Katowice: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WOMP w Katowicach do n/w punktów poboru : 1)Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach, przy ul. Warszawskiej 42 -Zadanie nr 1. 2)Dział Konsultacyjno -Diagnostyczny w Sosnowcu, przy ul. Staszica 44a - Zadanie nr 2.


Numer ogłoszenia: 524510 - 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Katowice, ul. Warszawska 42, 40-008 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2598859, faks 032 2598859 , strona internetowa www.womp.info


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WOMP w Katowicach do n/w punktów poboru : 1)Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach, przy ul. Warszawskiej 42 -Zadanie nr 1. 2)Dział Konsultacyjno -Diagnostyczny w Sosnowcu, przy ul. Staszica 44a - Zadanie nr 2..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zadanie nr 1 1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie dystrybucji energii elektrycznej do punktu poboru Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach, przy ul. Warszawskiej 42 w okresie od dnia 1.01.2013 r do dnia 31.12.2014 r. 2.Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 3.Szacunkowa ilość dostarczanej energii, rozliczanej całodobowo w taryfie C 23, w okresie dostawy wynosi około 251 873,6 kWh; Lp. Nr licznika 83388981 , Typ ZMG 410CT44 Usytuowanie punktu poboru Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach, przy ul. Warszawskiej 42 Moc umowna (w kW) I Kwartał 100 kW II kwartał 80 kW III kwartał 70 kW IV kwartał 100 kW Szacunkowe zużycie w 3 strefach taryfowych (w kWh) szczyt przedpołudniowy 29 713,2 szczyt popołudniowy 3128,4 reszta dnia 219 032,00 4.Zamawiający zastrzega, iż szacunkowa ilość dostarczonej energii może ulec zmniejszeniu lub powiększeniu. Z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanej energii elektrycznej nie przysługuje Sprzedawcy żadne roszczenie. Zadanie nr 2 1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie dystrybucji energii elektrycznej do punktu poboru Działu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Sosnowcu, przy ul. Staszica 44 A w okresie od dnia 1.01.2013 r do dnia 31.12.2014 r. 2.Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 3.Szacunkowa ilość dostarczanej energii, rozliczanej całodobowo w taryfie C 11, w okresie dostawy wynosi około 75 684,33 kWh; Nr licznika 12782824 Typ 6C8 dz Usytuowanie punktu poboru Dział Konsultacyjno Diagnostyczny w Sosnowcu, ul. Staszica 44A Moc umowna (w kW) 33.0 kW Szacunkowe zużycie(w kWh) 75 684,33 4.Zamawiający zastrzega, iż szacunkowa ilość dostarczonej energii może ulec zmniejszeniu lub powiększeniu. Z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanej energii elektrycznej nie przysługuje Sprzedawcy żadne roszczenie..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zastosowanie powyższego trybu zamówienia było możliwe w oparciu o art.67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp. W prowadzonych kolejno dwóch postępowaniach o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, nie wpłynęła żadna oferta.Ponadto dotychczas obowiązująca umowa zawarta w dniu 29.12.2011r.wygasa z dniem 31.12.2012r

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   

Nazwa:
kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WOMP w Katowicach do n/w punktów poboru : Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach, przy ul. Warszawskiej 42 -Zadanie nr 1.


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o., ul.Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


Część NR:
2   

Nazwa:
kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WOMP w Katowicach do n/w punktów poboru. Dział Konsultacyjno -Diagnostyczny w Sosnowcu, przy ul. Staszica 44a - Zadanie nr 2.


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • TAURON Polska Energia Sp. z o.o., ul.Mirowska 24, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.


