TI Tytuł PL-Szczecinek: Usługi monitorowania lub oceny lasu
ND Nr dokumentu 52285-2013
PD Data publikacji 15/02/2013
OJ Dz.U. S 33
TW Miejscowość SZCZECINEK
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 12/02/2013
DT Termin 11/03/2013
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 77231500 - Usługi monitorowania lub oceny lasu
OC Pierwotny kod CPV 77231500 - Usługi monitorowania lub oceny lasu
RC Kod NUTS PL422
IA Adres internetowy (URL) www.szczecinek.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

15/02/2013    S33    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Szczecinek: Usługi monitorowania lub oceny lasu

2013/S 033-052285

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Punkt kontaktowy: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Osoba do kontaktów: Nowik Edward
78-400 Szczecinek
POLSKA
Tel.: +48 943726300
E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szczecinek.lasy.gov.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Nadleśnictwo Karnieszewice
Sianów
76-004 Trawica 8A
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
SPORZĄDZENIE OPRACOWANIA FITOSOCJOLOGICZNEGO DLA NADLEŚNICTWA KARNIESZEWICE POŁOŻONEGO W LEŚNYM KOMPLEKSIE PROMOCYJNYM "LASY ŚRODKOWOPOMORSKIE".
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren Nadleśnictwa Karnieszewice

Kod NUTS PL422

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest:
SPORZĄDZENIE OPRACOWANIA FITOSOCJOLOGICZNEGO DLA NADLESNICTWA KARNIESZEWICE POŁOŻONEGO W LEŚNYM KOMPLEKSIE PROMOCYJNYM "LASY ŚRODKOWOPOMORSKIE"
dla powierzchni ogólnej 18101,34 ha, w tym leśnej 17 372,4 ha.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac urządzeniowych, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu ma wysokość wynagrodzenia.
Prace objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z:
" ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435, z późn. zm.),
" "Instrukcją urządzania lasu. Warszawa, 2011 r." stanowiącą załącznik do zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r. w sprawie Instrukcji urządzania lasu
" protokołami uzgodnień z Dyrektorem RDLP lub osobą przez niego wyznaczoną, Nadleśniczym Nadleśnictwa lub osobą przez niego wyznaczoną, po zaakceptowaniu przez Dyrektora RDLP.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231500

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
SPORZĄDZENIE OPRACOWANIA FITOSOCJOLOGICZNEGO DLA NADLESNICTWA KARNIESZEWICE POŁOŻONEGO W LEŚNYM KOMPLEKSIE PROMOCYJNYM "LASY ŚRODKOWOPOMORSKIE"
dla powierzchni ogólnej 18101,34 ha, w tym leśnej 17 372,4 ha.
Szacunkowa wartość bez VAT: 135 486,74 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 22 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 11 000.00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy 00/100 PLN).
2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2013-03-25 do godz. 08:30.
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ O/Szczecinek 22 2030 0045 1110 0000 0033 0770;
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c)gwarancjach bankowych;
d)gwarancjach ubezpieczeniowych;
e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
4.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy;
c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Należność za pracę wykonaną regulowana będzie przelewami na rachunek Wykonawcy na podstawie faktur częściowych wystawianych na Nadleśnictwo Karnieszewice. Faktury częściowe, mogą łącznie obejmować maksymalnie kwotę do 95 % wynagrodzenia umownego określonego w § 2 ust. 1.
2. Faktury należy wystawiać po wykonanej przez Zamawiającego pozytywnej kontroli robót i przesyłać do Zamawiającego, tj. RDLP Szczecinek.
3. Należność za wykonaną pracę będzie płatna przelewem przez Nadleśnictwo na konto Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
4. Faktura końcowa wystawiona będzie po zatwierdzeniu przez Dyrektora RDLP protokółu końcowej kontroli i odbioru robót, a zapłata nastąpi w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie), Wykonawca składający ofertę wykaże, że:
wykonał należycie, co najmniej jedno opracowanie fitosocjologiczne lub opracowanie glebowo-siedliskowe dla nadleśnictwa lub parku narodowego, o wartości nie mniejszej niż 300 000 złotych netto.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli:
wskaże, co najmniej 4 osoby, które będą brały udział w wykonaniu zamówienia. Osoby te muszą posiadać co najmniej trzyletni staż przy pracach związanych ze sporządzaniem opracowań fitosocjologicznych dla nadleśnictw lub parków narodowych oraz kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wymagane wykształcenie o profilu przyrodniczym (leśnictwo, biologia, ochrona środowiska, itp.)
oraz
dodatkowo (oprócz osób wymienionych wyżej), wskaże 1 osobę - do pełnienia nadzoru wewnętrznego (własnego), koordynacji i kontroli poprawności wykonania zamówienia w ramach nadleśnictwa. Osoba ta musi posiadać co najmniej sześcioletni staż przy pracach związanych ze sporządzeniem opracowań glebowo-siedliskowych lub fitosocjologicznych oraz kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wymagane wykształcenie o profilu przyrodniczym (leśnictwo, biologia, ochrona środowiska, itp.)
oraz
dodatkowo (oprócz osób wymienionych wyżej), wskaże co najmniej 1 osobę, do pełnienia nadzoru merytoryczno-naukowego w dziedzinie fitosocjologii, posiadającą tytuł naukowy przynajmniej doktor habilitowany w dziedzinie nauk przyrodniczych lub leśnych specjalizujący się w fitosocjologii; osoba ta będzie zobligowana do uczestnictwa w odbiorach robót dla poszczególnych etapów wykonawstwa prac.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna, że Wykonawca jest w sytuacji finansowej, zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, jeżeli:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości minimum 300 000 złotych
oraz
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 300 000 złotych.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena (koszt). Waga 90

