Ogłoszenie nr 518029-N-2017 z dnia 2017-05-25 r.

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe: Remont hali obrabiarek oraz sal zajęć w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach przy ul. Sokolskiej 26 w ramach projektu „Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w ŚLTZN w Katowicach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w ŚLTZN w Katowicach

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzi: Pełnomocnik Zamawiającego: Michał Słota, dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 23.05.2017r. dyrektora Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach udzielonego w trybie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.). Adres do korespondencji: ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice.

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, krajowy numer identyfikacyjny 27016042100000, ul. ul. Sokolska  26 , 40086   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 3511923, 3511922, e-mail ka@sltzn.katowice.pl, faks 0-32 3511923.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.cuw.katowice.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.cuw.katowice.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Składanie ofert w niniejszym przetargu nieograniczonym może się odbywać wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
40-040 Katowice, ul. Wita Stwosza 7, kancelaria


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont hali obrabiarek oraz sal zajęć w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach przy ul. Sokolskiej 26 w ramach projektu „Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w ŚLTZN w Katowicach”

Numer referencyjny:
ZP/372/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem i modernizacją hali obrabiarek oraz sal zajęć w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach przy ul. Sokolskiej 26 w ramach projektu „Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w ŚLTZN w Katowicach”, w szczególności: - remont części pomieszczeń dydaktycznych (parter i I piętro), - remont posadzki hal obrabiarek (parter). 2.1.2. ZAKRES ZAMÓWIENIA: 2.1.2.1. BRANŻA BUDOWLANA 2.1.2.1.1. Wymiana posadzki betonowej w hali t.j. sala nr 5a,15, 16, 16a, 17, 17a  wykonanie podbudowy z tłucznia łamanego z zagęszczeniem,  wykonanie warstwy chudego betonu,  wykonanie izolacja z folii PE,  wykonanie płyty żelbetowej ze zbrojeniem rozproszonym z mechanicznym zatarciem na gładko,  pokrycie powierzchni posadzki żywicą epoksydowo-poliuretanową,  wykonanie dylatacji posadzki oraz zdylatować konstrukcje słupów żelbetowych od posadzki wykonując nacięcia w „karo”. 2.1.2.1.2. Remont posadzki betonowej sala nr 5, 5b, 6, 20  profilowanie powierzchni zaprawami typu PCC z zastosowaniem warstwy szczepnej,  pokrycie powierzchni posadzki żywicą epoksydowo-poliuretanową,  wykonanie dylatacji posadzki oraz zdylatować konstrukcje słupów żelbetowych od posadzki wykonując nacięcia w „karo”. 2.1.2.1.3. Remont posadzki w salach dydaktycznych - (sale: 01, 02, 03, 04, 04a, 06, 07, 8, 8a, 11, 12, 13, 14, 18, 19,23,24)  wykonanie posadzki cementowej,  powierzchnie posadzek wykończyć płytkami ceramicznymi z cokolikiem przyściennym, 2.1.2.1.4. Wykonanie stropu żelbetowego - nad salą 21  wykonanie żelbetowych stóp fundamentowych,  montaż stalowych słupów z kształtowników HEB oraz stalowych rygli z kształtowników IPE,  wykonanie żelbetowej płyty stropowej,  pokrycie powierzchni posadzki żywicą epoksydowo-poliuretanową, 2.1.2.1.5. Ściany wygradzające hale obrabiarek – sale : 05,15, 16, 17  mocowanie blach montażowych do posadzki,  montaż pionowych słupów z profili zamkniętych do blach,  usztywnienie pionowych słupków profilami zamkniętymi,  montaż ścianek z płyt g-k pomiędzy pionowymi słupami. 