Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 525609-N-2019 z dnia 2019-03-14 r.

Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o.: Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 15039906900000, ul. Ul. Śląska  11 , 42-217  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 368 82 78, e-mail sekretariat@hala-czestochowa.pl, faks 34 368 82 79.
Adres strony internetowej (URL): www.hala-czestochowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego. Gmina jedyny udziałowiec

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.hala-czestochowa.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie.

Numer referencyjny:
ZP 1/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) czyszczenie nawierzchni TARAFLEX SPORT EVOLUTION - wg potrzeb 2) czyszczenie podłóg (wykładzina PCV, wykładzina dywanowa, parkiet, glazura) - wg potrzeb, 3) pranie wykładziny dywanowej – co najmniej 1 raz w roku kalendarzowym w miesiącu lipcu lub sierpniu w terminie ustalonym z Zamawiającym, a w razie konieczności częściej w terminie ustalonym z Zamawiającym, 4) czyszczenie parapetów - wg potrzeb, 5) czyszczenie mebli - 1 raz w tygodniu, 6) czyszczenie tapicerki meblowej - 1 raz w roku kalendarzowym w miesiącu lipcu lub sierpniu w terminie ustalonym z Zamawiającym, 7) czyszczenie powierzchni urządzeń technicznych i sportowych - wg potrzeb, 8) czyszczenie powierzchni sprzętu biurowego - 1 raz w tygodniu, 9) sprzątanie widowni stacjonarnej (krzesełka plastikowe, fotele VIP, posadzki, ciągi komunikacyjne) wokół areny sportowej - wg potrzeb, 10) sprzątania rozsuwanych trybun dla publiczności - wg potrzeb, 11) opróżnianie koszy na śmieci i wynoszenie śmieci do wskazanego przez Zamawiającego kontenera - codziennie 12) czyszczenie drzwi i bram w budynku - 1 raz w tygodniu, 13) usuwanie pajęczyn - wg potrzeb, 14) czyszczenie balustrad wewnątrz i na zewnątrz budynku - wg potrzeb, 15) czyszczenie tablic i gablot ogłoszeniowo – reklamowych wewnątrz i na zewnątrz budynku - wg potrzeb, 16) mycie okien wewnątrz i na zewnątrz na poziomie 0 - 6 razy w roku kalendarzowym, a w razie konieczności częściej w terminie ustalonym z Zamawiającym, 17) mycie okien wewnątrz budynku na poziomie I, II, III (bez konieczności pracy na wysokościach) - 2 razy w roku kalendarzowym, a w razie konieczności częściej w terminie ustalonym z Zamawiającym, 18) mycie okien w SKYBOX (bez konieczności pracy na wysokościach) - wg potrzeb, 19) czyszczenie ścian (wykończonych glazurą) i miejscowe mycie ścian pomalowanych (w razie konieczności) - wg potrzeb, 20) czyszczenie WC (muszle sedesowe, deski sedesowe, pisuary) i czyszczenie armatury sanitarnej (baterie umywalkowe i natryskowe) - codziennie, 21) czyszczenie pojemników na papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło - codziennie, 22) uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła, kostek WC, odświeżaczy powietrza - codziennie, 2. Wykonawca zobowiązany ponadto jest do: 1) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. oraz właściwego stanu technicznego maszyn i urządzeń, 2) naprawienie na swój koszt szkód powstałych z winy Wykonawcy, 3) dokładne wykonanie siłami własnymi całego zakresu usług, 4) zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w tym również - transportu, sprzętu ochrony osobistej, odzieży roboczej, sprzętu do sprzątania itp. 5) codziennie informować Zamawiającego o wszelkich usterkach i uszkodzeniach mienia Zamawiającego, zauważonych podczas wykonywania usługi, 6) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usługi również po ustaniu umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wszelkie środki czystości niezbędne do realizacji umowy. Wykonawca dostarczy materiały i środki czyszczące, dezynfekujące, papier toaletowy w bębnach, ręczniki papierowe (nie pylące) składane do łazienek, mydło w płynie (glicerynowe, nawilżające o delikatnym zapachu), worki na śmieci, środki zapachowe (wkłady do wc, odświeżacze powietrza) – posiadające wymagane ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r., Nr 63, poz. 322 ze zm. tj. z dnia 28 lipca 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 1203) atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania i obrotu w Polsce.