2. Doświadczenie. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZI-2710-4/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.3.2013 - 08:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 11.3.2013 - 09:00

Miejscowość:

Szczecinek

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wymagane terminy realizacji zamówienia:
- Zakończenie prac przygotowawczych:
do 30 maja 2013 r.
- Wykonanie zdjęć fitosocjologicznych :
do 30 września 2013 r.
- Zestawienie danych ze zdjęć fitosocjologicznych w tabele, sporządzenie kluczy do kartowania zbiorowisk, dokonanie przeglądu wyróżnionych zbiorowisk oraz przygotowanie map do kartowania zbiorowisk:
do 30 kwietnia 2014 r.
- Kartowanie leśnych i nieleśnych zbiorowisk roślinnych:
do 30 września 2014 r.
- Uzupełnienie zdjęć fitosocjologicznych w płatach zbiorowisk, które zostały pominięte podczas pierwszego wyznaczania lokalizacji zdjęć lub w celu uzupełnienia liczby zdjęć do ilości zalecanej w ramach zbiorowiska oraz wykonanie opisu profili glebowych:
do 30 września 2014 r.
- Sporządzenie dokumentacji i przekazanie całości materiałów do RDLP
do 30 stycznia 2015 r.:
- Za datę zakończenia prac uznaje się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do: kontroli i odbioru robót- w ciągu siedmiu dni od zgłoszenia zostaną określone terminy kontroli i odbioru robót..
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 30% zamówienia podstawowego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.2.2013
TI Tytuł PL-Szczecinek: Usługi monitorowania lub oceny lasu
ND Nr dokumentu 67612-2013
PD Data publikacji 01/03/2013
OJ Dz.U. S 43
TW Miejscowość SZCZECINEK
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 26/02/2013
DT Termin 11/03/2013
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 77231500 - Usługi monitorowania lub oceny lasu
OC Pierwotny kod CPV 77231500 - Usługi monitorowania lub oceny lasu
RC Kod NUTS PL422

01/03/2013    S43    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Szczecinek: Usługi monitorowania lub oceny lasu

2013/S 043-067612

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, ul. Mickiewicza 2, Osoba do kontaktów: Nowik Edward, Szczecinek78-400, POLSKA. Tel.: +48 943726300. Faks: +48 943726301. E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 15.2.2013, 2013/S 33-052285)

Przedmiot zamówienia:
CPV:77231500

Usługi monitorowania lub oceny lasu

Zamiast: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2013-03-25 do godz. 08:30.

Powinno być: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 11.3.2013 do godz. 8:30.