2.1.2.1.6. Wykonanie przeszklonych ścian działowych:  z nieotwieranymi oknami i niesymetrycznie osadzonymi drzwiami sale: 01, 02, 03, 11, 12, 22,  z nieotwieranymi oknami sale: 18,19. 2.1.2.1.7. Wykonanie sufitów podwieszonych sale: 8, 8a, 20, 11, 12, 14, 18, 19, 22  na stelażach metalowych układanych w rozstawie co 60 cm,  ułożenie paneli i lamp oświetleniowych oraz kratek wentylacyjnych w suficie podwieszonym. 2.1.2.1.8. Wykonanie nadproży - nad wejściem pomiędzy salą 21 a salą: 16a  nadproże żelbetowe nad nowo projektowanym otworem drzwiowym. 2.1.2.1.9. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych - we wszystkich salach dydaktycznych i pracowniach  montaż płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na zaprawie na paskach. 2.1.2.1.10. Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi istniejących instalacji sala 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 24. 2.1.2.1.11. Wykończenie parapetów płytkami ceramicznymi - we wszystkich salach dydaktycznych i pracowniach objętych opracowaniem. 2.1.2.1.12. Montaż nawietrzaków w oknach - we wszystkich salach dydaktycznych i pracowniach objętych opracowaniem. 2.1.2.1.13. Montaż ościeży i skrzydeł nowych drzwi - sala: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 13, 14, 18, 19,22. 2.1.2.1.14. Montaż wentylatorów - sala : 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 08a,09, 10,11, 12, 13, 18, 19 22, 23,24. 2.1.2.1.15. Wymurowanie ścianek z cegły zamurowanie otworów - sala: 01, 02, 03, 4a, 06, 13,14,23,14,19. 2.1.2.1.16. Malowanie ścian i sufitów ( płyty g-k i tynki) - sala 01, 02, 03, 04, 04a, 06, 07,08, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18,19,, 23WC, 24, 2.1.2.1.17. WC dla niepełnosprawnych - sala 23  wykonanie kanalizacji,  montaż sanitariatów i uchwytów dla niepełnosprawnych,  montaż drzwi wejściowych dla niepełnosprawnych,  wyklejenie ścian płytkami ceramicznymi. 2.1.2.1.18. Demontaż i ponowny montaż (na wibroizolatowach) obrabiarek. 2.1.2.1.19. Demontaż i ponowny montaż szafek narzędziowych -12 szt. ( ciężar ok 300kg/szt.) oraz stołu traserskiego - 1 szt. ( ciężar ok. 1500 kg ). 2.1.2.1.20. Wykucie ościeżnic oraz montaż drzwi ognioodpornych, dymoszczelnych, aluminiowych przeszklonych - klatka schodowa 1 i 2, pomieszczenia A.02 i A. 17, korytarze. 2.1.2.1.21. Wykonanie dodatkowego wejścia do budynku. 2.1.2.1.22. Dach  wykonać przekucia przez konstrukcję dachu,  montaż kominków wentylacyjnych,  wykonanie nowej hydroizolacji wokół kominków wentylacyjnych. 2.1.2.2. BRANŻA INSTALACYJNA SNITARNA– instalacje wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania 2.1.2.2.1. Wykonanie instalacji hydrantowej. 2.1.2.2.2. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej pomieszczeniu WC. 2.1.2.2.3. Wykonanie instalacji c.o. w sali 22. 