Warszawa: Dostawa mleka i jego przetworów oraz artykułów tłuszczowych dla Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie


Numer ogłoszenia: 517560 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" , ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8366662, faks 22 8366662.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.dpsbudowlani.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Dom Pomocy Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa mleka i jego przetworów oraz artykułów tłuszczowych dla Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
dostawa mleka i jego przetworów oraz artykułów tłuszczowych w okresie 02.01.2014 - 30.09.2014.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.50.00.00-3, 15.40.00.00-2, 15.54.00.00-5, 15.51.00.00-6, 15.53.00.00-2, 15.55.00.00-8, 15.43.10.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 9.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadanie ważnego zezwolenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej na dostawę mleka i jego przetworów


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • realizacja co najmniej jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 60 000,00zł oraz wielkości i charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadanie co najmniej jednego środka transportu przeznaczonego do przewozu środków spożywczych nietrwałych


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- oświadczenie o spełnianiu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, - ważne zezwolenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej zezwalające na dostawę mleka i jego przetworów, - formularz ofertowy, - kalkulacja cenowa, - oświadczenie wykonawcy, że stosuje zasady systemu HACCP

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.dpsbudowlani.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.dpsbudowlani.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.12.2013 godzina 12:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Budowlani, 01-128 Warszawa, ul. Elekcyjna 6, pokój nr 1 sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 518662 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
517560 - 2013 data 12.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej "Budowlani", ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8366662, fax. 22 8366662.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV 4.4.).

 • W ogłoszeniu jest:
  19.12.2013 godzina 12:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Budowlani, 01-128 Warszawa, ul. Elekcyjna 6, pokój nr 1 sekretariat.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  19.12.2013 godzina 12:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Budowlani, 01-128 Warszawa, ul. Elekcyjna 6, pokój nr 1 sekretariat.


Warszawa: Dostawa mleka i jego przetworów oraz artykułów tłuszczowych dla Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie


Numer ogłoszenia: 11280 - 2014; data zamieszczenia: 10.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 517560 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani", ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8366662, faks 22 8366662.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka organizacyjna pomocy społecznej samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa mleka i jego przetworów oraz artykułów tłuszczowych dla Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa mleka i jego przetworów oraz artykułów tłuszczowych w okresie 02.01.2014 - 30.09.2014r..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.50.00.00-3, 15.40.00.00-2, 15.54.00.00-5, 15.51.00.00-6, 15.53.00.00-2, 15.55.00.00-8, 15.43.10.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Mleczarski Sp. z o.o. w Płońsku z/s w Skarżynie, al. Lipowa 6 Skarżyn, 09-100 Płońsk, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 57377,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  63048,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  63048,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  66537,40


 • Waluta:
  PLN.

Ogłoszenie nr 103616 - 2017 z dnia 2017-07-03 r.
Chorzów: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania obiektu w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 7 na potrzeby Centrum Integracji Międzypokoleniowej – obiekt zabytkowy zarejestrowany u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem A/430/15
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 517560-N-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, krajowy numer identyfikacyjny 27625530600000, ul. Rynek  1, 41500   Chorzów, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 324 165 000, faks 32 4165639, 32 4165640, e-mail bzp@chorzow.eu
Adres strony internetowej (URL): www.chorzow.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania obiektu w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 7 na potrzeby Centrum Integracji Międzypokoleniowej – obiekt zabytkowy zarejestrowany u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem A/430/15

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RZP.271.397.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres niniejszego opracowania obejmuje cały budynek a w szczególności: 1. zmiany funkcjonalne związane z budową nowych ścianek działowych oraz przesunięciem otworów drzwiowych w ścianach nośnych, z założeniem nadproży oraz związane z tym roboty remontowe, 2. renowacja elewacji, 3. rekonstrukcja ogrodzenia od strony ulicy Dąbrowskiego, ze względu na zły stan techniczny elementów murowanych, wtórne przęsła stalowe, wtórną bramę stalową oraz przesunięcie granicy działki od strony południowo-zachodniej, 4. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian piwnic , 5. pogłębienie kilka pomieszczeń piwnicznych o ok. 34 cm z wykonaniem nowych warstw posadzkowych, w tym izolacji termicznej i przeciwwilgociowej , 6. przebudowa schodów do piwnicy, 7. przesunięcie kilku stopni schodowych na klatce parteru , 8. budowa platformy hydraulicznej dla osób niepełnosprawnych obsługującej: piwnice, parter, I piętro, z wycięciem dwóch otworów w stropach, 9. montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych , 10. wykonanie nowego stropu nad pomieszczeniem I piętra ze względu na zmianę sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia biurowe oraz zaplecze socjalne, 11. odtworzenie okien w sali widowiskowej, 12. remont pomieszczeń, 13. wymiana części stolarki drzwiowej wewnętrznej, 14. dostosowanie do aktualnych przepisów p. pożarowych, 15. przebudowa schodów zewnętrznych z sali widowiskowej, 16. utwardzenie nawierzchni placu wewnętrznego. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z opracowanym przedmiarem robót , specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową . Przedmiot zamówienia obejmuje dostosowanie obiektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV: 45111100-9, 45400000-1, 45311200-2, 45332000-3, 45233250-6,
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:


IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
3719487.60

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy


Oferta z najniższą ceną/kosztem

>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem


Waluta:


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Adres: Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@dpsbudowlani.pl
tel: 228 366 662
fax: 228 366 662
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-12-18
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 51756020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-12-11
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 9 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.dpsbudowlani.pl
Informacja dostępna pod: www.dpsbudowlani.pl oraz w siedzibie Zamawiającego
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
15400000-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15431000-8 Margaryna i podobne produkty
15500000-3 Produkty mleczarskie
15510000-6 Mleko i śmietana
15530000-2 Masło
15540000-5 Produkty serowarskie
15550000-8 Klasyfikowane produkty mleczarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość