejszym postępowaniu we wzorze umowy wraz z załącznikami.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-12-10
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-10


II.9) Informacje dodatkowe:
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności specjalisty w branży inżynieryjnej drogowej, specjalisty w branży modelowania komputerowego w zakresie ochrony środowiska, specjalisty ds. analiz ruchowych oraz specjalisty w branży inżynierii i ochrony środowiska, ponieważ wykonywanie tych czynności polega na świadczeniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Uwaga! Powyższy wymóg zatrudnienia nie dotyczy składających ofertę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zobowiążą się do osobistego świadczenia ww. prac oraz wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego świadczenia tych prac na rzecz spółki, w takim zakresie w jakim ww. osoby zapewnią osobistą realizację zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj.: 1. w zakresie zdolności technicznej i zawodowej: posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), należycie wykonali co najmniej: 1.1. dwa zamówienia polegające na modelowaniu rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu przy zastosowaniu modelu eulerowskiego lub gaussowskiego, oraz 1.2. dwa zamówienia polegające na wykonaniu opracowania albo ekspertyzy albo analizy z zakresu ochrony powietrza, tj. a) programu ochrony powietrza lub b) planu gospodarki niskoemisyjnej, przy czym każde zamówienie z pkt 1.1. i 1.2., powinno dotyczyć obszaru miasta o liczbie ludności powyżej 200 tys. 2. w zakresie dysponowania osobami skierowanymi do wykonania zamówienia, dysponują: 2.1. specjalistą w branży inżynieryjnej drogowej, który łącznie: a) posiada wykształcenie wyższe techniczne; b) posiada doświadczenie w zakresie projektowania organizacji ruchu, potwierdzone wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu), co najmniej jednego opracowania (koncepcji lub projektu) z zakresu organizacji ruchu na sieci drogowej, obejmującego minimum 10 odcinków dróg, co najmniej klasy lokalnej; 2.2. specjalistą w branży modelowania komputerowego w zakresie ochrony środowiska, który łącznie: a) posiada wykształcenie wyższe techniczne; b) posiada doświadczenie w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, potwierdzone wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu), co najmniej jednego opracowania dotyczącego modelowania jakości powietrza przy zastosowaniu modelu eulerowskiego lub gaussowskiego, w skali miasta o liczbie ludności powyżej 200 tys. lub obszaru województwa, 2.3. specjalistą ds. analiz ruchowych, który łącznie: a) posiada wykształcenie wyższe techniczne; b) posiada doświadczenie w wykonaniu analiz ruchowych, przy wykorzystaniu programów komputerowych (np. VISUM), potwierdzone wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu), co najmniej jednej analizy ruchu dla miasta o liczbie ludności powyżej 200 tys. lub obszaru województwa; 2.4. specjalistą w branży inżynierii i ochrony środowiska, który łącznie: a) posiada wykształcenie wyższe techniczne; b) posiada doświadczenie z zakresu branży inżynierii i ochrony środowiska, potwierdzone wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu), co najmniej jednego opracowania dotyczącego stref ograniczania niskiej emisji lub poprawy jakości powietrza w zakresie rozwiązań komunikacyjnych. UWAGA: Zamawiający dopuszcza by jedna (ta sama) osoba skierowana do realizacji zamówienia łączyła w sobie kwalifikacje i doświadczenie wymagane powyżej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się tą samą osobą w ramach spełnienia wymagań, o których mowa w punktach 2.1. - 2.4. wraz z podaniem tych samych opracowań w ramach posiadanego doświadczenia, o ile wskazywane opracowania będą odpowiadały wymogom poszczególnych warunków wymaganych dla osób o określonych specjalizacjach.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz usług (wzór) wykonanych nie wcześniej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5A i 5B do specyfikacji, na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w sekcji III.1.3) pkt 1 ogłoszenia, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za realizację usług, na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w sekcji III.1.3) pkt 2. ogłoszenia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
A. W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1. Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. Pełnomocnictwo umocowujące do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. B. W celu ewentualnego uzyskania punktów w kryteriach oceny ofert, o których mowa w pkt 19.1.2. – 19.1.5 specyfikacji, dotyczących dodatkowego doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie: Wykaz dodatkowego doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do specyfikacji, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli dotyczy. UWAGA: Zamawiający wymaga wskazania tych samych osób zarówno w celu uzyskania punktów w kryteriach oceny ofert, jak i wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3) pkt 2 ogłoszenia. C. Oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.3) ogłoszenia, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, w odniesieniu do określonego warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.1.3) ogłoszenia - jeżeli dotyczy. Zgodnie z art. 22a ustawy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceniając, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy. D. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w terminie trzech dni od daty zamieszczenia na stronie http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20896 informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć, bez dodatkowego wezwania oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, który złożył w postępowaniu odrębną ofertę albo o przynależności do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli w postępowaniu odrębne oferty. Zamawiający w załączniku nr 3 do specyfikacji zamieścił wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z którego może skorzystać Wykonawca. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwagi: 1. Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty. 2. W przypadku Wykonawców, którzy nie należą do żadnej grupy kapitałowej (co oznacza brak powiązań zarówno kapitałowych jak i osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.), Zamawiający dopuszcza złożenie ww. oświadczenia wraz z ofertą. W przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji podmiotowej Wykonawcy, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego. E. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie komisji) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 2. W takim przypadku - oprócz dokumentów wymienionych w sekcji III.3, III.5 i III.7 ogłoszenia - Wykonawcy wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w niniejszej sekcji pkt. E.1. ogłoszenia. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3. Zdolności techniczne i zawodowe Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, muszą spełniać łącznie. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają: 4.1. każdy z osobna oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wskazane w sekcji III.3 ogłoszenia oraz dokument wskazany w niniejszej sekcji pkt D ogłoszenia, 4.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wskazane w sekcji III.3 ogłoszenia oraz dokumenty wskazane w sekcji III.5.1) ogłoszenia składają ci z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają warunek, na potwierdzenie którego wymagany jest dany dokument, 4.3. dokumenty wskazane w niniejszej sekcji pkt A.2., pkt B i pkt C ogłoszenia – jeżeli dotyczy. 4.4. dokument, o którym mowa w niniejszej sekcji pkt A.1. ogłoszenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Dodatkowe doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia - specjalisty branży inżynieryjnej drogowej10,00
Dodatkowe doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia - specjalisty branży modelowania komputerowego w zakresie ochrony środowiska10,00
Dodatkowe doświadczenie osoby skierowanej do realizacji - specjalisty ds. analiz ruchowych10,00
Dodatkowe doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia - specjalisty branży inżynierii i ochrony środowiska10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w § 13 wzoru umowy (załącznik nr 8 do specyfikacji).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-03-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, zgodnie z pkt 13 specyfikacji.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510071426-N-2019 z dnia 11-04-2019 r.
Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych: Zlecenie ekspertyzy wariantowej wprowadzenia strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej (LEZ) w Krakowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot umowy wykonany zostanie w ramach projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Projekt współfinansowany jest ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 515244-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 35155435300000, ul. plac Wszystkich Świętych   3-4, 31-004  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48126161508, e-mail info@um.krakow.pl, faks +48126161236.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.krakow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zlecenie ekspertyzy wariantowej wprowadzenia strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej (LEZ) w Krakowie.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
OR-10.271.144.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest „Zlecenie ekspertyzy wariantowej wprowadzenia strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej (LEZ) w Krakowie”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 8 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej w ogłoszeniu "specyfikacją").

