Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO POLEGAJĄCE NA WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI DAWNEJ DK 69 zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 I DAWNA DK 69 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE OD 15 STYCZNIA 2016 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 R., (UMOWA Z DNIA 29 GRUDNIA 2015 R., NR WD/P/151104/1/1).


Numer ogłoszenia: 51727 - 2016; data zamieszczenia: 10.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO POLEGAJĄCE NA WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI DAWNEJ DK 69 zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 I DAWNA DK 69 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE OD 15 STYCZNIA 2016 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 R., (UMOWA Z DNIA 29 GRUDNIA 2015 R., NR WD/P/151104/1/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie cząstkowym wielkopowierzchniowym uszkodzonej nawierzchni poprzez rozbiórkę nawierzchni i ułożenie w tym miejscu nowej nawierzchni mineralno-asfaltowej grubości 4 cm. Remont na wyznaczonych odcinkach dawnej DK 69 na terenie powiatu żywieckiego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 17 listopada 2015 r. nr 309902-2015, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 I DAWNA DK 69 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE OD 15 STYCZNIA 2016 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 R., zawarł informację o następującej treści: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować roboty i usługi tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym. W ramach zamówienia uzupełniającego, Zamawiający zamierza wykonać wielkopowierzchniową naprawę nawierzchni dawnej DK 69. Znaczna część nawierzchni jezdni dawnej drogi krajowej nr 69 przedstawia znaczne zużycie eksploatacyjne. Jezdnia charakteryzuje się bardzo dużą liczbą spękań, deformacji oraz łat (roboty związane z miejscowym uzupełnieniem ubytków w nawierzchni jezdni przeprowadzane w okresie ostatnich kilku lat). Pojawiające się często wykruszenia w nawierzchni mogą powodować powstawanie drgań oraz dużego hałasu wywoływanego przez przejeżdżające pojazdy ciężarowe. W związku z powyższym wykonanie wielkopowierzchniowej naprawy nawierzchni jest ekonomicznie i technicznie uzasadnione. Odcinki zostały wyznaczone z uwzględnieniem najgorszego stanu nawierzchni, tak aby początek i koniec odcinka łączył się z nawierzchnią w stanie dobrym. Niezbędnym staje się wykonanie robót polegających na likwidacji zagrożenia na jezdni tj. likwidacji deformacji, spękań, nierówności itp. na całym w/w obszarze. Wykonanie w/w robót w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na w/w drodze oraz choć w części zaspokoi oczekiwania lokalnej społeczności. Remont cząstkowy wielkopowierzchniowy uszkodzonej nawierzchni polegający na rozbiórce nawierzchni i ułożeniu w tym miejscu nowej nawierzchni mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm (15 220,0 m2). Prace należy wykonać zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót przy zachowaniu przepisów BHP. Wartość zamówień uzupełniających przewidziano do 50% wartości zamówienia podstawowego. Wartość w/w zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 479 125,60 zł (netto) co stanowi 4,51% wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • KONSORCJUM FIRM LIDER: STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE SP. Z O.O. PARTNER: STRABAG SP. Z O.O. ul. Parzniewska 10 (Parter) 05-800 Pruszków, Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO POLEGAJĄCE NA WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI DAWNEJ DK 69 zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 I DAWNA DK 69 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE OD 15 STYCZNIA 2016 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 R., (UMOWA Z DNIA 29 GRUDNIA 2015 R., NR WD/P/151104/1/1).


Numer ogłoszenia: 56827 - 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 51727 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO POLEGAJĄCE NA WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI DAWNEJ DK 69 zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 I DAWNA DK 69 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE OD 15 STYCZNIA 2016 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 R., (UMOWA Z DNIA 29 GRUDNIA 2015 R., NR WD/P/151104/1/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie cząstkowym wielkopowierzchniowym uszkodzonej nawierzchni poprzez rozbiórkę nawierzchni i ułożenie w tym miejscu nowej nawierzchni mineralno-asfaltowej grubości 4 cm. Remont na wyznaczonych odcinkach dawnej DK 69 na terenie powiatu żywieckiego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.05.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONSORCJUM FIRM LIDER: STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE SP. Z O.O. PARTNER: STRABAG SP. Z O.O. ul. Parzniewska 10 (Parter) 05-800 Pruszków, Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 479125,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  589324,49


 • Oferta z najniższą ceną:
  589324,49
  / Oferta z najwyższą ceną:
  589324,49


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 17 listopada 2015 r. nr 309902-2015, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 I DAWNA DK 69 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE OD 15 STYCZNIA 2016 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 R., zawarł informację o następującej treści: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować roboty i usługi tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym. W ramach zamówienia uzupełniającego, Zamawiający zamierza wykonać wielkopowierzchniową naprawę nawierzchni dawnej DK 69. Znaczna część nawierzchni jezdni dawnej drogi krajowej nr 69 przedstawia znaczne zużycie eksploatacyjne. Jezdnia charakteryzuje się bardzo dużą liczbą spękań, deformacji oraz łat (roboty związane z miejscowym uzupełnieniem ubytków w nawierzchni jezdni przeprowadzane w okresie ostatnich kilku lat). Pojawiające się często wykruszenia w nawierzchni mogą powodować powstawanie drgań oraz dużego hałasu wywoływanego przez przejeżdżające pojazdy ciężarowe. W związku z powyższym wykonanie wielkopowierzchniowej naprawy nawierzchni jest ekonomicznie i technicznie uzasadnione. Odcinki zostały wyznaczone z uwzględnieniem najgorszego stanu nawierzchni, tak aby początek i koniec odcinka łączył się z nawierzchnią w stanie dobrym. Niezbędnym staje się wykonanie robót polegających na likwidacji zagrożenia na jezdni tj. likwidacji deformacji, spękań, nierówności itp. na całym w/w obszarze. Wykonanie w/w robót w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na w/w drodze oraz choć w części zaspokoi oczekiwania lokalnej społeczności. Remont cząstkowy wielkopowierzchniowy uszkodzonej nawierzchni polegający na rozbiórce nawierzchni i ułożeniu w tym miejscu nowej nawierzchni mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm (15 220,0 m2). Prace należy wykonać zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót przy zachowaniu przepisów BHP. Wartość zamówień uzupełniających przewidziano do 50% wartości zamówienia podstawowego. Wartość w/w zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 479 125,60 zł (netto) co stanowi 4,51% wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 5172720160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-05-10
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO POLEGAJĄCE NA WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI DAWNEJ DK 69 zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 94 KONSORCJUM FIRM LIDER: STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE SP. Z O.O. PARTNER: STRABAG SP. Z O.O. ul. Parzniewska 10 (Parter) 05-800 Pruszków
Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław, woj. dolnośląskie
2016-05-20 589 324,00