Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Chełm: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym według potrzeb Zamawiającego


Numer ogłoszenia: 519614 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 082 5631461 do 63, faks 082 5630450.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mpgk.chelm.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym według potrzeb Zamawiającego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych. 1.1. Zamawiający przez przesyłki listowe rozumie przesyłki w obrocie krajowym: - polecone EK krajowe - rejestrowana, ekonomiczna w obrocie krajowym (w tym nadane na poste restante), - zwykłe EK krajowe - nierejestrowana, ekonomiczna, w obrocie krajowym (w tym nadane na poste restante), - zwykłe PR krajowe - nierejestrowana, priorytetowa, w obrocie krajowym (w tym nadane na poste restante), - polecone PR krajowe - rejestrowana, priorytetowa, w obrocie krajowym (w tym nadane na poste restante), - polecone EK krajowe - rejestrowana, ekonomiczna, w obrocie krajowym (w tym nadane na poste restante), - zwykłe EK krajowe - nierejestrowana, ekonomiczna, w obrocie krajowym (w tym nadane na poste restante), - zwykłe PR krajowe - nierejestrowana, priorytetowa, w obrocie krajowym (w tym nadane na poste restante), - polecone PR krajowe - rejestrowana, priorytetowa, w obrocie krajowym (w tym nadane na poste restante). Poste restante - sposób wysyłki polegający na dostarczeniu przesyłki pod adres dowolnego urzędu pocztowego, wygodny dla odbiorcy, zamiast pod jego adres. Nie musi to być urząd /właściwy/ miejscu zamieszkania, nie musi to być nawet urząd w miejscowości, w której mieszka. Może to być też przesyłka na hasło, bez imienia i nazwiska adresata przesyłki lub przekazy pocztowe. 2. Wymiary przesyłek listowych: Gabaryt A to przesyłki o wymiarach: minimum: - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksimum: - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm. Gabaryt B to przesyłki o wymiarach: minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza: wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm, maksimum - suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. 3. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym, przez co należy rozumieć: a) dla przesyłek rejestrowanych - wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki nadawczej w dwóch egzemplarzach, z których oryginał przeznaczony będzie dla Wykonawcy, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek, b) dla przesyłek nierejestrowanych - zestawienie ilościowe wg poszczególnych kategorii sporządzone w dwóch egzemplarzach, z których oryginał przeznaczony będzie dla Wykonawcy, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek. 4. Przesyłki będą odbierane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 - 14:00 z siedziby Spółki mieszczącej się przy ul. Wołyńska 57 pokój nr 14. 5. Opakowanie przesyłek listowych stanowić będzie odpowiednio zabezpieczona koperta Zamawiającego (zaklejona lub zalakowana). 5.1. Zamawiający będzie korzystał ze swojego opakowania przesyłek. 6. Dopuszczalna masa przesyłek przy jednorazowym odbiorze z siedziby Spółki nie będzie przekraczać 20 kg. 6.1. O przekroczeniu masy Spółka powiadomi Wykonawcę co najmniej jeden dzień wcześniej przed planowanym odbiorem. 7. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek Wykonawca usługi wyjaśni je telefonicznie z wyznaczonym do kontaktów pracownikiem. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia lub usunięcia w dniu odbioru, nadanie odebranych przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym, po wyjaśnieniu oraz usunięciu nieprawidłowości. 8. Wykonawca jest zobowiązany do: 8.1. Przekazania wszelkich oznaczeń przesyłek rejestrowanych i priorytetowych. 8.2. Nadawania przesyłek objętych przedmiotem zamówienia w dniu ich odbioru od Zamawiającego. 8.3. Potwierdzania swoim stemplem pocztowym na przesyłkach daty ich nadania. 8.4. Doręczania do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia doręczenia. 8.4.1. W przypadku nieobecności adresata, Wykonawca pozostawia zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie dostarczenie przesyłki ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki od adresata wynosi 14 dni liczonych od dnia następnego po dniu pozostawienia pierwszego awizo, w tym terminie przesyłka jest awizowana dwukrotnie. Po upływie terminu odbioru, przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata. 8.5. Świadczenia usługi dostarczania przesyłek do każdego wskazanego przez Zamawiającego adresu w kraju (na terenie Rzeczypospolitej Polskiej). 