II.5) Główny kod CPV:
90910000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
90911200-8
90911300-9
90919200-4II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  21   lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
2019-04-01   lub
zakończenia:
2020-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
212019-04-01 2020-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa tego warunku.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500 000 PLN.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych oraz wykonał lub wykonuje - co najmniej 2 usługi polegające na sprzątaniu pomieszczeń biurowych oraz wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu w czystości nawierzchni TARAFLEX SPORT EVOLUTION o wartości nie mniejsza niż 100 000 zł brutto, (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, b) dysponuje bądź będzie dysponował urządzeniami i sprzętem mechaniczno-specjalistycznym niezbędnym do realizacji zamówienia wymaganego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w tym m.in. posiadania co najmniej 2 (dwie) samojezdne maszyny czyszczącą – zbierające, co najmniej 2 (dwie) szorowarki, co najmniej 2 (dwa) urządzenia do prania i zbierania wody, co najmniej 4 (cztery) mopy o długości nie mniejszej niż 60 cm. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na postawie analizy treści wypełnionego wykazu potencjału technicznego (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ), c) dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej 7 osobami tj. usługa musi być wykonywana przez minimum 6 osób pod 1 osobowym nadzorem koordynatora przez cały okres trwania umowy. Nie dopuszcza się wykonywania codziennego sprzątania przez ekipę liczącą mniej niż 6 osób (od poniedziałku do piątku): 4 osoby w godzinach 700 – 1400 oraz 2 osoby w godzinach 1400 – 2100 (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000 zł przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone: - przelewem – poprzez wpłatę na rachunek depozytowy Spółki Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (nr konta w ING Bank Śląski 90 1050 1142 1000 0022 0629 4239) z dopiskiem „Wadium – usługa sprzątania” przed upływem terminu składania ofert tak, aby w dniu otwarcia ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku; - w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) – deponowane przed upływem terminu składania ofert bezpośrednio w sekretariacie pok. 2.052 za potwierdzeniem przyjęcia lub załączane do oferty w sposób umożliwiający zamawiającemu przekazanie dokumentu stanowiącego wadium do sekretariatu. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Wycieraczki antykurzowe 120 cm x 180 cm20,00
Termin płatności faktur (w dniach zakres od 7 do 30 dni)20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-03-22, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510086077-N-2019 z dnia 02-05-2019 r.
Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o.: Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 525609-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 15039906900000, ul. Ul. Śląska  11, 42-217  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 368 82 78, e-mail sekretariat@hala-czestochowa.pl, faks 34 368 82 79.
Adres strony internetowej (url): www.hala-czestochowa.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego. Jedyny udziałowiec Gmina Miasto Częstochowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP 1/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) czyszczenie nawierzchni TARAFLEX SPORT EVOLUTION - wg potrzeb 2) czyszczenie podłóg (wykładzina PCV, wykładzina dywanowa, parkiet, glazura) - wg potrzeb, 3) pranie wykładziny dywanowej – co najmniej 1 raz w roku kalendarzowym w miesiącu lipcu lub sierpniu w terminie ustalonym z Zamawiającym, a w razie konieczności częściej w terminie ustalonym z Zamawiającym, 4) czyszczenie parapetów - wg potrzeb, 5) czyszczenie mebli - 1 raz w tygodniu, 6) czyszczenie tapicerki meblowej - 1 raz w roku kalendarzowym w miesiącu lipcu lub sierpniu w terminie ustalonym z Zamawiającym, 7) czyszczenie powierzchni urządzeń technicznych i sportowych - wg potrzeb, 8) czyszczenie powierzchni sprzętu biurowego - 1 raz w tygodniu, 9) sprzątanie widowni stacjonarnej (krzesełka