Ogłoszenie nr 523667-N-2019 z dnia 2019-03-11 r.

Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego: Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury - etap IV
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, który uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, krajowy numer identyfikacyjny 27907700000000, ul. ul. A. Szwalbego  6 , 85-080  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 212 343, e-mail finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl, faks 523 210 752.
Adres strony internetowej (URL): http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
samorządowa instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.filharmonia.bydgoszcz.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
osobiście, pocztą, kurierem
Adres:
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury - etap IV

Numer referencyjny:
1-PN-2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Podział na zadania: 1. pozytyw organowy 1 szt., 2. obój (pełen automat) 2 szt., 3. obój (półautomat) 1 szt., 4. akcesoria do obojów 1 komplet, 5. Rożek angielski 2 szt., 6. Ksylofon ze statywem, skrzynią i pokrowcem 1 komplet, 7. Pianino cyfrowe z pokrowcem, statywem i pedałem sustain 2 zestawy. W zakresie zadania nr 1: Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. W zakresie zadania nr 2: Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. W zakresie zadania nr 3: Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. W zakresie zadania nr 4: Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. W zakresie zadania nr 5: Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. W zakresie zadania nr 6: Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. W zakresie zadania nr 7: Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferenci, którzy złożą oferty na część 4 zobowiązani są dostarczyć na wezwanie Zamawiającego po jednym rodzaju każdego z akcesoriów celem przeprowadzenia weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego. UWAGA! Akcesoriów nie należy dostarczać wraz z ofertą, a dopiero na późniejsze wezwanie Zamawiającego. Powyższe podyktowane jest koniecznością zapewnienia równych warunków oceny poszczególnych akcesoriów. W przypadku braku dostarczenia wszystkich akcesoriów w trybie wskazanym w niniejszym pkt SIWZ, oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. Oferenci, którzy złożą oferty na części: 1 – 3 oraz 5 – 7 – zobowiązani są dostarczyć na wezwanie Zamawiającego po jednym instrumencie z każdego rodzaju celem przeprowadzenia weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego oraz do oceny jakościowej dokonywanej przez komisję przetargową w ramach kryteriów oceny ofert. UWAGA! Instrumentów nie należy dostarczać wraz z ofertą, a dopiero na późniejsze wezwanie Zamawiającego. Powyższe podyktowane jest koniecznością zapewnienia równych warunków oceny poszczególnych instrumentów w ramach każdej z części zamówienia. W przypadku braku dostarczenia instrumentu lub jego istotnych elementów wyposażenia w trybie wskazanym w niniejszym pkt SIWZ, oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.


II.5) Główny kod CPV:
37300000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
37314000-2
37311000-1
37314200-4
37316000-6
37316600-2
37311100-2II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: W zakresie zadania nr 1: wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – wykonał należycie co najmniej jedną dostawę profesjonalnych instrumentów muzycznych, przy czym wartość tej dostawy (w odniesieniu do jednego instrumentu) wyniosła nie mniej niż 70.000 zł brutto. W zakresie zadania nr 2: wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – wykonał należycie co najmniej jedną dostawę, której przedmiotem był obój, przy czym wartość dostawy (w odniesieniu do jednego instrumentu) wyniosła nie mniej niż 45.000 zł brutto. W zakresie zadania nr 3: wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – wykonał należycie co najmniej jedną dostawę, której przedmiotem był obój, przy czym wartość dostawy (w odniesieniu do jednego instrumentu) wyniosła nie mniej niż 45.000 zł brutto. W zakresie zadania nr 4: wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – wykonał należycie co najmniej jedną dostawę, przedmiotem której były instrumenty dęte wraz z akcesoriami. W zakresie zadania nr 5: wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – wykonał należycie co najmniej jedną dostawę, przedmiotem której był rożek angielski, przy czym wartość tej dostawy (w odniesieniu do jednego instrumentu) wyniosła nie mniej niż 45.000 zł brutto. W zakresie zadania nr 6: Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę, przedmiotem której był ksylofon, przy czym wartość tej dostawy (w odniesieniu do jednego instrumentu) wyniosła nie mniej niż 6000 zł brutto. W zakresie zadania nr 7: Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę, przedmiotem której była dostawa pianina cyfrowego, przy czy wartość (w odniesieniu do jednego instrumentu) wyniosła nie mniej niż 3000 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (składane na wezwanie Zamawiającego),