2.1.2.3. BRANŻA INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA 2.1.2.3.1. Instalacja elektryczna Wykonywanie i montaż wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetleniowej, gniazd wtykowych i instalacji elektrycznej a w szczególności:  przebudowa tablicy głównej wraz z pomiarem,  przebudowa, rozbudowa i montaż nowych tablic rozdzielczych TK, RT, TO, TO-AW,  instalacja wewnętrznych linii zasilających – wiz,  instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 230V,  instalacja siłowa,  instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,  instalacja połączeń wyrównawczych, instalacja odgromowa,  instalacja ochrony przepięciowej. 2.1.2.3.2. Instalacja komputerowa  montaż gniazd wtykowych instalacji komputerowej (PEL),  montaż gniazd wtykowych, (PEL),  montaż szaf LAM kompletnych. 2.1.2.3.3. Oddymianie  wykonanie kompletnej instalacji oddymiania z napowietrzaniem,  montaż i podłączenia : centrali, czujek dymu, przycisków oddymiania, przycisków przewietrzenia, napędów, elektrozaczepów. 2.1.2.3.4. Wymiana kabla zasilającego GLZ dla warsztatów. 2.1.2.4. Roboty przygotowawcze i towarzyszące 2.1.2.4.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona zakupu i montażu tablicy informacyjnej i pamiątkowej wynikającej z obowiązku beneficjenta w zakresie informacji i promocji, dotyczących uzyskania dofinansowania projektu z EFRR zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Przewiduje się wielkość tablicy informacyjnej i pamiątkowej o wymiarach 80x120 cm. Jeżeli tablica informacyjna będzie wykonana z trwałych materiałów może posłużyć następnie jako tablica pamiątkowa. Przed dostawą i montażem tablicy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt tablicy do akceptacji - w wersji kolorowej. 2.1.2.4.2. Wyznaczenie stref niebezpiecznych i oznakowanie terenu. 2.1.2.4.3. Zapewnienie dostępności do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, socjalnych i administracyjno-biurowych. 2.1.2.4.4. Zapewnienie oświetlenia doprowadzenia mediów, odprowadzenie ścieków, 2.1.2.4.5. Zapewnienie punktów ochrony ppoż. wyposażonych w sprzęt gaśniczy . 2.1.2.4.6. Wymiana posadzki betonowej w hali sala nr 5a,15, 16, 16a, 17, 17a - usunięcie istniejącej konstrukcji betonu i nasypów, 2.1.2.4.7. Remont posadzki betonowej sala nr 5, 5b, 6, 20 - sfrezowanie górnej części istniejącej posadzki z oczyszczeniem i odpyleniem, 2.1.2.4.8. Remont posadzki w salach dydaktycznych ( 01, 02, 03, 04, 04a, 06, 07, 13, 23, 24, 11, 12, 14, 18, 19,23) - sfrezowanie górnej części istniejącej posadzki z oczyszczeniem i odpyleniem, 2.1.2.4.9. Wykucie ościeżnic, montaż nowych drzwi - sala: 01, 02, 03, 04, 04a, 06, 07, 13, 23, 14, 18, 19, 22. 2.1.2.4.10. Wyburzenia ścianek działowych z cegły i wykucia otworów w ścianach z cegły -sala: 01, 02, 03, 4, 4a, 06, 07, 11, 12, 13, 22. 2.1.2.4.11. Przekucia stropów - sala: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 08a,09, 10,11, 12, 13, 18, 19, 22, 23,24. 2.1.2.4.12. Wywiezienie i utylizacja gruzu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.1.2.4.13. Demontaż istniejących elektrycznych tablic, instalacji wewnętrznych, gniazd. 2.1.2.5. POMIARY ELEKTRYCZNE W związku z wymianą:  wew. linii zasilających,  instalacji oświetlenia,  instalacji siłowych,  instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,  instalacji ochrony przepięciowej,  instalacji komputerowej,  instalacji odgromowej,  montażem gniazd wtykowych, zachodzi konieczność przed przekazaniem obiektu do użytkowania przeprowadzenia pomiarów elektrycznych i sporządzenia stosownych protokołów z pomiarów.


