TI Tytuł Polska-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej
ND Nr dokumentu 52445-2015
PD Data publikacji 13/02/2015
OJ Dz.U. S 31
TW Miejscowość SZCZECINEK
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 10/02/2015
DD Termin składania wniosków o dokumentację 25/02/2015
DT Termin 25/02/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 77231000 - Usługi gospodarki leśnej
OC Pierwotny kod CPV 77231000 - Usługi gospodarki leśnej
RC Kod NUTS PL422
IA Adres internetowy (URL) www.szczecinek.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

13/02/2015    S31    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej

2015/S 031-052445

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Punkt kontaktowy: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Osoba do kontaktów: Nowik Edward
78-400 Szczecinek
POLSKA
Tel.: +48 943726300
E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szczecinek.lasy.gov.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Nadleśnictwo Świdwin
ul. Szczecińska 58
78-300 Świdwin
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Świdwin.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: teren Nadleśnictwa Swidwin.

Kod NUTS PL422

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie pełnej dokumentacji siedliskowej dla Nadleśnictwa Świdwin
Powierzchnia ogólna nadleśnictwa – 24 820 ha, w tym lasy oraz grunty do zalesienia – 23 361 ha.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
Prace objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z:
— ustawą z 28.9.1991 o lasach (tj. Dz.U. z 2011 r., nr 12, poz. 59, ze. zm.),
— ustawą z 3.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227),
— rozporządzeniem Ministra Środowiska z 12.11.2012 w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu,
— „Instrukcją urządzania lasu. Warszawa, 2011 r." stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r. w sprawie Instrukcji urządzania lasu, oraz zarz. nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 23.11.2012 w sprawie korekty Instrukcji urządzania lasu,
— Klasyfikacją gleb leśnych Polski (CILP 2000),
— protokołami uzgodnień z Dyrektorem RDLP lub osobą przez niego wyznaczoną, Nadleśniczym Nadleśnictwa lub osobą przez niego wyznaczoną, po zaakceptowaniu przez Dyrektora RDLP.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Wykonanie pełnej dokumentacji siedliskowej dla Nadleśnictwa Świdwin
Powierzchnia ogólna nadleśnictwa – 24 820 ha, w tym lasy oraz grunty do zalesienia – 23 361 ha.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 535 700 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 25.3.2015. Zakończenie 15.1.2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 PLN).
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 25.2.2015 do godz. 8:30.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ O/Szczecinek 22 2030 0045 1110 0000 0033 0770;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z dnia 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 9.5.2014 o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r. poz. 915) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie), Wykonawca składający ofertę wykaże, że wykonał należycie, co najmniej dwa operaty siedliskowe dla nadleśnictw, każdy za cenę nie mniejszą niż 500 000 PLN netto.
2. Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca jest w sytuacji finansowej, zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, jeżeli:
Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości minimum 300 000 PLN
oraz
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość, co najmniej 500 000 PLN.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna, że Wykonawca jest w sytuacji finansowej, zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, jeżeli:
Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości minimum 300 000 PLN
oraz
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość, co najmniej 500 000 PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wskaże co najmniej 4 osoby do wykonania zamówienia.
Osoby przeznaczone do wykonania niniejszego zamówienia muszą posiadać, co najmniej trzyletni staż przy pracach związanych z opracowaniem PUL dla nadleśnictw oraz kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wymagane wykształcenie o profilu przyrodniczym (leśnictwo, biologia, ochrona środowiska, itp.)
oraz
dodatkowo (oprócz osób wymienionych wyżej), wskaże 1 osobę do pełnienia nadzoru wewnętrznego (własnego), wykonania zamówienia w ramach nadleśnictwa. Osoba ta musi posiadać, co najmniej sześcioletni staż przy pracach związanych z opracowaniem PUL dla nadleśnictw oraz kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wymagane wykształcenie o profilu przyrodniczym (leśnictwo, biologia, ochrona środowiska, itp.)
oraz
dodatkowo (oprócz osób wymienionych wyżej), wskaże, co najmniej 1 osobę, posiadającą nie mniejszy niż dziesięcioletni staż pracy, w tym, co najmniej pięć lat sprawującą nadzór nad pracami związanymi z opracowaniem PUL dla nadleśnictw – do pełnienia nadzoru wewnętrznego (własnego), koordynacji i kontroli poprawności wykonania zamówienia. Osoba ta winna posiadać kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie niezbędne do wykonania nadzoru, wymagane wyższe wykształcenie o profilu przyrodniczym (leśnictwo, biologia, ochrona środowiska, itp.).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Doświadczenie. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZR.270.3.3.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 25.2.2015
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.2.2015 - 08:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 25.2.2015 - 9:00

Miejscowość:

Szczecinek, ul. Mickiewicza nr 2.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Zamawiający będzie stosował w niniejszym postępowaniu wyłączenia z art. 5 ust. 1 dotyczące terminu składania ofert.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie BIP zamawiającego.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria biura [bud. C].
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.2.2015
TI Tytuł Polska-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej
ND Nr dokumentu 102299-2015
PD Data publikacji 24/03/2015
OJ Dz.U. S 58
TW Miejscowość SZCZECINEK
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 19/03/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 77231000 - Usługi gospodarki leśnej
OC Pierwotny kod CPV 77231000 - Usługi gospodarki leśnej
RC Kod NUTS PL422
IA Adres internetowy (URL) www.szczecinek.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

24/03/2015    S58    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej

2015/S 058-102299

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Punkt kontaktowy: Skarb Państwa Państwowe – Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Osoba do kontaktów: Nowik Edward
78-400 Szczecinek
Polska
Tel.: +48 943726300
E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szczecinek.lasy.gov.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Nadleśnictwo Świdwin
ul. Szczecińska 58
78-300 Świdwin
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Świdwin.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren Nadleśnictwa Swidwin.

Kod NUTS PL422

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie pełnej dokumentacji siedliskowej dla Nadleśnictwa Świdwin
Powierzchnia ogólna nadleśnictwa – 24 820 ha,
w tym lasy oraz grunty do zalesienia – 23 361 ha.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 101 600 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Doświadczenie. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZR.270.3.3.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 31-052445 z dnia 13.2.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZR.270.3.3.2015 Nazwa: Wykonanie operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Świdwin
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
16.3.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
ul. Koszalińska 91B
78-400 Szczecinek
Polska
E-mail: sekretariat@szczecinek.buligl.pl
Tel.: +48 943740805
Adres internetowy: http://www.buligl.pl/

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 110 570 400 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 101 600 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.3.2015

Adres: ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek
woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
Dane kontaktowe: email: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
tel: +48 943726300
fax: +48 943726301
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-02-25
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 5244520151
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-02-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 690 dni
Wadium: 30100 ZŁ
Szacowana wartość* 1 003 333 PLN  -  1 505 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.szczecinek.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Sz
ul. Mickiewicza 2, 78-400 szczecinek, woj. zachodniopomorskie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 25/02/2
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
77231000-8 Usługi gospodarki leśnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Świdwin Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
ul. Koszalińska 91B, 78-400 Szczecinek, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
2015-03-16 1 101 600,00