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy), b) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, c) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - 1.500,00 zł w zakresie zadania nr 1 - 2.000,00 zł w zakresie zadania nr 2 - 1.000,00 zł w zakresie zadania nr 3 - 600,00 zł w zakresie zadania nr 4 - 1.500,00 zł w zakresie zadania nr 5 - 150,00 zł w zakresie zadania nr 6 - 130,00 zł w zakresie zadania nr 7 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 34 1020 1462 0000 7002 0336 2340 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy. 5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą. 7. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie, w sytuacji złożenia wadium w formie innej niż w pieniądzu Zamawiający sugeruje wniesienie wadium dla każdego z zadań na oddzielnym dokumencie.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) KryteriaIV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP, w następujących przypadkach: a. wystąpienie przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące brakiem możliwości świadczenia w terminach przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi opóźnienia wywołanego ww. okolicznościami.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-03-19, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Pozytyw organowy 1 szt

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. Oferenci, którzy złożą oferty na części: 1 – 3 oraz 5 – 7 – zobowiązani są dostarczyć na wezwanie Zamawiającego po jednym instrumencie z każdego rodzaju celem przeprowadzenia weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego oraz do oceny jakościowej dokonywanej przez komisję przetargową w ramach kryteriów oceny ofert. UWAGA! Instrumentów nie należy dostarczać wraz z ofertą, a dopiero na późniejsze wezwanie Zamawiającego. Powyższe podyktowane jest koniecznością zapewnienia równych warunków oceny poszczególnych instrumentów w ramach każdej z części zamówienia. W przypadku braku dostarczenia instrumentu lub jego istotnych elementów wyposażenia w trybie wskazanym w niniejszym pkt SIWZ, oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
37300000-1, 37311000-1


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 200
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
jakość40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Obój (pełen automat) 2 szt.,

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. Oferenci, którzy złożą oferty na części: 1 – 3 oraz 5 – 7 – zobowiązani są dostarczyć na wezwanie Zamawiającego po jednym instrumencie z każdego rodzaju celem przeprowadzenia weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego oraz do oceny jakościowej dokonywanej przez komisję przetargową w ramach kryteriów oceny ofert. UWAGA! Instrumentów nie należy dostarczać wraz z ofertą, a dopiero na późniejsze wezwanie Zamawiającego. Powyższe podyktowane jest koniecznością zapewnienia równych warunków oceny poszczególnych instrumentów w ramach każdej z części zamówienia. W przypadku braku dostarczenia instrumentu lub jego istotnych elementów wyposażenia w trybie wskazanym w niniejszym pkt SIWZ, oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
37300000-1, 37314000-2, 37314200-4


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Jakość40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
Obój (półautomat) 1 szt

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. Oferenci, którzy złożą oferty na części: 1 – 3 oraz 5 – 7 – zobowiązani są dostarczyć na wezwanie Zamawiającego po jednym instrumencie z każdego rodzaju celem przeprowadzenia weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego oraz do oceny jakościowej dokonywanej przez komisję przetargową w ramach kryteriów oceny ofert. UWAGA! Instrumentów nie należy dostarczać wraz z ofertą, a dopiero na późniejsze wezwanie Zamawiającego. Powyższe podyktowane jest koniecznością zapewnienia równych warunków oceny poszczególnych instrumentów w ramach każdej z części zamówienia. W przypadku braku dostarczenia instrumentu lub jego istotnych elementów wyposażenia w trybie wskazanym w niniejszym pkt SIWZ, oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
37300000-1, 37314000-2, 37314200-4


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Jakość40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4Nazwa:
Akcesoria do obojów 1 komplet

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. Oferenci, którzy złożą oferty na część 4 zobowiązani są dostarczyć na wezwanie Zamawiającego po jednym rodzaju każdego z akcesoriów celem przeprowadzenia weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego. UWAGA! Akcesoriów nie należy dostarczać wraz z ofertą, a dopiero na późniejsze wezwanie Zamawiającego. Powyższe podyktowane jest koniecznością zapewnienia równych warunków oceny poszczególnych akcesoriów. W przypadku braku dostarczenia wszystkich akcesoriów w trybie wskazanym w niniejszym pkt SIWZ, oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
37300000-1,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
5Nazwa:
Rożek angielski 2 szt.,

