Kraków: Konserwacja i bieżące naprawy urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - ZP/0121/2012


Numer ogłoszenia: 52400 - 2012; data zamieszczenia: 22.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica , Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6173595, faks (012) 6173595, 6173363.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.ms.agh.edu.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Konserwacja i bieżące naprawy urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - ZP/0121/2012.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji i bieżących napraw urządzeń dźwigowych zainstalowanych w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie, w zakresie ustalonym Katalogiem Norm Rzeczowych na konserwację dźwigów elektrycznych pionowych oraz Katalogiem Wzorcowych Cen Jednostkowych - roboty dźwigowe a także przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie konserwacji i bieżących napraw 16 dźwigów osobowych (typu ODA) zainstalowanych w czterech 16 kondygnacyjnych domach studenckich, platformy śrubowej w budynku czteropiętrowym oraz dwóch dźwigników przemysłowych (elektro-hydrauliczne podesty podnośne) znajdujących się na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie 1. Lokalizacja urządzeń dźwigowych: 1) Dom Studencki nr 1 Olimp (DS-1), ul. Rostafińskiego 9 - 4 dźwigi osobowe, 2) Dom Studencki nr 2 Babilon (DS-2), ul. Rostafińskiego 11 - 4 dźwigi osobowe, 3) Dom Studencki nr 3 Akropol (DS-3), ul. Tokarskiego 1 - 4 dźwigi osobowe, 4) Dom Studencki nr 14 Kapitol (DS-14), ul. Budryka 2 - 4 dźwigi osobowe, 5) Dom Studencki Alfa, ul. Reymonta 17 - 1 dźwig osobowy, 6) Dom Studencki nr 3 Akropol (DS-3), ul. Tokarskiego 1 -1 dźwignik przemysłowy 7) Dom Studencki nr DS - 14 Kapitol (DS-14), ul. Budryka 2 -1 dźwignik przemysłowy 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: A). Wykonanie przeglądów technicznych zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 4, oraz art. 23 ust. 5, ustawy z dnia 21 grudnia 2000r., - o Dozorze Technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321 z późniejszymi zmianami ) w tym: a) wykonywanie przeglądów konserwacyjnych podstawowych P-1 lub przewidzianych w instrukcji producenta co 30 dni, których zakres przedstawiono w załączniku 3 do wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) b) wykonywanie przeglądów kwartalnych, których zakres przedstawiono w załączniku 4 do wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), c) wykonanie przeglądu rocznego, którego zakres przedstawiono w załączniku 5 do wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), d) prowadzenie wymaganej przepisami, pełnej dokumentacji technicznej przeglądów i konserwacji oraz wykonanych pomiarów okresowych. B). Utrzymanie urządzeń dźwigowych w stałej sprawności technicznej (w tym usuwanie awarii i dokonywanie drobnych napraw we wszystkie dni tygodnia na wezwania telefoniczne Zamawiającego) z wyjątkiem postojów urządzeń niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych, C). Wykonywanie napraw urządzeń dźwigowych, zleconych każdorazowo przez Zamawiającego, Ad. 2 A) Zakres przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych obejmuje min.: 1) sprawdzanie skuteczności instalacji przeciwporażeniowej urządzeń dźwigowych, 2) rozebranie, oczyszczenie i nasmarowanie luzownika, 3) sprawdzanie oporności izolacji obwodów elektrycznych urządzeń dźwigowych, 4) sprawdzanie stanu technicznego wszelkich mechanizmów napędowych urządzeń dźwigowych, 5) sprawdzenie ustawienia silnika, w przypadku drgań lub nierytmicznej jego pracy należy usunąć przyczynę ich powstania, 6) sprawdzanie działania urządzeń bezpieczeństwa drzwi przystankowych i drzwi szybowych, 7) sprawdzanie: urządzeń chwytających, stanu cięgien, lin stalowych nośnych ich zamocowań i elementów zawieszenia, 8) sprawdzanie działania wskaźników sygnalizacji oświetlenia, 9) uzupełnianie oleju i smaru, 10) sprawdzanie luzu pomiędzy ślimakiem a ślimacznicą w tym sprawdzanie stanu łożysk, 11) sprawdzanie i regulacja szczęk hamulcowych, a także sprzężenia ciernego między kołem ciernym a linami nośnymi, 12) sprawdzanie mocowania lin oraz elementów nośnych kabiny i przeciwwagi, 13) sprawdzanie pracy i regulacja przełączników piętrowych, smarowanie rolek napędowych, 14) sprawdzanie mocowania prowadnic kabiny i przeciwwagi i dokonaniem koniecznych poprawek, 15) sprawdzanie stanu zużycia lin nośnych w zakresie ewentualnych deformacji i pęknięć, 16) sprawdzanie naciągu lin i jego ewentualna regulacja, 17) wykonywanie przeglądów i sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających przed przeciążeniami oraz zabezpieczeń termicznych i zaniku fazy, 18) sprawdzanie obwodów bezpieczeństwa całego urządzenia dźwigowego oraz styczników, przekaźników, prostowników, 19) sprawdzanie rezystorów i innych elementów związanych z zasilaniem i sterowaniem, 20) sprawdzanie działania: kaset wezwań, drzwi szybowych, amortyzatorów połączone z ewentualną wymianą uszkodzonych elementów, 21) wykonywanie pomiarów elektrycznych i przygotowywanie urządzeń dźwigowych do odbiorów przez Inspektorat Dozoru Technicznego. 22) wykonywanie innych prostych czynności konserwacyjnych zapewniających bezpieczeństwo i utrzymanie urządzeń dźwigowych w ciągłym ruchu. Uwaga: Przeglądy konserwacyjne należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi zawartymi w załącznikach nr, 3, 4 i 5 do wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) Ad. 2 B) Zakres czynności związanych z utrzymaniem urządzeń dźwigowych w stałej sprawności technicznej obejmuje min.: 1) Prowadzenie na bieżąco kontroli stanu technicznego urządzeń dźwigowych w tym: smarowanie, oliwienie i czyszczenie elementów mechanicznych, uzupełnianie brakujących elementów urządzeń lub wymiana uszkodzonych na sprawne technicznie, 2) Reagowanie na nieprawidłowości w pracy urządzeń zgłaszane przez Zamawiającego całodobowo we wszystkie dni tygodnia. 3) Przybycie na miejsce i przystąpienie do usunięcia awarii lub usterki w dźwigu osobowym w ciągu dwóch godzin od otrzymania zgłoszenia na czynny całą dobę numer telefonu Wykonawcy. 4) Przybycie na miejsce w ciągu 30 minut od otrzymania zgłoszenia w przypadku uwięzienia ludzi w dźwigach osobowych. 5) Przybycie na miejsce i przystąpienie do usunięcia awarii lub usterki w dźwigniku przemysłowym w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia lub w najbliższym dniu roboczym następującym po tym okresie. 6) W przypadku niemożliwości natychmiastowego usunięcia awarii czy usterki - zabezpieczenie urządzenia dźwigowego przed możliwością spowodowania zagrożenia oraz przed dostępem osób niepowołanych. 7) Powiadamianie z odpowiednim wyprzedzeniem Zamawiającego (Dział Obsługi Technicznej) o konieczności dokonania niezbędnych napraw zapewniających utrzymanie urządzeń dźwigowego w pełnej sprawności technicznej. 8) Przygotowania urządzeń dźwigowych do badań zwyczajnych i nadzwyczajnych prowadzonych przez UDT jak również do branie czynnego udziału w czasie ich przeprowadzania, 9) Wpisywanie do założonych przez Wykonawcę Zeszytów zgłoszeń znajdujących się na portierniach wszelkich działań związanych z konserwacją i obsługą techniczną urządzeń dźwigowych. Uwagi: Z tytułu wykonywania czynności wymienionych punktach Ad 2 A i 2 B Wykonawca będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca na własny koszt dostarczać będzie materiały wymienione poniżej: 1) amortyzatory zespołu napędowego 2) czyściwo 3) diody, rezystory i inne elementy do tablic sterowniczych 4) farby olejne i inne, rozpuszczalniki, pędzle 