Ogłoszenie nr 516819-N-2017 z dnia 2017-05-25 r.

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy: DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I MASZYN BIUROWYCH - SPRAWA NR 65/2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejNazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

I. 1) NAZWA I ADRES:
13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 34090727700000, ul. ul. Czwartaków  3 , 86-300   Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00, e-mail 13wog.przetargi@ron.mil.pl, faks 261 48 32 22.
Adres strony internetowej (URL): www.13wog.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.13wog.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.13wog.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać tylko w formie pisemnej i identyfikacją sprawy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
Adres:
13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, budynek nr 1, pomieszczenie nr 7, ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I MASZYN BIUROWYCH - SPRAWA NR 65/2017

Numer referencyjny:
65/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych zgodnie z rodzajem przedmiotu zamówienia i w ilościach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w Załączniku Nr 2 do SIWZ i wymaganiami określonymi w Rozdziale III SIWZ. 2. Miejsce realizacji dostawy: magazyn 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Grudziądzu, ul. Czwartaków 3. 3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania Zamawiającego następująco: 1) wszystkie dostarczone materiały eksploatacyjne (oryginalne i równoważne jeśli takie będzie zawierać oferta) muszą być:  fabrycznie nowe, wysokiej jakości, do wytworzenia których zastosowano nieużywane wcześniej części i komponenty, oraz do produkcji których nie użyto składników poprzednio eksploatowanych, uzupełnianych, przerabianych bądź przetwarzanych (dopuszcza się jedynie wykorzystanie plastikowej obudowy z recyklingu), żaden z produktów nie może pochodzić z regeneracji;  kasety z tonerem (w przypadku produktów oryginalnych oraz równoważnych o ile były zaoferowane przez Wykonawcę) nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku, opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (Wykonawca winien zagwarantować pełną kompatybilność z oprogramowaniem danego urządzenia, informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera).  opakowane w oryginalne opakowania producenta z widocznym logo, symbolem produktu, terminem przydatności do użytku, ponadto każdy materiał eksploatacyjny winien posiadać oryginalne i fabrycznie zamknięte zewnętrzne kartonowe opakowanie zawierające logo i nazwę producenta, opis zawartości i oznaczenie numerem katalogowym produktu - symbolem umożliwiający jednoznaczną identyfikację producenta oraz modelu materiału eksploatacyjnego (oznaczenia powinny być umieszczone na opakowaniach zewnętrznych oraz bezpośrednio na kasecie z tonerem oraz tuszem) i posiadać listę kompatybilności (typ drukarek, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych, do stosowania w których są przeznaczone). Dodatkowo materiały eksploatacyjne powinny być fabrycznie opakowane bezpośrednio w sposób chroniący kasetę z tonerem oraz tusz po wyjęciu z opakowania zewnętrznego (opakowania wewnętrzne). Opakowania jednostkowe przedmiotu zamówienia powinny posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, winny być oznakowane w języku polskim oraz zawierać co najmniej informacje: numer katalogowy, termin ważności / przydatności do użycia. Każda kaseta z tonerem i tuszem powinna być wyposażona w zabezpieczenia umożliwiające rozpoznanie czy materiał eksploatacyjny był otwierany / używany;  materiały eksploatacyjne równoważne muszą posiadać elementy elektroniczne dające właściwe i bezbłędne komunikaty przy pracy (informacja o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tuszu/tonera – o ile dotyczy) oraz nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu, muszą być to oryginalne i markowe zamienniki, które charakteryzują się takimi samymi lub lepszymi parametrami jakości i wydajności wydruku/kopiowania jak materiały eksploatacyjne dedykowane dla danej drukarki/kopiarki przez jej producenta;  posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem i tuszem, do wytworzenia, których zastosowano nieużywane wcześniej części i komponenty,  kompatybilne z urządzeniami wskazanymi przez Zamawiającego (Załącznik nr 1 do umowy), do których są przeznaczone, o parametrach nie gorszych niż produkty oryginalne (tzn. materiał eksploatacyjny fabrycznie nowy pochodzący od producenta urządzeń, do których są przeznaczone) w zakresie pojemności, wydajności i jakości spełniać wszystkie parametry opisane lub określone przez podany symbol materiału eksploatacyjnego oryginalnego.  wyprodukowane najpóźniej w ostatnim kwartale poprzedzającym datę dostawy. 2) Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych tuszy i tonerów, posiadających pojemności startowe; 3) materiały eksploatacyjne powinny być wolne od wad technicznych i charakteryzować się dobrą jakością wykonania tzn. być o parametrach nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego i nie mogą mieć śladów użytkowania i uszkodzenia oraz zapewnią bezawaryjną, bezproblemową pracę materiału eksploatacyjnego w urządzeniu drukującym. 4) Wykonawca musi zagwarantować jakość wydruku polegającą na równomiernym zaczernieniu/barwieniu drukowanego teksu czy grafiki, jednakowe nasycenie barw na całym wydruku, brak szarych/ kolorowych smug na nośniku w miejscach nie przeznaczonych do drukowania (100% bieli w miejscach niezadrukowanych). Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu wymagań przedmiotowych zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ 4. Wszystkie oferowane przez Wykonawcę produkty stanowiące przedmiot zamówienia (wyszczególnione w Załączniku nr 1 do umowy) winny być dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej pod rygorem uznania, że Wykonawca nienależycie wykonał postanowienia umowy i w konsekwencji podjęcia dalszych działań w sprawie przez Zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SIWZ (art. 30 ust. 4 Ustawy) pod warunkiem, że mają one nie gorsze parametry od oryginalnych, które wskazał Zamawiający (o ile dotyczy). 1) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego winien złożyć oświadczenie, że „oferuje produkty równoważne” wraz z określeniem pozycji asortymentu, których powyższe dotyczy oraz jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ (podstawa prawna art. 30 ust. 5 Ustawy) i w niniejszym Rozdziale, poprzez złożenie: a) oświadczenia, że Wykonawca oferuje produkty równoważne w stosunku do wymagań zawartych w Załączniku nr 1 do SIWZ z podaniem nazwy producenta produktu równoważnego w treści Załącznika nr 5 do SIWZ; b) oświadczenie Wykonawcy lub producenta, że parametry techniczne i jakościowe oferowanych przez niego materiałów eksploatacyjnych są równoważne do materiałów eksploatacyjnym wymienionych przez Zamawiającego w Formularzu ofertowym – Załączniku Nr 1 do SIWZ, złożonego w treści Załącznika nr 5 do SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie załączy oświadczenia jak powyżej (nie oznaczy, że dana pozycja asortymentowa stanowi produkt równoważny w treści oferty) uznaje się, że zaoferowane przez niego materiały są oryginalnymi. 2) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą a zaoferuje produkty równoważne w stosunku do oryginalnych – pożądanych przez Zamawiającego zobowiązany będzie do potwierdzenia jakości każdego produktu równoważnego przed zawarciem umowy - poprzez przedłożenie na 3-dni robocze przed datą podpisania umowy kopii / wydruku potwierdzonego za zgodność z oryginałem certyfikatu niezależnego podmiotu poświadczającego zgodność produktu równoważnego z normami ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do monochromatycznych drukarek i kserokopiarek laserowych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, a w przypadku oferowanego tuszu z normami ISO/IEC 24711 lub ISO/IEC 24712. (z oznaczeniem, której pozycji asortymentowej Załącznika nr 1 do SWIZ dany certyfikat dotyczy). W przypadku uznania przez Zamawiającego, iż z dokumentów nie wynika aby zostały potwierdzone jako zgodne z wymaganiami umowy parametry lub dokumenty będą budzić wątpliwości co do ich treści i/lub opisanych parametrów, Wykonawca w terminie 3-dni roboczych od daty pozyskania informacji od Zamawiającego przedstawi wyczerpujący i wiarygodny materiał potwierdzający wymagane parametry. Brak jednoznaczności dokumentów lub prawidłowych dokumentów w wyznaczonym terminie może spowodować brak zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub uznanie, iż Zamawiający został wprowadzony w błąd na etapie toczącego się postępowania gdyż oferta nie jest zgodna faktycznie z SIWZ. W przypadku, gdy zostanie dostarczony produkt, do którego dokumenty przedłożone uprzednio się nie odnoszą Zamawiający uzna nienależyte wykonanie umowy z prawem do zwrotu dostawy do Wykonawcy. Ciężar udowodnienia, że dostarczany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego dla danego urządzenia spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego do udowodnienia parametrów jakościowych danego produktu. Wymagania powyższe wynikają z częstotliwości i skali występowania dotychczasowych uszkodzeń sprzętu i maszyn drukujących w wyniku stosowania materiałów równoważnych, unieruchomień sprzętu, braku możliwości naprawy, konieczności podejmowania czynności dodatkowych serwisów i oczyszczania sprzętu (w wyniku m.in. nieszczelnych pojemników, zabrudzeń drukowania i zaniżonej wydajności). 6. Zgodnie z treścią art. 34 ust. 5 ustawy PZP (prawo opcji) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu podstawowego zamówienia o ilości wynikające z uzasadnionych bieżących potrzeb Zamawiającego. Rzeczywista ilość sztuk zamawianego asortymentu i jego rodzaj w ramach prawa opcji jest w pełni uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego (ilości sztuk asortymentu wskazane w Wykazie cenowym - Załącznik nr 1 do umowy – kolumna ”zakres opcji” są ilościami szacunkowymi, podanymi orientacyjnie) oraz posiadanych środków finansowych. Dostawy będą świadczone sukcesywnie w asortymencie i w wysokości rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy na podstawie każdorazowo złożonego zamówienia maksymalnie do łącznej wartości 81 863,73 zł brutto, zgodnie z warunkami umowy i cenami jednostkowymi wyszczególnionymi w Załączniku nr 1 do umowy. Przedmiot zamówienia wynikający z prawa opcji Wykonawca będzie zobowiązany realizować w okresie obowiązywania umowy, w terminie do 14 dni roboczych od dnia każdorazowo złożonego przez Zamawiającego zamówienia. Zamówienia będą składane faksem lub elektronicznie, gdzie Zamawiający określi rodzaj asortymentu i zamawianą ilość wynikającą z bieżących potrzeb Zamawiającego. Realizacja uprawnienia jak wyżej nie stanowi zmiany umowy, nie wymaga sporządzenia każdorazowego aneksu ale będzie przez Służbę Sprzętu Łączności i Informatyki pisemnie udokumentowana. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w wypadku braku realizacji umowy z uwzględnieniem prawa opcji. Prawo Zamawiającego do skorzystania z opcji dodatkowych ilości zamówienia obejmuje cały okres obowiązywania umowy. 7. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 2 do SIWZ stanowiący „Ogólne Warunki Umowy”.