9. Wykonawca w karesie niedostarczonych (nieodebranych przez adresata) poleconych, a zwróconych Zamawiającemu (nadawcy) przesyłkach, może naliczyć opłatę za zwrot stanowiącą nie więcej niż opłata jak za daną przesyłkę nadaną jako przesyłka ekonomiczna (bez doliczonych kosztów przesyłek poleconych i potwierdzeń). 9.1. Wniesiona przy nadaniu opłata za potwierdzenie odbioru (pkt 9), podlega zwrotowi. 10. Szacunkowe ilości przewidywanych przesyłek w okresie świadczenia usług przedstawia załącznik nr 1 do DIWZ. 10.1. Podane w zestawieniu szacunkowe ilości przesyłek sporządzone zostały w oparciu o dane za okres od IX - XII 2012 r. oraz I - VIII 2013 r. i służą jedynie orientacyjnemu określeniu wielkości przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie gwarantuje w żaden sposób, że podane ilości zostaną osiągnięte w okresie trwania umowy. 11. Wydanie przesyłek będzie następować po okazaniu przez przedstawiciela Wykonawcy, odbierającego przesyłki, upoważnienia wraz z dokumentem tożsamości. 11.1. Strony po zawarciu umowy poinformują się o osobach odpowiedzialnych za współpracę oraz podadzą dane teleadresowe do wzajemnych kontaktów. 12. Oferta powinna uwzględniać wycenę wszystkich elementów/usług towarzyszących, związanych pośrednio z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 13. Istotne postanowienia umowy zostały opisane w załączniku nr 5 do DIWZ.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). b) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych o którym mowa w art.6 ust. 1 ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz.1529).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej jedną główną usługę, która realizowana była przez okres co najmniej 6 miesięcy, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączy dowody, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie (załącznik nr 6).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt 1 - 4 Ustawy. 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). b) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych o którym mowa w art.6 ust. 1 ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz.1529). 1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej jedną główną usługę, która realizowana była przez okres co najmniej 6 miesięcy, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączy dowody, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie (załącznik nr 6). 1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). 1.4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). 1.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 4). VIII INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ART. 22 UST 1 PKT 1-4) ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST 1 USTAWY. 1. W zakresie wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1-4 Ustawy wykonawca powinien złożyć: 1.1. Oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 3 lub 3a. 1.2. Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art.6 ust. 1 ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz.1529). 1.3. Wykaz wykonanej lub wykonywanej co najmniej jednej głównej usługi, realizowanej przez okres co najmniej 6 miesięcy, zgodnej z opisem i odpowiadającej swoim charakterem przedmiotowi zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcy, oraz załączy dokument potwierdzający, że usługa ta została wykonana należycie (załącznik nr 6). 2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, należy przedłożyć: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4). 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert. 2.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub inny dokument/ dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty. 2.4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym jak dla wykonawcy, określonym w ust. VIII, pkt. 2.1 i 2.2 na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów określonych w § 1 ust. 6 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 3.1. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 3.1.1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub nie złożą oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty będą uznane za odrzucone, po uwzględnieniu zastrzeżenia zawartego w art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 4.1. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: a) dokumenty i oświadczenia opisane w ust. VIII, pkt 2, ppkt. 2.1 i 2.2 oraz pkt. 3, ppkt. 3.1 składane są dla każdego partnera z osobna, b) pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, iż spełniają warunki udziału w postępowaniu w sposób określony w DIWZ. 4.3. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez pozostałe podmioty występujące wspólnie (przez pozostałych członków konsorcjum). 4.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 4.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, są zobowiązani do zawiązania konsorcjum. Zaleca się zawiązanie konsorcjum na drodze umowy cywilno-prawnej. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę (umowę konsorcjum). Zaleca się, aby w treści umowy regulującej współpracę członków konsorcjum (umowie konsorcjum) zawarte były następujące postanowienia: a) wskazanie lidera, będącego pełnomocnikiem pozostałych wykonawców tworzących konsorcjum, b) prawa, obowiązki i uprawnienia lidera (upoważnienie lidera do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę i każdego z osobna, do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę, a także wskazanie lidera / członka / członków upoważnionych do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od zamawiającego), c) oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum - minimum na okres trwania umowy o wykonanie niniejszego zamówienia publicznego i umowy gwarancyjnej, d) określenie sposobu współdziałania wykonawców po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz zakresu prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich. 5. Niespełnienie wymagań określonych w pkt. 4.5. potraktowane będzie, jako uchylanie się od podpisania umowy. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wymagane dokumenty muszą mieć formę oryginałów lub kopii (kserokopii) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków będzie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Rozliczenie w okresie trwania umowy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą będzie realizowane wyłącznie w PLN. 2. Wykonawca wraz z ofertą przedkłada zaakceptowane istotne postanowienia umowy (załącznik nr 5). Szczegółowy projekt/wzór umowy zostanie opracowany z wybranym Wykonawcą po rozstrzygnięciu postępowania. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w następującym przypadku: 3.1. Ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wynagrodzenia z tego tytułu obejmuje dostawy wykonane po dacie wejścia w życie ustawy. 4. Zamawiający przewiduje również następujące możliwości dokonania istotnych zmian umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację zamówienia, 2) zaistnieją zdarzenia siły wyższej, niezależne od stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenia zewnętrzne, których skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, zamieszki, wojna itp. 5. Strony nie będą sporządzać aneksu w przypadku zmiany adresu korespondencyjnego lub zmiany konta bankowego - zmiany te będą wprowadzane na pisemny wniosek Strony. 6. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych przepisami prawa oraz wówczas, gdy Wykonawca: 1) nie wykonuje przedmiotu Umowy powyżej 3 dni z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 2) jednostronnie dokonał zmiany w taryfie lub w ogólnych warunkach umowy lub innych regulacjach (np. regulaminach) mających wpływ na realizację umowy, 3) zawiesił lub zakończył wykonywanie działalności pocztowej. O zaistniałym fakcie Wykonawca jest zobowiązany, w terminie 3 dni od daty zawieszenia albo zakończenia tej działalności, poinformować Zamawiającego. 4) otrzyma decyzję wydaną przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zakazie wykonywania działalności pocztowej objętej wpisem do rejestru. O zaistniałym fakcie Wykonawca jest zobowiązany, w terminie 3 dni od daty otrzymania tej decyzji, poinformować Zamawiającego. 6.1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mpgk.chelm.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57, pokój 32.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57, pokój 27..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Do porozumiewania się z wykonawcami uprawniony jest: Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów - mgr Tomasz Szajkowski, MPGK Sp. z o.o. Chełm, ul. Wołyńska 57, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:30. E-mail: tomasz.szajkowski@mpgk.chelm.pl, fax: 0 82 563 03 45. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Chełm: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym według potrzeb Zamawiającego


Numer ogłoszenia: 16690 - 2014; data zamieszczenia: 15.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 519614 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 082 5631461 do 63, faks 082 5630450.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym według potrzeb Zamawiającego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych. 1.1. Zamawiający przez przesyłki listowe rozumie przesyłki w obrocie krajowym: - polecone EK krajowe - rejestrowana, ekonomiczna w obrocie krajowym (w tym nadane na poste restante), - zwykłe EK krajowe - nierejestrowana, ekonomiczna, w obrocie krajowym (w tym nadane na poste restante), - zwykłe PR krajowe - nierejestrowana, priorytetowa, w obrocie krajowym (w tym nadane na poste restante), - polecone PR krajowe - rejestrowana, priorytetowa, w obrocie krajowym (w tym nadane na poste restante), - polecone EK krajowe - rejestrowana, ekonomiczna, w obrocie krajowym (w tym nadane na poste restante), - zwykłe EK krajowe - nierejestrowana, ekonomiczna, w obrocie krajowym (w tym nadane na poste restante), - zwykłe PR krajowe - nierejestrowana, priorytetowa, w obrocie krajowym (w tym nadane na poste restante), - polecone PR krajowe - rejestrowana, priorytetowa, w obrocie krajowym (w tym nadane na poste restante). Poste restante - sposób wysyłki polegający na dostarczeniu przesyłki pod adres dowolnego urzędu pocztowego, wygodny dla odbiorcy, zamiast pod jego adres. Nie musi to być urząd /właściwy/ miejscu zamieszkania, nie musi to być nawet urząd w miejscowości, w której mieszka. Może to być też przesyłka na hasło, bez imienia i nazwiska adresata przesyłki lub przekazy pocztowe. 2. Wymiary przesyłek listowych: Gabaryt A to przesyłki o wymiarach: minimum: - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksimum: - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm. Gabaryt B to przesyłki o wymiarach: minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza: wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm, maksimum - suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. 3. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym, przez co należy rozumieć: a) dla przesyłek rejestrowanych - wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki nadawczej w dwóch egzemplarzach, z których oryginał przeznaczony będzie dla Wykonawcy, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek, b) dla przesyłek nierejestrowanych - zestawienie ilościowe wg poszczególnych kategorii sporządzone w dwóch egzemplarzach, z których oryginał przeznaczony będzie dla Wykonawcy, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek. 4. Przesyłki będą odbierane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 - 14:00 z siedziby Spółki mieszczącej się przy ul. Wołyńska 57 pokój nr 14. 5. Opakowanie przesyłek listowych stanowić będzie odpowiednio zabezpieczona koperta Zamawiającego (zaklejona lub zalakowana). 5.1. Zamawiający będzie korzystał ze swojego opakowania przesyłek. 6. Dopuszczalna masa przesyłek przy jednorazowym odbiorze z siedziby Spółki nie będzie przekraczać 20 kg. 6.1. O przekroczeniu masy Spółka powiadomi Wykonawcę co najmniej jeden dzień wcześniej przed planowanym odbiorem. 7. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek Wykonawca usługi wyjaśni je telefonicznie z wyznaczonym do kontaktów pracownikiem. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia lub usunięcia w dniu odbioru, nadanie odebranych przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym, po wyjaśnieniu oraz usunięciu nieprawidłowości. 8. Wykonawca jest zobowiązany do: 8.1. Przekazania wszelkich oznaczeń przesyłek rejestrowanych i priorytetowych. 8.2. Nadawania przesyłek objętych przedmiotem zamówienia w dniu ich odbioru od Zamawiającego. 8.3. Potwierdzania swoim stemplem pocztowym na przesyłkach daty ich nadania. 8.4. Doręczania do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia doręczenia. 8.4.1. W przypadku nieobecności adresata, Wykonawca pozostawia zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie dostarczenie przesyłki ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki od adresata wynosi 14 dni liczonych od dnia następnego po dniu pozostawienia pierwszego awizo, w tym terminie przesyłka jest awizowana dwukrotnie. Po upływie terminu odbioru, przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata. 8.5. Świadczenia usługi dostarczania przesyłek do każdego wskazanego przez Zamawiającego adresu w kraju (na terenie Rzeczypospolitej Polskiej). 9. Wykonawca w karesie niedostarczonych (nieodebranych przez adresata) poleconych, a zwróconych Zamawiającemu (nadawcy) przesyłkach, może naliczyć opłatę za zwrot stanowiącą nie więcej niż opłata jak za daną przesyłkę nadaną jako przesyłka ekonomiczna (bez doliczonych kosztów przesyłek poleconych i potwierdzeń). 9.1. Wniesiona przy nadaniu opłata za potwierdzenie odbioru (pkt 9), podlega zwrotowi. 10. Szacunkowe ilości przewidywanych przesyłek w okresie świadczenia usług przedstawia załącznik nr 1 do DIWZ. 10.1. Podane w zestawieniu szacunkowe ilości przesyłek sporządzone zostały w oparciu o dane za okres od IX - XII 2012 r. oraz I - VIII 2013 r. i służą jedynie orientacyjnemu określeniu wielkości przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie gwarantuje w żaden sposób, że podane ilości zostaną osiągnięte w okresie trwania umowy. 11. Wydanie przesyłek będzie następować po okazaniu przez przedstawiciela Wykonawcy, odbierającego przesyłki, upoważnienia wraz z dokumentem tożsamości. 11.1. Strony po zawarciu umowy poinformują się o osobach odpowiedzialnych za współpracę oraz podadzą dane teleadresowe do wzajemnych kontaktów. 12. Oferta powinna uwzględniać wycenę wszystkich elementów/usług towarzyszących, związanych pośrednio z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 13. Istotne postanowienia umowy zostały opisane w załączniku nr 5 do DIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.01.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SPEEDMAIL Sp. z o.o., ul. Belzacka 176/178, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 53379,21 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  40333,21