5) gumy sprzęgła koła ciernego 6) hermetyk 7) instrukcje użytkowania urządzeń dźwigowych 8) klosze opraw oświetleniowych 9) kontakty drzwi półautomatycznych szybowych 10) korki drzwi 11) krótkie odcinki różnych przewodów elektrycznych 12) odboje gumowe różne 13) oprawki E-27, E-14, itp 14) podkładki gumowe suwaka 15) pokrywy kaset i przyciski 16) przeciwkontakty drzwi szybowych 17) smarowniczki 18) smary, oleje, nafta, 19) taśma izolacyjna 20) wkładki bezpieczników 2 A- 60 A 21) wkręty, śruby, nakrętki, sprężyny, zawleczki, podkładki, 22) żarówki oświetlenia podstawowego i żarówki sygnalizacyjne 23) inne drobne elementy o wartości jednostkowej do 20 zł związane z wykonywaniem prac konserwatorskich, Ad. 2 C) Wykonanie napraw bieżących urządzeń dźwigowych 1) Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie napraw urządzeń dźwigowych, które Wykonawca musi przyjąć do realizacji. 2) W celu przeprowadzenie naprawy Wykonawca we własnym zakresie dokona zakupu niezbędnych materiałów i części zamiennych. 3) Ceny usług naprawczych związanych z wykorzystaniem podstawowego asortymentu części zamiennych ( materiały, robocizna, transport itp.) Wykonawca określi wypełniając załącznik nr 4 do SIWZ (Specyfikacja cenowa). 4) Koszty napraw rozliczane będą na podstawie oddzielnych zleceń, po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu sporządzonego w oparciu o ceny podane w ofercie w załączniku nr 4 (Specyfikacja cenowa). W przypadku konieczności użycia do naprawy części nie objętych załączonym wykazem Wykonawca sporządzi kosztorys w oparciu o KRN i zgodnie z zaoferowaną w ofercie stawką roboczogodziny. W każdym przypadku przed przystąpieniem do prac wymagana jest akceptacja kosztorysu przez Zamawiającego. Nie zaakceptowanie proponowanych przez Wykonawcę cen dostawy nie zwalnia go z wykonania usługi z wykorzystaniem części dostarczonych przez Zamawiającego. 5) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wykonane naprawy (materiały i robocizna) na okres minimum 24 miesięcy liczony od dnia odbioru usługi. 6) Łączna wartość w/w zleceń w okresie trwania umowy, nie może przekroczyć wartości 140.000,00 zł Użyte przez Wykonawcę do naprawy części i materiały muszą: a) być zgodne z odpowiednimi normami PN/ISO, b) być oznakowane i posiadać wymagane prawem certyfikaty bezpieczeństwa (dopuszczone do stosowania w dźwigach osobowych przez UDT), c) być w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem, d) być w gatunku I, e) posiadać dokumentację techniczną niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego taką jak: gwarancje, instrukcje, pouczenia, opisy techniczne, plany i schematy, sporządzoną w języku polskim. Uwagi ogólne: 1. Cena oferty wyliczona przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie poniesione koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty materiałów, robocizny i dojazdów do miejsc realizacji usług. 2. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów dojazdów pracowników Wykonawcy związanych z realizacją usług. 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż wskazane w formularzu specyfikacji cenowej pod warunkiem, że zaproponowane zamienniki będą równoważne pod względem parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych, 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności wykazania przez Wykonawcę, iż artykuł przez niego zaproponowany jest istotnie równoważny z wymaganym, a przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia, 5. Naprawy dźwigów będą realizowane przez Wykonawcę zgodnie z zamówieniami cząstkowymi Zamawiającego stosownie do jego bieżących potrzeb w okresie obowiązywania umowy, 6. Wykonawca musi realizować zlecenie w terminach wskazanym przez Zamawiającego 7. W przypadku wyłączenia któregokolwiek urządzenia dźwigowego z eksploatacji, niezależnie od przyczyny, przez okres dłuższy niż 7 dni w miesiącu ryczałtowa opłata za konserwację, określona w załączniku nr 4 (część A + B Specyfikacji cenowej), będzie zmniejszona proporcjonalnie do ilości dni przestoju. 