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45100000-8
45111100-9
45111220-6
45320000-6
45430000-0
45223000-6
45262300-4
45262310-7
45262529-2
45324000-4
45262650-2
45261200-6
45421000-4
45442100-8
45262522-6
45330000-9
45331000-7
45331210-1
45315100-9II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2018-05-15


II.9) Informacje dodatkowe:
Uwaga: Termin wykonania przedmiotu umowy: planuje się na okres: - termin rozpoczęcia trzy dni od daty podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż 10.07.2017r. - termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia do 15.05.2018r. Przez termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia rozumie się zakończenie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia, przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich dokumentów i pozwoleń wymaganych prawem
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: a) dysponuje: 1. kierownikiem budowy - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności i konstrukcyjno-budowlanej. 2. kierownikiem robót branży sanitarnej - osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Uwaga: W przypadku, gdy osoba wskazana do kierowania robotami sanitarnymi będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. 3. kierownikiem robót branży elektrycznej - osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. Uwaga: W przypadku, gdy osoba wskazana do kierowania robotami elektrycznymi będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych. Uwaga: 1. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394). 2. Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych uprawnień budowlanych oraz kwalifikacji. b) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy, rozbudowy lub remontów budynków lub pomieszczeń obejmujących branże budowlaną, sanitarną i elektryczną o wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto każde. Uwagi: 1. Treść tego warunku w istocie wyraża wymaganie, by wykonawca co najmniej dwukrotnie wykonał każde z ww. przedsięwzięć, o określonej powyżej charakterystyce. Dla Zamawiającego miarą wiedzy i doświadczenia w ramach niniejszego warunku zdolności technicznej lub zawodowej jest bowiem nie tylko wykonanie określonych powyżej robót budowlanych, ale przede wszystkim niezakłócone - co najmniej dwukrotne - powtórzenie każdej z ww. robót budowlanych [przedsięwzięcia]. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia nie mogą sumować [łączyć] potencjału w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu, gdyż wypaczałoby to cel, który powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek. Ewentualne sumowanie tego rodzaju robót budowlanych [przedsięwzięć] o których mowa powyżej, przez dwa różne podmioty, wchodzące w skład konsorcjum, nie stwarzałoby bowiem takiej sytuacji, jak wykonanie tych robót przez jeden podmiot. 3. Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku. 4. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Poleganie na zasobach innych podmiotów [art. 22a ustawy Pzp]: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 1 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie w sposób realny będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 1. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 7.2.2. SIWZ. 4. dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca, będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty należy załączyć: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Potwierdzenie wniesienia wadium; 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty „WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH" - załącznik nr 8 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp przed upływem terminu do składania ofert tj. do dnia 19.06.2017r. do godziny 10.00.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
1. Cena oferty60,00
2. Okres gwarancji na roboty budowlane40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i którym, ani Zamawiający, ani Wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać. b) kiedy zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności: • warunki uniemożliwiające realizację robót budowlanych z przyczyn technologicznych przez okres powyżej 2 tygodni; • ujawnienia w trakcie robót urządzeń, instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z dokumentacji technicznej; • realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; c) działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy w terminie lub mogących negatywnie wpływać na jakość wykonywanych robót, w tym protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych; d) gdy zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, e) kiedy Zamawiający wstrzyma roboty lub nastąpi przerwa w realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres powyżej 1 tygodnia; f) nieterminowego przekazania Wykonawcy terenu budowy. 2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) może nastąpić w przypadku: a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, tj. zmianie może ulec wynagrodzenie brutto przysługujące Wykonawcy – wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian, a podatek VAT zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów. b) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy. 3) Inne zmiany: a) zmiany danych podmiotowych Zamawiającego i Wykonawcy, b) zmiany osób wyznaczonych do: kierowania robotami, nadzorowania robót, współdziałania przy realizacji umowy oraz innego zatrudnionego personelu. c) w zakresie zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca zmienia lub rezygnuje z podwykonawcy na którego zasoby powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-06-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Adres: ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: ka@sltzn.katowice.pl
tel: 0-32 3511923, 3511922
fax: 0-32 3511923
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-06-18
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 518029-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: ZP/372/2017
Data publikacji zamówienia: 2017-05-24
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 330 dni
Wadium: 50000 ZŁ
Szacowana wartość* 1 666 666 PLN  -  2 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.cuw.katowice.pl
Informacja dostępna pod: www.cuw.katowice.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262522-6 Roboty murarskie
45262650-2 Roboty w zakresie okładania
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie