Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 516033-N-2019 z dnia 2019-02-27 r.

Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej: Świadczenie usług związanych z kompleksową obsługą administracyjno – finansową projektów: • „Motoryzacja moja pasja” nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 • „Akademia umiejętności ” nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 • „Pracuj w branży HoReCa” nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Projekty: Pracuj w branży HoReCa nr RPLD.11.03.01-10-0042/17, Motoryzacja moja pasja nr RPLD.11.03.01-10-0038/17, Akademia umiejętności nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe,

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, krajowy numer identyfikacyjny 18809600000000, ul. ul. Zwolińskiego  46 , 96-200  Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 815 41 41, e-mail zsceziu@hoga.pl, faks 46 815 41 41.
Adres strony internetowej (URL): http://rawa-kopernik.pl/bip/
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://rawa-kopernik.pl/bip/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://rawa-kopernik.pl/bip/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Oferty pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami SIWZ
Adres:
Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka-SEKRETARIAT


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług związanych z kompleksową obsługą administracyjno – finansową projektów: • „Motoryzacja moja pasja” nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 • „Akademia umiejętności ” nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 • „Pracuj w branży HoReCa” nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

Numer referencyjny:
ZS-CEZiU-RP-1/1/5224/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z kompleksową obsługą administracyjno – finansową projektów: • „Motoryzacja moja pasja” nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 • „Akademia umiejętności ” nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 • „Pracuj w branży HoReCa” nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ i stanowi jej integralną część. 3. Przedmiot zamówienia podzielono na następujące części: Cześć 1. Kompleksowa obsługa administracyjno – finansowa projektu nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 „Motoryzacja moja pasja” o wartości całkowitej 1 586 867,00 PLN, liczba uczestników min. 80 Cześć 2. Kompleksowa obsługa administracyjno – finansowa projektu nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 „Akademia umiejętności ” o wartości całkowitej 1 993 687,20 PLN, liczba uczestników min. 140 Cześć 3. Kompleksowa obsługa administracyjno – finansowa projektu nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 „Pracuj w branży HoReCa” o wartości całkowitej 1 504 416,00 PLN, liczba uczestników min. 120 4. Zadanie będzie obejmowało świadczenie dla Zamawiającego usług w zakresie zarządzania Projektem zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego oraz aktualnymi wytycznymi w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem świadczonych usług będzie zapewnienie właściwej realizacji Projektu, w tym m.in. zapewnienie terminowej realizacji zadań, osiągnięcie założonego poziomu wskaźników rezultatu i produktów oraz prawidłowej sprawozdawczości i rozliczenia Projektu 5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązanych do współpracy z Zamawiającym w ramach spotkań bezpośrednich. 6. świadczenie usług związanych z kompleksową obsługą administracyjno – finansową każdego z projektów będzie realizowane w oparciu o 4-osobowy zespół, w skład którego wchodzić będą: a) Koordynator projektu b) Asystenta koordynatora projektu c) Asystent finansowy d) Koordynator ds. kursów zawodowych