8. Wykonawca musi wycenić wszystkie pozycje podane w załączniki nr 4 (część A + B oraz część C Specyfikacji cenowej), gdyż wyliczone na nich kwoty posłużą Zamawiającemu do porównania ofert w trakcie ich oceny. 9. Konserwacja urządzeń dźwigowych prowadzona będzie nie wcześniej niż od 01-07-2012 r. 10. Naprawy urządzeń dźwigowych zlecane będą po podpisaniu umowy.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.53.14.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, zrealizował zamówienia na łączna kwotę 200 000 zł brutto, w tym co najmniej 1 zamówienie na kwotę minimum 50 000 zł brutto, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców z załączeniem dokumentów potwierdzających ze prace te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu usług (zał. Nr 7) + dokumenty potwierdzające należyte wykonanie metodą spełnia/nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował minimum 3 osobami posiadającymi uprawnienia wymagane przez UDT w zakresie konserwacji dźwigów osobowych. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu osób i podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia (zał. nr 6) metodą spełnia/nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - cena roboczogodziny - 10
 • 3 - cena pakietu nusług - 40


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: 1) wysokości wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, b) ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, 2) osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyzej jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.ms.agh.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sekretariat MS AGH , ul. Rostafińskiego 7a, 30-072 Kraków.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.03.2012 godzina 11:30, miejsce: Sekretariat MS AGH , ul. Rostafińskiego 7a, 30-072 Kraków.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Kraków: Konserwacja i bieżące naprawy urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - ZP/0121/2012


Numer ogłoszenia: 111010 - 2012; data zamieszczenia: 10.04.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 52400 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6173595, faks (012) 6173595, 6173363.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Konserwacja i bieżące naprawy urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - ZP/0121/2012.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji i bieżących napraw urządzeń dźwigowych zainstalowanych w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie, w zakresie ustalonym Katalogiem Norm Rzeczowych na konserwację dźwigów elektrycznych pionowych oraz Katalogiem Wzorcowych Cen Jednostkowych - roboty dźwigowe a także przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie konserwacji i bieżących napraw 16 dźwigów osobowych (typu ODA) zainstalowanych w czterech 16 kondygnacyjnych domach studenckich, platformy śrubowej w budynku czteropiętrowym oraz dwóch dźwigników przemysłowych (elektro-hydrauliczne podesty podnośne) znajdujących się na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie 1. Lokalizacja urządzeń dźwigowych: 1) Dom Studencki nr 1 Olimp (DS-1), ul. Rostafińskiego 9 - 4 dźwigi osobowe, 2) Dom Studencki nr 2 Babilon (DS-2), ul. Rostafińskiego 11 - 4 dźwigi osobowe, 3) Dom Studencki nr 3 Akropol (DS-3), ul. Tokarskiego 1 - 4 dźwigi osobowe, 4) Dom Studencki nr 14 Kapitol (DS-14), ul. Budryka 2 - 4 dźwigi osobowe, 5) Dom Studencki Alfa, ul. Reymonta 17 - 1 dźwig osobowy, 6) Dom Studencki nr 3 Akropol (DS-3), ul. Tokarskiego 