Katowice: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji elektrycznej na potrzeby WOMP w Katowicach do n/w punktów poboru: 1 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach przy ul.Warszawskiej 42 -Zadanie nr 1 2.Dział Konsultacyjno -Diagnostyczny w Sosnowcu przy ul.Staszica 44a-Zadanie nr 2


Numer ogłoszenia: 39110 - 2013; data zamieszczenia: 29.01.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 524510 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Katowice, ul. Warszawska 42, 40-008 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2598859, faks 032 2598859.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji elektrycznej na potrzeby WOMP w Katowicach do n/w punktów poboru: 1 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach przy ul.Warszawskiej 42 -Zadanie nr 1 2.Dział Konsultacyjno -Diagnostyczny w Sosnowcu przy ul.Staszica 44a-Zadanie nr 2.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1:Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie dystrybucji energii elektrycznej do punktu poboru Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach, przy ul.Warszawskiej42 w okresie od dnia 1.01.2013 r do dnia 31.12.2014 r. 2.Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 3.Szacunkowa ilość dostarczanej energii, rozliczanej całodobowo w taryfie C 23, w okresie dostawy wynosi około 251 873,6 kWh;LP.Numer licznika: 83388981,Typ licznika: ZMG 410CT44. Usytuowanie punktu poboru Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach, przy ul.Warszawskiej 42.Moc umowna 9w Kw) I kwartał 100kW,IIKwartał 80kW,III Kwartał 70kW, IV Kwartał 100kw.Szacunkowe zużycie w 3 strefach taryfowych (w kW) szczyt przedpołudniowy 29 713,2 ,szczyt popołudniowy 3128,4 reszta dnia 219 032,00.4 Zamawiający zastrzega, iż szacunkowa ilość dostarczonej energii może ulec zmniejszeniu lub powiększeniu. Z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanej energii elektrycznej nie przysługuje Sprzedawcy żadne roszczenie. Zadanie nr 2:1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie dystrybucji energii elektrycznej do punktu poboru Działu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Sosnowcu, przy ul. Staszica 44 A w okresie od dnia 1.01.2013 r do dnia 31.12.2014 r. 2.Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 3.Szacunkowa ilość dostarczanej energii, rozliczanej całodobowo w taryfie C 11, w okresie dostawy wynosi około 75 684,33 kWh;Nr licznika:12782824,Typ licznika: 6C8 dz. Usytuowanie punktu poboru Dział Konsultacyjno - Diagnostyczny w Sosnowcu, ul. Stzszica 44a.Moc umowna ( w kW) 33.0 kW. Szacunkowe zużycie (w kW) 75 684,33. 4. Zamawiający zastrzega, iż szacunkowa ilość dostarczonej energii może ulec zmniejszeniu lub powiększeniu. Z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanej energii elektrycznej nie przysługuje Sprzedawcy żadne roszczenie..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie dystrybucji energii elektrycznej do punktu poboru Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach, przy ul.Warszawskiej42 w okresie od dnia 1.01.2013 r do dnia 31.12.2014 r.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON sprzedaż GZE Sp.z o.o., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 134974,42 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  110080,73


 • Oferta z najniższą ceną:
  110080,73
  / Oferta z najwyższą ceną:
  110080,73


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie dystrybucji energii elektrycznej do punktu poboru Działu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Sosnowcu, przy ul. Staszica 44 A w okresie od dnia 1.01.2013 r do dnia 31.12.2014 r.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 30-417 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 48664,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  33055,91


 • Oferta z najniższą ceną:
  33055,91
  / Oferta z najwyższą ceną:
  33055,91


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zastosowanie powyższego trybu zamówienia było możliwe w oparciu o art.67 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówien publicznych. W prowadzonych kolejno dwóch postępowniach o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta.Ponadto dotychczas obowiązująca umowa zawarta w dniu 29.12.2011r wygasła z dniem 31.12.2012r.

Adres: ul. Warszawska 42, 40-008 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@womp.info
tel: 032 2598859
fax: 032 2598859
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 52451020120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-12-20
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.womp.info
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie dystrybucji energii elektrycznej do punktu poboru Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach, przy ul.Warszawskiej42 w okresi TAURON sprzedaż GZE Sp.z o.o.
Gliwice
2013-01-29 110 080,00
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie dystrybucji energii elektrycznej do punktu poboru Działu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Sosnowcu, przy ul. Staszica 44 A w TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
Kraków
2013-01-29 33 055,00