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. Oferenci, którzy złożą oferty na części: 1 – 3 oraz 5 – 7 – zobowiązani są dostarczyć na wezwanie Zamawiającego po jednym instrumencie z każdego rodzaju celem przeprowadzenia weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego oraz do oceny jakościowej dokonywanej przez komisję przetargową w ramach kryteriów oceny ofert. UWAGA! Instrumentów nie należy dostarczać wraz z ofertą, a dopiero na późniejsze wezwanie Zamawiającego. Powyższe podyktowane jest koniecznością zapewnienia równych warunków oceny poszczególnych instrumentów w ramach każdej z części zamówienia. W przypadku braku dostarczenia instrumentu lub jego istotnych elementów wyposażenia w trybie wskazanym w niniejszym pkt SIWZ, oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
37300000-1, 37314000-2


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Jakość40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
6Nazwa:
Ksylofon ze statywem, skrzynią i pokrowcem 1 komplet

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. Oferenci, którzy złożą oferty na części: 1 – 3 oraz 5 – 7 – zobowiązani są dostarczyć na wezwanie Zamawiającego po jednym instrumencie z każdego rodzaju celem przeprowadzenia weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego oraz do oceny jakościowej dokonywanej przez komisję przetargową w ramach kryteriów oceny ofert. UWAGA! Instrumentów nie należy dostarczać wraz z ofertą, a dopiero na późniejsze wezwanie Zamawiającego. Powyższe podyktowane jest koniecznością zapewnienia równych warunków oceny poszczególnych instrumentów w ramach każdej z części zamówienia. W przypadku braku dostarczenia instrumentu lub jego istotnych elementów wyposażenia w trybie wskazanym w niniejszym pkt SIWZ, oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
37300000-1, 37316000-6, 37316600-2


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Jakość40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
7Nazwa:
Pianino cyfrowe z pokrowcem, statywem i pedałem sustain 2 zestawy.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. Oferenci, którzy złożą oferty na części: 1 – 3 oraz 5 – 7 – zobowiązani są dostarczyć na wezwanie Zamawiającego po jednym instrumencie z każdego rodzaju celem przeprowadzenia weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego oraz do oceny jakościowej dokonywanej przez komisję przetargową w ramach kryteriów oceny ofert. UWAGA! Instrumentów nie należy dostarczać wraz z ofertą, a dopiero na późniejsze wezwanie Zamawiającego. Powyższe podyktowane jest koniecznością zapewnienia równych warunków oceny poszczególnych instrumentów w ramach każdej z części zamówienia. W przypadku braku dostarczenia instrumentu lub jego istotnych elementów wyposażenia w trybie wskazanym w niniejszym pkt SIWZ, oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
37300000-1, 37311100-2, 37311000-1


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Jakość40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540051458-N-2019 z dnia 18-03-2019 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
523667-N-2019

Data:
11/03/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27907700000000, ul. ul. A. Szwalbego  6, 85-080  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 212 343, e-mail finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl, faks 523 210 752.
Adres strony internetowej (url): http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-19, godzina: 12:30,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-21, godzina: 12:30,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510088992-N-2019 z dnia 08-05-2019 r.
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego: Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury - etap IV

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, który uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 523667-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540051458-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27907700000000, ul. ul. A. Szwalbego  6, 85-080  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 212 343, e-mail finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl, faks 523 210 752.
Adres strony internetowej (url): http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury - etap IV