II.5) Główny kod CPV:
79421000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
75112100-5
72224000-1
79420000-4
79200000-6
79414000-9
75121000-0
79131000-1
79500000-9
79600000-0II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2020-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający stawia minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia potencjału technicznego Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje do realizacji każdej części zamówienia, osobami spełniającymi warunki odnośnie każdego stanowiska, przy czym wszystkie wymagania dla osoby na danym stanowisku muszą być spełnione łącznie: Poniższe wymagania dotyczą wszystkich części zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia do każdej części dysponować będzie 4-osobowym zespołem, w skład którego wchodzić będą specjaliści posiadający wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do realizacji projektu, w tym co najmniej osoby o następujących kwalifikacjach (wszystkie wymagania dla osoby na danym stanowisku muszą być spełnione łącznie): a) Koordynator projektu: • posiada wykształcenie wyższe, • posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w koordynowaniu projektów współfinansowanych z EFS lub EFRR, w których pełnił funkcję kierownika/koordynatora • posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie sporządzania wniosków o płatność, w tym co najmniej rok pracy w systemie SL2014 w ramach projektów współfinansowanych z UE, • poświadczy znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, • poświadczy umiejętność obsługi obsługa komputera - MS Office: Word, Excel, Power Point • poświadczy udział w szkoleniu dotyczącym zasad realizacji projektów w ramach EFS 2014-2020 i zasad ich rozliczania. • jest dyspozycyjny (t.j. ma możliwość wykonywania zlecenia w Biurze Projektu w czasie dostosowanym do potrzeb UP oraz na każde wezwanie Zamawiającego). b) Asystenta koordynatora projektu: • posiada wykształcenie wyższe, • posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie sporządzania wniosków o płatność, w tym co najmniej rok pracy w systemie SL2014 w ramach projektów współfinansowanych z UE, • poświadczy znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, • poświadczy umiejętność obsługi obsługa komputera - MS Office: Word, Excel, Power Point • poświadczy udział w szkoleniu dotyczącym zasad realizacji projektów w ramach EFS 2014-2020 i zasad ich rozliczania. • jest dyspozycyjny (t.j. ma możliwość wykonywania zlecenia w Biurze Projektu w czasie dostosowanym do potrzeb UP oraz na każde wezwanie Zamawiającego). c) Asystent finansowy: • wykształcenie wyższe z zakresu administracji lub finansów, • posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości • posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania i sprawozdawczości finansowej projektów współfinansowanych ze środków europejskich; • biegłe funkcjonowanie w środowisku WINDOWS, • poświadczy znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,  poświadczy umiejętność obsługi obsługa komputera - MS Office: Word, Excel d) Koordynator ds. kursów zawodowych: • posiada wykształcenie wyższe, • posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w organizacji i obsłudze kursów zawodowych • poświadczy umiejętność obsługi obsługa komputera - MS Office: Word, Excel • jest dyspozycyjny (t.j. ma możliwość wykonywania zlecenia w Biurze Projektu w czasie dostosowanym do potrzeb UP oraz na każde wezwanie Zamawiającego).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie przez Zamawiającego wezwany i przedstawi następujące dokumenty i oświadczenia: A) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p.; B) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na załączniku nr 6 do SIWZ); w przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz; niniejsze oświadczenie należy złożyć w oryginale, b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, na załączniku nr 5 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
doświadczenie personelu40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług. Wykonawca może zmienić te osoby na prośbę tych osób oraz z przyczyn niezależnych od nich, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, zwolnienie) przy czym osoby zastępujące pierwotnie wskazane osoby w potencjale kadrowym będą musiały posiadać uprawnienia nie gorsze od nich, 2) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób z powodu niewywiązywania się tych osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia oraz wystąpienia innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji osób wskazanych do realizacji usług), skutkujących koniecznością zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, Warunkiem dopuszczenia nowych osób do realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy jest akceptacja Zamawiającego, 3) dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku, gdy wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca (art. 144 ust. 1 pkt 4) lit. a), b) ustawy). 4) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 5) dopuszczalna jest zmiana umowy gdy wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, 6) dopuszczalna jest zmiana umowy gdy ulegnie zmianie wynagrodzenie w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 142 ust. 5 ustawy Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia z uzasadnieniem zmian oraz dowodami potwierdzającymi wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia. 1) zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu do umowy i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa pkt 7 ppkt 6, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego oświadczenia 2) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy, za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy dopuszcza się dokonanie zmian umowy, które nie są istotne w rozumienia art. 144 ust. 1 lit e ustawy. Dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie polegająca na obniżeniu kwoty rozliczanej umową proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń zgodnie z regułą proporcjonalności (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017r.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-03-07, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym oferty, wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Kompleksowa obsługa administracyjno – finansowa projektu nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 „Motoryzacja moja pasja”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie będzie obejmowało świadczenie dla Zamawiającego usług w zakresie zarządzania Projektem Motoryzacja moja pasja nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego oraz aktualnymi wytycznymi w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem świadczonych usług będzie zapewnienie właściwej realizacji Projektu, w tym m.in. zapewnienie terminowej realizacji zadań, osiągnięcie założonego poziomu wskaźników rezultatu i produktów oraz prawidłowej sprawozdawczości i rozliczenia Projektu Świadczenie usług związanych z kompleksową obsługą administracyjno – finansową projektu będzie realizowane w oparciu o zespół, w skład którego wchodzić będą: a) Koordynator projektu b) Asystenta koordynatora projektu c) Asystent finansowy d) Koordynator ds. kursów zawodowych

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
79421000-1, 79420000-4, 72224000-1, 79200000-6, 79414000-9, 75112100-5, 75121000-0, 79131000-1, 79500000-9, 79600000-0


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie kadry40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Kompleksowa obsługa administracyjno – finansowa projektu nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 „Akademia umiejętności ”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie będzie obejmowało świadczenie dla Zamawiającego usług w zakresie zarządzania Projektem Akademia umiejętności nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego oraz aktualnymi wytycznymi w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem świadczonych usług będzie zapewnienie właściwej realizacji Projektu, w tym m.in. zapewnienie terminowej realizacji zadań, osiągnięcie założonego poziomu wskaźników rezultatu i produktów oraz prawidłowej sprawozdawczości i rozliczenia Projektu Świadczenie usług związanych z kompleksową obsługą administracyjno – finansową projektu będzie realizowane w oparciu o zespół, w skład którego wchodzić będą: a) Koordynator projektu b) Asystenta koordynatora projektu c) Asystent finansowy d) Koordynator ds. kursów zawodowych

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
79421000-1, 79420000-4, 72224000-1, 79200000-6, 79414000-9, 75112100-5, 75121000-0, 79131000-1, 79500000-9, 79600000-0