1 -1 dźwignik przemysłowy 7) Dom Studencki nr DS - 14 Kapitol (DS-14), ul. Budryka 2 -1 dźwignik przemysłowy 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: A). Wykonanie przeglądów technicznych zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 4, oraz art. 23 ust. 5, ustawy z dnia 21 grudnia 2000r., - o Dozorze Technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321 z późniejszymi zmianami ) w tym: a) wykonywanie przeglądów konserwacyjnych podstawowych P-1 lub przewidzianych w instrukcji producenta co 30 dni, których zakres przedstawiono w załączniku 3 do wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) b) wykonywanie przeglądów kwartalnych, których zakres przedstawiono w załączniku 4 do wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), c) wykonanie przeglądu rocznego, którego zakres przedstawiono w załączniku 5 do wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), d) prowadzenie wymaganej przepisami, pełnej dokumentacji technicznej przeglądów i konserwacji oraz wykonanych pomiarów okresowych. B). Utrzymanie urządzeń dźwigowych w stałej sprawności technicznej (w tym usuwanie awarii i dokonywanie drobnych napraw we wszystkie dni tygodnia na wezwania telefoniczne Zamawiającego) z wyjątkiem postojów urządzeń niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych, C). Wykonywanie napraw urządzeń dźwigowych, zleconych każdorazowo przez Zamawiającego, Ad. 2 A) Zakres przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych obejmuje min.: 1) sprawdzanie skuteczności instalacji przeciwporażeniowej urządzeń dźwigowych, 2) rozebranie, oczyszczenie i nasmarowanie luzownika, 3) sprawdzanie oporności izolacji obwodów elektrycznych urządzeń dźwigowych, 4) sprawdzanie stanu technicznego wszelkich mechanizmów napędowych urządzeń dźwigowych, 5) sprawdzenie ustawienia silnika, w przypadku drgań lub nierytmicznej jego pracy należy usunąć przyczynę ich powstania, 6) sprawdzanie działania urządzeń bezpieczeństwa drzwi przystankowych i drzwi szybowych, 7) sprawdzanie: urządzeń chwytających, stanu cięgien, lin stalowych nośnych ich zamocowań i elementów zawieszenia, 8) sprawdzanie działania wskaźników sygnalizacji oświetlenia, 9) uzupełnianie oleju i smaru, 10) sprawdzanie luzu pomiędzy ślimakiem a ślimacznicą w tym sprawdzanie stanu łożysk, 11) sprawdzanie i regulacja szczęk hamulcowych, a także sprzężenia ciernego między kołem ciernym a linami nośnymi, 12) sprawdzanie mocowania lin oraz elementów nośnych kabiny i przeciwwagi, 13) sprawdzanie pracy i regulacja przełączników piętrowych, smarowanie rolek napędowych, 14) sprawdzanie mocowania prowadnic kabiny i przeciwwagi i dokonaniem koniecznych poprawek, 15) sprawdzanie stanu zużycia lin nośnych w zakresie ewentualnych deformacji i pęknięć, 16) sprawdzanie naciągu lin i jego ewentualna regulacja, 17) wykonywanie przeglądów i sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających przed przeciążeniami oraz zabezpieczeń termicznych i zaniku fazy, 18) sprawdzanie obwodów bezpieczeństwa całego urządzenia dźwigowego oraz styczników, przekaźników, prostowników, 19) sprawdzanie rezystorów i innych elementów związanych z zasilaniem i sterowaniem, 20) sprawdzanie działania: kaset wezwań, drzwi szybowych, amortyzatorów połączone z ewentualną wymianą uszkodzonych elementów, 21) wykonywanie pomiarów elektrycznych i przygotowywanie urządzeń dźwigowych do odbiorów przez Inspektorat Dozoru Technicznego. 