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
Znak sprawy: 1-PN-2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Rodzaj zamówienia: Dostawy Podział na zadania: 1. pozytyw organowy 1 szt., 2. obój (pełen automat) 2 szt., 3. obój (półautomat) 1 szt., 4. akcesoria do obojów 1 komplet, 5. Rożek angielski 2 szt., 6. Ksylofon ze statywem, skrzynią i pokrowcem 1 komplet, 7. Pianino cyfrowe z pokrowcem, statywem i pedałem sustain 2 zestawy. W zakresie zadania nr 1: Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. W zakresie zadania nr 2: Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. W zakresie zadania nr 3: Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. W zakresie zadania nr 4: Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. W zakresie zadania nr 5: Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. W zakresie zadania nr 6: Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. W zakresie zadania nr 7: Szczegółowy opis parametrów instrumentu oraz akcesoriów w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferenci, którzy złożą oferty na część 4 zobowiązani są dostarczyć na wezwanie Zamawiającego po jednym rodzaju każdego z akcesoriów celem przeprowadzenia weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego. UWAGA! Akcesoriów nie należy dostarczać wraz z ofertą, a dopiero na późniejsze wezwanie Zamawiającego. Powyższe podyktowane jest koniecznością zapewnienia równych warunków oceny poszczególnych akcesoriów. W przypadku braku dostarczenia wszystkich akcesoriów w trybie wskazanym w niniejszym pkt SIWZ, oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. Oferenci, którzy złożą oferty na części: 1 – 3 oraz 5 – 7 – zobowiązani są dostarczyć na wezwanie Zamawiającego po jednym instrumencie z każdego rodzaju celem przeprowadzenia weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego oraz do oceny jakościowej dokonywanej przez komisję przetargową w ramach kryteriów oceny ofert. UWAGA! Instrumentów nie należy dostarczać wraz z ofertą, a dopiero na późniejsze wezwanie Zamawiającego. Powyższe podyktowane jest koniecznością zapewnienia równych warunków oceny poszczególnych instrumentów w ramach każdej z części zamówienia. W przypadku braku dostarczenia instrumentu lub jego istotnych elementów wyposażenia w trybie wskazanym w niniejszym pkt SIWZ, oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
37300000-1


Dodatkowe kody CPV:
37311000-1, 37314000-2, 37314200-4, 37316000-6, 37316600-2, 37311100-2
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Pozytyw organowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
158000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ADA-MUSIC Kręcichwost sp.j.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 43-502
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
194340.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 194340.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 194340.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Obój (pełen automat)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
95600.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Silesia Music Center sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 6
Kod pocztowy: 32-650
Miejscowość: Kęty
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
117588.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 117588.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 117588.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Obój (półautomat)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
54000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Silesia Music Center sp. z o .o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 6
Kod pocztowy: 32-650
Miejscowość: Kęty
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
66420.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 66420.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 66420.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Akcesoria do obojów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
79000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Silesia Music Center sp. z o .o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 6
Kod pocztowy: 32-650
Miejscowość: Kęty
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
97170.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 97170.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 97170.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
Rożek angielski

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
114000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Silesia Music Center sp. z o .o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 6
Kod pocztowy: 32-650
Miejscowość: Kęty
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
140220.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 140220.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 140220.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
6   

NAZWA:
Ksylofon ze statywem, skrzynią i pokrowcem

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
8113.82

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gamuz J.P. Gacka Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Alfonsa Górnika 9 A
Kod pocztowy: 40-133
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
9980.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9980.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9980.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
7   

NAZWA:
Pianina cyfrowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
4193.50

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Grupa Zibi S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 02-145
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
5158.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5158.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5660.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl
tel: 523 212 343
fax: 523 210 752
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-03-18
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 523667-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: 1-PN-2019
Data publikacji zamówienia: 2019-03-11
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 6880 ZŁ
Szacowana wartość* 229 333 PLN  -  344 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl/
Informacja dostępna pod: www.bip.filharmonia.bydgoszcz.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37300000-1 Instrumenty muzyczne i ich części
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pozytyw organowy ADA-MUSIC Kręcichwost sp.j.
Czechowice-Dziedzice
2019-04-23 194 340,00
Obój (pełen automat) Silesia Music Center sp. z o.o.
Kęty
2019-04-17 117 588,00
Obój (półautomat) Silesia Music Center sp. z o .o.
Kęty
2019-04-17 66 420,00
Akcesoria do obojów Silesia Music Center sp. z o .o.
Kęty
2019-04-17 97 170,00
Rożek angielski Silesia Music Center sp. z o .o.
Kęty
2019-04-17 140 220,00
Ksylofon ze statywem, skrzynią i pokrowcem Gamuz J.P. Gacka Spółka Jawna
Katowice
2019-04-17 9 980,00
Pianina cyfrowe Grupa Zibi S.A.
Warszawa
2019-04-17 5 158,00