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie kadry40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
Kompleksowa obsługa administracyjno – finansowa projektu nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 „Pracuj w branży HoReCa”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie będzie obejmowało świadczenie dla Zamawiającego usług w zakresie zarządzania Projektem Pracuj w branży HoReCa nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego oraz aktualnymi wytycznymi w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem świadczonych usług będzie zapewnienie właściwej realizacji Projektu, w tym m.in. zapewnienie terminowej realizacji zadań, osiągnięcie założonego poziomu wskaźników rezultatu i produktów oraz prawidłowej sprawozdawczości i rozliczenia Projektu Świadczenie usług związanych z kompleksową obsługą administracyjno – finansową projektu będzie realizowane w oparciu o zespół, w skład którego wchodzić będą: a) Koordynator projektu b) Asystenta koordynatora projektu c) Asystent finansowy d) Koordynator ds. kursów zawodowych

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
79421000-1, 79420000-4, 72224000-1, 79200000-6, 79414000-9, 75112100-5, 75121000-0, 79131000-1, 79500000-9, 79600000-0


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie kadry40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510138284-N-2019 z dnia 07-07-2019 r.
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej: świadczenie usług związanych z kompleksową obsługą administracyjno – finansową projektów: • „Motoryzacja moja pasja” nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 • „Akademia umiejętności ” nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 • „Pracuj w branży HoReCa” nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekty• „Motoryzacja moja pasja” nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 •„Akademia umiejętności ” nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 • „Pracuj w branży HoReCa” nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 realizowane przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 516033-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, Krajowy numer identyfikacyjny 18809600000000, ul. ul. Zwolińskiego  46, 96-200  Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 815 41 41, e-mail zsceziu@hoga.pl, faks 46 815 41 41.
Adres strony internetowej (url): http://rawa-kopernik.pl/bip/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

świadczenie usług związanych z kompleksową obsługą administracyjno – finansową projektów: • „Motoryzacja moja pasja” nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 • „Akademia umiejętności ” nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 • „Pracuj w branży HoReCa” nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z kompleksową obsługą administracyjno – finansową projektów: • „Motoryzacja moja pasja” nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 • „Akademia umiejętności ” nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 • „Pracuj w branży HoReCa” nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe. Przedmiot zamówienia podzielono na następujące części: Cześć 1. Kompleksowa obsługa administracyjno – finansowa projektu nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 „Motoryzacja moja pasja” Cześć 2. Kompleksowa obsługa administracyjno – finansowa projektu nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 „Akademia umiejętności ” Cześć 3. Kompleksowa obsługa administracyjno – finansowa projektu nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 „Pracuj w branży HoReCa”

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
79421000-1


Dodatkowe kody CPV:
79420000-4, 72224000-1, 75112100-5, 79500000-9, 72224000-1, 79600000-0
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Cześć 1. Kompleksowa obsługa administracyjno – finansowa projektu nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 „Motoryzacja moja pasja”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
157901.43

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: USŁUGI FINANSOWO - KSIĘGOWE
Email wykonawcy: wlodek.matysiak@op.pl
Adres pocztowy: Cielądz 110/I/13
Kod pocztowy: 96-214
Miejscowość: Cielądz
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
86258.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 86258.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 86258.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Cześć 2. Kompleksowa obsługa administracyjno – finansowa projektu nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 „Akademia umiejętności ”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
157901.43

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: USŁUGI FINANSOWO - KSIĘGOWE
Email wykonawcy: wlodek.matysiak@op.pl
Adres pocztowy: Cielądz 110/I/13
Kod pocztowy: 96-214
Miejscowość: Cielądz
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
150952.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 150952.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 150952.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Cześć 3. Kompleksowa obsługa administracyjno – finansowa projektu nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 „Pracuj w branży HoReCa”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
157901.43

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: USŁUGI FINANSOWO - KSIĘGOWE
Email wykonawcy: wlodek.matysiak@op.pl
Adres pocztowy: Cielądz 110/I/13
Kod pocztowy: 96-214
Miejscowość: Cielądz
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
129380.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 129380.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 129380.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zsceziu@hoga.pl
tel: 46 815 41 41
fax: 46 815 41 41
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-03-07
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 516033-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZS-CEZiU-RP-1/1/5224/2019
Data publikacji zamówienia: 2019-02-27
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://rawa-kopernik.pl/bip/
Informacja dostępna pod: http://rawa-kopernik.pl/bip/
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Cześć 1. Kompleksowa obsługa administracyjno – finansowa projektu nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 „Motoryzacja moja pasja” USŁUGI FINANSOWO - KSIĘGOWE
Cielądz 110/I/13 , 96-214 Cielądz, woj.
2019-03-08 86 258,00
Cześć 2. Kompleksowa obsługa administracyjno – finansowa projektu nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 „Akademia umiejętności ” USŁUGI FINANSOWO - KSIĘGOWE
Cielądz 110/I/13 , 96-214 Cielądz, woj.
2019-03-08 150 952,00
Cześć 3. Kompleksowa obsługa administracyjno – finansowa projektu nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 „Pracuj w branży HoReCa” USŁUGI FINANSOWO - KSIĘGOWE
Cielądz 110/I/13 , 96-214 Cielądz, woj.
2019-03-08 129 380,00