II.5) Główny kod CPV:
30125110-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
30192113-6
30124300-7II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: NIE DOTYCZY

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2017-11-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2017-11-30


II.9) Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków przez Wykonawców
Informacje dodatkowe NIE DOTYCZY

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków przez Wykonawców
Informacje dodatkowe NIE DOTYCZY

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków przez Wykonawców
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: NIE DOTYCZY

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

NIE DOTYCZY

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

NIE DOTYCZY

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

NIE DOTYCZY

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

NIE DOTYCZY

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia i nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. łącząc się w konsorcja albo tworząc spółki cywilne. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w formie oryginału pełnomocnictwa do działania innych/ej osób/y w jego imieniu lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa. 3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 ust. 12 Ustawy). 4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 Ustawy oraz 16–20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie będzie podlegać wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione jak powyżej przez Wykonawcę. 5. Każdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert następujących dokumentów: 1) Formularz ofertowy – według wzoru określonego Załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) Oświadczenie potwierdzające wymagania przedmiotowe Zamawiającego - według wzoru określonego Załącznikiem nr 6 do SIWZ; 3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru określonego Załącznikiem nr 3 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. 4) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych – dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale III ust. 5 SIWZ – według wzoru określonego Załącznikiem nr 5 do SIWZ. 5) Pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa – o ile dotyczy. 6. Celem wykazania, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 13 Ustawy, każdy Wykonawca, który złożył ofertę przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego – www.13wog.pl, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może (o ile dotyczy) przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Druk oświadczenia, o którym mowa stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. 7. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 4 300,00 zł. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą, określony w Rozdziale IX. 3. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy. Oferta Wykonawcy, który odmówi wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą podlega odrzuceniu z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a Ustawy. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 5. W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w Rozdziale VIII ust. 4 pkt. 2-5 SIWZ, z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY 25 1010 1078 0105 5913 9120 0000 W przypadku, gdy Wykonawca załącza do składanej oferty dowód wpłaty wadium wówczas Zamawiający zaleca złożenie go w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 7. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 4 pkt 2-5 SIWZ, należy: zdeponować w formie oryginału w kasie Zamawiającego – budynek nr 20 pokój nr 1 przed upływem terminu do składania ofert (Zamawiający dopuszcza przesłanie oryginału dokumentu za pośrednictwem poczty, dokument należy przesłać na adres Zamawiającego z dopiskiem „KASA” – numer sprawy), natomiast kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy zaleca się załączyć do składanej oferty (Kasa czynna jest: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 –13.00). lub dołączyć oryginał dokumentu do oferty. 8. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy oraz numer rachunku (dotyczy formy pieniężnej), na który należy zwrócić wadium. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU). 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy (osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy), który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP (art. 46 oraz art. 148 Ustawy).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
NIE DOTYCZY