22) wykonywanie innych prostych czynności konserwacyjnych zapewniających bezpieczeństwo i utrzymanie urządzeń dźwigowych w ciągłym ruchu. Uwaga: Przeglądy konserwacyjne należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi zawartymi w załącznikach nr, 3, 4 i 5 do wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) Ad. 2 B) Zakres czynności związanych z utrzymaniem urządzeń dźwigowych w stałej sprawności technicznej obejmuje min.: 1) Prowadzenie na bieżąco kontroli stanu technicznego urządzeń dźwigowych w tym: smarowanie, oliwienie i czyszczenie elementów mechanicznych, uzupełnianie brakujących elementów urządzeń lub wymiana uszkodzonych na sprawne technicznie, 2) Reagowanie na nieprawidłowości w pracy urządzeń zgłaszane przez Zamawiającego całodobowo we wszystkie dni tygodnia. 3) Przybycie na miejsce i przystąpienie do usunięcia awarii lub usterki w dźwigu osobowym w ciągu dwóch godzin od otrzymania zgłoszenia na czynny całą dobę numer telefonu Wykonawcy. 4) Przybycie na miejsce w ciągu 30 minut od otrzymania zgłoszenia w przypadku uwięzienia ludzi w dźwigach osobowych. 5) Przybycie na miejsce i przystąpienie do usunięcia awarii lub usterki w dźwigniku przemysłowym w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia lub w najbliższym dniu roboczym następującym po tym okresie. 6) W przypadku niemożliwości natychmiastowego usunięcia awarii czy usterki - zabezpieczenie urządzenia dźwigowego przed możliwością spowodowania zagrożenia oraz przed dostępem osób niepowołanych. 7) Powiadamianie z odpowiednim wyprzedzeniem Zamawiającego (Dział Obsługi Technicznej) o konieczności dokonania niezbędnych napraw zapewniających utrzymanie urządzeń dźwigowego w pełnej sprawności technicznej. 8) Przygotowania urządzeń dźwigowych do badań zwyczajnych i nadzwyczajnych prowadzonych przez UDT jak również do branie czynnego udziału w czasie ich przeprowadzania, 9) Wpisywanie do założonych przez Wykonawcę Zeszytów zgłoszeń znajdujących się na portierniach wszelkich działań związanych z konserwacją i obsługą techniczną urządzeń dźwigowych. Uwagi: Z tytułu wykonywania czynności wymienionych punktach Ad 2 A i 2 B Wykonawca będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca na własny koszt dostarczać będzie materiały wymienione poniżej: 1) amortyzatory zespołu napędowego 2) czyściwo 3) diody, rezystory i inne elementy do tablic sterowniczych 4) farby olejne i inne, rozpuszczalniki, pędzle 5) gumy sprzęgła koła ciernego 6) hermetyk 7) instrukcje użytkowania urządzeń dźwigowych 8) klosze opraw oświetleniowych 9) kontakty drzwi półautomatycznych szybowych 10) korki drzwi 11) krótkie odcinki różnych przewodów elektrycznych 12) odboje gumowe różne 13) oprawki E-27, E-14, itp 14) podkładki gumowe suwaka 15) pokrywy kaset i przyciski 16) przeciwkontakty drzwi szybowych 17) smarowniczki 18) smary, oleje, nafta, 19) taśma izolacyjna 20) wkładki bezpieczników 2 A- 60 A 21) wkręty, śruby, nakrętki, sprężyny, zawleczki, podkładki, 22) żarówki oświetlenia podstawowego i żarówki sygnalizacyjne 23) inne drobne elementy o wartości jednostkowej do 20 zł związane z wykonywaniem prac konserwatorskich, Ad. 2 C) Wykonanie napraw bieżących urządzeń dźwigowych 1) Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie napraw urządzeń dźwigowych, które Wykonawca musi przyjąć do realizacji. 2) W celu przeprowadzenie naprawy Wykonawca we własnym zakresie dokona zakupu niezbędnych materiałów i części zamiennych. 3) Ceny usług naprawczych związanych z wykorzystaniem podstawowego asortymentu części zamiennych ( materiały, robocizna, transport itp.) Wykonawca określi wypełniając załącznik nr 4 do SIWZ (Specyfikacja cenowa). 4) Koszty napraw rozliczane będą na podstawie oddzielnych zleceń, po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu sporządzonego w oparciu o ceny podane w ofercie w załączniku nr 4 (Specyfikacja cenowa). W przypadku konieczności użycia do naprawy części nie objętych załączonym wykazem Wykonawca sporządzi kosztorys w oparciu o KRN i zgodnie z zaoferowaną w ofercie stawką roboczogodziny. W każdym przypadku przed przystąpieniem do prac wymagana jest akceptacja kosztorysu przez Zamawiającego. Nie zaakceptowanie proponowanych przez Wykonawcę cen dostawy nie zwalnia go z wykonania usługi z wykorzystaniem części dostarczonych przez Zamawiającego. 5) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wykonane naprawy (materiały i robocizna) na okres minimum 24 miesięcy liczony od dnia odbioru usługi. 6) Łączna wartość w/w zleceń w okresie trwania umowy, nie może przekroczyć wartości 140.000,00 zł Użyte przez Wykonawcę do naprawy części i materiały muszą: a) być zgodne z odpowiednimi normami PN/ISO, b) być oznakowane i posiadać wymagane prawem certyfikaty bezpieczeństwa (dopuszczone do stosowania w dźwigach osobowych przez UDT), c) być w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem, d) być w gatunku I, e) posiadać dokumentację techniczną niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego taką jak: gwarancje, instrukcje, pouczenia, opisy techniczne, plany i schematy, sporządzoną w języku polskim. Uwagi ogólne: 1. Cena oferty wyliczona przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie poniesione koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty materiałów, robocizny i dojazdów do miejsc realizacji usług. 2. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów dojazdów pracowników Wykonawcy związanych z realizacją usług. 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż wskazane w formularzu specyfikacji cenowej pod warunkiem, że zaproponowane zamienniki będą równoważne pod względem parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych, 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności wykazania przez Wykonawcę, iż artykuł przez niego zaproponowany jest istotnie równoważny z wymaganym, a przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia, 5. Naprawy dźwigów będą realizowane przez Wykonawcę zgodnie z zamówieniami cząstkowymi Zamawiającego stosownie do jego bieżących potrzeb w okresie obowiązywania umowy, 6. Wykonawca musi realizować zlecenie w terminach wskazanym przez Zamawiającego 7. W przypadku wyłączenia któregokolwiek urządzenia dźwigowego z eksploatacji, niezależnie od przyczyny, przez okres dłuższy niż 7 dni w miesiącu ryczałtowa opłata za konserwację, określona w załączniku nr 4 (część A + B Specyfikacji cenowej), będzie zmniejszona proporcjonalnie do ilości dni przestoju. 8. Wykonawca musi wycenić wszystkie pozycje podane w załączniki nr 4 (część A + B oraz część C Specyfikacji cenowej), gdyż wyliczone na nich kwoty posłużą Zamawiającemu do porównania ofert w trakcie ich oceny. 9. Konserwacja urządzeń dźwigowych prowadzona będzie nie wcześniej niż od 01-07-2012 r. 10. Naprawy urządzeń dźwigowych zlecane będą po podpisaniu umowy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.53.14.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID Service sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 220000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  192445,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  192445,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  250937,60


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: dzp@agh.edu.pl
tel: (12)6173595
fax: (12)6173595
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-03-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 5240020120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-02-21
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 847 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.ms.agh.edu.pl
Informacja dostępna pod: Sekretariat MS AGH , ul. Rostafińskiego 7a, 30-072 Kraków
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Konserwacja i bieżące naprawy urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - ZP/0121/2012 ZID Service sp. z o.o.
Warszawa
2012-04-10 192 445,00