plastikowe, fotele VIP, posadzki, ciągi komunikacyjne) wokół areny sportowej - wg potrzeb, 10) sprzątania rozsuwanych trybun dla publiczności - wg potrzeb, 11) opróżnianie koszy na śmieci i wynoszenie śmieci do wskazanego przez Zamawiającego kontenera - codziennie 12) czyszczenie drzwi i bram w budynku - 1 raz w tygodniu, 13) usuwanie pajęczyn - wg potrzeb, 14) czyszczenie balustrad wewnątrz i na zewnątrz budynku - wg potrzeb, 15) czyszczenie tablic i gablot ogłoszeniowo – reklamowych wewnątrz i na zewnątrz budynku - wg potrzeb, 16) mycie okien wewnątrz i na zewnątrz na poziomie 0 - 6 razy w roku kalendarzowym, a w razie konieczności częściej w terminie ustalonym z Zamawiającym, 17) mycie okien wewnątrz budynku na poziomie I, II, III (bez konieczności pracy na wysokościach) - 2 razy w roku kalendarzowym, a w razie konieczności częściej w terminie ustalonym z Zamawiającym, 18) mycie okien w SKYBOX (bez konieczności pracy na wysokościach) - wg potrzeb, 19) czyszczenie ścian (wykończonych glazurą) i miejscowe mycie ścian pomalowanych (w razie konieczności) - wg potrzeb, 20) czyszczenie WC (muszle sedesowe, deski sedesowe, pisuary) i czyszczenie armatury sanitarnej (baterie umywalkowe i natryskowe) - codziennie, 21) czyszczenie pojemników na papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło - codziennie, 22) uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła, kostek WC, odświeżaczy powietrza - codziennie, 2. Wykonawca zobowiązany ponadto jest do: 1) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. oraz właściwego stanu technicznego maszyn i urządzeń, 2) naprawienie na swój koszt szkód powstałych z winy Wykonawcy, 3) dokładne wykonanie siłami własnymi całego zakresu usług, 4) zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w tym również - transportu, sprzętu ochrony osobistej, odzieży roboczej, sprzętu do sprzątania itp. 5) codziennie informować Zamawiającego o wszelkich usterkach i uszkodzeniach mienia Zamawiającego, zauważonych podczas wykonywania usługi, 6) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usługi również po ustaniu umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wszelkie środki czystości niezbędne do realizacji umowy. Wykonawca dostarczy materiały i środki czyszczące, dezynfekujące, papier toaletowy w bębnach, ręczniki papierowe (nie pylące) składane do łazienek, mydło w płynie (glicerynowe, nawilżające o delikatnym zapachu), worki na śmieci, środki zapachowe (wkłady do wc, odświeżacze powietrza) – posiadające wymagane ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r., Nr 63, poz. 322 ze zm. tj. z dnia 28 lipca 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 1203) atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania i obrotu w Polsce.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
90910000-9


Dodatkowe kody CPV:
90911200-8, 90911300-9, 90919200-4
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
250698

Waluta
złote

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: La Strada E. Bill, P. Kujawski spółka jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 110A 42-200 Częstochowa
Kod pocztowy: 42-200
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
347949
Oferta z najniższą ceną/kosztem 334929
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 347949
Waluta: złote

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Ul. Śląska 11, 42-217 Częstochowa
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@hala-czestochowa.pl
tel: 34 368 82 78
fax: 34 368 82 79
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-03-22
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 525609-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZP 1/2019
Data publikacji zamówienia: 2019-03-14
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 588 dni
Wadium: 4000 ZŁ
Szacowana wartość* 133 333 PLN  -  200 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.hala-czestochowa.pl
Informacja dostępna pod: www.hala-czestochowa.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90910000-9 Usługi sprzątania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie. La Strada E. Bill, P. Kujawski spółka jawna
ul. Wojska Polskiego 110A 42-200 Częstochowa, 42-200 Częstochowa, woj.
2019-04-01 347 949,00