 • Oferta z najniższą ceną:
  40333,21
  / Oferta z najwyższą ceną:
  48790,05


 • Waluta:
  PLN.

Ogłoszenie nr 107178 - 2017 z dnia 2017-07-12 r.
Lędziny: Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne wraz z ich rozstawieniem na terenie Gminy Lędziny
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 519614-N-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
"EKOREC" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, krajowy numer identyfikacyjny 24072064200000, ul. ul. Lędzińska  47, 43143   Lędziny, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 323 267 990, faks 323 267 709, e-mail ekorec@poczta.onet.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Przedsiębiorstwo Gminne

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne wraz z ich rozstawieniem na terenie Gminy Lędziny

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DP/05/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:


II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

I. Używane pojemniki 120 litrów plastikowe na odpady komunalne w ilości 806 szt. wraz z rozstawieniem. Dane techniczne pojemników: Pojemność: 120 litrów. Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN – 840, pojemniki muszą posiadać koła oraz klapę. Klapa może być dostarczona osobno. Dopuszczalne kolory pojemników: czarny, szary, antracyt, zielony, brązowy, niebieski. Pojemniki muszą być odporne na działanie czynników zewnętrznych. Pojemniki mają być kompletne i spełniać funkcję do jakich są przeznaczone. Pojemniki nie mogą być zniszczone. II. Używane pojemniki 240 litrów plastikowe na odpady komunalne w ilości 640 szt. wraz z rozstawieniem. Dane techniczne pojemników: Pojemność: 240 litrów Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN – 840, pojemniki muszą posiadać koła oraz klapę. Pojemniki muszą mieć zamontowane koła, klapa może być dostarczona osobno. Dopuszczalny kolor pojemników: czarny, szary, antracyt, zielony, brązowy, niebieski. Pojemniki muszą być odporne na działanie czynników zewnętrznych. Pojemniki mają być kompletne i spełniać funkcję do jakich są przeznaczone. Pojemniki nie mogą być zniszczone. III. Używane pojemniki 1100 litrów plastikowe na odpady komunalne w ilości 192 szt. wraz z rozstawieniem. Dane techniczne pojemników: Pojemność: 1100 litrów. Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN – 840, pojemniki muszą posiadać koła oraz klapę. Klapa może być dostarczona osobno. Kolor pojemników: czarny, szary, antracyt, zielony, brązowy, niebieski, żółty. Pojemniki muszą być odporne na działanie czynników zewnętrznych. Pojemniki mają być kompletne i spełniać funkcję do jakich są przeznaczone. Pojemniki nie mogą być zniszczone. IV. Miejsce realizacji: Zgodnie z załącznikami nr 5, 5a, 5b do niniejszej Specyfikacji. Wykonawca będzie zobowiązany do rozstawienia pojemników dla mieszkańców Gminy Lędziny. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu zestawienia potwierdzającego: - rodzaj podstawionego pojemnika, - ilość podstawionych pojemników, - adres pod którym podstawiono pojemnik. Przed rozstawieniem pojemników na terenie Gminy Lędziny jakość pojemników będzie zatwierdzona przez przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia złej jakości pojemnika Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo nie odebrania pojemnika, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do zamiany na pojemnik o odpowiedniej jakości. V . Termin dostawy pojemników i rozstawienia pojemników: Nie wcześniej niż 16 czerwca i nie później niż 23 czerwca 2017 r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 34928480-6
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13/06/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
146350.00

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
SUEZ POŁUDNIE Sp. z o.o.,  suezpoludnie@suez.com,  u. Dębowa 26/28, ,  42-200,  Częstchowa,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
180010,50

Oferta z najniższą ceną/kosztem
180010,50
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
180010,50

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Adres: ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: tomasz.szajkowski@mpgk.chelm.pl
tel: 082 5631461 do 63
fax: 825 630 450
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-12-20
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 51961420130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-12-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mpgk.chelm.pl
Informacja dostępna pod: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57, pokój 32
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
64110000-0 Usługi pocztowe
64112000-4 Usługi pocztowe dotyczące listów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne wraz z ich rozstawieniem na terenie Gminy Lędziny SUEZ POŁUDNIE Sp. z o.o.
u. Dębowa 26/28, , 42-200 Częstchowa, woj.
2017-07-12 180 010,00