TI Tytuł PL-Szczecinek: Usługi monitorowania lub oceny lasu
ND Nr dokumentu 170785-2013
PD Data publikacji 25/05/2013
OJ Dz.U. S 100
TW Miejscowość SZCZECINEK
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 22/05/2013
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 77231500 - Usługi monitorowania lub oceny lasu
OC Pierwotny kod CPV 77231500 - Usługi monitorowania lub oceny lasu
RC Kod NUTS PL422
IA Adres internetowy (URL) www.szczecinek.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

25/05/2013    S100    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Szczecinek: Usługi monitorowania lub oceny lasu

2013/S 100-170785

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Punkt kontaktowy: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Osoba do kontaktów: Nowik Edward
78-400 Szczecinek
Polska
Tel.: +48 943726300
E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szczecinek.lasy.gov.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Nadleśnictwo Karnieszewice
Sianów
76-004 Trawica 8A
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
SPORZĄDZENIE OPRACOWANIA FITOSOCJOLOGICZNEGO DLA NADLEŚNICTWA KARNIESZEWICE POŁOŻONEGO W LEŚNYM KOMPLEKSIE PROMOCYJNYM "LASY ŚRODKOWOPOMORSKIE".
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren Nadleśnictwa Karnieszewice

Kod NUTS PL422

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest:
SPORZĄDZENIE OPRACOWANIA FITOSOCJOLOGICZNEGO DLA NADLESNICTWA KARNIESZEWICE POŁOŻONEGO W LEŚNYM KOMPLEKSIE PROMOCYJNYM "LASY ŚRODKOWOPOMORSKIE"
dla powierzchni ogólnej 18101,34 ha, w tym leśnej 17 372,4 ha.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac urządzeniowych, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu ma wysokość wynagrodzenia.
Prace objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z:
" ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435, z późn. zm.),
" "Instrukcją urządzania lasu. Warszawa, 2011 r." stanowiącą załącznik do zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r. w sprawie Instrukcji urządzania lasu
" protokołami uzgodnień z Dyrektorem RDLP lub osobą przez niego wyznaczoną, Nadleśniczym Nadleśnictwa lub osobą przez niego wyznaczoną, po zaakceptowaniu przez Dyrektora RDLP.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231500

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 451 440 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena (koszt). Waga 90
2. Doświadczenie. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZI-2710-4/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 33-052285 z dnia 15.2.2013

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 43-067612 z dnia 1.3.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZI-2710-4/13 Nazwa: Sporządzenie opracowania fitosocjologicznego dla Nadleśnictwa Karnieszewice położonego w Leśnym Kompleksie Promocyjnym LASY ŚRODKOWOPOMORSKIE
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.5.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ
ul. Koszalińska 91B
78-400 Szczecinek
Polska
E-mail: sekretariat@szczecinek.buligl.pl
Tel.: +48 22943740805
Faks: +48 22943740805

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 418 925 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 418 000 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
1. Wymagane terminy realizacji zamówienia:
- Zakończenie prac przygotowawczych:
do 30 września 2013 r.
- Wykonanie zdjęć fitosocjologicznych :
do 30 września 2013 r.
- Zestawienie danych ze zdjęć fitosocjologicznych w tabele, sporządzenie kluczy do kartowania zbiorowisk, dokonanie przeglądu wyróżnionych zbiorowisk oraz przygotowanie map do kartowania zbiorowisk:
do 30 kwietnia 2014 r.
- Kartowanie leśnych i nieleśnych zbiorowisk roślinnych:
do 30 września 2014 r.
- Uzupełnienie zdjęć fitosocjologicznych w płatach zbiorowisk, które zostały pominięte podczas pierwszego wyznaczania lokalizacji zdjęć lub w celu uzupełnienia liczby zdjęć do ilości zalecanej w ramach zbiorowiska oraz wykonanie opisu profili glebowych:
do 30 września 2014 r.
- Sporządzenie dokumentacji i przekazanie całości materiałów do RDLP
do 30 stycznia 2015 r.:
- Za datę zakończenia prac uznaje się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do: kontroli i odbioru robót- w ciągu siedmiu dni od zgłoszenia zostaną określone terminy kontroli i odbioru robót..
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 30% zamówienia podstawowego.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.5.2013

Adres: ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek
woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
Dane kontaktowe: email: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
tel: +48 943726300
fax: +48 943726301
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-03-11
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 5228520131
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-02-15
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 22 miesięcy
Wadium: 11100 ZŁ
Szacowana wartość* 370 000 PLN  -  555 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.szczecinek.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Sz
ul. Mickiewicza 2, 78-400 szczecinek, woj. zachodniopomorskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
77231500-3 Usługi monitorowania lub oceny lasu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sporządzenie opracowania fitosocjologicznego dla Nadleśnictwa Karnieszewice położonego w Leśnym Kompleksie Promocyjnym LASY ŚRODKOWOPOMORSKIE BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ
ul. Koszalińska 91B, 78-400 Szczecinek, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
2013-05-22 418 000,00