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
NIE DOTYCZY


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
NIE DOTYCZY

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
NIE DOTYCZY

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: NIE DOTYCZY
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: NIE DOTYCZY
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): NIE DOTYCZY
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: NIE DOTYCZY
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: NIE DOTYCZY
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
NIE DOTYCZY


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
CENA30,00
Termin realizacji10,00
Rodzaj materiału eksploatacyjnego60,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
NIE DOTYCZY
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
NIE DOTYCZY
Informacje dodatkowe
NIE DOTYCZY


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
NIE DOTYCZY
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
NIE DOTYCZY
Wstępny harmonogram postępowania:
NIE DOTYCZY
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
NIE DOTYCZY

Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
NIE DOTYCZY
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
NIE DOTYCZY
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
NIE DOTYCZY
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
NIE DOTYCZY
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
NIE DOTYCZY
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
NIE DOTYCZY

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
NIE DOTYCZY

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
NIE DOTYCZY

Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w okolicznościach i przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 3, pkt. 5, pkt. 6 Ustawy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
NIE DOTYCZY

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

NIE DOTYCZY

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-06-08, godzina: 09.30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
NIE DOTYCZY
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Wykonawca w tym celu może wydzielić z oferty dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm) oraz złożyć wyjaśnienie z jakich okoliczności i faktów wynika konieczność ochrony informacji zastrzeżonych jako „tajemnica przedsiębiorstwa” i jaką wartość gospodarczą te informacje stanowią oraz czy są one w jakikolwiek sposób dostępne dla innych podmiotów. Dokumenty te należy złożyć w ofercie, w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie z dopiskiem „POUFNE - tylko do wglądu komisji przetargowej”. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa mogą oznaczać, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP w zakresie rażąco niskiej ceny, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemną „ZMIANĘ OFERTY” przed upływem terminu składania ofert, złożoną według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie zamkniętej, odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA OFERTY” z danymi Wykonawcy, oznaczeniem postępowania, o którym mowa w ust. 6. Koperta oznaczona klauzulą „ZMIANA OFERTY” zostanie otworzona przy otwieraniu oferty Wykonawcy podczas jawnej sesji otwarcia ofert i zostanie dołączona do oferty. 3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy z załączonym dokumentem, z którego wynika umocowanie do reprezentacji. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 4. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy. Kopertę należy opisać hasłem: „OFERTA PRZETARGOWA: „ DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I MASZYN BIUROWYCH – sprawa numer 65/2017 nie otwierać do dnia 08.06.2017 r. do godziny 10.00.” Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). Brak prawidłowego oznakowania może spowodować uznanie przez Zamawiającego otrzymania zwykłej korespondencji nie stanowiącej oferty w postępowaniu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Adres: ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: 13wog.przetargi@ron.mil.pl
tel: 261 48 32 90, 261 48 32 00
fax: 261 48 32 22
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-06-07
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 516819-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: 65/2017
Data publikacji zamówienia: 2017-05-24
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 175 dni
Wadium: 4300 ZŁ
Szacowana wartość* 143 333 PLN  -  215 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 30%
WWW ogłoszenia: www.13wog.pl
Informacja dostępna pod: www.13wog.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30192113-6 Wkłady drukujące