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
73000000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA:
Zlecenie ekspertyzy wariantowej wprowadzenia strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej (LEZ) w Krakowie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
406506.06

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ATMOTERM S.A.
Email wykonawcy: office@atmoterm.pl
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 45-031
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
233700.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 233700.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 233700.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
Uzupełnienie do sekcji IV.7): podwykonawca - International Management Services Sp. z o.o., ul. Felicjanek 4/10,31-104 Kraków. Zakres: 1. Analiza i ocena możliwości wprowadzenia SOEK (w zakresie symulacji ruchu i związanych z tym analiz dla określonych wariantów, przy użyciu oprogramowania PTV VISUM). 2. Propozycje oznakowania strefy i pojazdów, organizacja ruchu w strefie oraz wyznaczenie alternatywnych tras przejazdu. 3. Propozycja sposobu kontroli pojazdów wjeżdżających do strefy. 4. Analiza i propozycje rozwiązania kwestii mieszkańców, którzy posiadają pojazdy o normie niespełniającej żadnych kryteriów (w zakresie konsultacji i ew. propozycji rozwiązań tymczasowych dla pojazdów nie spełniających wymogów wjazdu do strefy). 5. Analiza kosztów i korzyści związanych z wprowadzeniem SOEK (w zakresie oszacowania kosztów transportu, wypadków, związanych z wprowadzeniem SOEK). 6. Koszty wprowadzenia i utrzymania SOEK (w zakresie konsultacji i oszacowania kosztów inwestycyjnych i operacyjnych (koszty rocznego utrzymania) związanych z wprowadzeniem SOEK). Uzupełnienie do sekcji IV.2): wartość obejmuje zamówienia z art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: aszczechowicz@zis.krakow.pl
tel: 0-12 616-64-40
fax: 0-12 616-64-00
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-02-28
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 515244-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: OR-10.271.144.2018
Data publikacji zamówienia: 2019-02-19
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://www.bip.krakow.pl
Informacja dostępna pod: https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20896
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
73000000-2 (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zlecenie ekspertyzy wariantowej wprowadzenia strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej (LEZ) w Krakowie. ATMOTERM S.A.
Opole
2019-04-07 233 700,00